DEREN hinderen, raliteiten. D Zn. 8. S «1 Ek s,” Huideelt, f I W 3DAG BINNENLAND. 't- Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. N? 3944. Donderdag 2# Juni. 1889. HCHT TIEK FEUILLETON. - De Intending van advertentlên kan geschieden tot 10 uur ■tarrh, I i I 'r.\ uur des namiddags van den dag der uitgave. Paul. Ie. HM wor 43) MA X ZooN. examen geslaagd de beer H Naar wjj vernemen zal de Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. eel 50 ets. N, Coiffeur, v. TUIJLL. GOUDSCHE COURANT. Naar het Duitech. De uitgave dezer Courant geschiedt dagtaks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden ie 1.25, feanM per poet 1.70. Maonderijjke Nommers VIJF CENTS N. lolet) ver tegen ver- gemeente ide: ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen i-jdere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTBRb worden berekend naar plaatsruimte. quair C.» scheld woord en geuit ab* //bedrieger, smeerlap, lage koopman en gemeene vent." Een klacht word door Cats ingediend en nu voor 1 zeer 10 boete. Do bekl. bekende het foil te hebben. Eiscb 1 jaar en Uitspraak Dinsdag e. k. De Eerate Kamer tal mor wet en alle andere aanhangig was bij het boschje gekomen en ar te Bosman, Tiendeweg. FESTIJN, luwstraat. ossiaü Zn. F. Brinkïl Versloot. DDK AON. OMAN. Gaarkeuken ÏBUWBN. IERLAND. J. H. van Movbik. Post. Abhoofen. czijl. Bouthoorn Hattum. df, Wilde. roorwaarden iplaatst.aan- loofd- Depot VI te Utrecht. I MJIWIJI 4.1J LV UUU WÏCll. „Excelsior^ hfer ter stede eae u“r^ri'ngT^ kamt ““’“‘P’ -“’m °P; Daar ‘18 Maandag 15 Juli 1889 in de zaal „Kunstmin* der jtig, mijnheer?” vroeg Sir -Wij zijn er dadelijk.” „1,1 o.l voor mij; ge weet, dat dit niet de eerste maal is, dat ik in het vuur ga.” Aan het Verslag van den toestand der Gouda over 1888 ontleenen wij hot volgent MUSEUM VAN OUDHEDEN. Het Museum mocht zich wederom in veler be langstelling verheugen. De Commissie ontving evenals in vorige jaren merkwaardige voorwerpen in leenbruik of ten ge schenke, terwijl zij nu en dan gelegenheid, had het een of ander aan te koopen. rkooping van INENGOED, n de Sociëteit ide te Gouda. Sociëteit „Ons Genoegen,* gevolgd Toegang tot* deze uitvoering hel bevende leden met twee dames en de familie van gsorganen ilgziekten, voile tong, leidsgevoel l onderlijf, lid.opstoo- sljjm, gal, ng, afwis- en, bloed- ten, luste- al deze kunnen, ten grond- eenvoudig I genezen 8 dagen tijd inste pjjn te 3 gevoeligste In de zitting der Botterd. Arr. Rechtbank van gisteren werden o. a. de volgende zaken behandeld Een antiquair en een koopman te Gouda had den verschil over een koop van schilderden. Na verschillende niet zeor vreedzame besprekingen, ont moetten zij elkander op 6 Februari in den winkel De aldus verwonde had nog juist de -e komen, waarop zijn moordc- naar hem nog een tweetal diepe sneden in den rug toebracht, totdat de ongelukkige levenloos neerzonk. Toen de justitie en de met de lijkschouwing den Vólgen den 'ochtend ter verschenen, stond de moordenaar bedaard eeno sigaar te rooken en legde ook verder eene ijzingwekkende onverschilligheid aan den dag. Hij werd terstond in verzekerde bewaring genomen en ’s avonds naar de gevangenis te Heerenveen over gebracht. Hij staat hoogst ongunstig bekend als een eerste twistzoeker en vechtersbaas. Een zijner getuigen naderde hem. //Onze tegenwoordigheid hier ter plaatse wordt hier niet langer vereischt, Sir Barnell,” zeide hij, hem het wapen overgevende. //Wanneer het u en Sir Smith belieft, rijden wij naar Londen terug.” De ander had daar geen bezwaar tegen. Men groette de tegenpartij even hoffelijk als bij het ko men, volgde het pad door het boschje en bereikte het rijtuig, waarmede men naar Londen terugkeerde. Op den terugweg was het gesprek levendig, van de zijde van Carringshliff had men het bijna vrolijk kunnen noemen. Met zorg vermeed hij elke toespe ling op het voorgevallene, hij vertelde verscheidene aardige voorvallen uit zijn rechtspractijk, ook eenige anecdoten en geestige zetten, alles berekend om de gedachten van zijn toehoorders af te leiden aan het geen zoo pas gebeurd was. Eerst toen het rijtuig in Piccadelly kwam, sprak hij over bet duel. wIk moet u nog mededeelen, dat ik voornemens ben al het gebeurde onmiddellijk ter kennis van de justitie te brengen. Zoo ik daardoor niets anders b'ereik dan toch zeker, dat men mij tegen borgstel ling op vrije voeten laat. Ge zult mij zeker uw getuigenis niet weigeren en ik durf daarom hopen, dat ik slechts tot een korte hechtenis veroordeeld word. De beleediging was zoo uitgezocht en brutaal, dat ik met zekerheid mag aannemen, dat degezwo-* Carringshliff was op zijn plaats gebleven met het venen en de rechters dit in aanmerking zullen nemen.” TWINTIGSTE HOOFDSTUK. Nog korten tijd geleden had hij om een onbedui dende reden een duel gehad met een jongen collega, i de jonge driftkop wilde het geschil alleen met het pistool beslechten. Carringshliff had zijn tegen partij slechts licht aan den arm gewond, maar het gezicht van het bloed had hem ontsteld dat was hem vroeger nog nooit gebeurd. Hij glimlachte als hij er aan dacht, maar vandaag was het heel wat anders. «Wij slaan zoo straks den zijweg in naar Somer set,” zeide Sir Barnell. //Moeten wij ver van het dorp zijn?” vroeg Car ringshliff. Eenige minuten ryden. Het is een boschje, dat bijzonder geschikt is voor ons doel. Lord Moul berry stelde het ons voor.” Weer een poos stilte. //Zijt ge volkomen rust Smith. //■’’T” «Wees niet bezorgd GOUDA, 19 Juni 1889. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Vrijdag den 21 Juni 1889, des namiddags ten 1 ure. Aan de orde De Rekeningen van de gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid, dienst 1888. Het voorstel tot aanvulling der Verordering voor het Bestuur van het Vereenigd Wees- en zElemoese- niershuis. Éen -----stond C. dranken werd bericht omtrent asyls voor de huisves- beleediging terecht. De beklaagde ontkende ting breedsprakig de woorden geuit te hebben. Eisch Rijken. I I- - De 23jarige arbeider G. v. d. L. te Haastrecht, opgericht; was boos op vrouw Verharen omdat zij hem voor dief uitmaakte en gaf haar diensvolgens, bij een ontmoeting te Hoenkoop. een vrij hevigen slag op het hoofd. Eisch 5 dagen gev. Tengevolge van het weigeren van bewijzen van goed gedrag door den Burgemeester van Berken- woude, ging de gepasporteerde militair van het opgoheven. Indisch leger, L. W., zelf getuigschriften maken, In Duitscbland werd het eerste asyl in 1851 te tekende deze valsclielijk met de namen van drie Lintorf bij Dusseldorp opgericht, daarna te Sophiën- wèthouders, Verdoold, Boer en Meerkerk en onttrok hof bij Rostock en in Silezië, Sleeswijk, Friedricbs- aldus aan het land in de jaren 1886, 1887 en hütte en Bremerhaven, terwijl in Augustus een asyl 1888 (]rie bedragen van f 160. te Guben zal opgeriebt worden. Het rijtuig stond stil, de heeren stapten uit. Men pistool in de hand; op de lippen bijtende had hij r ’J “_1-moest nog ongeveer strak naar den gevallene gekeken. honderd passen te voet afleggen. De klok van een 1 J l' kerktoren sloeg juist acht ure. Men kwam op een open plek, waar de tegenpartij reeds wachtte. Men groette elkander zoo beleefd of men op een vrolijke avondpartij samenkwam. De getuigen naderden elkander en spraken (volgens het gebruik) nog over een verzoening, natuurlijk zonder gevolg. Nu werden de pistolen geladen, de afstand geme ten en met twee degens in den grond gekenmerkt. Vervolgens bracht men de beide kampvechters op hun plaats en overhandigde hun de pistolen. De getuigen gingen ter zijde. Lord Moulberry begon te tellen-. „Een, twee, drie!” Toen het woord //drie” uitgesproken was, hief Carringshliff het pistool op, mikte vijf seconden en gaf toen vuur. Lord Rumsdale kromp ineen, het pistool viel hem uit de hand, hij stortte met het gelaat voorover op den grond. Krampachtig krabden zyn vingers in do aarde, toen lag hij stil. De dokter en de getuigen snelden toe en keerden hem op den rug. De dokter trok zijn vest open en ontblootte zijn borst. Het onderzoek duurde slechts weinige oogenblikken, de geneesheer stond op en zeide: „Hij is dood, de kogel ging hem midden door het hart.” -olgd door een bal. I ibben bh. kunst- I verdween, do longen verscheurende en de hartader met twee dames. Verder kunnen hh. kunsilievende i kractt'van het °bA*Ute van v. Velxen alhier en daar werden volgens de ge- krijgen goor meerder» dames en vreemdelingen, tuigen Cats en v. Velzon door den 66jarigen anti- Z1 - U-1.1 .1 nuuaéd alm korlvlo/mV Hflt TijdtcHtrlft •ÖÖJ* JWWwÈiWWfe' in de Duitache Vereeniging u-gen misbruik van sterke p|aatse rlvnnlznn nr.„v.zl IvAiesnlxè v%vnds*zan^ novrlo «mzvs. zlra knioirno, en genezing van dronkaards in verschillende I In Amerika zijn een vijftigtal dergelijke asyle een twintigtal zijn later in faynkzinnigen- of koudwater inrichtingen veranderd w opgeheven. De private inrichtingen vielen het meest in den smaak. In de amerikaansche asyls werden 3033 pCt. der opgenomenen genezen. In Engeland bestaan 10 asyls, in Zwitserland, 2, en in Zweden 2. Een, in Noorwegen opgeriebt, werd gemeene iit armoede gepleegd In het algemeen leerde de ervaring, dat die dronk- maahden gev. aards het spoedigst genezen, welke eerst op lateren leeftijd zich aan drankmisbruik overgaven. l ten 1 uur de boter- Omtrent den te Blesse, onder Peperga, gepleegden tatwerpen behandelen. broedermoord verneemt men het volgendeDe I verslagene C. v. d. Wal, een jonkman van 28 jaar, Te Utrecht voor h<^ eerste natuurkundig sliep met zijn 21jarigen broeder Willem in één bed stee. Over het late te huiskomen van den laatste I ontstond twist, terwijl zy te bed lagen. De jongste M ’.3 woon- en keerde met een scherp broodmes terug. Zonder een woord te spreken, stak hij hiermede zijn te bed liggelden broeder tusschen de derde en vierde rib, zoodat het mes tot het heft toe in het lichaam hh. werkende leden, behalve broérs bo»en 16 jaar, afsnijdende werkende leden op aanvrage toegangskaarten ver- van voor meerder* dames en vree mid «1 in yen. l W'M if' I I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1