O, aargenomen. Bureau dezer I t n. oping. >BS. BINNENLAND. 1889. 3948. OIJE. r inwoning loorder Kerk, aan het Bu- EXT. stoffen sring. OSMAN. TOENEN FEUILLETON. Dinsdag 25 Junk Nieuws- en Advertentieblad Voor Gouda en Omstreken. igelsche JHY, dngen ks en in alle O [IDA. De inzending van advertentiön kan geschieden tot ééii uur des namiddags van den dag der uitgave, M. JJ„- jaren na middernacht tusschen Zaterdag en Zondag en de vermelding van de werkuren op de in art. 11 der wet voorgeschreven lijst. Buys Van Bbebenbboik. ip een drukke MAN Zook. Bovendien worden alle Ad vertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. De heer A. de Ruijter, de rijkxveeartoenijwhool te studiejaar bevorderd. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is f 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. ten kantore ENDAAL te per week. DÜRTJE en No. 240 te !55 groot 84 te bekomen ek. ECTEUR. IL te Gouda, 889, des mor- aauw aan de sar veilen en bgwonea, soodat m van Naar het Duitech. week. •EN GROND rijk F. No. 35 o. 499 groot r week. ERVEN in <o. 148, 149 A. No 2838, ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels ik 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. 1889. i verkoopdag igs 4 uul en des morgens sheer, zal op ddags 2 uur, worden de en ERF aan 11 te Gouda, 40 Centiaren. 1889. m den Groe- BkL.No.142 2484 groot GOUDSCHE COURANT candidaat-reearts ia aan Utwclu naar het 4e Bij de Directie der Ned. Rh^ispoorwegmij. is het plan aanhangig om gedurende Me maand Juli een extra-avondtrein van den Haag paar Gouda te laten loopen. Vertrek van den Haag ten 11.30. Ome stadgenooten kunnen dan gebruik maken van de avondconcerten te Schersningen of de voor stellingen van het circus Oscar Carré bgwonea, soodat zij ongetwijfeld met veel genoegen van dit plan zullen kennis nemen. Van de door den Ned. Kbijgspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief naar den Haag te kunnen reisan, maakten Zondag 1L 292 personen gebruik. Benoemd tot gem.-veldwachter te Haastrecht K. Oosterling, agent van politie te Dordrecht. Een nieuwe partijformatie. In De Wageninger wordt de vraag besproken of er kans bestaat dat de onafhankelijke antirevolutionairen zich vereeni- gen met «de bezadigde en christelijk gezinde be- standdeelen der liberale partij, die bij de ongeloovige liberalen niet te huis beboeren. Indien eerstgenoemden zich losmakon van het tegenwoordige partijverband, om aan het juk eener Roomsch-doleerende politieke hiërarchie te ontkomen, dan zal het van de anderen afhangen of zulk eene vereeniging mogelijk ia, daar dezo zich dan van hunne partij ook dienen af te scheiden. EEN-EN-TWINTIG8TE HOOFDSTUK. «Beste vriend, zou uw twijfel misschien overwon nen worden door een banknoot van tien pond ster ling, zooals in het geval met Edith Lund? Spreek vrij uit, niemand hoort u dan uw directeur en hoe ik over zulke dingen denk, heb ik u reeds bij eene vroegere gelegenheid gezegd.” «Lord Norman is in Londen en zal er moeielijk toe overgaan een gratificatie te verleenen aan een hem geheel onbekenden hulp-arts in de provincie.” «Als ge geen andere bezwaren hebt, mijnheer Par ker,” zeide de directeur, terwijl hij met welgevallen langs zijn vestzakje streek, „dan ben ik wel in staat om die bezwaren 'op te heffen. Morgen spreek ik den Lord en ik zal uw zaak wel bepleiten. Verlaat u geheel op uw directeur.” TWEE-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK. GOUDA, 24 Juni 1889. Naar men weet is thans bij de wet verboden den arbeid van personen beneden 16 jaar of van vrouwen in fabrieken en werkplaatsen vroeger te doen aanvangen dan te 5 uren des voormiddag» öf later te doen eindigen dan te 7 uren des namid dags met dien verstande dat het aantal uren, ge durende welke die arbeid wordt verricht, niet meer dan elf per etmaal bedraagt. Van deze en enkele andere bepalingen kan in sommige gevallen ver gunning worden verleend af te wijken, waarom wy belanghebbenden attent maken op onderstaande oproeping van den Minister van Justitie. De Minister van Justitie; Gelet op de artt. 5, tweede lid, 7, derde lid, en 11, tweede lid, der wet van 5 Mei 1889 (Staatsblad no. 48), houdende bepalingen tot het tegengaan van overmatigen en gevaarleken arbeid van jeugdige personen en van vrouwen; Overwegende dat het voor bepaalde bedrijven noo- dig kan zijn bij algemeene maatregelen van bestuur de bij ovengenoemde wetsartikelen bedoelde afwij kingen toe te staan van bij voormelde wet vastge stelde regelen ten opzichte van den arbeid van per sonen tusschen twaalf en zestien jaren en van vrouwen; Noodigt belanghebbende hoofden en bestuurders van in fabrieken of werkplaatsen uitgeoefend wordende bedrijven en ondernemingen uit zich schriftelijk te wenden vóór 1 Juli a. s. hetzij tot Gedeputeerde Staten hunner provincie, hetzij tot het Departement van Justitie, met gemotiveerde opgave in hoever zij aan het toestaan van gedoelde afwijkingen behoefte hebben, met name Wat betreft de gebruikelijke uren van aanvang en einde van den arbeid, zoowel des nachts als des daagf^'het voortduren van dien arbeid van mannelijke personen tusschen veertien en zestien Hel is de foul der doudgeourcu uauouale pang en de zwakheid der Utrechlsche ffEendrauhts-maa- nen*, dat men niet weet, wat van hen te wachten is. Zij keuren slechts extravagantie van beide zijden af maar zijn daardoor niet krachtig genoeg tegen over een scherpbelijnde partij als de antirevolutio naire. Beginselen, een programma moet geformu leerd worden. De christelijk gezinde liberale partij ga met de vrienden van de Wageninger mede zij geve de voorkeur aan de beginselen des Evangelies tegenover die van 1789, zij binde den strijd aan tegen onzedelijkheid, dronkenschap, Zond&gsonthei? liging enz. enz., dan zal een partijformatie mogelijk rijn, die het tegenwoordige ministerie wil steunen wanneer het dreigt afhankelijk te worden van een roomsch-doleerende party. Velen hebben een af keer van een nauwere blijvende aansluiting van Rome, van een samengaan met het radicalisme, van een heerschappij der doleantie. Maar men wil toch eene van het Evangelie, noch in het moeder land, noch in de koloniën. En al wat men jaren lang van liberale zijde daaromtrent ondervond, heeft een diepgaand wantrouwen gewekt. Van den school strijd zwijgt De Wag. met opzet, in hope dat deze door de thans aanhangige wet op den achtergrond zal worden geschoven. Er is eene reeks van maat schappelijke en zedelijke vraagstukken aan de orde waaromtrent onderlinge overeenstemming in gods dienstige beginselen ter af doende behandeling drin gende behoefte is. Waar eenheid van godsdienstige beginselen ontbreekt zal men ter samenwerking tegen gevreesde machten moeielijk eene krachtige staat kundige party kunnen vormen. Misschien zegt het blad, zullen de uitbarstingen van het radicalisme vele liberalen tot de erkenning moeten drijven, dat er alleen op den bodem der Evangelische belijdenis veiligheid is tegen de sociale euvelen, die zij met i ons wenschen te bestrijden. De Minitier voorn oemd, Gedurende den dag, die nog verloopen moest, verdreven zij zich den tijd, zoo goed en zoo kwaad als het kon en wij behoeven niet te vreezen dat ons jonge verloofde paar zich verveelde. Met Alice was dat iets anders, de tijd viel haar eindeloos lang, het was of het nooit avond sou wor den. Daarbij kwam, dat de teederheid die zij in de blikken der jongverloofden opmerkte, haar eer terneer drukte dan haar opvroolijkte. Ook haar hart verlangde naar liefde, na de vele jaren van vreug delooze verlatenheid. Het beeld van den afwezigen vriend kwam haar voor den £eest en zij bedacht welk een vreugde het zou zijn, wanneer zij met hem hetzelfde geluk smaakte. Maar ach hoe weinig uit zicht had zij daarop. Zelfs als zij den geliefde al hare geheimen openbaarde, hoe weinig kans was er dan nog dat Walther met hulp van zijn vriend haa~ kon bevrijden en nog veel minder dat hij den prij^ behaalde, dien zij hem had toegedacht, nl. den prijs van haar hand. Zou de Lord niet al den invloed van zijn macht en geld uitoefenen? En zou df schurkachtige advocaat niet door list alles krachteloos maken wat haar vrienden voor haar deden? Hoe veel middelen tot verdediging stonden de tegenpartij niet ten dienste tegenover het eenvoudige middel, waarmede zij moest strijden, nl. de waarheid. Waar bleef de hoop op overwinnen en op den prijs? Zeker waren deze overwegingen weinig geschikt om hoop bij haar op te wekken. Maar ons hart laat moeielijk dien band los, die ons aan het leven Sedert eenige dagen was de directeur van het krankzinnigengesticht op reis. Men kon niet ont kennen, dat door de afwezigheid van Dr. Brown de patiënten een glimp van vrijheid genoten. Zij keken minder schuw rond; hun gesprekken waren levendi ger en hun gansche verkeer in het park was aange namer dan wanneer zij den man met den gouden bril in hun nabijheid zagen. Dr. Bró^n was voor zijn patiënten volstrekt geen humaan geneesheer, dwangbuis, douche en draaistoel waren geliefkoosde en dikwijls aangewende middelen om zelfs bij kleine vergrijpen onmiddellijk tot ge hoorzaamheid te dwingen. Onder de humane behandeling van Dr. Parker kwamen zulken dingen niet voor. Met een enkelen dreigenden blik of een enkel scherp woord wist hij gehoorzaamheid af te dwingen, waar dit noodig was. Op Edith’s verlangen had Dr. Parker den avond te voren aan Walther’s adres te Warwick geschre ven, dat hij met Alice en Edith over twee dagen in den namiddag een rijtoer naar Hampton zou ma ken; hij had Walther verzocht daar by hen te ko men in het park. Hampton lag vijf Engelsche mij len van Worcester en was met rijtuig gemakkelijk in een uur te bereiken. Het landgoed daar was sedert jaren onbewoond, de eigenaar vertoefde al dien tyd op het Vasteland en had het prachtige groote park voor het publiek opengesteld en daarvan werd dankbaar gebruik ge maakt. Parker had dit opgemerkt en daar de af stand van Hampton voor het doel zeer geschikt was, hadden de jonge dames toegestemd met hem er heen te ryden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1