ÏÏ&8® Ik Bier, N? 3951. BINNENLAND. ëï^nT Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Vrijdag 28 Joni. las Bier. ols. 73en73a. HARING, GOEDHART. ziekten I. GOEDHART. dsche ït ©s 5 JONG, thaven. FEUILLETON TIER, De inzending van advertentiên kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. Is hel beste wereld. am Drogist. drie-en-twintigste hoofdstuk. I l t 1 PP’s echte Pre- De uitgave deier Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nonuners VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschjjnt. CITROENEN, I HARING. tandpijn, ont- h, onaangename worden zeker geljjks gebruik NperFl. 40 Ct. groote wereld, 'lesch 0.12. [SCH. ',(lt<che Cou- onden door het INKMAN en goüdsche courant. Naar tut Duituch. In verband met de advertentie van den heer de Raadt, voorkomende in ons blad van heden, vermeenen wij onze lezers nog te moeten attent GOUDA, 27 Juni 1889. Heden avond ton 8 uur zal in do tent op de Markt het 3e Concert worden .gegeven door het Muziekkorps der d.d. Schutterij, kapelmeester de heer J. G. Arentz. Men schrijft uit Rozendaal Bij vertrek van den scbah van Perzië had Z. P. M. den restaurateur der stations-buffetten alhier van uit Rotterdam last gegeven, te zorgen voor een tiental fijne doozen bruidsuiker, De heer V. zorgde goed voor de bestelling en list het bestelde door een bediende op een schoon presenteerblad bij aan komst in den salonwagen van den Schah bezorgen. Doch wie schetst de verbazing van don restaura teur, toen hij, in plaats van geld, zijn presenteerblad en servet niet eens terugzag. De ..Schab bad aUea medegenomen, doch vergeten te betalen. itheriu Nondwater, esschen, 1-75, t Dr. POPP's de tanden ge- >l”s Tandplom- p tegen eiken len. )loemen-zeep. Transparant ■pen, dszeepen, welke e weeg brengen, in Mondwater ten tijd, 'eenen. maken, dat voor deze goedkoope reisgelegenheid naar Amersfoort, ter gelegenheid van bot Zendings- feest ons van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat bij genoegzame deelneming de rytnigen van Gouda tot Amersfoort zullen doorloopen. Ook worden voor alle klasse aan het station daags te voren speciale Retourbilletten naar Amersfoort uitgegeven tegen betaling van 2.le kl., f 1.50 2e kl. en 1.— 3e kl. rfuinoriewinkels AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. dachtig aan mijn belofte, heb ik er nog niets van ingenomen. De directeur gedroeg zich ook zoo vreemd, hij was zoo ontsteld, dat ik bang voor hem werd.” Dat zal komen van de groote zorg voor uwe ge zondheid, miss, maar om u geheel gerust te stellen, moet ik u toch bepaald afraden iets van zijn drankje in te nemen. Ik heb zelf iets voor u meegebracht, waardoor ge dadelijk zacht zult inslapen, als ge het wilt innemen.” ffOch laat mij met rust dokter, ik zal ook zonder dat wel in slaap komen. Het smaakt toch bitter en walgelijk.” c «Juist zooals u verkiest. Maar ik heb nog anders. Een brief! Van wie?” 4 //Van Walther, ik weet het, laat hem mij zie^b^As*’/ hij is zeker bezorgd over my.” //Ik schreef hem dezen morgen dat ge niet wel f waart en mijn bode bracht dezen brief terug. Wilt ge zelf lezen of wil ik hem u voorlezen?” //O neen, ik wil zelf zien, wat hij geschreven heeft," zeide zij, den brief openbrekende. z/Hoe goed en hoe lief is hij,” riep zij uit, //mor gen vroeg zal hij komen hooren, hoe ik het maak, hij is zeer bezorgd over mij. Dat is toch onnoodig, niet waar dokter? Ook geeft hij mij nog den raad om geheel op u te vertrouwen. Ik zal uw drankje innemen, Wat Walther wenscht, zal gebeuren.” Met oogen, die van vreugde straalden, keek Dr. Parker haar aan en zeide: 50) //Tien duizend pond,” mompelde hij met een dui- velschen grijnslach, terwijl hij het fleschje ter zijde zette. «Tien duizend pond sterling.” Zorgvuldig sloot hij nu alles weg, stak den sleutel in zijn zak en ging zijn gewone wandeling in het park doen, waar de patiënten zich vreesachtig voor hem uit de voeten maakten. Het as reeds bepaald donker geworden, tusschen negen en tien uur ’s avonds, toen Dr. Brown bij Alice binnentrad. De kamer werd door de nacht lamp slechts spaarzaam verlicht, maar het meisje kon toch duidelijk zien, hoe doodsbleek de directeur was, toen hij zich over haar heenboog om naar haar toestand te vragen. //Ik gevoel mij volstrekt niet erger dan eenige uren geleden, dokter,” antwoordde zij op zijn vraag, //de rust heeft mij veel goed gedaan.” //Dan zal dit drankje, dat ik voor u heb meege bracht, het overige doen, om u een goeden nacht te verschaffen,” zeide hij met bevende stem, terwijl hij het drankje uit zijn zak haalde. Hij zette het fleschje op het tafeltje naast het bed, maar zijn hand trilde Kv een wetsontwerp ingediend op de inkwartiering, enz., omlo. te voorzien in Op de classicale vergadering te Gouda waren 54 leden tegenwoordig, die op uitnemende wijze gepre sideerd werd door Ds. Roscott, die de plaats innam van Ds. Swaan, die wegels uitstedigheid en zijn droevig verlies niet tegenwoordig was. Herkozen werden tot leden van ’t Classicaal Be stuur de HH. G. Spijkerboor, P. W. Kamphuizen en J. C. Kuilenburg. Gekozen tot lid, in plaats van Ds. G. E. K. A. Boskott, Ds. L. ten Bosch, tot Auesowt D». H. NVikAeboer, herkozen tot Secundi de HH. J. G. Deur, L. Kooij en I. H. van Gelderen. Gekozen de HH. N. C. J. de Minjer, I. C. Prins en J. Kok. Herkozen tot Quaestor, Ds. Margadant en tot Quaestor sec. Ds. Peter. Behoudens enkele wijzigingen werden de voorstel len der Synode met ingenomenheid begroet met uitzondering van de wijziging art. 5 al. 5 van ’t Al gemeen Reglement en de wijziging en aanvulling van ’t Reglement op het examen ter toelating tot de Evangeliebediening. alarmplaateen onder dak gebracht. Die verspreide inkwartiering kan een vereenigd, krachtig optreden van het detachement op elk oogenblik zeer be lemmeren, terwijl de aanvoerder moeilijk alsdan verantwoordelijk kan gesteld worden voor de tucht en goede orde. Ten einde eene vereenigde huis vesting mogelijk te maken, wordt thans voorgesteld te bepalen, dat in dergeljjke gevallen het krijgsvolk door de zorg van den burgemeester, in overleg met den commandant van den troep, zoovee] mogelijk in openbare of andere gebouwen wordt ondeigebracht De kosten dezer huisvesting worden door het Rijk vergoed. Wat de vordering van. paarden betreft, die thans veel te omslachtig is geregeld, stelt de Regeering voor, machtiging te verleenen dat bij bestuurs maatregel in vredestijd zal bepaald worden het aantal door alle gemeenten te leveren paarden, de voorloopige keuring en aanwijzing van de paarden en het vaststellen van den prijs bij eventueele overname. Bij mobilisatie zullen dan de aangewezen paarden, voor zoover zij nog voorhanden en geschikt zijn, alleen behoeven overgenomen te worden en naar de korpsen overgebracht. Zoo noodig zal jaarlijks, doch in elk geval éénmaal in de drie jaren, een paardentelling worden uitgeschrevende eige naars van paarden zullen dan opgaaf moeten doen van hun paarden tusschen 6 en 11 jaar. Bij loting worden die op lijsten gebracht, waarna de Mi nister, de benoodigde aantallen over de ver schillende provinciën verdeelt en de Commissarissen des Konings ditzelfde doen voor de gemeenten. Dan heeft een keuring plaats door beëedigde bur- ger-taxateurs, die den prijs bepalen bij eventueele requisite, welke prijs enkel aan den eigenaar wordt medegedeeld. De Regeering heeft, zooals wij reeds met enkel woord meldden, een tot wijziging v^n de wet voornamelijk strekkende eene behoorlijke regeling der huisvesting van krijgs volk, dat gevorderd is tot handhaving of herstel 1 van de openbare orde, en 2o. eene eventueele vor dering van paarden op doelmatige wijze voor te bereiden. De bestaande regeling ter inkwartiering is bij do in vorige jaren plaats gehad hebbende vorderingen van krijgsvolk tot handhaving of herstel der open bare orde gebleken tot groote bezwaren aanleiding te geven. De militairen worden in eene uitgebreide gemeente te veel verspreid en, bij uitbesteding der inkwartiering, soms op grooten afstand van de De schrijver der brieven uit de Hofdstad aan de Midd. Ct. deelt in een retrospectieve beschou- daarbij zoo hevig, dat het waterglas tegen de lam petkom rinkelde. «Neem hiervan elk half uur een eetlepel vol, ge zult dan in een zuchten slaap vervallen, die u zeer verkwikken zal. Goeden nacht, miss Norman!” Door zijne ontroering bracht hij die woorden slechts met moeite uit. Hij beefde over alle ledematen. Het eenige middel om zijn toestand voor harfr te verbergen, was dat hij heen ging en hij sloop dan ook stil weg. Tegen tien uur ging in het gesticht van Dr. Brown alle» ter ruste. Het eene licht na het andere werd uitgedoofd tot men eindelijk nergers meer licht zag branden dan in Alice’s kamer en in het vertrek van Dr. Brown. Ook Edith sliep. Dr. Parker had zijn verloofde gerust gesteld en haar afgeraden den nacht wakende in haar bed door te brengen, zooals zij aanvankelijk van plan was. Zoo was dan Alice alleen gebleven en zoo vond Dr. Parker haar, toen hij dien avond om tien uur in haar kamer kwam. Zijn eerste blik viel op het tafeltje, waar het drankje stondzijn oog klaarde op, het was nog onaangeroerd Alice was nog wakker en begroette hem met een vriendelijke glimlach. z/Ik ben moede dokter,” zeide ze, //recht moede, ik moest mijn best doen om niet in slaap te vallen, voor gij kwaamt. Dr. Brown bracht mij een drankje, waarvan hij mij verzekert dat het mij een rustige en verkwikkende slaap zou Verschaffen, maar ge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1