s BINNENLAND. 1889. Fabriek, FEU1LL ETON. teer!!! 1AI1 Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. i Maltose •Zoom. 1 PEREN, OberlaMf- s prjjzen. i >en gegeven». p. Liter N° 3955. Woensdag 3 Juli. De insending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. IËN. ing. at 1 5 By de Rykepoetspaarbaak werd aan het MAN Zoox. Ive veel ge il en goeden de Malto- in de Koek-, Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschgnt. 'lantsoen) GAZEUSE irectenr, 1GENDIJK. sche Cou den door het iKMAN en Naar het Duitech. >NDON is staande par- haar binnen verdwijnen, rjjk en zacht 85 cent per son. Alleen 3. HUINCK afb. Prijs verschrik- jngd lijdt, lering, die sn van een het Ver- narkt 34, et bedrag, en boek- der Zelf- e uitspat- Te München, de vroolijke, levenslustige stad, zijn werksters voor confectie-magazijnen en dergelijke, die bij een arbeidstijd van 16 uren per dag nauwe lijks 200 gulden (naar onze munt) in het jaar ver dienen. Eene ambtenaarsweduwe, die letterlijk van 1 tar, F GOUDSCHE COURANT. Antwerpen imiddelen té 'en Medaille, welk*. 1883 m Medaille in de Bier- uilNo. 186 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. By de Rykspostspaarbank werd aan het postkan toor Gouda en da daaronder naaorteerende hulp kantoren gedurende de maand Juni 1889 ingelegd 1283.07 terugbetaald 2167.85. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 1886. Heden morgen is uit bet water aan den Flnweelen Singel het lijk opgehaald van zekeren 8. Gisteren middag viel op do Vest tegenover den kroon. Turfsingel enn kind in het water, zondor dat men z* zulks aanvankelijk bemerkte. Het zou zeker ver dronken zijn, zoo niet de heer P. ’t gezien had en bet, niet zonder moeite, op het drooge bracht. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. woordde niet. Woedend wierp hij oen blik op zijn gemachtigde, die daarop het woord nam. „Wy hebben tegen deze getuigenis hetzelfde aan te voeren, wat de tegenpartij aanvoert togen de ge tuigenis van Lord Norman,” zeido Carringshliff. „Hat is de getuigenis van een bloedverwant, bovendien van een vrouw, die zich onderscheidt door haar zucht tot babbelen on intrigeeren. Wij zijn daarom zeker, dat geen rechter aan haar woorden eenige waarde zal hechten. Onze bewering, dat hot meisje, zich noemende Alice Norman, waanzinnig is, hoeft niemand nog bestreden on zal ook niemand bestrijden. Wy houden daarom onze bewering vol en blijven volhar den by onzen eisch tot het ontvangen van Lord Vrederik Norman’s erfenis.” „Mijn geleerde vriend heeft vandaag niet zooveel geluk, als waarop hij anders bij een proces rekenen kan,” zeide Grandfield nu. „Ook dit heb ik voorzien en daarom raadpleegde ik een geneeskundige. ®r. Parker heeft de jonge dame maanden lang gadegeslagen; hij zal u heer rechter, daarover verslag geven en verklaren, dat miss Alice Norman in het bezit is van een gezond denkvermogen.” Weer ging hij heen en kwam terug met Or. Par ker. Maar hij liet den zijdeur open en op den drem pel verscheen nu Walther Lund. Carrinshliff zag hem en begreep nu van welken kant de slagen kwamen, die hij don een na den ander kreeg. Een verschrikkelijke woede kwam in hom op, hij had Onlangs deed het volgende bericht in geheel de Duitsche pers de ronde. Een geestelijke, die bij eene Maatschappij tot verzekering tegen ongelukken ver zekerd was, had bij het hakken van hout voor huis houdelijk gobruik het ongeluk door do bijl in zijn been getroffen te worden, tengevolge waarvan hij 4 weken zijn bed moest houden. Gemelde Maatschappij weigerde schade-uitkeoring, op grond dat zij den ge- melden persoon wel als geestelijke, maar niet als houthakker had verzekerd. Wallmanns Versicherttngi- Zeifachrift schrijft bijna 5 bladen over deze zaak. Het schijnt, dat de polisvoorwaarden der hierbij be trokken Maatschappij ten aanzien van een dergelijk geval niet voorzien of daaromtrent onduidelijk zijn. Wij begrijpen anders niet, hoe men eene quaestie kan maken van iets, dat zoo dnidelijk als de dag is. (Pers. bode). Met den trein, welke Zondagavond uit Duitsch- land hier te landen aankwam, reisden de heer en mevr. 8., uit Botterdam. In de visitatiezaal geko men, wilde mevr. h wist—ohje aan de verificateurs laten zien, en kwam tot de ontdekking, dat een be hendig zakkenroller haar reistasch door het door snijden van den riem had ontvreemd, en zij alleen den lossen riem over den schouder had hangen. On- middelijk werd door de politie de zaal afgesloten, terwjjl men zeker meende te zijn dat de dief zich onder de reizigers bevond. De dief was echter niet meer aanwezig. Na het vertrek van den trein nog maals een onderzoek instellende, werd het taschje, inhoudende verscheiden gouden voorwerpen, uit den put der retirade te voorschqn gehaald. GOUDA, 2 Juli 1889. In de heden gehouden vergadering van de Pro vinciale Staten van Zuid-Holland zijn alle nieuwbe noemde of herkozen leden toegelaten en beeedigd; het bezwaarschrift, tegen de verkiezing te Sliedrecht is ongegrond geacht. Het adres van den heer A. Kaptijn te Gouda in zake eene subsidie voor een Stoomtramweg Gouda- Schoonhoven is gerenvoieerd naar Gedeputeerde Staten. Omtrent ^e bekende adressen van het gemeente bestuur van Schoonhoven zal morgen een voorstel worden gedaan. 54) VIER-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK. „Deze, mijn nicht,” antwoordde Lady Arabella zonder bedenken en deze andere is ook mijn nicht, zij heet miss Mary Norman. „Kunt ge deze verklaring met een eed bekrachti gen?” vroeg de rechter verder. «Ik ben daartoe elk oogenblik bereid. Reeds we ken geleden, toen ik Mary voor het eerst zag na haar terugkeer van het’Vasteland, geloofde ik aan eene verwisseling van personen, maar men trachtte mij te doen gelooven, dat ik dwaalde. Ik vond later het miniatuur-portret dat Alice opzettelijk voor mij had laten maken en toen twijfelde ik niet langer. Ik heb het portret meegebracht om het u te laten zien, heer rechter! Qvertuig u zelf of hier nog eene vergissing mogelijk is!” Zij reikte den rechter het medaillon over en deze vergeleek opmerkzaam het portret met het origineel. Uw zaak staat zeer ernstig, Lord Norman,” zeide hij streng. „Wat hebt ge tegen deze getuigenis in te brengen?” De Lord drukte zijn tanden op elkaar en ant- Omtrent de perzische ridderorde van den Leeuw en de Zon, die ook in ons Land met zoo milde hand door der. Schach is uitgedeeld, kan De Echo het volgende mededeelen. bestond tot vóór 1808 in gouden of zilveren medailles, geschonken aan dappere Perzen. In dat jaar werd zij het eerst als orde-decoratie aan het gezantschap van Napoleon I geschonken door Fcth-Ali-Schacb. Als zoodanig is de orde een belooning voor vreemdelingen van Kanzien voor aan Perzië bewezen diensten. De orde heeft 8 klassen: de eerste draagt de decoratie aan een bandelier, de tweede aan een sautoir met een kroon erboven, de dorde in het knoopsgat en zonder De orde bestaat uit een ster van zes armen, wit émail met gouden randen en aan de uiteinden afgerond; in het midden een plaque, waarop in de natuurlijke kleuren een leeuw en een rijzende zon. i De stralen der ster zijn verbonden door een groe- I nen lauwerkrans. De orde wordt gedragen aan een rood lint met paarlen langs de zoomen, dat in Perzië wordt vervaardigd. Te Leiden werd in den nacht van Zaterdag op Zondag eene ernstige mishandeling gepleegd door Bij Kon. besluit is aan den beer N. Scheltema, militie-commissaris in het 2e militie-district van Zuid-Holland, een pensioen verleend groot 228. hem wel kunnen verscheuren, maar hij moest zich bedwingen. De strijd was bijna wanhopip, maar nog onbeslist; er was nog een sprankje hoop. Op de vragen van den rechter antwoordde Dr. Parker. „Zoowel in Bedlam als in Worcester heb ik miss Alice Norman opmerkzaam gadegeslagenik heb haar volgens de regelen der wetenschap op de proef ge steld en ik ben tot de vaste overtuiging gekomen, dat men de jonge dame tegen beter weten in als waanzinnige hield opgesloten oin in de gelegenheid te zijn ongeoorloofde voordeelen te behalen. Den gang van mjjn onderzoeken en de resultaten daarvan heb ik nedergelegd in het geschrift, dat ik de eer heb, u te overhandigen, heer rechter! Ik verzoek u het naar de hoogeschool te Oxford of Cambridge te zenden om onderzocht te worden, ik ben zeker, dat mijn wetenschappelijke arbeid niets dan lof zal oogsten.” „Aan uw verlangen zal voldaan worden,” antwoordde de rechter. „Heeft iemand in deze zaak nog iets in het midden te brengen?” Toen niemand sprak, greep de rechter naar een akte, die^ij hem op de tafel lag en zeide: „Ik ben^ niet geroepen om vonnis te vellen in strafzaken, dus kan ik mij niet bemoeien met de misdaad, die hier gepleegd is volgens de getuigenis van geloofwaardige personen. Doch een grooter mis daad wordt vermeld in deze akten, die hier voor 1 mij liggen. Volgens zijn eigen bekentenis heeft Dr. een vader op zijne 10-jarige dochter. De onverlaat, te 2 uren in beschonken toestand te huis komende, herinnerde zioh dat zyoe voornoemde dochter den dag te voren een kwartje oatvreemd had, nam het slapende kind uit bed on smeet het tegen den grond, daarbij als een razende'schoppende en slaande. De moeder, door het geschreeuw wakker geworden en ziende wat de ontaarde vader deed, vloog in nachtgewaad do straat op en riep om hulp. Al spoedig verschonen er bureu en een politieagent, terwijl middelerwijl het meisje de straat op snelde, o. a. ernstig aan bet hoofd verwond. Ter verbin ding werd zij naar het academisch ziekenhuis ge bracht, terwijl de vader door de politie in verzekerde bewaring werd genomen. Tegfn hem wordt proces verbaal opgemaakt, zoodat hij zich voor den straf rechter zal hebben te verantwoorden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

GC | 1889 | | pagina 1