m WITTE ERCTIS, 1 9 f moo<U 1889. Nieuu BINI Geen grijs Haar meer!!! Openbaar Onderwijs. n. Een Persoon Huishoudster* B. LANDAAI11 90 FEl La Société Hollandaise de Maltose P(r e m i e 1 e e n i n g PETROLEUM-NOTEERINGEN jan de Makelaars^ BEIJBSBÈBICHT. Amsterdam! i juli. Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking (Onanie) en geheime uitspat tingen is het beroemde werk Dr. Betau's Ltelfbewaring. o;p Parasols. A. v. OS Az., Kleiweg E 73 en73a- Mond- en Tandziekten zooals het los worden dor tanden, tandpijn, ont steking, zweren, bloedend tandvleesch, onaangename reuk uit den mond, kalkvorming, worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K. K. Hof-Tandarts mi^HOOFDPRIWEM vu /WW> HOEFMAN en <po., Kassiers en Commissionn. in Effecten, te GOUDA. Gemeubeleerde VOORKAMER De Goudsche Machinefabriek. Stoom Mineraalwater-Fabriek, hoek LANGE TIENDEWEG (Plantsoen) BRON- en TAFELWATEREN, VICTORIA WATER uit de bron te Oberlal^n- stein bjj Emi, tegen concurreerende prjjzen. i Citroen Limonade 80 CL p. Liter Frambozen f’1 A DVERTENTIËN. Cantzlaar Schalkwijk, te Rotterdam. MF* Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld. 4Ojarige roem J. C. ZELDÈNRIJK, Drogist. De GOÜDSCHE M i SF.?’ G IRENCornelia HendrikuSi ouders G. !C. Does en De in f Gouda, 30 Juni 1889. Gouda. Snelpersdruk van A. BBINKMAN Zoon. I Ini sobe De uitgave de: met uitzondt Te Leiden Zondag eene te brengen?” De Lord d Mr. D. N. BROUWER. L. W. M. BROUWER— VAN Oldïnbokoh. G In de heden vinciale Staten noemde of her' het bezwaaracbr ongegrond ge Het adres va zake eene subsi Schoonhoven is g Omtrent -fie bestuur van S< worden gedaan. 100,000.- 50,000.- 30,000- 15,000 - 10,000.-. volgende TreRking met een Hoofdprijs van 4T’ - alhier, in den 1 onze lieve J0SEF1NE, Bij Kon. bes militie-commisM Zuid-Holland, i 4 i Ik heb het pi )er reoh vergissing mog Zij reikte de vergeleek opm; «Uw zaak al hij streng. De nieuwe LOUDON is b-jfflk de beste van alle bestaande par- PM fnmerien, om het grpze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen. Maakt het haar glansrijk en zacht I VwBBw’wen verft niet. Prjjs 85 cent per flacon en f 1.50 per dubbele flacon. Alleen verkrijgbaar te Gouda bij J. H. C. HUINCK F.Hz., 122 Hoogstraat 123. Bij de Kijksp toor Gouda en kantoren gednn 1283.07 te; Het laatste, draagt het num Heden morge Singel het lijk Gisteren mid Turfsingel een zulks aan ranke dronken zijn, i het, niet zonde; (Soc'“ an on®*) te Bergen-op-Zoom. I( jk)e Maltose werd bekroond ‘®p de Wereldtentoonstelling te Antwerpen AV, 1885 met den Gouden Medaille. Op de' Tentoonstelling van Voedingsmiddelen te Amsterdam A°. 1887 met den Gouden Medaille. 'Op de Wereldtentoonstelling te Brussel A’. 1883 met 2 Ijlere Diplomats en 1 Gouden Medaille Het gebruik van de Maltose in de Bier brouwerij is geregeld bjj Kon. Besluit No. 186 dd. 13 December 1886. Met vrucht en voordeel wordt de Malto- Sucre en Blanke Maltose toegepast in de Koek-, Banket- en Suikerbakker jj. Als Boterhameiroop wordt dezelve veel ge bruikt en munt uit door zuiverheid en goeden smaak. Generaal-Agent De Directeur, C. BREDAEL, Breda. C. J. C. HOOGENDIJK. in alle Binnen- en Buitenlanduche Cou ranten, worden dadelijk opgezonden door het Advertentie-Bureau van A. BRINKMAN en ZOON, te Gouda. De prjjs per per post f 1 Afzonderlijke M) VIER-EN «Deze, mijn zonder bedenkt zij heet miss J «Kunt ge de gen?" vroeg de «Ik ben dan ken geleden, 1 haar terugkeer eene verwissel; mij te doen ge het miniatuur- had laten mal Ik zien, het Toelating van leerlingen op de Burgerscholen voor Jongens en Meisjes. (Hoofden: Mej. GRETSER en dehh. HUBER, LEOPOLD en van CITTERT). De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwjjs alhier maakt bekend, dat de IN SCHRIJVING van leerlingen, wier plaat sing men na het eindigen der zomervacantie op een der bovengenoemde Scholen verlangt, zal geschieden in de Schoollokalen op DINS DAG den 9 JULI 1889, des namiddags ten vjjf nre. De toelating van leerlingen op deze Scholen geschiedt eens per jaar. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten. Namens de Commissie, De Secretaris, Mr. J. FORTUIJN DROOGLEEVER 4 iön tn - Heden overleed, onze hartêlijk geliefde, Échtgenopt en Vader M'. JOHAN HENDRIK’ van MIEROP, Kantonrechter! i-- ouderdom van 58 jaren. Uit aller naam, >M. L. van MIEROPUHovy. Gouda, 30 Juqï 1889. *J* Heden overleed oud 6’/» jaar. van middelbaren leeftijd, biedt zich aan als PAKHUIS- of LOOPKNECHT. Adres onder No. 1872 aan het Bureau dezer Courant. De markt was heden vast. Looo Tankfust f 8.80. Geïmporteerd fust f 8.65 September-, October- November- en J)ecember- leverihg 8.75. 'I ws rim-wwriw - m X iurgerlllke Stand. Haastrecht GEmJRENCornelia Hendriks., a. a M.ufii. ji OVERLEDEN: K. ..o t)X, 69 tPer Telegraaf.) graten goed geanimeerd, Oostenrijk en i fondsen hooger. Warschau-Weenen KasptKspoorwejpnarkt weder vast. 1 ADVERTENTIE! Hollandsche uitgave, met 27 afb. Prijs 2 gulden. Ieder, die aan de verschrik kelijke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt, moet het lezende oprechte leering, die het geeft, redt jaarlijks duizenden van een zekeren dood. Te verkrijgen bij het Ver- lags-Magazin te Leipzig, Neumarkt 34, franco tegen inzending van het bedrag, (ook in postzegels), en in eiken boek handel in Holland. D. h. hnwel. v. h, tegenw. heer zoekt, eene BURGER WED. v. goede get. voorz. plaatsing als HUISHOUDSTER tegen AUG. Zjj kan naaien en m. d. wasch omg. Br. fr. o. 1. Z. b/d Boekh. A. KOK en Co. KORTING PÖPP’<! Anatherin DT. rvrr 8 Mondwater, in aanmerkelijk vergrootte flesschen, voor 60 cents, 1.20 en 1.75, hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr. POPP’s Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden ge zond en schoon houdt. Dr. POPP’s Tandplom- beersel. Dr. POPP’s Kruiden-Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden. I Venns-zeep en Zonnebloemen-zeep. POPP’s Gekristalliseerde en Transparant Glycerinezeepen, zijn de fijnste Toilet- on gezondheidszeepen, welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen. De namaaksels van AnatlierinMondwater verwoesten de tanden binnen korten tjjd. '•O Dr. J. G. POPP, Weenen. Depots te GOUDA, Verder in alle Drogist- en Parfumeriewinkels van Nederland. Men -eerlange uitdrukkelijk Br. POPP’s echte Pre paraten en neme geene andere aan. Deeei I nuoiapujB vuu i i 'heeft plaats op i 1 AWSTUS 1839. Koers /IMf Minste prjjs 14.4-, opWimmende tot 25.—. i Deze Pttmie-Aandeelen zjjn verkrijg baar, a JJ4. per stük, bjj Aan allen, die mij op of ter gelegen heid van den 7* en 17“ Juni j. 1. vereerd en verrast hebben met bewjjzen vau belangstel ling, zij het mij vergund langs dezen weg de verzekering te geven van mijne en dermjjnen harteljjke dankbaarheid. H. C. N. van AMEROM. Gouda, 1 Juli 1889. TE HUUR eene met ruime ALKOOF, op eenen goeden standj 'Adres onder No. 1871, aan het Bureau dezef Courant. (vroeger CO3IJN Co), beveelt zich aan voor de LEVERING van Gasmachines, Gaskachels, Gas ovens, Gaslampen, enz. Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders. levert echt MINERAALWATER en GAZEUSE DRANKENtevens alle NB. De flesschen Worden ter leen gegeven. Alsmede verkrijgbaar Hoogachtend, 1 UEd. Dv. Dienaar,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 3