;üis, van ER, mbevolen. INI. nden 'orraad. fverking, C Zn. S) N? 3038. Donderdag 13 Juni. 1889 1 889. KS Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. HEK »zn. Persoonlijke Dienstplicht. FEUILLETON. uur des namiddags van den dag der uitgave. ngr roningeo. elixer. Co De Inientllng van advertentien kan geschieden tot Mn 87) meteen verkrjjg- <30,000- Bovendicn worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. rec ten r, IGENDIJK. Effecten, 14—, gebrouwen. TTER -t welk den naam van GODDSCHE COURANT MicroKoputh D D'. P. F. MENS Wzs. ireef ons dd. ie de meening le doeleinden den handel, wegens het en Kalk bg uur randen ronden ie ge- iwenden ran van veront- vermeden.» “kende Ver- De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden ia 1.25, franco per post 1.70i Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. gedachten en in 1 In het tijdschrift de Gids van deze maand komt een lezenswaardig artikel voor onder bovenstaanden titel. Het gebeurt niet alle dag, dat een milicien zjjn ervaringen en indrnkken vertelt en daaruit conclusiën trekt, welke vooral waarde hebben, omdat een man van ervaring aan bet woord is. Dr. Kalff, die leeraar is aan het Amsterdamsche gymnasium, heeft in dertijd nit vrjje beweging den soldatenrok aan getrokken en zjjn tijd uit gediend. Hij was toen nog student en lag in garnizoen in dezelfde academiestad, waar hjj gewoon was college te loopen. Deze periode van zjjn leven ligt thans een dozjjn jaren achter hem, een tjjdvak lang genoeg om bedaard een oordeel te vellen over hetgeen hjj toen gezien, gehoord en ondervon den heeft en toch niet te leng om te moeten vreezen, dat de juistheid van'het beeld door den afstand geleden heeft. Daarenboven ver dient de goede indruk, die ten slotte de over hand houdt, te meer de aandacht, omdat hjj spreekt van toestanden, die tot het verledene behooren. In de laatste jaren is er veel ver beterd in het soldatenleven er wordt thans veel meer gedaan dan toen om het kazerne leven aangenaam te maken. Indien dus de heer K. thans in dienst kwam, zou de indruk stellig nog gunstiger zjjn. De schrjjver treedt niet op als een man van gezag, die een betoog houdt, maar hjj verhaalt zjjne persoonlijke indrukken ten bewijze, dat het soldatenleven zoo slecht niet is en dat men verkeerd doet daartegen voor zjjn kinderen Naar kei Duitsck. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. I aan j. - j bosch en veld. Heeft'hij ooit I raad van i“ I nu begint 'hetzelfde met jota.” iren. Tegen stndent worden bestaat gewoonlijk geen bezwaar. cStudenten zjjn ten minste fat soenlijke jongelui,» redeneert men. ’t Hangt er maar van af, wat men onder fatsoen verstaat. Het gevaar is in de studentenwereld even groot als in de soldatenwereld of in welke omgeving ook waar de jonge man het eerst op eigen beenen staat. Maar in de soldaten wereld is het voor jongelieden uit de minder beschaafde en gegoede standen grooter dan voor ben, wier ouders tot den middenstand of de hoogere standen behooren, daar de laatsten in lectnur, in studie, in een eigen kamer buiten de kazerne een tegenwicht hebben, dat de eer- - ste missen. Wie een goede opvoeding heeft gehad, die zal door een jaar vonder dienst» niet bedorven worden. Integendeel krachtiger naar lichaam en ziel. Deze wijze om den persoonlijken dienst plicht te verdedigen heeft iets eigenaardigs en de student eeld—t, jkaw met nalaten indruk te maken, omdat hier de stem weerklinkt van een onpartijdig man, die zich niets anders ten doel stelt dan be striding van onjuiste begrippen en veroor- deeien. Daarom kwam het ons gewenscht voor de aandacht onzer lezers op dit stuk te vestigen. Indien het waar is, dat persoon- Ijjke dienstvervulling niet alleen is een plicht jegens het vaderland in het belang eener goede landsverdediging, maar te gelijker tjjd goede vruchten kan opleveren voor het maatschap pelijk leven, dan is het pleit zeker spoedig gewonnen. Wij halen ten slotte nog de conclusiën aan, waartoe de schrijver komt: „Ge verspilt uw woorden zonder reden, mama- Ik kom zoo rechtstreeks van het kantoor, ik heb volstrekt niet in parken of straten gewandeld. Ik kom thuis, omdat ik een moeielijke opdracht moet gaan uitvoeren en de noodige toebereidselen moet maken om morgen vroeg op reis te kunnen gaan.” „Dat is zonderling. Je bent pas thuis en nu wordt je weer op reis gezonden. Het komt me voor dat dit de eerste maal is, dat je znlk een opdracht krijgt. In ieder geval wensch ik te weten, wat je daar buiten op het. land hebt te verrichtën. Ik heb lijken raad kan bijstaan, waar je eigen overleg te kort schiet.” „Het is een geheim mama! Zult ge het weten te bewaren? „Ik begrjjp niet, hoe je zoo iets durft vragen. Ik heb toch meer dan honderd keer mijn kinderen het bewijs geleverd, dat ik geheimen zeer goed kan bewaren. Daar heb je bijvoorbeeld dat geval met den oudsten zoon van den bakker te Portsgream, goed" bevallen' dat je niet kon besïuitén je ge- weet je daar misschien nog iets van, Walther?” wone bezigheden weer op te vatten. Wat moet ik j „Zeker, heel goed, kort geleden hebt ge mij die toch van je beleven, omdat je nooit te rechter tjjd geschiedenis nog eens verteld. Laten wij dus bij je verstand gebruikt. Je beui je W.-.t ons onderwerp blijven. Ons kantoor staat sedert heb ik die ook dikwijls moeten zeggen: Lund, denk I jaren in relatie met een groote firma'te Warwick. je werk en schei uit met dat omzwerven door j In den laatsten tijd schijnt het crediet van die firma - i ..--a-vu naar den verstandigen geschokt te zijn, men verwacht een faillissement. Nu zjjn vrouw geluisterd? Neen nooit. En moeten wij redden, wat nog gered kan worden, vódr i—ih. x I de bom barst. Men heeft mjj met de regeling van zoo op te zien als menig eprzaam burger doet. Vooral by den middenstand heeracht er een groot vooroordeel tegen het persoonlijk ver vullen van den dienstplicht, omdat men z:ch van de soldaten wereld eeneVtrkeerde voorstelling maakt. Vandaar het nut vao de schets van dezen schrjjver, die zich aaugeaapm laat lezen. Hij begint met zjjne eerste Indrnkken bij zjjn komst in de kazerne. De eerste dagen en weken waren natunrljjk alles behalve pleizierig, alles was vreemd, alles anders dan hij gewoon waa. Langzamerhand schikte hjj zich daarin toen hjj afgeëxerceerd wis, werd de dienst vrjj wat aangenamer. Er werden militaire mar teken gemaakthjj ging tehjjfschieten of tirail- leerende wachten warden betrokkener kwam meer afwisseling en als korporaal kon hjj zich verheugen in jle zorg voor anderen, terwjjl het uitzicht op groot verlof hem vroo- Ijjker stemde. En toen hjj eindeljjk de kazerne verliet, toen gevoelde h flfr geen oogenblik berouw <orer hetgeen hjj gedaan had toen wekte de herinnering aan den per soonlijk vervulden dienstplicht geen gevoelens van wrevel of bitterheid in hem op. In gemoede kan de schrjjver dus verklaren, dat de verkeerde voorstellingen, die omtrent het soldatenleven dikwijls ingang vinden, allen degeljjken grond missen. Jongelieden die een goede opvoeding gehad hebben, loopen in de kazerne geen grooter gevaar dan in eiken an deren kring, waar zjj voor het eerst op eigen wieken moeten drjjven. Het peil der morali teit bjj jongelieden nit den gegoeden en rjjken stand is, zegt hjj, niet hoogerdan bjj onzemilita- 1 ten einde zijn beschermelinge tot hulp in gevaar te zijn en zelf steeds gelegenheid te hebben om zich van den stand van zaken in het gesticht te komen overtuigendoch nu werd zijn besluit vaster dan ooit. Het was niet plezierig voor hem, dat hij zijn plannen voor zijn mama verborgen moest houden, I hij kon haar de waarheid niet zeggen en dat stuitte hem vreeselijk tegen de borst. Doch er was geen ander middel ,om zijn doel te kunnen bereiken, reeds -1 maraa zjjn plannen bedorven* zij zou ader gemoedsbezwaar de volgende keer weer daar buiten op het.land hebt te verrichtën. ik beb Hij moest dus haar bedriegen, het viel hem recht omdat te weten, opdat ik je met mijn moeder- zwaar, doch hij kon niet anders. 4 Hij kwam op een zeer ongewonen tijd thuis; se dert zijn heengaan naar het kantoor waren slechts weinige uren verloopen. Hij ontmoette het eerst zijn mama. „Jij hier, Walther?” vroeg zij verbaasd. „Je bent het meisje, dat1 nauwelijks weg en nu weer terug? Dat is zeker Mn« maar hij weer een ondoordachte streek van je. De vrijheid, die je gedurende je verlof genoten hebt, is je zeker hij versterkt werd in -zijn voornemen om zijn zoo goed bevallen, dat je niet kon besïuitén oek ten einde toe voort te zetten. De liefde wone bezigheden weer op te vatten. Wat moet ik t™ TIK bcL--- j. je verstand gebruikt. Je bent precies je vader! Wat ZEVENTIENDE HOOFDSTUK. De waarschuwing van den ouden kassier kwam hem eenmaal had weer in de gedachten en hij kon r die niet anders het zonder gemoedsbetwaar de volgende keer verklaren dan in verband met de gebeurtenissen der doen. J”* laatst verloopen dagen. Was zijn ontslag een gevolg van zijn bedreigingen tegen Carringshliff? Het scheen onmogelijk, dat de advocaat met het bankiershuis in 1 relatie stond, want hij had er nooit iets van be merkt. Maar was het niet waarschijnlijk dat hij hem zijn middel van bestaan had ontnomen om hem te verhinderen in zijn onderzoek naar 1 men voor waanzinnig liet doorgaan? Hoe meer hij deze verklaring voor de ware begon te houden, hoe meer 1 onderzoek ten einde toe voort te zetten. dreef hem voort en deze macht is alvermogend. Zelfs de verstandige overweging, dat hem nu alle geldelijke verdiensten zouden ontbreken, hield hem niet terug. Hij bezat een klein vaderlijk erfdeel van duizend pond sterling. Na lang dralen had hij besloten deze som aan te spreken om zijn zuster als voorgewende krankzinnige bij Dr. Brown te brengen,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1