‘ring 'IËN DBWEG. tra Lasse terug 1889, IWAARD tAPPÜ. BINNENLAND. N? 3957. 1889. 0 Francs Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Vrijdag 5 Jail. en flossing -Orel, ols. r3en73a- R, Dz. lirecteur. FEUILLETON. Zzx SRS ER, an bevolen. lNNEN~ bekroonde den Med. CTLI y L De insending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. e. il-Stelsel, zing. Na ds toezen- >r abonne- en terugbetaald loor de «nd, alwaar 1) •hweig. De uitgave dezer Courant geachiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per poet 1.70. Ifzoaderljjke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschjjnt. (Uit het Italiaanech.) gebrou wen. goudsche courant. 'S. Zertr. 11.45. tank. 12.25. reldig. ms CARRÉ. Heden avond ten 8 ure 4de muziekuitvoering op de markt door het muziekcorps der d.d. Schutterij. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Omtrent het, met oog op een oorlogstoestand, in voorraad houden, van eene aanmerkelijke hoeveel heid steenkolen op eenige achter de verdedigings- liniên gelegen stations of wel van steenkolenbriketten, waartoe door de militaire apoorwegoommimie een Voorstel aan den minister van oorlog was gedaan, ontving die commissie van den minister bericht, dat tegen het aansohaffen in vredestijd van briket ten, het opslaan, bewaren en verstrekken van die brandstof, overwegende bezwaren bestonden, ten ge volge waarvan er van moest worden afgezien aan het voorstel van da commissie een gunstig gevolg te geven. Ook kon niet tot den maatregel worden overge gaan om met de Hollandsche Ijzeren en met de Nederlandsohe Rijnspoorwegmaatschappij eene over eenkomst te sluiten, waarbij deze zich zouden ver binden steeds eene bepaalde hoeveelheid steenkolen in voorraad te hebben. Daartoe zou de contrdle op de richtige naleving dier overeenkomsten te moeieljjk zijn, terwijl boven- chten, dat de ;en van af woord van dank aan den heer mr. H. J. H. baron van Boetzelaer van Oosterhout, die met vriendelijke welwillendheid zijn schoon landgoed voor dit feest had afgestaan. En hierin vond hij aanleiding, diens onvergetelijken vader te herdenken, die zich te Utrecht en daarbuiten aan de zendingszaak had gewijd, en wiens zoon de tradities van een groot geslacht nu had gehandhaafd. Spreker stond daarna in den breede stil bij de verklaring van den zinrijken naam «Nimmerdor”, waarop ook gisteren avond reeds was gezinspeeld, en waarop door de onderscheidene sprekers heden gewis weder zal worden, gedoeld. Na verschillende beteekönissen te hebben gegeven, kwam hij aan het einde van zijne toespraak er toe om te verklaren dat «Nimmerdor’’ er aan herinnert dat «wat God geeft nimmer dor” is. Nadat hierop het door ds. Ten Kate vertaalde gezang van Joachim Neander: «Lof zij den Heer den almachtigen Koning der eere” was gezongen, hield dr. J. J. P. Vrieton, hoogheraar te Utrecht, de openingsrede, waarin hij op heldere wijze, het doel der zending uiteenzette en het zendingsfeest een feest noemde met grond en inhoud, dat alzoo geen pretmakerij is, die grond noch inhoud bezit. Op de verschillende spreekplaatsen traden op ds. P. van Wijk Jr. predikant te Rotterdam, over Licht punten bij den arbeid der zending, S. H. Buitendijk, predikant te Uselstein, over de zending en de toe komst des Heeren, A. Voorhoeve, predikant te Am sterdam over een en ander uit den diakonessenarbeid, A. Loeff, predikant te Dordrecht, over den arbeid voor het Godsrijk en het leven der gemeente, en C. F. Gronemeijer, pred. te Amsterdam, over zen dingsfeest en zendingsarbeid. Hierna trad eene pauze van l1/. uur (tot half twee) in, welken tijd dedui- zende bezoekers zich ten nutte maakten om bf op het terrein bf in de eene of andere uitspanningsplaats den inwendigen mensch te versterken en alzoo zich opnieuw ontvankelijk te maken voor geestelijk voed- dien de door die Maatschappijen van het rijk ge vorderde, belangrijke, jaarlijks terugkomende vergoe ding een ernstig en voorshands onoverkomelijk beletsel oplevert. Het aanbod van de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen om zotter eenige geldelijke vergoeding de verlangde hoeveelheid steenkolen in voorraad te houden, werd met erkentelijkheid aan genomen. Het zes en twintigste christei^k nationaal zendings feest werd gisteren op het aohoone landgoed Ms- merdor van den heer mr. H. J. H. baron van Boet zelaer van Oosterhout, onder Amersfoort en Leusden gelegen, gehouden. Den vorigen avond had met be trekking daartoe een bidstond plaats, die door een groot aantal belangstellenden bijgewoond werd. Als spreken traden op de heeren i. H. V. Hogerzeil, die in eene rede naar aanleiding van den 67sten psalm, Gods genade afsmeekte voor den dag en de. Jonker te Lensden, die den athmgehtetetHm een «heiligt u* toeriep, dat men aan den gastheer, den Heer God, aan zich zelven en aan het zendings- foest verschuldigd was. De bede van ds. Hogerzeil, dat, evenals alle jaren te voren, het vriéndelijk licht van Gods aanzijn het feest moge beschijnen, bleek verhoord. De bezoekers van het zendingsfeest werden gisteren morgen als het ware in een lusthof ontvangen. Daarin was «Nimmerdor* bij het overocbone weder her schapen. En klaarblijkelijk had dit alle aanwezigen in een opgewekte stemming gebracht. Ds. Hogerzeil opende het feest met gebed, waarna de opgekomenen het 10e vers van psalm 68 aan hieven. Hierop nam ds. Hogerzeil weder het woord, om te verklaren, dat het hem als voorzitter een ver- eerende taak was, het 26e christelijk nationaal zen dingsfeest te openen, en om allen een hartelijk wel kom op deze plaats toe te roepen. Hij sprak een wel zij steeds gebruik hebben gemaakt van de be scherming der priesters, men er toch velen als vrij denkers heeft zien sterven, zonder sacramenten, terwijl zij den priester dreigden met datzelfde kruisbeeld, dat hen tot berouw en bekeering had moeten bewe gen. Ook in dit opzicht kan men met den dichter zeggen, dat: de wereld oud wordt, maar verouderende steeds slechter. Zelden maakt het klassieke karabijn meer een deel uit van de wapenrusting der roovers. Een licht jachtgeweer, een paar pistolen en een revolver, dat zijn tegenwoordig hunne gewone wapenen; zij zyn met tegen den vooruitgang; zij hebben niets behou den dan het ouderwetsche stilet, omdat er geen mensch is, die een beter wapen kan uitvinden, om, als er een strijd is van man tegen man, een christenziel naar de andere wereld te hel pen. Ook aan ’t schoeisel is niets bizonders meer. De Calabriesche roover draagt een paar flinke laar zen, met dubbele vilten zolen, over eene chocolade- I. Dit is eene ware, echte Calabriesche rooverge- schiedenis. Ik moet den lezer vooraf zeggen, dat de kleeding en uitrusting der roovers geheel anders is dan vroe ger; ook hunne zeden en gewoonten zijn geheel ver anderd; tegenwoordig vindt men bij de roovers geene affnw dei, geene altaartjes, geene madonna’s, geene relieken meer. Als verklaarde verdedigers van den wettigen troon, en het altaar hebben zij dikwijls gedeeld in de ze- stilletjes, maar zeker, geningen der moederkerk; maar na 1860 begonnen rij, over het algemeen, meer goddelooze voorliefde te toonen voor de beeltenissen op de gouden en 1 zilveren muntstukken, dan voor die van de heilige 1 kleurige broek welke hem de beenen boven de knieën maagd; en sedert er bankpapier in omloop is, Zien bedekt. Zij hebben gewoonlijk harde, ruwe gelaate- zij liever het portret van Cavour, en het Savooische trekken, half bedekt door een cervone of hoed met Wapen op de bankbiljetten, of de handteekening van een breeden rand, welks lage bol versierd is met den bankier of kassier, dan de beelden der heiligen, een dozijn zwart fluweelen linten, die op vrij schil- of de gebeden onder de bidprentjes die de monniken derachtige wijze, over den linkerschouder afhangen, ön nonnen uitdeelen om de aanbidding van het Hei-1 Dit alles moest ik vertellen, opdat, indien mijn lige Hart te bevorderen. En ik moet er bij voegen, verhaal ooit met illustraties werd uitgegeven, de i dat hunne goddeloosheid zóó groot wordt, dat, hoe- teekenaar *t niet zou opsieren met roovers in gewoon theaterkoetuumen ook, om den vriendelijken lezer te helpen, om, zonder platen, zich de personen goed te kunnen voorstellen. Aan den officier, wan wien ik de voornaamste gebeurtenissen van mijn verhaal heb vernomen, heb ik beloofd op de namen der plaatsen en personen te veranderen en verder zal ik er nog eenige wijzi gingen in brengen door er een paar episodes iri te vlechten, gebeurd op de plaatsen, welke ik noemen zal. Wp zijn in 1861. Eene kompagnie van het 30ste bataljon bersaglieri, die van Rogliano naar de Alba- neesche linie is gezonden, heeft te Cosenza halt gehou den; de marsch was slechts kort geweest; zij hadden hunne geweren bijeengezet, hunne ransels prijs ge geven aan *t ongedierte, waarvan de cellen wemelden van ’t verlaten monnikenklooster, dat hun tot kwartier was gegeven; en weldra verspreidden zich de bersa glieri door de stad, bekeken de oude huizen, met huqne gescheurde en gestutte muren, die blijkbaar veel door de aardbevingen hadden geleden, en be wonderden de uithangborden en uitstallingen der winkels, alles een duim dik bedekt met eene korst van ja, hoe zal ik ’t noemenzwarte puntjes, die de vliegen hadden veroorzaakt. Onder die soldaten waren er uit Parma, Modena, Bologna en Toscane, maar de meesten waren oude Piëmonteesche bersaglieri, of Lombardische ex-Jager, die pas uit de Oostenrijksche bataljons waren ont slagen, vroolijke jongelieden, die een kwinkslag hadden bij elke moeilijkheid, en een lach voor elk GOUDA, 4 Juli 1889. In het 1* halfjaar van 1889 is in de Nuts-8paar- bank alhier ingelegd 87803.80 en terugbetaald 64065.19'/,. Naar wij vernemen, hebben de leeraren van het progymnasium aan den rector Dr. D. Terpstra als bewijs van achting en waardeering bjj zijn aftreden een souvenir aangeboden, bestaande in eene geïl lustreerde prachtuitgave van Schillers Werken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1