OP 1 BINNENLAND. Maandag 8 Juli. N? 3959. 1889. ikken Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Zzx Oa-lo-"bxiö. I <7 s Bier. Ift. FEUILLETON. tarrh, De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave, >nden. T T a 1 7.50 erverij icherij. ugder Belgen, kruiskade 19, n 4?-'S’*? moeten De nitgrtve dezer Courant geschiedt dagelyke met nitzonderiug vun Zon- en, Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per poet 1.70. kfxotiderljjke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Adveitentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschijnt. KT 41. A 174 smde Maga- 'EN zullen goudschecourant (Uit M ItalioMul.) Holst) ver tegen ver- oomen, verven ngstukken en uien, Gnrnitu- kleuren zjjn AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. n af 6.— - S— - 0.90 gen als nieuw niogeljjk be- >metreken bij de E 73 en 73a, zullen zij in optocht do stad dóórtrekken en na I voor den gouverneur der provincie en autoriteiten te hebben gedefileerd, op het stadhuis door den gemeenteraad worden ontrangea. Doe middags en des aronda hebben er concerten plaats op hetLeo- poldspleiu en in het park Louise-Marie het laatste wordt gesloten door een schitterend vuurwerk op do citadel en een bal in de Kurzaal. Den volgenden dag wordt den deelnemers des morgens een rijtoer aangeboden, terwijl nog andere Behalve oene 'deputatie uit Amsterdam zal ook de afdeeling U trecht van den Nederlandschen Bond van oud-onderoffi- cieren van de uitnoodiging gebruik maken. Het eerste nr. is verschenen van oen nieuw tijd schrift getiteld: Uit de Re/HotutrOKiKke Broedereclap, onder redactie van Dr. J. K. Beijerman en W. M. de Vries. gsorganen dgziekten, vuile tong, leidsgevoel '1. onderljjf, sid.opstoo- slijm, gal, ng, afwis- en, bloed den, luste- al deze 1, kunnen, ten grond- i eenvoudig sl genezen I Ik zal geene bevelen geren dan op 'toogen- I blik dat zij moeten vertrekken. I Dan zal er een of ander meegaan, om al onze .1 bewegingen te bespieden. - Maar wat wilt ge dan doen? Niets, volstrekt niets; eten, drinken, slapen, I ie lui er toe brengen om te zingen: Tralala, schenk in het glas, Eet of 't vastenavond was, Lustig klinken, Slapen, drinken, Wat een pret! Eten, drinken, Dat is de wet! Maar zijt ge krankzinnig? I Bedaard, kapitein; en de nuttigen. Vermoedelijk zal deze uitvinding een. groote omwenteling op het gebied der straatbanen ten gevolge hebben. De eerste practische beproeving van de nieuwe uitvinding heeft plaats gehad te Bir mingham, onder toezicht van de voornaamste Engel- sche vakmannen. Die proeven hebben in technische kringen het grootste opzien gemaakt. Eene reeks van de groote Engelsche tramway-ondememingen zijn reeds bezig, het nieuwe systeem op haar lijnen in te voeren. Gemak, zekerheid en groote goedkoopheid zijn de bijzondere voordéelen van het stelsel. Naar de Leideche Crt. verneemt, is een jongen te Leiden, die zich wat te veel baadde men zeide drie malen per dag ten gevolge daarvan aan koliek overleden. Men schrijft aan het Dbl. e. Z.-li. van bekende zyde Heden zijn de notabelen van Zaandam opgeroepen, om de vraag te overwegen, of men de twee ge schilderde vensters der kerk zal verknopen. Due kunstwerken dagteekenen uil het begin der ••«•ge au* e* toggWr jftoufgMrts af van den bloei van Zaandam destijds en van den kunstzin der Zaandammers, die toenmaals niet alleen kooplieden waren, op winst belast, maar ook mannen van smaak, welke er geld voor overhadden, als het er op aan kwam, openbare gebouwen te versieren. De vensters, waarvan hut eene oen bijzonder historisch karakter heeft, wijl het de namen bewaart van de stichters der kerk, terwijl het andere biddende figuren voorstelt, zijn zeer fraai, en met geringe kosten zou men kunnen herstellen wat de tand des tijds heeft bedorven. Zaandam is tegenwoordig welvarend genoeg, om mot zeer weinig inspanning het daarvoor bonoodigde te kunnen vinden. Als er maar belangstelling is, als men maar het besef heeft, dat het beneden de waardigheid van een plaats als Zaandam is, om een dor laatste daar aanwezige kunstwerken onder den hamer te brengen. Zou waarlijk die belangstelling te Zaandam ge ringer zijn dan in de zwakkere zuster-gemeenten De Rijp en Edam, waar men de oude gebrande vensters behoorlek hersteld heeft? Dit zou inderdaad een zeer bedroevend ver schijnsel zijn GOUDA, Juli 1889. Gister avond omstreeks ure geraakte een 10-jarige jongen al spelendo aan de Varkenmarkt te water, doch werd spoedig door zyne makkers op hst drooge gebracht, zoodat hy met den schrik vrij kwam. AanM. Zijderhand te Zevenhuizen is de koninklijke feestelijkheden zullen plaats hebben, medaille eu het getuigschrift wegens moed en zelf- 'damnatte sit Amsterdam val ook d« opoffering uitgereikt voor het redden ran het zoontje ran den heer A. run den Bosch te Moeroapelle uit de ringvaart van den Zuidplaspolder. Door de hoeren E. T. H, Wolf, pred. te Utrebht, J. G. Verhoef, peed, te Bodegrave en H. Malcome- sius, pred. te Rotterdam, is aan de predikanten der Harr. Kerk, die met hen overtuigd zijn van den treurigen toestand dier Kerk, het verzoek, gericht, om uilerlijk vóór 15 Juli e. k. aan de Algemeens Synode der Herv. Kerk een bygeroogd ot soortge lijk adres op te zenden. In bedoeld adres wordt er op gowoaen, dat d. thans hmtaaml» keiketljte organisatie strijdig is met de leer der Hetr. Kerk, bijzonder met dat gedeelte der leer, handelende over de kerkenorde in artt. 80, 81 en 32dat door dien strijd do handhaving der leer tegenge werkt en de macht des ongeloofs bevorderd wordt dat deze strijd, zoo hij niet wordt opgeheven, den ondergang dier Kerk tengevolge heeft. Tevens achten adressanten zich verplicht eu van Gód ge drongen, der Synode te verzoeken, zoo spoedig mo- golijk voorbereidselen te nemen, tot het invoeren ran een mot da belijdenis, de geschiedenis en den I aard der Herv. Kerk overeenkomende organisatie. De Nederlaudsehe Bond van oud-oudoroflioieren I heeft eene uitnoodiging ontvangen van den Bond I der Belgische oud-onderoffieieren, ter bijwoning der I feesten, welke ter gelegenheid van hunne jaarlykscbe I algemeens vergadering op 28 en 29 Juli a. a. tu I Namen zullen plaats hebben. De ontvangst der 1 rerachillende afdeelingen, die aan de vergadering I tullen deelnemen, zal Zondag ten half elf aan het I station geschieden door de feestcommissie daarna prefect schrijven, dat wy niets uitvoeren; dan zal aan den majoor worden geschreven; wij zullen er geducht van langs krijgen, en misschien zelfs ver plaatst worden, zonder iets uitgericht te hebben, en zonder iets gewonnen te hebben, dan schande. Daar loopen wy gevaar van; maar ook dat kon afgewend worden, als ik in cijferschrift aan den majoor schryf, wat wij van plan zyn. Dat is goed; toegostemd. Nu zijn wy het eens. En zy gingen naar huis, zingende: Tralala, schenk in het glas, l Eet of 't vastenavond was, Lustig klinken, enz. Den volgenden morgen begonnen zy het programma uit te voeren, om zeven uur werd de reveille ge blazen, toen, volgens gewoonte, bijna alle bersagüeri reeds op de been waren; daarna werd het gewone appèl gehouden, terwijl zy eenige onbeduidende be velen ontvingen, en daarmede was het uit. Ieder soldaat kreeg vyftien centimes daags extra, zoodat zij dertig centimes hadden om eiken dag naar goed vinden te besteden; velen hadden geld van huis’ gekregen. Na oen dag of wat had het er veel van of 'teen vroolyk gezelschap was, dat een poosje De Leidsche sociëteitabediende, die bij de jongste verkiezing te Leiden voor lede, van de Prov. Staten, namens een ander w» gaan stemmen, werd door de wezen dat hij zich als kiesgerechtigde heeft voorgedaan. De kantonrechter te 's-Gravenhage, beslissende op de vordering van een gewezen bestuurslid eener onderafdeeling van de winkel-vereeniging «Eigen Hulp” tegen een leverancier dier afd., strekkende tot betaling van 2 pCt. provisie van het bedrag der door dien leverancier in 1888 aan de afdeeling ge levérde goederen, heeft de vordering Van den eischer toegewezen en dus den gedaagden leverancier tot betaling veroordeeld. Blijkens de jongste berichten is Curasao in den loop van de tweede week van Juni door milde re gens gezegend. In bet oostelijk deel van het eiland is het vee meerendeels bezweken, in het westelijk deel is de jongste regen een redding. Pneumatische tramwegen. De ingenieurs Hughes en Lancaster, te Liverpool, hebben de zoo lang door de technici gezochte mogelijkheid geschapen, om ge comprimeerde lucht als voortstuwende kracht te be- en daarbij den naam krijgen van echte pretmakers. Wy zullen eiken dag een paar patrouilles heel on schuldig en openlyk do ronde laten doen, als om te zeggen«pas op, wij komen,” maar eigenlijk alleen maar om een luchtje te scheppenen op een mooien nacht, zullen we er heel stilletjes op los gaan. Nu begin ik u te begrijpen. Ga voort Wel, terwyl wij zoo op de loer liggen, dat zoowat vijftien a twintig dagen duren moet, zullen de soldaten, vooral omdat zy voor onschsdelyk wor den aangezien, allerlei betrekkingen aanknoopen; zij zullen in de woningen in- en uitgaan, met allen goede maatjes worden, vrijages hebben met de meis jes, en 's avonds zullen ze in hun kwartier alles vertellen, wat zij gezien en gehoord hebben; we hebben een paar knappe sergeants die door die praatjes allerlei inlichtingen zullen krijgen en, zon der dat de soldaten het merken, hen zullen aanzet ten om er nog meer berichten in te winnen, en zoo zullen wij eindelijk zoowel de bewoners als de streek volkomen goed leeren kennen; de soldaten echter, moeten niets hiervan weten, maar het moet alles met de sergeanten worden afgesproken. Wy zullen overdag de ronde doen, en onderwijl zal ik eene topografische schets maken van deze streek, die veel van een aoornoi neen, en ais w« weien wai we noodig hebben om een goeden slag te slaan, dan zullen wij dat doen, dat is zeker. Ja, het plan is goed, maar er is eene fout in, de enkele liberalen, die hier zyn, zullen aan den muren Kwam ooororengen. in ae Huizen en in de herbergen hoorde men gezang, en zag men groepjes aan tafel zitten. Zij, die 't goed betalen konden, kochten een kuiken, oen jong geitje, of een stuk schapenvleeseh om zich een feestmaal te bereiden,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1