fflööl 8 Ek ier, oping BINNENLAND. RT ÏL nenz. Dinsdag 2 Jail. N° 3954. 1889. FEUILLETON. N OUE. tbriek T 19, Iscults-, ken. INEËL er. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekena IER, »nda.| LËT ing ont- party LLES de prijzen. Zn. De insending van advertentlön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. SSIE. AAK-, EBAS. 1 17 aandeelhouders, houders i dankbare restaurateur wHij zal zich naar de omstandigheden moeten het pro- ’2.- haar van haar kwelgeest kon bevrijden maar I AN a Zoon. Ames- Staats De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjke met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. taris G. C. Gouda. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. te haalden de terdam, en A polio II," ch met NTIE8 ten recteur, ruLius. bekoming in af half Naar het Duitach. ort. WE LEER- i1890 heeft k., des na- ebouw. MEN wordt rgens aldaar GOUDSCHE COURANT. teeder op, als hem maar van J. T. Potters te Breda. De heer P. Brons Middel, organist der St. Jans- kerk alhier, herdenkt heden onder vele blijken van belangstelling zyn 50-jarig jubiló. Van den Kerkeraad, het College van Kerkvoogden enz. enz. ontving hij cadeaux. Moge het hem gegeven zijn nog lang het schoone orgel, aan hem toevertrouwd, te bljjven bespelen; Te Utrecht is tot arts bevorderd de heer C. H. Felix, candidaat-arts. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regela a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. G ROO TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. 53) VIER-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK. De advocaat haalde de schouders op. des morgens K. No. 255 netten IN- ij. de Wed’, d GOUD en en den ge- an den fleer E, e. a. p de gewone Met ingang van 1 Augustus e. k. zuilen de dienst- van het Rijkstelegraaf kantoor te Gouda op en algemeen orker.de christelijke feestdagen zijn van 8 tot 9 uren voormiddag! en van 1 tot-2 en 7 tot 8 uren namiddags. aan haar voogd de grootste dankbaarheid schuldig u Voordat ik er toe mag overgaan het vermogen Uit ’s Gravenhage meldt men ons overleden de Raadsheer in den Hoogen Raad mr. Gertsen. van of vertegenwoordigende 17,714 aandeelen, recht gevende op 557 stemmen. Besloten werd: 1°. Mr. R. J. Schimmelpenninck van Nijenhuis te benoemen tot president en Mr. J, C. Reepmaker tot vice-president der algemeene ver gadering van deelhebbers over het loopende boek jaar; 2°. de balans over 1888/89 goed te keuren; 3°. het bedrag der 17,/8pCt. van de overwinsten, boven de 5 pCt. ’sjaars over het gestorte kapitaal, vast te stellen op f 8459.20 en de directie te mach tigen daarmede te handelen overeenkomstig art. 50, No. I, 2, 3 en 4 der statuten; voorts aan de deel hebbers uit te keeren 7.40 per aandeel van ƒ240, 2.96 per aand. van 96, 1.11 per aand. van f 36, gestort kapitaal; 4°. de aftredende com- j missarissen Mr. R. J. Graaf Schimmelpenninck van I Nijenhuis, T. P. Viraly, Jhr. G. A. van Nispen en Van de door den Ned. Rhynspoorweg aangeboden Mr. J. van Gennep te herkiezen5°. de aftredende gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief directeuren Mr. H. Ameshoflü J. C. s’ Jacob en Mr. naar den Haag te kunnen reizen, maakten Zondag J. J. Uytwerf Sterling te herkfelen; 6°. tot president 11. 267 personen gebruik. I der directie te benoemen: den Heer Mr. H. j lioff en tot vice-president: den Heer I. dat daar is Forbes. schikken,” antwoordde hij. «Bedenk hoeveel men- schen zich rijk zouden gevoelen met het inkomen, dat ge karig gelieft te noemen. En blijft hem niet een teedere dochter, die alles zal aanwenden om haar vader te doen deelen in den rijkdom, dien zij aan de zijde van haar echtgenoot vindt?” «Wilt ge daarmede zeggen, dat ge ons geheel vrij wilt laten in onze bewegingen?” vroeg zij. De advocaat grijnsde. «Tegenover u zal ik nooit iets anders zijn en blijven dan uw gehoorzame slaaf,” antwoordde hij. Er ontstond een stilte, die de advocaat ten nutte maakte om het meisje met begeerte aan te zien. De jonge dame verbrak die stilte. Zij stond op, naderde de advocaat, die eveneens opstond en stak hem de hand toe. //Ik geef u mijn hand en mijn woord, dat ik uw vrouw zal worden,” sprak zij op ijskouden toon. Carringshliff nam haar hand en wilde die kussen. Een restaurateur te New-York laat aan elk "die en een glas bier of whisky drinkt, een kaartje geven met de woorden«De aan zijn geërde clientèle". GOUDA, 1 Juli 1889. Met innig leedwezen moeten wij melding maken van het overlijden van een onzer meest geachte ingezetenen, den heer Mr. J. H. van Mierop, die van Juni 1872 af hier ter stede de betrekking van kantonrechter vervulde, welke hij voor dien tijd te Hillegersberg bekleedde. Een korte ziekte maakte een einde aan het werk zaam leven van den man, dien wij hadden gehoopt ^n. nog lang in ons midden te hebben. Dit heeft niet l zoo mogen zijn! In de kracht van zijn leven Mr. van Mierop werd geboren 14 Januari 1831 werd hij weggerukt uit den kring zijner familie en uit de maatschappij, waarvan hij een sieraad mocht genoemd worden. Zijn rechtschapen karakter, zijn edele beginselen, zijn hulpvaardigheid, zyn humaniteit verschaften hem tal van vrienden. In vele opzichten was hij een model-kantonrechter, wiens deugden niet zelden den vrede-reebter uit den ouden tijd voor den geest riepen, die zoo’n eigenaardige plaats in onze maatschappij innam. Met volle vertrouwen ging men tot hem en nooit beschaamde hij dit I Niet alleen als kantonrechter was hij werkzaam, in de belangrijkste Collegies dezer stad had hij zitting. Hij was een verdienstelyk Lid van den Gemeenteraad, Voorzitter der gezondheidscommissie, Curator van het Progymnasium en vroeger ook jaren achtereen Lid der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs, terwijl hij onlangs benoemd werd tot Kerkvoogd der Hervormde Gemeente. De verdiensten van den overledene jegens de ge meente zijn groot. Zijn nagedachtenis zal nog lang in de herinnering blijven leven I zij vond niets. En daarbij ging de gerechtelijke i handeling voort, waarvoor zij hier gekomen waren, maar het scheen haar alles een droom. van Carringshliff schoone jonge dame met meer openhartigheid zijn cliënten ontving en in de rechtszaal geleiddt ■rnn atv II '1 wföl 11 irn 1 IZ1I nöf ninnAnlzotviA.' vrlrxl -1.. was echter terdege wakker, toen hij - .-‘-/Ie. Bij het binnenkomen viel zyn oog dadelijk op een I in het zwart gekleeden jonkman, die achteloos tegen de balie leunde en bij het binnentreden van den Lord een diepe buiging maakte. Wat moet die hier doen? Carringshliff herkende hem dadelijk, het was een jong collega, mijnheer Grandfield, die nog nooit een groot proces had gewonnen. Die jonkman mocht daar alleen met toestemming van den rechter tegen woordig zijn, dat wist Carringshliff zeer goed. Hij kon er niets tegen inbrengen, want de openbaarheid der gerechtelyke handelingen was in Engeland reeds ingevoerd. De rechter begon met de voorlezing van het pro tocol, dat bij den dood van Lord Frederik Norman was opgemaakt. Daarbij was Lord Ralph Norman tot voogd over zijn nicht benoemd en haar vermogen in gerechtelijke bewaring gesteld. De jonge dame, voor wie deze voorlezing eigenlijk gaan, het geschiedde, begreep daarvan volstrekt de beteekenis half tien voorkomen. Dus nog 1 niet. Toen de rechter aan het einde haar vroeg of vzjj klagen had over de gevoerde voogdij, moest Lord Norman de vraag herhalen vóór zij verklaarde aan haar vomrd de ornnfsto dnnkhnnrhAwl aMiirfAitr pijnigde haar hersens om een middel te vinden, dat zijn. Bij een te Kralingen gehouden harddraverij 12 paarden van zessen 1 Hij sloeg de oogen zoo mogelijk was en zeide: z/Ge maakt mij tot de gelukkigste van alle ster velingen, mijn waarde. Nooit werd de hand een s gegeven en met moer hartelijke teederheid aange nomen.” Op haar gelaat was duidelijk te zien mei hoeveel tegenzin zij deze hoogdravende woorden aanhoorde; '.zij gaf zich volstrekt geen moeite om dit te verber gen en antwoordde: ^Bespaar mij het overige, ge hebt uw doel bereikt, wees daarmee tevreden. Ik verzoek u laat mij het overige gedeelte van don dag vrij, het is misschien de laatste, dat ik mij vrij kan gevoelen.” Hij maakte een diepe buiging voor haar en ge reed om heen te gaan, zeide hij: //Morgen ochtend om tien uur is het oogenblik daar, waarop sedert weken onze aandacht gericht was. Ik zal de eer hebben u voor de balie van de rechtbank op te wachten.”, Den volgenden morgen om negen uur liet Lord Norman bij miss Norman vragen, wanneer zij gereed zou zijn om naar het gerechtsgebouw te rijtuig zou tegen l',p A 1 geen bericht uit Worcester! Ook toen zij met haar vader en den advocaat voor den rechter stond, was er nog geen bericht. Zij - j Om bloemen lang, zelfs veertien dagen, frisch te o.’Ij van houden, plaats men de vorsche afgesneden (vooral Iklaar is de prijs f 200) ge- nfgeknipte) stengels in water, waarin chloor- wonnen door «La Vitesse," van Schouten Hoogendijk ammonium-zout is opgelost, en wel in de verhou- Gouderak; de premies, van 100 en 25, be- ding van 5 gram op 4 liter water. Iden de «Koningin," van D. J. Floryn te Rot- Dra verwelkte afgesneden bloemen op te frisschen zet men ze in een glas, waarin eenige droppels I kamfjrspiritus gemengd zijn, na vooraf van onderen Te Utrecht werd Zaterdag onder voorzitterfchap °en stuk der ,ten8el* te hebben «fg“»eden. van Mr. R. J. Graaf Schimmelpenninck van “jcx huis, de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden I 3--1L-L1JVT-J1 r»»_ü1 van ueeineDuora uor iNoauri. ivuijnspoorweg-iviaai- schappij. Tegenwoordig waren uren Dit heeft niet 1 deelhebbers der Nederl. Rhijnspoorweg-Maat- zijn inrichting bezoek

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1