DOP y 1889. tukken BINNENLAND. ov V Donderdag 11 Juli. 1 i :annen FEUILLETON. Zzx OsLla/bxië. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. De Inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. onden. 1 i ►elft. icht-Stelsel. riÊN. 7.50 KI ander ook bood 6) den ischweig. 0> De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschjjnt. gen als nieuw mogelyk be- jmitreken bij de E 73 en 73a, zing het RKT 41. at A 174 oemde Maga- JZEN zullen nezing. Na egels toezen- i bekroonde m den Med. Het hoofdbestuur van I Genootschap" heeft in een adres Anche Oml anden door het INKMAN en toornen, rerven ingstukken en eden. Garnitu- s kleuren zijn (Uit het Italiaamck.) AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. goudsche courant. De maan vertoonde zich boven de tegenoverlig gende heuvelen, over Bisignano en San Demetrio, en verlichtte grillig de zoomen der wolken, die voorbij haar heen dreven Het gezang van een vogel brak de plechtige stilte van den nacht af, een tweede scheen te antwoorden, daarop een derde; het was alsof zij met elkander een wedstrijd begonnen van trillers en vroolijke toonen, maar plotseling zwegen zij. De bersaglieri luisterden oplettend, en spoedig hoor den zij menschen aankomen, die met elkander praatten. Dit geval was echter veel ingewikkelder dan het vorige. Het was van het grootste belang om de ar restaties in alle stilte te doen, om zich eerst van ’t grootst mogelijke aantal meester te maken, en dan die te overvallen, welke hen te huis afwachtten. Maar hoewel het mogelijk was geweest, den eersten te vatten zonder bijna te spreken, scheen het onmo gelijk om er op dezelfde wijs twee of drie gevangen te nemen. Maar ook dit geval was voorzien. Het touw, fluisterde de luitenant. Twee bersaglieri spanden een touw heel laag dwars over den weg, de anderen stonden aan beide kanten eenigen hadden het geweer afgezet, om hunne handen te kunnen gebruiken, sommigen hielden den dolk gereed, en anderen stonden met den vinger aan den haan van hun geweer, allen gereed om hun plicht te doen. Na drie minuten, die de soldaten wel drie kwar tieren schenen, zag rtien twee roovers, met het ge weer op schouder aankomen, die rustig samen praten. GOUDA, 10 Juli 1889. Ann bet beden gehouden admissie-examen voor het gymnasium namen vijf jongelieden deel, 4 voor de le en 1 voor de 4e klasse. Voor de le klasse werden allen toegelaten, namelijk: A. L. Erkelens, H. Leopold, M. Bosbergen on E. J. Swaab. Den adspirant voor de 4e klasse werd aangeraden na de vacantie in een paar vakken herexamen te doen. van af f 6.— J - 5.— - 0.90 luitenant, die bizonder knap was in ’t leggen van knoopen, had den vorigen dag aan de soldaten een lesje gegeven in het maken van strikken, die bijna niet los te krijgen waren; in één oogenblik was de zaak dus in orde, en in een ommezien was die sterke man geboeid, saamgevouwen en vastgebonden als een bundeltje lappen; hij voelde zich vernietigd, onmach tig om de minste beweging te maken. Hij wilde roepen, maar door een doek, werd het geschreeuw een dof gebrom, en eene dreigende stem fluisterde hem toe: Als je ’t minste geluid geeft, ben je een kind des doods. Hij hield zich doodstil. Sergeant, loop heel voorzichtig, verberg u zoo veel mogelijk, en let goed op, of er nog meer aan komen. De sergeant kwam na een oogenblik terug, zeg gende, dat er niets te zien was. Neem twee bersaglieri, laat dat levende pak naar den post van den kapitein brengen. De officier werd in alle stilte gehoorzaamd, en toen de sergeant met de twee bersaglieri terugkwam, stonden spoedig allen weer op bun observatie—post, en gedurende het volgende Kwartier was het bijna doodstil, alleen scheen er een dof geraas van derden post te komen. De luitenant heeft er ook een gepakt, fluisterde de babbelachtigste van de bersaglieri. Zult je zwijgen, voor den duivel! was m een feestterrein met een met vlaggen en wimpels gede coreerden muziektempel als middenpunt, en deze rondom bezet met stoelen en tafeltjes, door onder officieren en burgers ingenomen. De voorzijde der kazerne langs de Mauritskade een schitterenden aanblik door de prachtige tie in gas, van een vignet met de feestcijfers een lauwertak, geflankeerd door twee wapentro peeën, elk van twee gekruiste geweren, saamverbon- Ter herdenking van het Regiment Grenadiers den en zelfs volslagen dooven zeer goede uitkomsten ®V0Ijd op het achterplein der grenadiers kazerne te opgeleverd. i s-Hage aan hoeren onderofficieren en genoodigden - j van het corps, een feestconcert aangeboden, gegeven Het hoofdbestuur van het wNed. Onderwijzers- door de Koninlijke Militaire Kapel onder directie van Genootschap" heeft in een adres aan de Tweede den onder-kapelmeester, den heerTrossel. Kamer de gevoelens zijner leden uiteengezet over de - ’t Was daar recht feestelijk en gezellig op die hoofdpunten van het School wetsontwerp. i achterplaats, herschapen als die ruimte was in een Daarin verklaart het hoofdbestuur, dat in het ver- - oordeelen van den nieuwen maatstaf, in art. 24, rege lende den bijstand van de hoofden der scholen, bijna volkomen eenstemmigheid heerscht, en het genootschap doet een dringend beroep op de belangstelling der Tweede Kamer in het volksonderwijs, om het kwaad te keeren, waarmede de voorgestelde verandering van illuminatie in gas, art. 24 dat onderwijs bedreigt. De ervaring leert in toch, dat waar het aantal leerlingen, aan één onder- 'i a wijzer toevertrouwd, de 40 overtreft, de hoedanigheid den door een sabel, de eene gewijd aan de grena- Bij kon. besluit is benoemd tot bewaarder van de hypoth., het kadaster en de scheepsbewijzen te Dordrecht, mr. W. Hemsing, thans ontv. der reg. en dom. aldaar. In de gisteren gehouden zitting van de Rotter- damsche Rechtbank stonden terecht C. v. D., C. de B., H. v. V„ en M. v. T. te Waddinxveen. Op 12 Mei nl. waren aldaar (toen het Koningsfeest werd gevierd) bij enkele ingezetenen de ruiten inge slagen omdat zij niet vlagden. Genoemde personen werden daarvan beschuldigd terwijl den manufac turier H. P. ten laste gelegd werd do menigte er toe aangezot te hebben door te roepen «slaat er maar op los jongens, ga je gang maar.” Eisch voor den In en 2n bekl. 1 maand, voor den 3n en S. LSJfARElf, paratiën nten. NEIIENT. ververij •tcherij. ingder Belgen. Cruiskade 19» IV. Nadat de roover, onder het zingen van dat treu rige liedje, nog eenige schreden naderbij gekomen was, werd hij plotseling aan de linkerslaap van zijn hoofd, door een slag getroffen. Het eerste uitwerk sel hiervan was, dat hij verbluft bleef staan, verba- en schrik maakten hem ongevoelig voor pijn, was of hjj plotseling met koud water overgoten werd, hij hijgde naar zijn adem. Allerlei geluiden weergalmden in zijn hoofd; het was hem, alsof hij zich eensklaps in een afgrond voelde storten, waaruit geweerschoten op hem gelost werdenhij hoorde een gefluit in zyne ooren; zijne oogen zagen niets meer van wat hom omgaf, maar ’t was als zag hij snelle bliksemstralen, die hem eene stekende pijn veroor zaakten, en terwijl het bloed hem uit neus en ooren stroomde, viel hij plotseling als eene levenlooze massa op den grond. Hij werd in een oogenblik ontwapend, van zijn das werd een prop gemaakt, die hem in den mond werd gestopt, de handboeien wer den hem aangedaandaarop noodzaakten zij hem de knieën te buigen, zoodat zij bijna zijne kin aanraak ten, en de handen onder de knieën gebonden. De Men meldt ons oit ’s Hage De Commissie uit de Prov. Staten vereenigt zich met het voorstel van Gedeputeerde Staten tot afwij zing van hot verzoek van den gemeenteraad van Schoonhoven om verhooging der subsidie voor een locaalspoorweg GoudaSchoonhoven en stelt voor I (Gedeputeerde Staten oen onderzoek op te dragen naar een minder kostbare verbinding en hetgeen de Provincie ter verzekeringf daarvan behoort te doen, een en ander ook in verband mot het j vroeger door ons vermelde adres van den heer A. Kaptijn. De Tweede Kamer onderzocht heden in de section verschillende wetsontwerpen, ook dat tot wijziging der wet op de inkwartiering en omtrent de waar borgen van verdiend loon. Morgen ten l!/s ure heeft de interpellatie plaats van den heer Roell over art. 24 juncto art. 88 der Schoolwet, en daarna zijn aan de orde gesteld de voorstellen van den heer Seijffardt en de Regeering omtrent eene versterking der militie. Een voorstel van den heer Rutgers om aan te dringen op sectieonderzoek van het belasting voorstel van den heer Borgesius c.s. werd verworpen met 46 tegen 34 stemmen. De centrale sectio maakt bet onderzoek afhankelijk van de beslissing omtrent den behandeling der schoolwetwijziging. van het onderwijs bedenkelijk gaat |dalen-, en het voorgestelde getal nu van 55 leerlingen zou niet eens de grens voor een klasse worden, maar in de laagste klassen zal een getal van 60 tot 70 leerlingen, aan één onderwijzer toevertrouwd, regel worden. En het aangewezen gevaar wordt nog grooter door de bepaling in het ontwerp, waarbij alleen voor onderwijzers, wier bijstand volgens art. 24 verplicht is, een bijdrage wordt vastgesteld. Het genootschap verlangt voorts, in verband met het subsidie aan bijzondere scholen, over welk be ginsel het geen oordeel wenscht uit te spreken, dat waarborgen worden gesteld dat een voldoend aantal uren voor het maatschappelijk onderwijs worden be stemd. - Eindelijk voegt het genootschap de opdracht 4nbekl. 7 dagen, en voorden5® bekl. 3 maanden gev. daarto0 ontving het hoofdbeatuur 1met een mHeerder. Een nieuw hoor-instrument, Audiphon^ moet door van 1549 tegen 167 stemmen zijn stem bij een Russisch student in de geneeskunde zijn uitge- de ve^e» die voor het Nederlandsche volk leerplicht vonden. Het is een gordel met twee electrische vra8en minstens tot het einde van het 13e levensjaar. elementen, van waar uit twoe met miniatuur-mikro- phonen verbonden gdeiddraden «aar de ooren loopen. *er herdenking van het 60-jarig bestaan van Het beeft, naar men verzekert, reeds bij hardhooren- ®et Regiment Grenadiers en Jagers werd Zaterdag-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1