X lil, rdor lomen jnt de T, leerH! Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Prijs- port ;xem- BINNENLAND. N? 3952. 1889. OON. fÈÜILLETOlV. Zaterdag 29 Juni. i ERNS uur des namiddags van den dag der uitgave. i B. 200. De inzending van advertentifin kaï^eachiedei^totHM* 1 i' bank en vergadering. Het nommer van 16 dezer van de Nederlandtche De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlpke Nommers VUF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. licht Met is geheel vrjj aan de wasch, ige, prachtige net gebruiks- 10 cent bjj AAL, 33, Gouda. fabrieksprijs IT. i de GOED- rgeteekenden tarten a 40 ct. n. )NI)ON is «taande par- e haar binnen verdwjjnen. srijk en zacht 85 cent per ,con. Alleen C. HUINCK In de zitting der Botterdamsche Arr. Rechtbank van gisteren werd veroordeeld: A. A. H., schoenmaker te Gouda, wegens weder- spannigheid, tot 10 boete. Een beambte, wiens functie «enige overeenkomst heeft met die van ren Nederlandschen officier van justitie. S SNAREN, aratiën iten. EMENT. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. hl) DRIE-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK. Overal begeleidde hem het spookachtig gerinkel van de lamp en zijn stap was zoo slepend alsof hij ver moeid was van een verre wandeling. Op zijn schouders drukte het zwaarste wat den mensch drukken kan: de schuld. Zoodra hij in zijn kamer kwam, opende hij het venster, liet het fleschje leeg loopen, blies de lamp uit en zocht zijn bed op, maar hij vond geen rust. Onrustig keerde hij zich telkens in zijn bed om; zoodra hij de oogen sloot, stond/de gedaante van zijn slacht offer voor hem, bleek, ontsteld, in doodsgewaad en van haar blauwe lippen klonk het telkens weder: «Voor tienduizend pond, voor tienduizend pond." De tweede, die dezen nacht in het gesticht wak ker was, had opmerkzaam den weg gevolgd, dien de directeur van zijn kamer naar Alice’s vertrek en terug had afgelegd. Maar er verliep nog wel een half uur, voor hij zijn wachtpost verliet en licht aan stak. Toen eerst ging hij naar Alice’s kamer. Met naar de lamp in de hand trad hij aan haar bed, liet het op haar gelaat schijnen en voelde haar pols. een tevreden glimlach liet hij haar hand op do GOUDA, 28 Juni 1889. Naar wij vernemen zal de Arrondissements-reoht- bank te Botterdam op Dinsdag 9 Juli e. k. in be handeling nemen de zaak tegen de plegen van ongeregeldheden, op Woensdag 15 Mei te Gouda voorgevallen. Op voontel van den heer Hoefhamer wordt dit voorstel dadelijk in behandeling genomen en daarop zonder hoofdeljjke stemmingatfoedgekeurd. 3. Eene missive van hh. «agenten van het Wees- en Aelmoesenienhuis, inzendende een aanbeveling voor een Begent ter vervulling der vacature, ontstaan door het ontslag nemen van den heer Biezenaar. Daarop komen voor de bh. C. A. van BERKEL, A. H. van DILLEN. Ter visie en benoeming in de volgende vergadering; 4. Adressen van A. Hejj, P. van Okkeren en C. Zuidam, verzoekende benoemd te worden tot brug- wachter-gaarder aan de Haastrechtsche brug. Ter visie en benoeming in de vol gende vergadering. De heer Hoogenboom brengt, naar aanleiding van deze adressen, de vraag ter sprake of verpachting van de Haastrechtsche brug geen aanbeveling zou verdienen, terwijl de hoer vau'der Garden het con- pon-stelsel aanbeveelt, hetwelk bij de veren tegen over Dordrecht én Gorinchem zoo uitstekend werkt. De Voorzitter zegt toe dit laatste punt in hetColle- gie van B. en W. ter sprake te zullen brengen, terwijl eene verpachting van deze brug z. i. groots bezwa ren heeft. De keer Oudijk verklaart zich voor eene tijdelijke benoeming van brugwachter-gaarder aan deze brug. Een beslissing ten opzichte van deze punten wordt niet genomen. Als de benoeming aan de orde is, kunnen zjj opnieuw in behandeling wor den genomen en eene beslissing volgen. 5. Een adres van C. van der Groef en anderen, verzoekende, daar zjj vernomen hebben dat tot her stelling zal worden overgegaan van de brug op de Baam tegenover de Doelesteeg, dat’ deze zal worden verlaagd en zoo mogelijk in een ophaalbrug veranderd. De voorzitter deelt mede, dat bij B. eu W.de behoefte aan eene herstelling dezer brug niet is gebleken, De Collecte ten behoeve van het fonds tot aan moediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden te Haastrecht gehouden bracht op de som van 26.6sj. Idem te Vlist 2.97». zoodat hij de vergadering in overweging geeft adres santen mede te deelen dat de brug voor 't ©ogen blik geen herstelling behoeft, doch als later de be hoefte daaraan gebleken is, dat dan op de gegeven wenk zal worden gelet. Aldus besloten. 6. De rekening van de administratie ran da bank van leaning. Ter visie. Daarop wordt benoemd tot aanzegger bjj de be grafenissen W. Begeer Lzn. Aan de orde ia daarop de benoeming van een Voorzitter en 4 leden en hunne plaatsvervangers in de twee stembureaux voor de verkiezing van vijf Leden van den Gemeenteraad. In bet hoofdstembureau (waarvan de Burgemeester voorzitter is of de Wethouder, die hem vervangt) worden benoemd tot Leden de hh. Hoogenboom en Jager, tot hunne plaatsvervangers de hh. Straver en van Vreumingen. In het onder-stembureau wordt benoemd tot voor zitter de heer Noothoven van Goor, tot zijn plaats vervanger de heer Fortujjn Droogleever. Tot Leden de hh. Prinoe en IJssel de Schepper, tot hunne plaatsvervangers de hh. van Ituraon en Lotsy. In de hedenmiddag gehouden vergadering van den Gemeenteraad, die door 15 leden werd bijge woond (afwezig waren de hh. van Mierop, wegens ongesteldheid en Lotsy, wegens ambtsbezigheden) werd besloten 1. tot goedkeuring van de Rekening der Schut terij, dienst 1888. 2. tot goedkeuring van de Rekening betr. de exploitatie dor Stedeljjke Gasfabriek, dienst 1888. 3. tot heffing van f 75 ’sjaara schoolgeld voor elkon leerling op het Gymnasium. (Naar aanleiding van een vraag van den heer Jager deelde de Voorzitter mede dat op het Gym nasium ook meisjes als leerlingen worden toege laten). 4. tot het verleenen van een personeele jaxr- lijksche toelage van 100 aan den heer A. Nortier als Boekhouder aan de Stedeljjke Gasfabriek. De volgende stukken kwamen bjj den Raad in 1. Het verslag van de Commissie ran beheer orer de Stedeljjke Gasfabriek over 1888. Ieder raadslid zal een gedrukt exemplaar ontvangen. 2. Een voorstel van B. en W. tot aanschaffing van een sproeiwagen. Do kosten van aankoop worden geraamd op 600 en de kosten van bediening op f 500 ’s jaars, nl. voor 6 uren daags ad 1 per uur (voor 1 paard en koetsier) gedurende de zomermaanden. Naar het Dnitsch. deken glijden en zette toen het te voren meegeno men fleschje weer op de plaats, waar het andere gestaan had, dat nu in het bezit van Dr. Brown was. Dat was alles, wat hjj deed; zonder gedruisch keerde hij naar zijn kamer terug en legde zich te rusten.- Het was vier uur geslagen, de natuur begon te ontwaken. Aan de oosterkim werden de wolkjes met goud getint, de zon steeg langzaam en ma jestueus boven de kim. Haar glanzende stralen vie len op het gelaat van het meisje op het eenzame bed. Nu kon men duidelijk zien, dat de dood hier zijn offer geveld had. De half geopende oogen wa ren dof en strak, den mond half geopend, het schoone gelaat bleek en koud, maar geheel onveranderd, de ademhaling stond stil. Het werd later, er kwam beweging in huis. Deu ren werden geopend en weer gesloten, de oppassers en oppasseressen gingen naar de patiënten. Eén van die oppasseressen trad Alice’s kamer binnen. Zij schrikte, toen zij in het bed keek, maar zij was hier te lang in dienst om alleen op haar oogen te ver trouwen. Zij legde haar hand op Alice’s voorhoofd: 1 het was koud, zij lichtte haar arm op: die was stijf en zwaar en viel op de deken terug. Dat was genoeg. Zij liep de kamer uit de gang door de kamer van den directeur en klopte aan. Deze was niet gewoon vroeg öpte staan, maar van daag maakte hij een uitzondering. Geheel gekleed zat hij reeds aan zijn schrijftafel. Hij keerde zich om en riep: //Binnen!" «De patient op no. 7, miss Norman, is van nacht gestorven," berichtte de oppasseres. i/Haal dan dadelijk den coroner,” zeide Dr. Brown, wiens tanden klapperden, hoewel hij dit be richt toch verwacht kon hebben. Toen men om den coroner zond, was Dr. Parker bij Edith binnengetreden. Na haar //goeden mor gen” gewenscht te hebben, zeide hij: z/Je zult ongunstige berichten omtrent Alice hoor en, maar ik ben vast overtuigd, dat je vertrouwen op mij niet geschokt zal worden, door hetgeen je zult vernemen.” //Je kunt op mij rekenen, als op je zelven, dat weet je, George. Maar ik zou toch liefst uit je eigen mond hooren wat er gebeurd is. Als jij het mij vertelt, lijkt het niet zoo erg als wanneer een ander het mij vertelt.” //Luister dan, maar schrik niet. Hier in huis is het gerucht verspreid, dat Alice van nacht gestorven is.” «/Almachtige God!” riep Edith en onder luid ge ween voegde zij er bij: /zMijn arme broeder.” z/Houd je bedaard, Edith. Laat je niet van streek brengen door iets, dat ik uitdrukkelijk een gerucht noemde. Ik heb Alice nog niet gezien. Men heeft den coroner ontboden, ik moet "hij de lijkschouwing tegenwoordig zijn en verder kan ik op het oogenblik niets zeggen. Moed en vertrouwen op God, Edith! Houd vast aan deze kernspreuk.”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1