N’S IT are bul- eid en iwall- en prijs 1LE ril 1889. BINNENLAND. Ier ia. I j Woensdag 12 Joni. N? 3937. 1889. Bier, FEUILLETON. ien. EERT. MMER feb JAP. RBIER. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. De Inzending van advertentiSn kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. 4 i /g os. F I ,-rl 'I I >UDE te Gouda, an echtheid kurk steeds den naam HOPPE. OLIE. IENCE. T T wr t, llioaderljjke Nommers VIJF CENTEN. ZEVENTIENDE HOOFDSTUK. 36) De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. Bij de aanstaande verkiezingen voor den gemeen teraad zijn te Berg-Ambacht de heeren D. Oskam en D. Boelhouwer aan de beurt van aftreding. zijn gezindheid wijs zal doen Naar het Duitech. r bg Door de overstroomingen in Pennsylvanië zijn acht spoorbruggen vernield. Do nPhiladelphia Ricord raamt de veroorzaakte schade op een totaal van 75 millioen dollars. Het aantal slachtoffers bedraagt 10 tot 15.000 personen, waaronder een zeer groot aantal kinderen. Meer dan 6000 man zijn aan ’twerk om het puin weg te ruimen. De gemeenteraad voor do noodlijdenden. goüdsche courant. A D VERTENTIEN worden geplaatst van 1—5 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. den Rotterdamschen i Vaterweg, is benoemd tot adjunct-ingenieur bij die rerken. Van haar correspondent te Batavia ontvangt de N. R. Ct. por telegraaf bericht, dat de gouverneur- generaal aan 37 van do 42 schuldigen in de Bantamscho onlusten gratie van de doodstraf heeft verleend. ---ƒ- Naar uit Parijs wordt berieht, heeft de president der republiek Vrijdag een bezoek gebracht aan voe- van Parijs stond 5000 frs. toe w „w. bezoek gebracht den ballon te zien was, bewoog zich oene groote j Nederlandsche afdeeling van landbouw en - -«-««• waar tij ontvangen werd door de I hh. Obreen en Thijssen, leden van het uitvoerend bestuur. Uit Den Haag ontvangen wij het bericht, dat de minister van financiën ffeeuige hervormingen voor bereidt, ook op belastinggebied” en dat de indiening van voorstellen van dim aard in het begin van het volgende zittingjaar kan wövden te gemoH gezien. De tegenwoordige minister van financiën beeft tot dusver zoo weinig blyk gegeven van s” tot financiëele hervormingen, dat men de verwachtingen welke dit bericht opwekt, niet zeer hoog op te voeren. (Hbl.) GOUDA, 11 Juni 1889. Het weder is den Tweeden Pinksterdag niet gun stig geweesthier althans vielen flinke regenbuien en blies soms krachtig doorslaande wind. Niettemin is de ballon van den beer Herman Rodenhof zon der ongeval opgestegen, doch niet precies te 4 uur zooals aangekondigd was, maar te 20 minuten vóór 7 uur. Op alle singels en straten, waar iets van menigte nieuwsgierigen. Te ruim kwart over zeven is de ballon te Hillegorsberg nedergedaald. De civiel-ingenieur L. van Krimpen, buitengewoon opzichter bij de werken van X-l—-- werken. In de Vrydag gehouden raadsvergadering werd door den burgemeester van Waddinxveen, den heer R. Tissot, aan den gemeenteraad medegedeeld, dat hij zyn ontslag had aangevraagd tegen 1 Juli. In plaats van den heer C. Bezemer die zich niet herkiesbaar stelde, is de heer J. A. van der Straaten, te Berg-Ambacht, tot gecommitteerd ingeland ge kozen. de Minnebroedersteeg tot de het voetpad onder de Boompjes; de Koster Gijzensteeg; de K^wte-TieiMleweg. Voor aanleg, vernieuwing en onderhoud der stra ten zijn gelegd en verlegd 8464 M* keien en 12853 M1 klinkers. Voor het herstellen der straten, voor zoover dit een gevolg was van het opbreken ten behoeve van de waterleiding, zijn verlegd 225,66 M* keien en 156,90 M* klinkers, en ten behoeve van de gaslei dingen 611,40 M* keien en 1147 M’ klinkers. O. Wegen en voetpaden behoorende aan en onder houden door de Gemeente. Deze werden alle in goeden toestand onderhouden. Er valt daartoe betrekkelijk niets bijzonders te ver melden. Dit geldt ook van het Goüdsche en Amsterdam- sche Rijpad en den Brugweg, die onder de ge meenten Alphen, Boskoop en Waddinxveen zijn ge legen. een gedachtenis ontvangen, battaande in een prachtig photographiscb portret van Z. M. den Koning in sierlijke lijst, met daarbij behoorend diploma. Aan het Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1888 ontleenen wij het volgende: b. Straten, pleinen, riolen en waterleidingen. Het onderhoud der straten werd publiek aanbe steed, en wel tweeledig: voor één of voor drie jaren. Het werd voor de jaren 1888, 1889, en 1890 ge gund aan H. Lamers tegen f 0.11 per vierkanten meter. Deze ontving in het jaar 1888 een bedrag van f 2378,44s voor het door hem verrichte werk. De Boelekade werd voor het eerst bestraat en wel met Vechtsche klinkers. De straten, die geheel of grootendeels werden ver legd of vernieuwd, zijn de volgende: de Noordzijde van de Karnemelksloot; de Oostzijde van de Gouwe, van de Nieuwehaven tot aan de Turfmarkt; de Wachtelstraat; de Oosthaven, van Lange Noodgodsteeg; De kinderen, die bij gelegenheid van het Ko ningsfeest op 13 Mei jl. deelnamen aan den optocht te Schoonhoven, ter aanbieding van een gedenkpen ning met oorkonde aan de gemeente, zullen van den gemeenteraad, op voorstel van den burgemeester ZESTIENDE HOOFDSTUK. Toen hij echter in het tweede appartement kwam en den advocaat zag zitten, bonsde het hart hem tegen de keel en hij geraakte in toomelooze woede. Hij trad achter Carringshliff en raakte zijn schou der aan met den zilveren knop van de rijzweep. Verbaasd keek de advocaat om, hij verbleekte, toen hij den Lord herkende, maar hij bezat genoeg zelf- beheersching om zoo beleefd mogelijk te kunnen zeggen: z/Ah! Lord Rumsdale! Veel eer u te zien. Wat belieft Uwe Lordschap?” //Het belieft mij een ellendigen schurk te tuchti gen!” riep de Lord, die doodsbleek werd en den advocaat met do zweep links en rechts in het ge zicht sloeg. Met een rauwen kreet vloog Carringshliff op den Lord aande andere heeren van het gezelschap kwa men er bij en scheidden de woedende strijders. Juist een week na zijn afreis naar Worcester stapte Walther Lund het kantoor van Guilleray Mattson Maandagmorgen reeds vroegtijdig binnen en wilde zijn plaats aan den lessenaar innemen, toen de kas sier tot hem zeide: «Ge zijt een week vroeger teruggekomen dan uw verlof toelaat, mijnheer Lund en daarom hebt ge den brief nog niet ontvangen, dien ik u op last van onze patroons moet schrijven, doch ik schrijf nooit brieven, vóórdat ze verzonden moeten worden.” z/Wat moest go mij schrijven, mijnheer Brunton?” vroeg Lund verbaasd. «Ik kan niet begrijpen, dat er iets zou zijn, dat wij niet mondeling kunnen af doen. Zonder reden ben ik niet zoo vroeg van mijn verlof teruggekeerd; ik moet binnen korten tijd ten tweeden male voor mijn particuliere aangelegenheden op reis en om daarvoor verlof te kunnen krijgen, ben ik nu opzettelyk vroeger teruggekeerd.” «Ge zult geen verder verlof noodig hebben, mijn heer Lund!” //Zonder verlof zou ik niet van het kantoor dur ven wegblijven.” «Ge wordt van ons kantoor ontslagen, mijnheer.” z/Word ik ontslagen, mynheer Brunton?” vroeg Walther niet weinig verslagen. «Zoo is het, mijnheer Lund!” z/Maar men zal mij toch wel de reden voor dat ontslag willen opgeven? Ik weet niet, dat ik door eenig verzuim of misslag de ontevredenheid van mijn patroons heb opgewekt.” «Ik heb geen last gekregen om u hierover inlich ting te geven. De patroons hebben mij alleen order gegeven u te ontslaan en daaraan heb ik nu voldaan.” «Met zulk een ontslag kan ik geen vrede nemen, mijnheer Brunton. Wanneer ge blijft volharden bij uw stilzwijgen over de redenen voor dit besluit, dan zal ik bij de patroons zelf aankloppen om ophelde ring te krijgen.” „Jonkman, laat u raden en doe geen onbedachte stappen. Ge staat u zelven in den weg, als gestap pen doet, welke strijdig zijn met de plannen, die men in uw voordeel alleen heeft op touw gezet. Gebruik uw verstand, als ge werkelijk in het kantoor van de patroons komt, zal men u afschepen met eenige woorden, die niets beteekenen. Overleg nu bij u zelven of het niet even goed is, als ge zonder die niets beteekenende woorden uw eigen weg gaat.” //Het kan zijn, dat ge gelijk hebt, mijnheer Brun ton, en ik zal voorloopig geen stappen doen, maar dit wil ik toch zeggen: een achtbaar bankiershuis ontslaat geen bediende zonder hem de reden daar voor mede te deelen.” «Ge begrijpt, mijnheer Lund, dat een bankiershuis van algemeene bekendheid, zooals Guilleray en Matt son, zich weinig bekommert om het afkeurende oor deel van een ontslagen bediende. Denk er over, zooals ge wilt, de zaak wordt er niet door veranderd. Zooals ge weet, moet de opzegging wederzijds veer-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1