SUIS, van o Donderdag 27 Joni. 3950. 1889. Nieuws- en sefabriek BINNENLAND. I. Co, 1889. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, FEV1LLETON. De insending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. met een e ’s Hage eljiks ook te ing I H riot. 13. den goeden, wiendtehap- eeg, Deventer. zijne vriend verkrjjg- nmingen, af- g, Obstructie, lat 6, 'e Hage. «haven 238 Leeuwarden. 4, Rotterdam. Ische Cou- nden door bet NKMAN en Bovendien Worden alle Advertenties gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD ’t welk des Maandags verschijnt. ten gebruike Coek-, Banket- oopfabriekan- re inlichtin- 0,Amsterdam mhem. p Zoom. 30,000 - Effecten, d, o. a. door ge verzot nog slagen zijn schuld aan het misstraf. ten. C-A.LOO- IRHAART— O. LüNEN- IER, Haven, leest 56, te e Middelburg. irectenr, OGEN DIJK. "Dordrecht, Goud* en aan den wedstrijd eer- Naar het Duitech. Een twintigtal kolvers nil Delft waren opgekomen om gisteren door de kolfvereeniging Schiedam in de sociëteit Harmonie te Schiedam gehouden, deel te nemen, zoodat het aantal deelnemers circa veertig bedroeg. Te 12 uren door de heer J. Bertels met een welkomstgroet geopend, duurde de wedstrijd tot ongeveer ’s avonds 8 uren onafgebroken voort, De uitslag was dat de heer G. J. Vincent den eersten prijs behaalde, na een kamp met den heer J. M. Kramers, die bijgevolg den tweeden prijs won, terwijl de heer D. IJselstijn van Gouda den derden en de hoor Jac. Engering den vierden prijs behaalde. De wedstrijd was zeer geanimeerd en vele belangstellende societeitsleden woonden hem voortdurend by. De kolfbaan was voor deze ge legenheid zeer net gedecoreerd. Bij de uitreiking der prijzen werden vele hartelyko woorden gespro. goüdschecourant Heden middag werd ten Baad huize aanbesteed het maken van 142,Meter eikenhouten beschoeiing langs de Vest bij de Gasfabriek. Ingeschreven werd door: A.. Michaél, te Loon op Zand voor 3385. J. de Jong Wz., te Gouda voor 2514.Ph. Verbruggen, te Waddinxveeri voor 2234.W. Bokhoven, te Gouda voor f 2119.H. J. Neder- horst, te Gouda voor 2068.P. Vermeer, te Gouda voor 1983.C. P. W. Dessing, te Gouda voor f 1940. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. zeide toch, dat zij te bed moest blijven, hij zou in den loop van den dag nog een paar keeren naar haar komen kijken. Kort voor het middagmaal keerde Dr. Brown van zijn reis terug. Hij vertoonde zich niet aan de pa tiënten, noch aan Dr. Parker. Toen de hulp-arts na het middagmaal in de kamer trad om verslag te geven van hetgeen er gedurende zijn afwezigheid was voorgevallen, vond hij den directeur bezig met het mengen van een drankje, waarvoor hij uit verschil lende fleschjes eenige druppels nam. Dr. Brown hield onmiddellijk op en sloot alles in een kastje weg, zoo dat Dr. Parker niet kon zien, wat hij voor het drankje gebruikt had. Daarbij viel het den hulp arts op, dat de directeur heel anders was dan ge woonlijk. Zoo babbelachtig en druk Dr. Brown anders was, zoo stilzwijgend wès hij nu. Het gewone knipoogen was vervangen door een starendein blik in de ruimte, de bewegingen waren loom en lang- uw eigen wil, Alice,” al9of “i oader zet®ren ve'™ht wefd.en" j Aan een scherp opmerker als Dr. Parker ontging dit natuurlijk niet, maar hij liet niets blijken en gaf zijn verslag met de grootste kalmte. Zwijgend hoorde i de directeur hem aan, .alleen het laatste bericht, De Regeering heeft 3 ton aangevraagd voor den bouw van twee kleine oorlogschepen voor Indië. Er is een wetsontwerp ingediend tot wijziging der wet op de inkwartieringen, strekkende om gemeenschap pelijke huisvesting mogelijk te maken van deta chementen, die ter handhaving der orde zijn ge zonden, en in vredestijd de aanwijzing voor te be reiden van paaiden, gevorderd bij eventueele mobi lisatie. In de zitting der Rotterdamsche Arr. Rechtbank van gisteren stond terecht A, A. H., schoenmaker te Gouda wegens verzet tegen de politie. Tijdens de illuminatie in den nacht van 12 op 13 Mei, ter eere van het koningsfeest te Gouda, nam een zeker persoon een illumineeiglas weg, twee nacht wakers schoten toe, wilden deaovertreder medenemen, doch werden daarin verhü noemden H., die behalve z uitdeelde. Éisch tegen H., feit ontkende, 7 dagen gevi De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Sommers VIJF CENTEN. GOUDA, 26 Juni 1889. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Vrydag den 28 Juni 1889, des namiddags ten 1 ure. Aan de orde De Rekening der Schutterij, dienst 1888. De Rekening betreffende de exploitatie der Stede lijke Gasfabriek. Het voorstel betreffende de heffing van schoolgeld aan het Gymnasium. Het adres van den Boekhouder aan de Stedelijke Gasfabriek om verhooging zijner jaarwedde. De benoeming van eenen Aanzegger bij de Begrafe nissen. De benoeming van eenen Voorzitter en vier leden en hunne plaatsvervangers in de twee stemb'ureaux voor de verkiezing van vijf Leden voor den Ge meenteraad. ---- Door den heer A. Kaptijn te Gouda, is een pro vinciaal subsidie aangevraagd voor den aanleg van een stoomtramweg tusschen Gouda en Schoonhoven. ken, welke getuigden vano pelyken geest, waarmede alle kolvers waren bezield. (8. O.) Jongens van den leeftijd van 14—-16 jaar, zonder lichaamsgebreken, die lust in het zeemansleven hebben, kunnen, mits zij goed oppassen, eene eer volle en voordeelige betrekking bekomen door eene verbintenis aan te gaan bij ’s Rijks zeemacht. Voor zien van de noodige stukken kunnen zij zich op alle werkdagen aanmelden aan de kweekschool voor zeevaart te Leiden. Dezer dagen kreeg de bruggeman C. Mink te Zwolle van een zijner kennissen de vreeselijke tijding, dat zijn eenige zoon Johan, marinier aan boord van het wachtschip te Rotterdam, door een makker was doodgestoken. Een neef van Mink, die te Rot terdam woont en by wien Johan meermalen aan huis kwam, had hem in geruimen tijd niet bij zich gezien en ging daarom Zondag voor eene week eens naar het wachtschip om de reden van dat wegblijven te vernemen. Op zijn verzoek aan den schildwacht om Joban Mink te mogen spreken, kreeg hij ten antwoord//Wel, die is voor vier weken al gestorven, hij is door een kameraad dood gestoken.* Ten zeerste ontsteld keerde de neef huiswaarts. Wel vermoedende dat de ouders van het sterfgeval nog niet in kennis gesteld waren, daar ze hem daaromtrent- niets gemeld hadden, be sloot hij hen door tusschenkomst van een kame raad, die naar Zwolle reisde, het sterfgeval bekend te maken. Deze kweet zich Woensdag van zijne treurige taak. De ouders wilden de mededeeling echter niet voor waar aannemen. Om een einde te maken aan hun twyfel, zond de vader een brief af aan het gewone adres van' zyn zoon met zijn eigen naam als afzender op het couvert. Den vol genden dag, Donderdag, ontving hij dien terug met de kanteekening J. Mink, matroos 3e klasse, 11 Mei 11. overleden. 49) TWEE-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK. «Uw verklaring rust op goede gronden, mijnheer Parker, ik wilde daarom onzen vriend Lund verzoe ken onze plannen niet te verhinderen in de uitvoe ring,” zeide de geestelijke. //En gij, Alice,” riep Walther, Wwat zegt ge er van? Het betreft uw welzijn en daarom zult ge alleen beslissen, wat er gebeuren moet.” it Ik stel mijn volle vertrouwen in onzen Parker, zoowel om zijnentwille als om de liefde, die hem aan Editb verbindt. Stel daarom ook in hem vertrouwen, beste Walther.” //Dan geschiede alles volgens antwoordde onze jonge vriend. DRIE-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK. Den dag na het rijtoertje voelde Alice zich on- omtrent Alice’s onpasselijkheid, wekte zijn belang- passelijk. stellende aandacht. Dr. Parker bezocht haar voor den middag en con- „Ik ga mij dadelijk persoonlijk van haar toestand statoerde een lichte catarrhale aandoening van de overtuigen,” zeide hij en stond op. De jonge dokter slijmhuid, vergezeld van lichte koorts. De onge- maakte zich gereed om met hem mee te gaan, maar ■steldheid scheen van ^weinig belang, maar Dr. Parker Dr. Brown hield hem terug met de woorden «Geef u geen moeite, mijnheer Parker, ik zal den weg wel alleen vinden. Ga gerust aan uw andere werkzaamheden.” Deze woorden lieten aan duidelijkheid niets te wenschen over. Dr. Parker verliet de kamer en de directeur ging alleen naar Alice. Na eenige korte vragen over haar welbevinden, zette hij een bedenkelijk gezicht en zeide: z/Uw toestand is zorgelijker dan ik uit de woor den van mijn hulp-arts kon opmaken. De hersenen schijnen aangedaan en dat is bij patiënten van uw soort altijd bedenkelyk. Blijf het overige van den I dag alleen en houd u rustig. Van avond kom ik nog eens bij u en zal dan een bedarend middel meebrengen.” Deze laatste woorden bracht hij stotterend uit, hij werd doodsbleek en zijn hand beefde zoo hevig, dat hij afzag van zijn voornemen om haar de pols te voelen. Hij keerde zich om en verliet de kamer. Geen half uur later kwam Dr. Parker bij Alice. Zij vertelde hem wat de directeur van haar zorge- lijken toestand gezegd had en verzweeg ook niet hoe hevig zijn hand had gebeefd. De jonge dokter luisterde aandachtig en zeide toen: wHet is niet onmogelijk dat ik mij vergist heb, wij hebben in dat geval een onrustigen nacht te wachten. In ieder geval is het beter zich op een ongunstige wending voor te bereiden dan op een spoedig, gelukkig verloop van uw onpasselijkheid te hopen.”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1