A s IER, aanbevolen, r gebrouwen. BINNENLAND. Juli a. s. 1889. N'° 3949. Woensdag 26 Joni. ST o Is. 73 en73a. - Fabriek, (Plantsoen) ITEREN, IA AL. lp. Liter FEUILLETON. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ERS I i I TE s het beste wereld. mi dekten Drogist. De Unending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. -- «ff 1 Afzonderlijke Nommera VIJF CENTEN. dat ’P’a echte Pre- CMAN Zoon. Mtfi i De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschijnt. 25 Juni tot ndsche Ijzeren isschenliggende GOUDA, 25 Juni 1889. Bij kon. besluit is aan R. Tissot, op zijn ver zoek eervol ontslag verleend als burgemeester van Waddingsveen. en GAZEÜSE tandpijn, ont- b, onaangename worden zeker gelijks gebruik mplakbillet. B, vretarii. 1 te Oberlahn- ide prjjzen. leen gegeven. maar, Naar het Duitech. GOUDSCHE COURANT. Heeren Boek en worden by ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. therin londwater, ssechen, 1-75, Dr. POPP’s de tanden ge- R’s Tandplom- tegen eiken len. loemen-zeep. Transparant pen, Iszeepen, welke weeg brengen. n-Mondwater en tijd. eenen. fumoriewinkels Men schrijft uit Boskoop van 24 Juni; Gisteren avond 8 uur werd de orde in deze ge meente op ernstige wijze verstoord. De agent van politie R. verkeerde in beschonken toestand en werd, door de dorpsstraat gaande, gevolgd en uitgejouwd door eenige jongens. Hierover werd hij woedend en ging naar zijne woning, haalde eene geladen revolver en schoot op het publiek dat reeds tot honderden aangegroeid was. Een der wethouders, daar toevallig aanwezig, snelde naar den burgemeester en ging met dezen en den anderen wethouder, die inmiddels kwam, naar de woning van den razenden man. Het kostte den burgemeester heel wat moeite de revolver meester te worden, en daar de ongelukkige steeds woedender werd, moest hij gebonden en in ver zekerde bewaring gebracht worden. De revolver waarmede hij vier schoten op het De collecte ten behoeve van het Fonds tot aan moediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden, alhier gehouden, bracht op de som van f 168.20, in 1888 slechts ƒ136.65*. Gisteren middag had in het koffiehuis de Kap een voorval plaats, dat gelukkig is afgeloopen. Een jongen daar een geweer vindende legde dit aan, niet wetende dat het nog geladen was, en verwondde daardoor een 14-jarig meisje aan het voorhoofd. vraag deedt, mijnheer Lund. Die vraag verrast mij, want bij ons kan geen twijfel bestaan omtrent de persoon, die wij hier voor ons zien. Daar ge echter uitdrukkelijk gevraagd hebt, dat ik zou antwoorden, zoo verklaar ik: dit is Alice Norman, dochter van wijlen Lord Frederik Norman en erfgename van een millioen pond sterling. Ten allen tijde ben ik, haar vroegeren onderwijzer, bereid deze verklaring voor den rechter onder eede te bevestigen.” wZoo is het, mijnheer," bevestigde de echtgenoote van den geestelijke. «Van den dag, dat haar mama stierf, heb ik dit meisje opgevoed tot zij den leeftijd van twaalf jaren had bereikt. Zoo iets vergeet men zijn leven lang niet." «Luister nu ook eens naar mij,” sprak Alice, terwijl zij zich geheel oprichtte en zegevierend in het rond keek. «Hetgeen deze beide personen, tot wie ik mij door plichtgevoel en dankbaarheid voel aangetrokkén, verklaard hebben, is de volle waarheid. Ja, ik ben de dochter van wijlen Lord Frederik Norman, de erfgename van een millioen pond sterling en degene, die zich daarvoor uitgeeft te Londen in mijn huis woont met haar vader, is mijn nicht Mary Norman, dochter van Lord Ralph Norman, de tegen woordige eigenaar van de baronie. Om voor haar de rijke erfenis te redden, schoof mijn oom en voogd mij in haar plaats en haar in de mijne. Met zijn medehelper, den advocaat Carringshliff verzon hij het boevenstuk zoo fijn, dat ik in een krankzinnigenge sticht geplaatst werd en telkens, als ik de ware be- diamant te zien. De «Imperialdie in de diamant mijnen aan de Kaap gevonden is, woog ruw 457 karaat. Om er een regelmatigen vorm aan te ge ven, werd er een stuk van 45 karaat afgeslagen, dat na sloping nog 20 karaat weegt. Het slijpen der «Imperial" duurde 18 maanden en geschiedde te Amsterdam. H. M. Koningin Emma was tegenwoordig toen do eerste zijde ge reed was. De eigenaar, een in Kaapland wonend Oostenryker, de heer Pam, heeft den steen, nadat het slijpen was afgeloopen, aan den keizer van Oostenrijk, de koningin van Engeland en aan pre sident Carnot en zijn echtgenoote laten zien. Ken ners verzekeren dat het de schoonste diamant is, die bestaat. De «Kohinoor" weegt trouwens slechts 106 en de «Regent" 156 karaat terwijl de «Im perial" 200 karaat weegt. Het is intusschen zeer de vraag of de kooper, die er 10 tot 12 millioen voor betaalt, te vinden zal zijn. publiek gelost heeft, doch «onder iemand te raken, is, benevens eene doos mat eene aantal patronen, door den burgemeester in beslag genomen. Zelden werd in de Krimpenerwaard de hooi oogst door zulk schoon weder begunstigd als thans het geval is. Hot gewin a*n hooi is groot en de qualiteit goed. Ook de aaijlappelen, zoowel vroege als late, staan schoon te relde. Het hennopgewas vraagt naar regen. Ook de’groenten groeien heer lijk. Appelen en peren nullen er dit jaar, ten gevolge dor talrijke rupsen, niet veel zijn. Naar wij vernemen, is het plan der regeering be treffende de dit jaar te houden zevende algemeens volkstelling, tot behandeling waarvan de hoofden der provinciale bureaux van statistiek Donderdag a. s. aan het departement van binpenlandsche zaken zullen bijeenkomen, die telling mede te doen plaats hebben naar de beroepen. Dit is in overeenstemming met het door het Statistisch instituut opgemaakte plan, opgenomen in do Büdragüi van het Instituut van dit jaar No. l,.;traehtons besta», genomen in de algemeene vergadering der Vereeniging voor de statistiek in Nederland, 23 Juni 1888 te Arnhem gehouden. Tevens wordt verlangd eene afzonder lijke opgave van de blinden en doofstommen, vooral ook naar aanleiding van het verzoek van de lief dadige instellingen, die zich het lot dezer ongeluk- kigen aantrekken, om te bekomen eene opgave van de in verschillende gemeenten des lands wonende blinden en doofstommen, met vermelding of zij al dan niet onderwijs ontvangen. De gelegenheid tal daarctoor worden gegeven, om de zorgen dier instel lingen uit te breiden over hen, die nog zonder eenig onderricht opgroeien. De regeering wensoht voorts toepassing van hot stelsel van talkaarten, in navolging van andere landen. Op do Parijscho tentoonstelling is een schitterende tuigd dat ge weer in het vaderland zijt. Maar waarom zijt ge niet op Norman Hall in Suffolk of te Londen; daar zouden wij eene dame van uw rang en stand Wieken, maar niet zoover vandaar in do provincie.” Alice kleurde en zag verlegen rond. Zij wilde antwoorden, maar gevoelde, dat zij dit op het oogenblik onmogelijk doen kon. Walther merkte dit op en mengde zioh in het gesprek. „Eerwaarde heer! wees zoo goed deze jonge dame 6ü.vs^x weux 6ontslaan van een antwoord en veroorloof mij voer «Dat is mijnheer Cliffton, mijn vroegere onderwijzer. haar te spreken, zoodra ik aan u ben voorgesteld. vv a v 1 A TXTnlTlaA’is nnn m 14 n lv zxav. VAAT* Hoe komt het, dat ik u geestelijke zie, mijnheer?” Alice stelde Walther aan mynheer Cliffton voor en zoodra aan deze beleefdheidsvorm voldaan was, wendde haar vriend zich tot den geestelijke. „Wanneer ik mijn antwoord in verband breng met de ontmoeting, waarvan wij allen zoo pas getuigen waren, zult ge zeker vinden, dat ik zulks te recht doe," sprak de jonge Lund. „Doch wanneer Ik begin met tot u een vraag te richten, Zult ge dat zeker vreemd vinden. Toch moet ik u dringend verzoeken mij te antwoorden op deze vraag: Voor welke persoon houdt ge deze jonge dame, die u zoo even met alle blijken van vertrouwelijkheid begroette? En zijt ge zoo zeker van uw bekendheid met haar, dat ge die zoo noodig voor den rechter zoudt durven bezweren?" Met een goedhartig glimlachje antwoordde de geestelijke: „Ge hebt goed gehandeld met eenige inleidende woorden te spreken voor ge mij deze Uit het Westland schrijft mep: Terwijl in het rorige jaar den 22sten Juni de eerste schuit naar Amsterdam vertrok, zijn er thans reeds heel wat aardappels verzonden. Jammer, dat „het kwaad" in het loof komt; tot heden echter blijft de aardappel zelf vry. Velen verlangen naar regen, daar met zulk droog weder het planten slecht gaat, doch vreezen ook voor eene regenbui, omdat zij meenen, dat na een flinken regen „het kwaad" ook de knollen zal aantasten. Zonder twijfel zou eene flinke bui aan de ooftboomen te goede komen, die wemelen van parasieten. Toch dragen zij goed vrucht. Zoo ook is het ruien der bessen hier niet zoo erg, als van elders wordt gemeldwij zagen ten minste groote tuinen, waar van ruien geen sprake was. De druiven zullen met zulk warm weder ook tegen den konden muur wel rijp worden wat vele jaren soms niet het geval is terwjjl de hoeveelheid wel niet overvloedig is, maar 48) TWEE-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK. „Zie ik goed?” riep Alice uit, terwijl zij nu den geleider van haar vroegere gouvernante aankeek. in het gewaad van een „Dat ia spoedig opgehelderd, lieve miss Norman,” antwoordde de geestelijke. „Ge ziet in mij den geestelijke van dit kerspel. Ik was zoo gelukkig deze bediening te verkrijgen weinige maanden, nadat uw oom mij en men tegenwoordige vrouw ontsloeg. Wij besloten toen te huwen, nadat wij elkaar reeds vele jaren gekend hadden. Go ziet dus, dat onze tegenwoordige omstandigheden zich met weinig woor den laten ophelderen. Maar te meer hebben wij daarom het recht te vragen, waaraan wij de vreugde te danken hebben, dat wij u hier aantreffen moggn. In de eerste jaren, dat ge buiten Engeland vertoéf- det, hebben wij dikwijls navraag naar u gedaan, maar steeds vernamen wij dat ge nog afwezig waart en het tijdstip van uw terugkomst nog niet bepaald was. Thans word ik door mijn eigen oogen over-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1