N° 3941. Maandag 17 Juni. 1889. BINNENLAND. DEN. 4 i Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. V lesch. advertentiön kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave. Dé inzending i B|j deze Courant behoort een Bijvoegsel. i ;el jjk be- f st Liter. i t rig. ver ij Tij. 3. in. MENT. me, I i I 40) lis nieuw •ug. aa J. 1 m,verven ukken en Garnitu- uren zjjn er Zelf- litspat- tken bij de en 73a, Prjjs •schrik- d Ijjdt, ng, die van een st Ver- •kt 34, bedrag, boek- GOUDA, 15 Juni 1889. Z..M. beeft toestemming verleend aan den bur gemeester van Bodegraven, den heer W. Lotsy, om tot 1 Mei 1890 te Gouda te wonen., Tot predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Haarlem is beroepen de heer B. J. Swaan, predi kant alhier. De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. A Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Jonge vriend, met zulke bedepkingen komt mbn t ver in de wereld. In de eerste AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschgnt. sr Belgen, cade 19. onmiddellpk naar den directeui^ wIk kom u verzoeken om^ omtrent de behandeling van tiente,” zeide hij. //Zij schijnt rustig en van aard te zyn, voor 1 n’ In de Tijd leest men: Gisteren is voor het hof te ’a-Bosch do zaak in appèl aangebracht van den heor J. F. De Booy, lid van den Gemeenteraad te FfcC’/f.L£ TO.V. Naar het Duihch. 50 cent, ontvreemd. Spoedig achtervolgd, werd de dief, in het gras aan den weg zittende, aangehouden en naar het Raadhuis gebracht, waar hij door den burgemeester verhoord en in verzekerde bewaring gebracht werd. Later kwam men ook te weten dat hij dienzelfden ochtend het offerblok in de kerk te Steil gelicht had. Ook had hij alle kasten in de sacristie te Tegelen doorsnuffeld, doch het zich daarin bevindend geld kon hij niet machtig worden. Hij is naar de gevangenis te Roermond overge bracht. (De N. Koer.) ACHTTIENDE HOOFDSTUK. //Een gemeenschappelijk belang verbindt ons* tot samenwerking,” zeide» Dr. Parker, terwijl hij Walthen de hand drukte, «en al zijn onze motieven ook ver schillend, wij mogen gerust zeggen, dat ze de vuur proef kunnen doorstaan. De liefde en de wetenschap, dus hart en hoofd, drijven ons aan en onder zulke aanvoerders mogen wij op de overwinning rekenen.” ,/Laten wij nu eens nagaan, wat er gedaan moet worden. Moet mijn zuster hier, blijven en trachten Alice’s vertrouwen te winnen, om zoodoende uit hïyar eigen mond, te vernemen met welk leugenweefsel zij is. Laat omgeven werd? Het eenigq, dat mij bevreemdt, is haar voortdurend stilzwijgen op dit punt.” //Dat moet u niet verwonderen; dat komt daar vandaan, dat men de betrekkingen, zooals die naar waarheid zijn, heeft voorgesteld als scheppingen vaij haar verward verstand. Op die manier moet zij telkens vreezen, dat zij door haar verklaring der be trekkingen bij andere personen het geloof aan haar gekrenkt verstand nog sterker maakt; dat alleon dwingt baaT tof stilzwijgen.” Breda, contra mr Albarda, gewezen officier van jus titie, tegen een vonnis der rechtbank te Breda, waarbij de laatste wegens beleediging tot een scha devergoeding van ƒ10 werd veroordeeld tot herstel van eer en goeden haam, en in alle kosten. De eischer had een schadevergoeding van 10,000 geëischt. De rechtbank, samengesteld uit den president mr Hulshoff en de rechters mrs Nelissen en Sassen, nam, naar ons gemeld wordt, bij de toewijzing der schadevergoeding o. a. in overweging: „dat tijden* de verkiezingen de beleedigingen, toeter en hoon niet-, zoo zwaar gewikt en gewogen worden ah in nor male tijden". Deze considerans is, als wij ons niet vergissen, geheel nieuw. Laten wij hopen, dat zij niet tot de conclusie zal voeren, dat in verkiezingsdagen alles geoorloofd is, en men hoogstens met een kleinig heid te betalen van een beschuldiging af komtEer en goede naam zijn in verkiezingsdagen niets min der waard dan in gewone tijden. ---gSjijjfceK Dinsdagmiddag omstreeks lialr'% trad een zekere Tax, uit Kevelaar, het Cafd St. Cecilia, tegenover de kerk te Tegelen, binnen en ontböod een glas bier, een broodje en een sigaar. Hij gaf voor, Pruisisch deserteur te zijn. De zoon van den waard, met zijn lot begaan, schonk hem het bier en de sigaar op den koop toe. Korten tijd hierna zag de waardin hem terugkeeren en t* Dit gaf haar kwaad vermoeden, waarom zij haar zoon riep, die zich stilletjes naar door een gaatje van de binnen-kerkdeur gluurde. Onderwijl kwam een tweede persoon de kerk voorbij, die, aan de bespiedende houding van den eerste bemerkende dat er in de kerk onraad was, dezen toesprak, op welk gerucht d,e dief door de sacristie over het kerkhof en den kerkhofmuur vlood. Toen men de kerk binnentrad, was het offerblok voor den St. Pieterspenning opengebroken en de inhoud pl.m. //Ge acht het dus wenschelijk, dat mijn zuster kunnen ontdekken. Ik had echter nog'niet veel tijd gehad om waarnemingen te doen.” z/Ge zijt toch reeds een geruiraen tijd in haar tot riog toe iets nabijheid geweest, mijnheer Parker.” r //Het grootste gedeelte van den tijd werd in beslag het gesticht blijft. Het betreft de geneeskundige genomen door mijnheer Lund. Terwijl hij mij ver- ‘K’“~j.’-hare Opneming vereischt wordt, zocht in vereeniging met u een verklaring af te ge- - 1 ven om den gestoorden geestestoestand van zijn zuster, deed hjj ook een tamelijk vreemdsoortig aanbod. Ik behoorlijk zondenloon wilde v houd het voor mijn plicht u dit niet te verzwijgen.” z/En waarin bestond dat aanbod?” «In tien sovereigns, welke hij mij bij die gele genheid in de hand drukte.” z/Ge naamt deze schitterende aanbieding niet aan z/Ja wel, jnaar ik wilde eerst vragen, hoq u hiur- s. /Irinlrk Tb- Iraw IzvoL lint nsralrl nrvrw fa**nrrrravnn ■.Als ge mij om raad vraagt, dan moet ik u zeg- Door de Directie der Nederl. Rhijnspoorweg- Maaischappij-.ia de gunstige bepaling om zendingen beneden 50 KG. ook als ijl- en vrachtgoed te kunnen vervoeren, thans nog uitgebreid door ook de mini mum vracht por vrachtbrief naar stations van de Ned. Rhijnspoor aanmerkelijk te verlagen. Voor ijlgoed is dit gebracht van 0.60 op 0.30 voor vrachtgoed van 0.3.» op 0.20. Het is niet te betwijfelen of de handel zal met genoegen van dezen maatregel kennis nemen. Het gerechtshof te Leeuwarden heeft arrest ge wezen tegen Pieter van der Stad Jz., oud 38 jaar, bierhandelaar te Koog aan de Zaan, ter terechtzitting niet verschenen. Het bevestigde het vonnis der rechtbank te Heerenveen van 11 April 11., waarbij v. d. Stad wegens zijne uitdrukking in eene openbaar gehouden rede te Wolvega „dat Domela Nieuwenhuis in de Tweede Kamer alléén stond tegen 99 schoeljes," deswege werd veroordeeld tot gevangenisstraf van twee maanden. goudsche courant. JAREN, atiën Aan hot Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1888 ontleenen wij het volgende Volksgaa rkeukbi Hiervoren is reeds medegedeeld, dat ter uitvoering van de testamentaire beschikking van wijlen Mej. M. H. Hoffman, in de Keizerstraat een paar perceelen werden Aangekocht voor de stichting eener Volks gaarkeuken. Na^at de daartoe betrekkelijke plannen door den Gemeenteraad waren goedgekeurd, werd met den bouw een aanvang gemaakt. Inmiddels werd bij Raadsbesluit van 81 Augustus een Reglement voor de Volksgaarkeuken vastgesteld, waarbij onder anderen is bepaald, dat de instelling den naam zal dragen van //Hoffmans-Slichting" en rum uju nimua sag uu wnarum onder het toezicht van Burgemeester en Wethouders 1 sluipend de kerk binnentreden. bestuurd zal worden door eene Commissie van vijf 1 leden, door den Gemeenteraad te benoemen. de kerk begaf en Tot leden dier Commissie werden vervolgens ver- kozen de Heeren H. W. G. Koning, H. Jager, A. H. van Dillen, C. van Veen en P. C. van der Meulen, die de betrekking aanvaardden. De Commissie werd den 23 October geïnstalleerd. Zij constitueerde zich en koos tot haren Voorzitter den Heer Koning, tot Secretaris den Heer van der Meulen en tot Penningmeester den Heer Jager. Het gebouw was op het einde van whet jaar nog hier blijft om haar vertrouwen te winnen?” z/Het is de beste weg, dien wij kunnen inslaan.” z/Om goede redenen heb ik ut1 x*“ verzwegen, dat ge moet weten als mijn zuster hier veïklnring, die voor I Dr. Brown beloofde die onder uw medewerking te zullen afgeven, als ik „Als ge daarvoor een l betalen, niet waar?” „Dat niet alleen, al was het natuurlijk de hoofd zaak. Hij geeft mij dèn raad ,om ook u „Wat een erbarmelijk schepsel! Omdat hij zelf voor geld veil is, gelooft hij dat anderen ook zoo zjjn. Wat ge mij daar zegt, ontneemt mij allen oter denkt. Ik kan toch het geld nog teruggaven.” twijfel aangaande zijn ellendig karakter. Doch laten „Als ge mij om raad vraagt, dan moet ik u zeg- wij hu scheiden. Wij hebben ree<|s langer met gen, dat ge volgens mijn gevoelen recht hebt op dat elkaar gesproken als misschien verstandig geweest1 geld,” sprak Dr. Brown, terwijl bij zijn hulp-arts nu de geheele zaak aan mij over. Zoodra 1 knipoogend aankeek. „Die man verlangt van jLeen ik u noodig heb, zal ik u verzoeken hier te kom»n. dienst en daarvoor moogt ge u toch laten betalen." Waar houdt ge verblijf?” „Zou het ten slotte niet kunnen sphijnen, of ik „Ik keer naar Worcester terug. Zend uw briefmij door dit meer dan billijke loon had laten be daar aan „den Koning Holofernes.” - wegen om een verklaring to teekenen, die ik anders Toen Walther vertrokken was, ging Dr. Parker 1 nief zou getbekend hebben.” ir^ .Jonge vriend, i Werdore voorschriften Uegefiwoordig niet de nieuw gekomen pa- plaats snoet ge bedenken, dat geld heel ihooi is ...”o lijdzaam voor dengene, die het bezit en dan zult ge leeren zooveel ik tot nog toe heb begrijpen, dat men het gemakkelijker verkrijgt, wan-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1