NED. RHIJODORWEG. bin: 0BBSBAB8 V8BBABB8SBB. welke zal gehouden worden op a.s. naar JVieu Eene Hofstede^ bestaande in eene BOÜWMANSWONING, wjjk B. No. 63, met SCHUUR, vjjfroeden HOOIBERG, ERF, TUIN en BOOMGAARD en diverse perceelen uitmuntend beste WEI-en HOOILANDEN enz., gelegen in de polders Middelblok en Veerstalblok onder Flinke Dienstbode GEVRAAGD, loon naar bekwaamheid. Adres bureau van dit Blad. Kiezers voor den Gemeenteraad alhier worden uitgenoodigd tot het bij wonen der TT E5 XT ZD-A. G- 12 TTTX-X, des avonds ten acht uur, 1889 HEI ZXL C a PETROLEUM-NOTEERINGEN i Openbare Vrijwillige Verkooping van de Makelaars I z-izattta o;p Parasols. A. v. OS Az„ Kleiweg E 73 en73a. A DVERTENTIËN. EXTRA- AVONDTREira le, 2e en 3e Klasse van GOUDA naar den HAAG en terug op ZONDAG 7, 14, 21 en 28 JULI 4889, stoppende in het terugkomen te VOORBURG, SOETERMEER-ZEGWAARD ZEVENHUIZEN. G-o-CLder kad. sectie B Nos. 806, 807, 821 t/m 826,828 t/m 831, 834, 835, 836, 888 t/m 910, 943 t/m 947 en 1808 en sectie C Nos. 197 t/m 201, 737 en 738, te -zamen groot 14 Hectaren, 91 Aren, 25 Centiaren. in de Sociëteit «ONS GENOEGEN», Zaal «Kunstmin», tot het stellen van CANDIDATEN voor de a.s. GEMEENTE- RAADS-VERKIEZING. Kantongerecht te Gouda. ZITTING van den 10 JULI 1889. BEURSBERICHT. ADVERTENTIÊN. Cantzlaar Schalkwijk, te Rotterdam. Gewone en Mejufvrouw TRIJ BITS, Karnemelksloot, te GOUDA, Afzonderlijke De 1: aanvaarding bevi van Gouda, 10 Juli 1889. 7) B. en De prjje per per poet De uitgave c met uitzon Nament het Comité, H. STRAVER, loco Voorzitter. J. J. van UIJE, Secretarie. f c De markt was heden vast. Loco Tankfust 8.55. Geïmporteerd fust 8.60. September-, October- November- en December- levering 8.75. VERBETERING In het verslag der zitting van de Rotterdamsche Rechtbank in ons vorig nr. zijn op blz. 2 k. 1 een 6 tal regels komen te sta-m na bthandeling der zaak van beach. Helleman, die behoorden gevoegd bij de woorden van den verdediger Mr. Harmèns. liet zijn reg. 12—18 v. o. KORTING in alle Binnen- en Buitenlandsche Cou ranten, worden dadeljjk opgezonden door het Advertentie-Bureau van A. BRINKMAN en ZOON, te Gouda. GOUDA Dbn HAAG Het vertrekuur uit dïn HAAG is na Gouda. Snelpersdruk van A. BRINKMAN Zoon. HEENREIS. Vertr. 6.30. Aank. 7.00. Retourbiljetten zijn op deze treinen geldig. afloop van de voorstelling in het Circus CARRÉ. Gi Wjj vestigen de vergadering Sociëteit ,Ons worden gesteld meenteraad. Eer Terstond GEVRAAGD een SCHOENMAKERSJONGEN bij P. BIK, Schoenhandel en Schoenmakerij, Korte Tiendeweg, Gouda. VRAAGT met AUGUSTUS eene zindelijke DIENSTBODE. ten overstaan van den Notaris MONTIJN aldaar op WOENSDAG 24 JULI 1889, 't voorm. 11 uur, in het Koffiehuis «Het schaakbord» aan den Kleiweg, van Te veilen: eerst in 9 perceelen en daarna in combinatiën. De Landerijen zjjn tot 15 December 1891 en de Getimmerten tot 1 Mei 1892 verhuurd voor 1250.'s jaars aan den Heer A. Th. KÜIJER te Gouderalc. Betaling der kooppenningen en 5 September 1889. Breeder by biljetten. Door de R. 1 en de Anti-rei volgende hoerec maatschap van E. J. van dor I H. G. Nieaingh In de heden i mer drong de 1 op verlenging v het verplicht aai willen gemeentel De Minister vat voorziening nood wet niet vóór zelfs aansporen derde onderwijz den heer de Sa nieter dat het de volgende we spoedige afdoenir. De hh. Roell en overqlde afdoenin tweede sectie-oi waterstaatswerken Er was nog eei roover, die veroon daar hij schuldig dien hij eenige c bedreven had. Hij van een handlang beschermer, en ter Tegen elf uur Cerzeto terug; de allen geboeid, de los voor de bersa, eenen sergeant wj bracht van daar ac twee uur kwamen en Cervicati waren tien mede; terwijl kwamen met acht i willendheid van d( Xelon. De vangst veertien roovers w zestig verlofgangers de nationale banier knge baan schuiven, dringen de eersten met on stuimig verlangen er op aan, dat keizer Frans Jozef zich op het Hradschin te Praag zoo spoedig moge- lijk tot koning van Boheme zal laten kronen. Wat nu de verdere punten van het programma der beide Czechische partijen betreft, zoo wijken zij verre uiteen. Het radicale element bestrijdt met feilen moed het conservatieve groot-grondbezit, ter wijl het zich tevens krachtig verzet tegen de school wet-voorstellen van den clericalen vorst Liechten sten. Bovendien zoekt het met ziju sympathieën jegens Rusland een nadere aansluiting bij de overige Slavische stammen. De Spaan&che Regeering heeft het tegenwoordig hard te verantwoorden. Tot de haar toegeschreven doortastende maatregelen, om nl. de begroeting van 1889 door koninklijk besluit ook van kracht te verklaren voor 1890 is de Regeering tot heden nog niet overgegaan. In de cortes gaan de vijanden van het ministerie voort Sagasta fel te bestoken. Elke fractie zendt haar sprekers naar de tribune, minder om haar programma uiteen te zetten dan haar candidatuur voor het volgend ministerie te stellen. Martos is onvermoeid in zijn aanvallen op Sagasta en do liberale meerderheid. Vrijdag maakte de oppositie een ontzettend misbaar. Het schynt wel of zij door de Fransche kamer is aangestoken. Ook in de Spaansche cortes zag men dien dag de afge vaardigden van hun zetels opspringen en met vuisten en stokken dreigend op elkander losstormen, zoodat de deurwaarders tusschenbeide moesten komen. Het publiek op de tribunes was even opgewonden, dames vielen flauw en andere tragi-komisebe tafreelen aanschouwde men. Onder groot rumoer moest de zitting eindelijk gesloten worden. Naar men verze kert, wil de oppositie de regeering op deze wijze dwin gen de zittingen te schorsen. Zaterdag hield de kamer een geheime bijeenkomst, waarin men elkander ophelde ringen gevraagd en gegeven heeft over de schan dalen van den vorigen dag. Of de uitnoodiging van den Voorzitter Alonzo Martinez aan de afge vaardigden om de werkzaamheden niet verder tff belemmeren, iets zal uitwerken, zal spoedig blijken. Intusschen is het Sagasta door dit parlementair obstructionisme nog onmogelijk geweest zijn liberaal programma verder te verwezenlijken. Mr. J. FORTUIJN DROOGLEEVER, Kantonrechter- Plaatsvervanger. Mr. D. N. BROUWER, waarnemend Ambtenaar van het Openbaar Ministerie. De navolgende personen zijn veroordeeld: K. de G., te Boskoop, wegens het rijden met een hond zonder muilkorf op een weg in de Provincie Zuid-Holland, f of 1 dag; B. W., te ’s Gravenhage, wegens het zonder verlof van den Burgemeester gelegenheid geven tot het houden van hazardspel op den openbaren weg, 5 of 3 dagen; C. H., te Zevenhuizen, wegens het in eene localiteit waarin krachtens vergunning sterken drank wordt verkocht en waarin tevens eene andere winkelne ring wordt uitgeoefend toelaten dat daarin sterken drank wordt gedronken, 10 of 4 dagen; deze persoon is vrijgesproken ter zake van het in die localiteit verkoopen van sterken drank anders dan in gesloten flesschen, kannen of kruiken. J. L. P., te Zevenhuizen, wegens het pntsteken een vuurwerk op zoo korten afstand van een ge bouw, dat daardoor brandgevaar kon ontstaan, ge pleegd door een kind beneden den leeftijd van 16 jaren, met oordeel des onderscheids 2 of 2 dagen J. W. B., A. de G. en C. v. d. P., allen te Bleis- wijk, wegens het te zamen en in vereeniging zon der daartoe gerechtigd te zijn, loopen op bezaaiden grond, ieder 1 of 1 dag; T. N. R., te Gouda, wegens openbare dronkenschap gepleegd bij 3e herhaling, hechtenis van twee weken en plaatsing in eene rijks-werkinrichting voor den tijd van drio maanden; C. V., te Nieuwerkerk a/d IJsel en D. v. O., te Rotterdam, ieder wegens openbare dronkenschap, f 3 of 3 dagen; v. D., te Reeuwijk, wegens openbare dronken schap, 1 of 2 dagen. Bovenstaande personen zijn tevens allen veroordeeld in de kosten van het rechtsgeding met uitzonde ring van den persoon van C. H. te Zevenhuizen voor zoover hij is vrijgesproken, wordende de kos ten op die vrijspraak gevallen gedragen door den Staat. AMSTERDAM, 10 Juli. (Per Telegraaf.) Binnenlandsche fondsen onveranderd. Buitenland algemeen vaster. Warscbau-Weenen 4 hooger, overigens weinig variatie. Tijdens het c Slikkerveer een p lende was, door e zich daarin 1 - TERUGREIS. Dbn HAAGVertr. 11.45. GOUDAAank. 12.25.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 3