I I ER, IS I y 1889. N? 3961. BINNENLAND. (9. *i I 1AL. i® t- Woensdag 10 Jail. Nieuws- en Advertentieblad Voor Gouda en Omstreken. sis. 3en73a. Fabriek, PEREN, ■e Oberlahn- s prjjzen. sen gegeven. t p. Liter at FEUILLETON J Izx CeulscToxië. :iis hl 0.000.- 3 VAN E GAZED8E Is - ing. 11 h De insendlng van advertentiön kan geschieden tot óén uur des namiddags van den- dag der uitgave. 1! -JJ» Arrondissement Rechlhank te Rotterdam. Kamer van vacantie. i de rechtbank GOUDSCHE COURANT r een klein ranco adree 8,'e Graven- De nitgare dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering ran Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden ie 1.25, franco per poet 1.70. Afionderijjke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertenties gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschjjnt. 'lantsoen) 1 aar, •nd een der Zelf- e uitspat- --ia toen naar deze plek wil len gaan, maar ik bon hem gevolgd en heb hem gevat. Heeft hij geschreeuwd? Neen, kapitein, ik heb hem de punt van mijn bajonnet op de borst gezet, en 1 1 - gegeven. (Uit iet Italiaaneci.J van dertig an bevolen, gebrouwen. GOUDA, 9 Juli 1889. Aan den heer C. J. A. Kerkhof ia, op zijn ver zoek, eervol ontslag verleend als 2e Luit, bij de dd. Schutterij la Gouda, onder gebondenheid, dat hij de op hom uil kracht der wet nog rustende verplich tingen als gewoon lid der Schutterij volbrOnge. Gisteren en heden had aan het progymnasium ten overstaan van curatoren het jaarlijksch overgangs examen plaats. Uit de le naar de 2e klasse werden bevorderd: A. J. Haentjens Dekker, J. H. van der Meuten, C. van der Straaten, W. Brandt van Straaten, en voorwaardelijk ook: A. D. Cheriex. Drie leerlingen dezer klasse werden niet bevorderd. Uit de 2e naar de 3e klasse: K. Spamaaij en A. G. Wientjes. afb. Prjjs verschrik- sugd Ijjdi, lering, die en van een i het Ver- narkt 34, et bedrag, ten boek- ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. n Wed. troep zette zich in beweging. Toen zij het bosch verlieten, kwamen zij aan afgemaaide korenvelden; de oude man strompelde eenigo stappen vooruit, en zeide toen fluisterend: Heb medelijden met mg laat mij stil staan, ik kan niet loopen Vooruit, of je zult voor goed hier big ven, versta ie. Ik heb geene schoenen, eti die stoppels steken mij zoo in mgne voeten. Wel ja, je woudt hier zeker bly ven, en ’t aan stonds op een loopen zetten om je makkers te waar- bleef het eenige minuten doodstil, en daarop naderde i De oude man beproefde het, maar na' vijf of zes pas- de sergeant met zijne vier man, een oud man mee- sen gedaan te hebben, liet hij zich op den grond vallen, voerende, die slechts met een hemd en broek ge- De officier vroeg wat dat beteekenen moest. kleed was. Menéer ie overste, //heb medelijden met een Die man is daar, uit dat huis gekomen, heeft armen, ouden man,” die harde, drooge, scherpe stop- overal rondgekeken, en is toen naar deze plek wil- pels steken mij de voeteu stuk, zij zijn geheel be- i--:i. bloed, ik kan niet meer voort. j Hier, twee broodzakken. I Twee bersaglieri brachten die. t w Daar, neem die, daar zgn lappen, jjrbind er hij heeft geen geluid je voeten mede, gauw wat, maar bedenk, dat als je ,6„,iets doet om ons te verraden, het met je gedaan is. Goed Luitenant, laat hem bewaken door twee Dank u, meneer de overste, denk toch niet, bersaglieri, en houdt hem bij u; in geval ’tnoodig dat ik iels kwaads in den zin heb; ik ben geen is, kan hij ons lot gids dienen. Voorwaarts. vriend van de roovers, ik heb een zoon verloren, Allen stonden op; de oude man werd aan zijne die korporaal was, onder Garriba’di. En ik heb een beide beschermengelen toevertrouwd, en de gansche andoren zoon, in dienst bij Vitto i. III. I De sergeant bleef staan; de luitenant verhaastte Wij zijn al terecht kapitein, wij rijn links af- zijne schreden, haalde zijne mai gedwaald. Als we dezen weg volgen, zullen wij hen op tweehonderd passen van het huisje stüstaan, ^‘^Urekker.nel^Zrier^orer het steenachtige bij hem. Allen waren in gespannen verwachting, pad. wn zij omtrent tweehonderd passen verder waren, zagen zij eene hut; de luitenant bleef weer - staan en dacht dat is het huisje, dat ik zoo lang gezocht heb! en hij voelde zijn hart kloppen, en in de duisternis zag hjj weer de boeren met die magere paarden, en in hun midden dat meisje, dat hem schooner scheen dan eene godin. Sergeant, ga maar recht vooruit, ik volg da delijk en hij bleef den tweeden troep afwaohten. Kapitein, daar staat oen huisje, als een van hen het ontdekt, moeten wij zorgen, dat hij er niet heengaat, voor wij er zijn. Waar is dat huisje? Daar, kijk maar, op een afstand passen. Goed. Sergeant I Om u te dienen! meneer de kapitein. Blijf hier eene minuut of wat staan, met een Bij koninklijk besluit is benoemd tot burge meester van Kapalle a/d Usel jhr. C. van Bere- steyn. Gisteren word ten Raadhuize dezer Gemeente aanbestoed ten behoeve der Stedelijke Gasfabriek de levering van 30,000 H. L. Duitsche of Engel- sche Gaskolen. Ingeschreven werd door: Kampf en Hollender, te Ruhrort, Ewald 72,’/1# per H.L. schip franco wal 87.50 per wagen. W. Hoven en Zoon, te Rotterdam, New Belton 65,5 per H.L., schip franco wal. B. Hagendoorn en Zoon, te Amsterdam, Holmside 59,73, franco wal. If. H. Hoos en Zoon, to Leiden, Holmside 62,87, franco wal. Uit de 3e naar de 4e klaart: L. C. Kersbergen. achtereenvolgens terecht De leerlingen der 4e klasse: f J~ Munting, L. van Scherpenzeel en L. J. Spamaaij deden allen een voldoend examen. Nadat deze uitslag namens curatoren door den recior was medegedeeld, sprak deze een woord van afscheid lot de leerlingen en Wenschte hnn verder veel succes hij hun studiën. Daarop nam de presidentkeurator Ds. J. W. Haverkamp Begemann het wojnl, die in eene har telijke toespraak den aftredenden rector den dank van curatoren bracht voor al hetgeen bij voor het hooger onderwijs ze Gouda gedaan had en geweest was en hem nog menig jaar Van eervolle rust toe- wenschte waarin hij op een Welbesteed leven kon terugzien. Ten slotte bracht de leerling L. J. Spamaaij na mens de leerlingen een afscheidsgroet en bood den rector als souvenir een met zilver gemonteerden beker aan met het opschriftde leerlingen van iet Progymna- einrn aan Au» rector. Diep bewogeu daukt*.Jk. Werystrm vow al dewe blijken van genegenheid en achting en sprak ten slotte zijne beste wenschee uit voor het welzijn zijner laatste leerlingen en den bloei van het aan staande gymnasium. Voorzitter: Mr. J. van HEUKELOM. Rechters: Mrs. A. E. CROOCKEWIT en A. C. WESENHAgEN. Officier van JustitieJhr. Mr. W. A. de JONGE. Als gevolg van de ongeregeldheden in de maand Mei jl. te Gouda plaats gehad hebbende, bij gele genheid van do verkiezing van den heer Mr«A. A. van Bergen IJ zen doorn, burgemeester van Gouda, tot lid der 1 Provinciale Staten stonden heden voor de rechtbank ---o-Jan van Sonsbeek, 29 K. de Koning jaren, «igarenfabriekant wonende te Gouda. De t t q aanklacht luidtAh zoude hij in den avond van den 15 Mei 1889 te Gouda een bende jongens dio openlijk met vereenigde krachten geweld pleegde tegen de woningen van verschillende ingezetenen door opzettelijk de glasruiten in te werpen, ter wijl die langs de openbare straat voorbij zijn woning trok, tot verdere vernieling »an glas ruiten hebben opgeruid door met zijn hand of met zijn pet zwaaiende die bende toe te roepen ffToè maar jongens.” Twee getuigen a charge en twee a décharge werden’ in deze zaak gehoord. De getuigen a charge C. Cabout opperman en J. van Vliet schippersknecht beiden wonende te Gouda verkleurden eenstemmig deel uitgemaakt te hebben van een bende volks die in den avond van 15 Mei de stad Gouda dooi kruiste vaderlhudsche liederen zingende en hier en daar de ruiten inwerpende. Zoo kwam die bende ook voorby de Woning van beklaagde die daarvoor stond en tot twee maal toe met ztfn tnmd in 4» hoogte zwaaiende riep «Toe maar jongens" voegende get. Caliout hier nog aan toe dat beklaagde ook zeide«gooit ze maar in. Beklaagde ontkent het ten laste gelegde, hij heeft I niets gezegd of gedaan. I De beide getuigen a decharge de gebroeders P. en J. L. van Eijk kaashandelaars wonende te Gouda verklaren pertinent dat beklaagde niets heeft gezegd. Zij zouden het hebben moeten zien en hooren daar zij zich in de nabijheid bevonden, P. van Eijk zelfs naast hem staande met diens gelaat gekeerd naar dat van beklaagde. Het O. M. het woord verkregen hebbende zeide dat ondanks de ontkentenis van beklaagde z. i. het bewijs van diens schuld aan het ten laste gelegde was bewezen, eerstens door de per tinente verklaringen der getuigen a charge die door den Voorzitter zoo uitdrukkelijk zijn gewezen op I paar bersaglieri, hier, achter dien steen, en kijk goed toe. Als er iemand uitkomt moet gij hem f aanhouden, zorgen dat hij geen geluid geeft, en hem meevoeren. I Goed, kapitein. Het is nutteloos er bij te voegen, dat dit alles slechts fluisterend gezegd werd. inschappen in, en deed spoedig voegde ook de kapitein zich met de zynen Een oogenblik later hoorde men een kreet, en toen schuwen, hé! Vooruit maar, geene praatj» de sergeant mot zijne vier man, een oud man mee- sen gedaan te hebben, liet hjj zich op den grond vallen. - i 0n g0. pe -- - - Menéer ie overste. iels steken mij de voeteu stuk, zij zijn geheel be-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1