s SB, BINNENLAND. N? 3958. Zaterdag 6 Jail. 1889. inde iekten tandpijn, ont- onaangename worden zeker dijk» gebruik JLP, te melden Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken* FE UI LLETOX Izx CsLlecloxië, TOG. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. ÏBNS - het beste weid, m Drogist. 1 aad. er 2) den gang van P's echte Pre- [MAN Zoon. ir gevraagd, ft zgn rer an het Bn- De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjje per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. hfzonderlyke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertenties gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. rel 50 et». N, Coiffeur, v. TUIJLL. is geheel vrg an de wasch, ;e, prachtige iet gebruiks- 10 cent bg ial, 33, Gouda. fabrieksprijs ilp aan, per goüdsche courant HuiAeoU. 3 dagen tijd nste pijn te i gevoeligste (Uit het Italiaansch.) ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. en aan Mar- j met l<yjg uitgesneden, met goud geborduurd tine, maar ik weet niet, hoe zij heet. Zij stamt af i wij, en zien nergens huis of hut; we marchoeren en en van achteren met eene punt, t van eene goede familie, die in verval is geraakt, en we ontmoeten overal hagedissen en adders, maar zij heeft al de fierheid van de afstammelingen van geen enkel menschengezicht. wij zooeven zei u-' l even 2 zonder - Hoe heet zij, waar Ha! zoo, bersagliere, gaat ge aanval wagen? I’.. - GOUDA, 5 Juli 1888. De heer B. J. Swaan, pred. bij de Herv. Ge meente alhier, heeft het beroep naar Haarlem aan genomen. Gisteren werd in stillen eenvoud het stoffelijk overschot van mr. J. H. van Mierop, kantonrechter alhier, in de familiekelder te Hillegenberg bijgezet. Aan de geopende groeve werd achtereenvolgens door den beer mr. Prins, rechter te Haarlem, den burgemeester van Hillegersberg en den Ambtenaar van hot Openbaar Ministerie bij bet kantongerecht te Gouda, mr. A. W. C. Wentholt, een harteljjk on ernstig woord gesproken en vooral Van Mierop ge schetst als een odel mensch en christen in den waren zin van het woord. De heer W. A. L. van Mierop, gemoente-ontvan- ger te Voorburg, oudste zoon van den overledene, dankte allen voor de betoonde belangstelling. ■Bene tatrfjke schaar was op den doodenakki aanwezig. Togen C. H. te Zevenhuizen is proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van art. 26 al. 2 der drankwet. (Het verkoopen van sterken drank anders dan in gesloten flesschen kannen of kruiken. ons is ’t nog veel vroolijker op er een uit Bresoia. Het van (lo Sabijnsche tooveres; herin ondwftter, isehen, 176. Br. POPP's le tanden ge- .’’s Tandplom- tegen elkeu m. loemen-zeep. transparant ten, szeepen, welke weeg brengen. ii Mondwater m tijd. '•B tenen. fumoriewinkels de beroemde helden van Scanderberg, welke hier eene schuilplaats hebben gevonden. Meer kan ik u echter niet van haar vertellen. Hier kwam de oppasser van den bersagliere hem zeggen, dat zijne kamer gereed was. De beide offi cieren namen afscheid en wenschten‘elkander goedereis." Welk een verrukkelijk schepsel zeide de nieuw aangekomene iii zich zei ven, wat is zij schoon! Den volgenden dag, tegen drie uren in don mor gen, trok de compagnie der bersaglieri de vallei van Crati door, altijd den grooten weg volgende. Dat schilderachtige dal, en de schoone gezichten gaven tot menige» kwinkslag, maar toch maakte een vrij somberen indruk, daar men geen De velden waren verlaten; geen landbouwers, geen gelui van klokken; van vee, geen geraas van werklieden, geene woningen. De dorpen schenen aan de helling De Regeering heeft eene verhooging van de Marine- begrooting voor 1888 vöorgesteld, tot em gezamen lijk bedrag van 100,500, met vermindering van twee andere artikelen met hetzelfde bedrag, ter be taling van een termijn voor de torpedoboot wHabang*, ad f 28300, ter bestriding van de kosten der meer dere bewegingen van schepen, en voor een buiten gewone uitgaaf wegens het slepen van het opleidings schip ,/Auna-Paulouwna* van Amsteraam naar Rotterdam. L z.jj uuuu kivkuu..w. vj, j o -- - -1 - - -o ‘iden, want zij is net een hermelijuije, der bergen te hangen, als de nesten van roofvogels, -J-lifl. oMAni&DstaoAm Mirant- rra I <->f zlo /I rni rronrl n Ir nataal au vnn rnnfi-iz’lrlara, I Welk een prettig land! riep een bersagliere woont zij? met een Milaneesch accent. o H i Madonna! by Ik heb haar meer dan eons het kerkhofl riep te Cerzeto” gezien; zij woont ergens in eene woeste lijkt hier wel 'Hand streek van het bosoh, tussohen Cerzeto en San Mar- met ijzeren zolen, en een ijzeren helm, marcheeren maar ik weet niet, hoe zij heet. Zij stamt af i wij, van eene goede familie, die in verval is geraakt, en we ontmoeten overal hagedissen .1 .1 i; i .1 zin nPof omniobno'un x hemd, waarvan de borst en de hals versierd waren met eene hiime, gerimpelde strook, van eene fraaie’ dunne stof, en daarover eene soort van souaven- vestje, met stiksels, en gouden borduursels langs de naden. De officier der bersaglieri richtte zich plotseling I op, toen hij het mooie meisje, met die schilderach- tige kloeèing zag voorbijkomen. Zij was eene bru nette, met golvend haar, levendige oogen, eene fraaie 1 en den gang van antieke waterdraagster; het geheel had iets j en majestueus tevens. Hoe schoon! zeide hij. of onder viaducten. De onderneming wordt uitge voerd door een vereeniging van kapitalisten en zonder staatshulp of garantie. Er zullen aandeelen ter waarde van 25,000,000 frs. en obligaties voor 36,000,000 frs. worden uitgegeven. Op den Eiffeltoren kan men zich voor 1 fr. laten bekronen. Op het eerste plat wordt een bronzen, op het tweede een nickelen en op het hoogste plat een vergulde gedenkpenning verkocht, waarop de Eiffeltoren is afgebeeld. Op de keer zijde is een opschriftn Herinnering aan mijne bestijging naar het plat van den Eiffeltoren, 1889.Er is ern plaats opengelaten waar de kooper zijn naanw kan doen graveeren, nadat hij het roemrijke feit der opstijging volbracht heeft. Men meldt aan de 2V. R. Ct. Het volgende geval beeft zich dezer dagen voor- gedaan ten opzichte het afleggen van dxnmen voor tm» rundvw te vinden, j de Loofdak^ Q& omierwjjwxtitulair p w Nederlandsche Land- aan de openbare school te O., gaf zich bij den ,i examen te doen voor de hoofdakte. Van het hoofd der school, waar hij nu bijna drie jaar als volontair werkzaam is, ontving hij een bewijs van minstens tweejarige werkzaamheid van den volgenden inhoudwonder- geteekende, hoofd der openb. school te O., verklaart dat D. W. gedurende ruim twee jaar bij hem in school practisch werkzaam is geweest." Kort na de inzending zijner stukken ontving de adspirant van den voorzitter der commissie bereiht, dat aan de stukken ontbrak een bewijs van minstens tweejarige werkzaamheid als aangesteld onder wijzer. Daar zulk een bewijs onmogelijk kon geleverd worden, kreeg hij kort voor het examen dan ook de volgende kennisgeving /zIk heb de eer u te berichten, dat ik tengevolge van een schrijven van Z.Exc. den minister van bin- nenlandscbe zaken van 7 Junijl., no. 1637, afd. c- magere, ruige, ongeroskamde paarden by den halster hadden levendige oogen. De mannen droegen het- geitevleesch, 1 gelaatskleur, kersroode lippen, w eeno f- ge in overvloed; ook zal ’tu niet aan ingemaakto liefelijks Ook het meisje zag hem in het voorbijgaan aan. aanleiding Dit is ’t mooiste meisje uit de geheele streek; ’t geheel wj is ucoi vMgvuonkuawr on trotsch, doch tevens heel mensch ontmoette. tot zij hierheen braaf; niemand heeft ooit door gebeden of geschen- gezang I. Ossevleesch zult ge bijna nooit op tafel zien, maar wel schapevleesch, malsch lams- en en wild; groenten, vruchten en goeden wijn krijgt vruchten ontbreken. Maar kijk eens daarheen, de fortuin is u waarlijk gunstig; daar is al een troepje van onze landskinderen. b uiwuw Waar? i zij is heel ongenaakbaar on Daar, in de verte: wacht even LL 1.L/..Lf, Z L. komen. ken hare beschroomdheid kunnen overwinnen. Daarbij geen geloei Kort daaarop verschenen eenige boeren, welke hunne geloof ik, dat zij eene uitzondering is, op hetgeen geene wonin mntrflM minra k.’J -1 —IJZoidcri ......1 XCt trz. K--I zindelijk, alleen oranjebloesem, weet ge, of de dreigende kasteelen van roofridders. voorttrokken; de dieren schenen echter vast te staan altijd en hadden levendige oogen. De mannen droegen het- zonde zelfde kostuum als de andere Calabreezen, maar do vrouwen waren ander gekleed. Men kan zich niets sierlijkers en eenvoudigere, maar tevens prachtigere verbeelden. Een wijde rok van rood laken, met een gouden boordsel; een 1 yye, van voren en van achteren mot eene punt, I» hetwelk de borst onbedekt liet; daaronder eon open nu reeds den j Te ’s Hage is overleden de heer P. F. Brnnings, hoofdred&cteur van de Awidjmt en bekend letterkun dige, wiens militaire schetsen zeer gezocht zijn. Gunstig hebben Gedeputeerde Staten geadviseerd op het verzoek van het Nederlandsch Landbouw- comité, dat de provincie Zuid-Holland tot een bedrag van 3000 waarborge eene inzending van Neder- landsch rundvee en paarden op de tentoonstelling, in April 1890 te Buenos-Ayres te houden. Uit de jongste verslagen, door den consul aldaar uitgebracht, blijkt hoe in de laatste jaren de invoer van Nederlandsch vee naar de Argentijnsche Repu bliek toegenomen is. Voorts is gebleken dat de prij zen, die bet Nederlandsch vee in 1877 in Argentinië opbracht, de hooge transportkosten kunnen goedmaken. Inderdaad kan dus meerdere bekendheid met het Nederlandscbe vee, die de inzending op de tentoon stelling verzekeren zal, er toe medewerken, in een land als Argentinië, dat blijkbaar eene groote toekomst te gemoet gaat, een débouché voor t_ De wakkere poging van het ederlanusvuo uuuu- - nx»»»w* vm v., bouw-comité, die landbouw en scheepvaart ten goede voorzitter der commissie te L. aan, om kan komen, verdient daarom, naar het oordeel van Gedep. Staten, allen steun. Zij geven de Provinciale Staten mitsdien in overweging, om den gevraagden waarborg van 3000 te stellen, evenwel met de daaraan verbonden voorwaarde, dat ten behoeve dezer onderneming een crediet verleend worde van/25,000 en de waarborgsteliing gezamenlijk het bedrag van 50,000 bereike. Zonder dat toch ware, naar de meening van het Landbouw-comité zelf, de zaak niet op solide wijze uitvoerbaar. Parys zal een spoorweg onder den grond krijgen. De ontworpen lijn is omstreeks 11 kilometer lang met een korten zijtak en verbindt do stations Bas tilleVincenues, ParijsLyon en Parijs—Orleans spoorwegen. Slechts 6 mijl loopt de spoorweglijn onder den grond het overige deel gaat ze over D. W., voloutair

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1