8 Q II BINNENLAND. 1 1889. Zaterdag 15 Jani. N° 3940. ping Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. u; FEUILLETON. lerü! skten 11 en. 'DON is .ande par- iar binnen Brdwünen. k en zacht cent per i. Alleen HUINCK iét beste ■eld. a Iwater, ten, 1.75, r. POPP’s tanden ge- Tandplom- gen eiken Irogist. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. 1 Irnsselsche De 2e Kamer 3») p. niet echte Pre- „N Zoon. Maandag middags De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prga per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. oornemens or geheele gende dtt istmin van ar, te ver- nien-zeep. nsparant Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschpnt. GOUDSCHE'COURANT SAIJET. BAPLOO- 00 KAR IS Naturel KARPET- ELKLEE- ne guipure prachtige AGES en rs gekleur- 100 Meter ijden Hee- gebloemde tjué BED- TTEN en eene party Naar het Duitsch. pen, welke ?g brengen, ondwater jd. "W dpijn, ont- i aangename/ rden zeker :s gebruik De gemeente Berg-Ambacht lijdt een treffend verlies door het overlijden van den algemeen geachten heer P. J. Smits, burgemeester dier gemeente en van Ammerstol, welke hij gedurende 33 jaren bestuurde. Tevens vervulde hij de betrekkingen van gemeente secretaris," van hoogheemraad van dé Krimpenor- waard, van plaatsvervangend kantonrechter, enz. Men rekent, naar men ons uit ’s-Hage meldt, dat de voorbereiding der schoolwetwijziging in overleg met de Regeering zal afloopen 8 Juli. t: 2: 22 zou dan tegen 1.6 Juli bijeenkomen. rin Uit ’s-Hage meldt men ons dat de toestand des Konings aan de geneesheeren, die gisterenavond weder van het Loo vertrokken, geen aanleiding tot ongerustheid gegeven hebben. a ?riewinkels GOUDA, 14 Juni 1889. Sedert eenige dagen lijdt Z. M. de Koning aan vrij hevige hoofdpijnen, waardoor Z. M. minder opge wekt is. Hoewel dit als volkomen voorbijgaande wordt be schouwd, is prof. Rosenstein ten pajpize ontboden. (U. D.) Als tijdelijk secretaris der gemeente Berg-Ambacht is door den raad benoemd de heer T. Blanken, go- meenteontvanger aldaar. De 8chach van Perzië, met zijn talrijk gevolg, wordt Zondag e. k. per extra-trein van Hannover te ,6 uur in den namiddag te Emmerik verwacht. Van daar direct doorstoomende, zal hij dus tusschen acht en halfnegen aan het Rynspoorwegstation te AD VERTENTIEN worden geplaatst ▼an 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. prijs stel, alleen een bijzondere omstandigheid noopt mij gebruik te maken van de diensten van Dr. Brown. Ik ben namelijk niet in het bezit van een genees kundige verklaring omtrent haar gestoorde geestver mogens, welke noodzakelijk moet overgelegd worden. Uw chef heeft mij in uitzicht gegeven, dat hij in overeenstemming 'met u zulk eene verklaring zou opmaken.” «Vóórdat wij dit onderwerp verder bespreken, wenschte ik u gaarne eenige opmerkingen te ma ken,” sprak de hulp-arts, terwijl hij Walther onder zoekend aankeek. „Wij kennen elkander nog niet langer dan een week, maar het schijnt, dat onze kennismaking eigenaardige gevolgen zal hebben. In dien korten tijd heb ik althans reeds duidelijk be merkt, dat ge u op tweeërlei wijze ypordoet, myn heer! Houd mij dus ten goede, dat ik gaarne wil’ weten, wat eigenlijk uw ware karakter is.” Bij deze woorden van den hulp-arts werd Walther rood van schaamte. Hij werd doorgrond en nog wel door iemand, op wiens misleiding hij bij zijne plannen gerekend had. Dat whs bitter. Zijn ont roering ontging niet aan het scherpziend oog van Dr. Parker, maar deze zweeg daarover. Hij wist nu dat hij op het goede spoor was en vervolgde daarom onbeschroomd z/Wat ik u daar zeg, bewijst genoeg, dat ik mijn oogen goed gebruik en de kunst versta in de ziel der ‘toenschen te lezen, mijn beroep eischt dat men ziclt daarin oefent. Ik heb volstrekt gben réden om ACHTTIENDE HOOFDSTUK. «Goeden morgen, mijnheer! Vergeet s. dat ge met Dr. Parker zoudt spreken.” Toen Walther Lund ’in het park kwam, zag hij ^ijn zuster eerst niet, maai' hij dacht aan de bank, waar hij vroeger Alice had aangetroffen en liep er heen. Daar zaten de beide meisjes naast elkander. Dr. Parker stond voor haar. Onwillekeurig hield hij zijn schreden in, om de tegenwoordigheid van den hulp-arts de noodige be daardheid te kunnen toonen en hij trad dan ook voor de meisjes met een gelaat, dat niets van zijn gemoedsbeweging verried, met Alice was dat anders. Zjj kon zich niet genoeg bedwingen, haar oogen straalden van vreugde' en geluk, wat aan Dr. Parker, een scherp opmerker, dan «ook niet ontging. Voor- loopig liet hij echter niets blijken, hij had in Wal ther’s aangelegenheden reeds een diepen blik gesla gen en wilde/ trachten die geheel te doorgronden. Walther had daarvan voorloopig niet het geringste vermoeden. Hij groette de jonge dame uiterst beleefd,, drukte den dokter de hand en sprak toen zijn zuster aan. bedrag aan cognac, brandewijn enz. haalde en die opdronk, 3 maanden gevangenisstraf. Aan hot Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1888 ontleenen wij het volgende De kosten der geneesmiddelen zijn begrepen ónder die der Stads-Apotheek en kunnen derhalve niet af zonderlijk worden opgegeven. Aan de badinrichting van het gesticht werden 39 baden genomen door personen, niet tot de bevolking daarvan behoorende. In het* Ziekenhuis worden zoowel ingezetenen als vreemdelingen tegen betaling ter verpleging in de le en 3e klasse opgenomen. Behoeftige personen in de Gemeente woonachtig of zich aldaar tijdelijk be vindende worden gratis verpleegd. Regenten gewagen in hun jaarverslag met lof van de ijverige plichtsbetrachting en de toewijding van het personeel met de behandeling der zieken belast. Het gebouw en de meubelen werden naar behooren onderhouden. De door Regenten gewenschte verbetering.dec ven tilatie in de ziekenzalen zal kunnen worden aange bracht, zoodra eene proef, welke met eene der zalen genomen wordt, tot een gunstig resultaat zal hebben geleid. Geneeskundige dienst bij armen, verpleegd in hunne woningen, De regeling der armenpraktijk onderging eene groote verandering. Nadat de Stads-Geneesheeren Jhr. M. C. F. J. de Rikte, J. W. Kroon en Dr. J. H. B. Niemeijer, die zich blijkbaar gekrenkt ge voelden over een door ons aan den Gemeenteraad ingediend voorstel, betreffende het onderzoek van even- tueele klachten over de geneeskundige behandeling der armen, hun eervol ontslag hadden aangevraagd en verkregen, werd tot de opheffing der betrekkingen van Stads-Geneesheer/'Stads-Heelmeester en Stads- Vroedmeester besloten en mede aan de Heeren Dr. «Ik sta op het punt van te vertrekken, Edith. Heb je mij nog iets te vragen of te zeggen? Of iets aan mama? Je weet, dat ik hier nog eeni- gen tijd in de omstreken moet vertoeven, vindt je goed, dat ik nu en dan eens hier komf” z/Je doet me veel plezier, als je weggaat en ge heel niet meer terugkomt. Eindelijk schijn ik een toevluchtsoord gewonden te hebbeii, waar ik bevrijd ben van jelui’s vervolging en plagerijen. Men sluit mij niet op en houdt mij niet voor waanzinnig, an ders was ik hier niet onder Gods vrijen hemel en had ik geen kennis met deze jonge dame mogen maken.” - z/Het verheugt me, dat je hier zoo naar je zin bent. Aanvankelijk scheen het wel onmogelijk er gens een plaats te vinden, waar je wilde blijven.” «Je ziet, dat je ’t mis hebt. Het zou mij nier nog beter bevallen, als je me alleen wilde laten.” wDan blijft er voor mij niets over dan heen te gaan. Ik hoop, dat je hier naar je genoegen zal zijn, als ik weg ben. Mag ik eenige oogenblikken uw aandacht, vragen, mijnheer?” Dr. Parker gaf aan dit verzoek onmiddellijk ge hoor, nadat hij de dames beleefd gegroet had. Zoo dra zij zoover gegaan ware®, dat zij door de dames niet meer konden verstaan werden, begon Walther «Het zal u wel verwonderd hebben, dat ik mijn zuster hier gebracht heb ondanks uw meaning om trent de kundigheden van den directeur. Ge moet daarom niet ^elooven, dat ik uwe woorden niet op Amsterdam aankomen. Generaal Nazare Aga, Per" zisch gezant te Parijs, een voorkomend grijsaard, die goed Fransch spreekt, heeft reeds in het AmM-Hotel de noodige vertrekken in oogenschouw genomen en voor zijn vorst besteld. Vermoedelijk zal de Schaoh vier dagen te Amster dam vertoeven en van hier een uitstapje maken naar Haarlem. Voor de regeling van het programma heeft de generaal met de heeren H, Hesse, consul-generaal, en L. Hesse, vice-consul van Perzië te Amsterdam, de medewerking gevraagd van den burgemeester, die zich met de meeste welwillendheid bereid heeft ver klaard de heeren behulpzaam te zijn. De Schach reist incognito, dus niet als vorst. - (HM.) »Dat goed drinkwater een 4er eerste vereischten voor de gezondheid is, schijnt men bij het instrue- tiebataillon te Kampen niet te gelooven, althans, nu iedereen aldaar gebruik rhsakt van de water- i leiding zijn de militairen daarvan verstoken en waarom omdat de genie^Ipclitw ijzeren buizen wil hébben, terwijl de directeur der waterleiding de gewone buizen wil doen aanbrengen. Als dit bijna ongelooflijk bericht, ons van geloof waardige zijde toegezonden, juist is, .dan zal de publiciteit zeker voldoende zijn om de gezaghebbende autoriteit tusschenbeide te c'oen komen, ten einde aan deze gevaarlijke //Kamper streek* een eind te maken. (lad.) Eene dienstbode die voor ruiqj 62 sterken drank gebruikt in 3 maanden, is», zeker geen beuydens- waardig exemplaar in een’ huisgezin, maar nog onaangenamer is het, wanneer ttmvrouw bovendien de rekening voor het verbruikte wordt aangeboden. Wegens oplichting vorderde het O. M. by de Haagsche rechtbank voor de?e dienstmeid,, die op naam van hare moesterease* voor bovengenoemd cognac, brandewijn enz. haalde en die treffend

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1