m. r®, ra se teng 89, aard aad erfe, N° 3963. Vrijdag 12 Jail. 18S9. ukoopmg nin», EENTE- bode Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. F1EULLETON. I:rx Ca.le-trï.ë. BINNENLAND. ÏTDEÏÏ ddelblok en De insending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. ,n- Afzonderlijke Nommen VIJF CENTEN. kunnm spreken aanvaarding tigen. itter. 7) en De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden ia 1.25, franco per post 1.70. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. ember 1891 )2 verhuurd leer A. Th. iheid. Adres t/m 826,828 m 910, 943 os. 197 t/m 14 Hectaren, goüdschecourant r (Uit het ItaliaanschJ GOUDA, 11 Juli 1889. Wij vestigen de aandacht onzer stadgenooten op de vergadering van morgen-avond (Vrijdag) in de Sociëteit «Ons Genoegen”, waar candidaten zullen worden gesteld voor het Lidmaatschap van den ge meenteraad. Een talrijke opkomst ia zeer wenschelijk. .n van den ITIJN aldaar •AG24JÜLI rm. 11 uur, iehuis <Het j, van: SWONING, vjjfroeden OMGAARD nd beste i en daarna AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels h 50 Centen; iedere regd meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Capteijn net ah gij.” Maar is die Savro niet onder de gevangenen? Het is een neef van hem, een andere Savro, zeide de syndicus. maar hij kwam, niet verder, want twee geweerscho- Wel zoo; nu ten buiten het dorp deden hem plotseling verschrikt hem dan, dat we In dat huisje waar <tr. 11-45. ik. 12.25. klig. CARRE. Door de R. K. Kies ver eeniging Recht voor Allen en de Anti-revolutionairo Kiesvereeniging zijn de beer, VoltrandA hAArAn nandidiUkt crMtnLl vnnr hpf Lid— 1 irnard maatschap van den Gemeenteraad E. J. van der Heijden, H. Kemp, I. J. Bonneur en H. G. Niesingh. -- van geest; langzamerh land geliefde dichter Robert vormd eene idéé fixe, meer en meer ontaardende Z *7J “i"U- J“ ƒ- v - De tijd was nog verre meende dagen is zijn toestand zóó verergerd, dat pl. dat men in de rechtszaal eene plaats zou -u- i-i Mn (|0 pgychiatrie; dat men, zonder onge loof te ontmoeten, zou kunnm spreken van afwij- r een zwijgen. Bijna op hetzelfde oogenblik vertoonde zich een meisje. De tweede luitenant, die op een steen zat, sprong wi bedanken op, alsof hij door een adder gestoken werd; het was het schoone Albaneesche meisje mot een brief voor den kapitein! Wie heeft u dien brief gegeven? vroeg deze. Wel Savro, de roover, hij ,is in ’t bosch bij mij gekomen, en heeft mij gedreigd het huis in brand te steken, als ik den brief niet dadelijk wegbracht. De kapitein brak den brief open, die met gekouwd brood was dicht geplakt, en las. Minister van Binnenlandsche Zaken achtte geen spoedig gevolgd werd door een oppasser circus, waaruit het dier ontsnapt was. den reiziger, zich stil te houden, en het gelukte toen een zak over den kop van den leeuw te wer pen en zoo het dier weer te vangen. Voor het gerechtshof te ’s-Gravenhage (vacantie- kamer) verscheen gisteren de bekende „millioenen- heer" uit Leiden, zich noemende „jhr. R. Broekhoff Jzn. de la Bourgeois*, in hooger beroep gekomen van het vonnis der Haagsche rechtbank ran 20 Mei, waarbij hjj wegens de bekende feiten, vormende 5 gevallen van oplichting, tot 2 jaren gevangenis straf werd veroordeeld. Nadat de bekl. bij zjjne in eersten aanleg afge legde bekentenis had volhard, wees rar. L. W. van Gigch, van Amsterdam, op het hoogst treurige van deze zaak, waardoor eene ach tons waardige fami- Do 1 voorziening noodig, ja wilde, komt wijziging School wet niet vóór 1890 tot stand, gemeentebesturen zelfs aansporen tot aanstelling van het gevor derde onderwijzerspersoneel. Óp een vraag van den heer de Savornin Lohman antwoordde de Mi nister dat het antwoord op het onderwijsverslag de volgende week de commissie kan bereiken en spoedige afdoening de Regeering aangenaam zal zijn. De hh. Roell en Van der Kaay waarschuwden tegen overijlde afdoening der wet. De Kamer besloot tot tweede sectie-onderzoek van het Wetsontwerp op waterstaatswerken. Tijdens het onweder gisterenmiddag is voor Slikkerveer een pleizieijacht, dat in de Noord zei lende was, door een rukwind omgeslagen. De drie zich daarin bevindende personen, de heer Von ,V. Ziehier wat de brief bevatte: „Capteijn. „Jij hebt een mooie jacht, gehadt, maar als je den dezen ontvangt, dan zullen een paar saluitscho- ten uit mijn dubbel jachtroer, je zeggen, dat je ze niet allemaal geknipt hebt, dat ik nog vrij en vrank IV. Er was nog een vijfde, een woeste, bloeddorstige roover, die veroordeeld was om gefusilleerd te worden, daar hij schuldig was aan een driedubbelen moord, dien hij eenige dagen te voren in koelen bloede bedreven had. Hij werd gevangen genomen in’t huis van een handlanger der roovers, tegelyk met zijn beschermer, en terstond doodgeschoten. Tegen elf uur was de troep met de officieren te Cerzeto terug; de roovers en hun handlanger waren allen geboeid, de een-en-twiutig verlofgangers liepen los voor de bersaglieri uit. De afdeel ing van den eenen sergeant was naar Cavallerizze geweest, en bracht van daar achttien verlofgangers mede. Tegen twee uur kwamen ook zij, welke naar Mongrassano en Cervicati waren gezonden, en brachten er zeven tien mede; terwijl tegen vier uur eenige liberalen kwamen met acht verlofgangers die zij aan de wel willendheid van den kapitein wenschten aan te be delen. De vangst was bizonder voordeelig geweest; veertien roovers waren gevangen; van de acht-en- zestig verlofgangers stpnden er vier-en-zostig onder de nationale banier; de uitslag was dus boven ver- U1V1UI1 £>IJI1 vp Muiuavi» lil IIVÜIQVIUCIU aanwezig, doch niet gemakkelijk levend te bemach- In de heden gehouden zitting van de Tweede Ka- 1 mer drong de heer Roell bij zijne interpellatie aan 1 op verlenging van den termijn voor aanstelling van in hel Bridge-Hóteï te Liandrindod-Well», werd met dezo beschouwingen niet vereenigen’ _u _s—--a-i-iui... -j van willen gemeentebesturen niet in moeilijkheden komen, dien dag een leeuw zijn kamer binnendrong, die van het Hij ried kalm overleg. Ook in die gevallen waarin hjj niet «TflluktA dmnnf A»/. 7«m/oz> o rwzalwiv Ir 4/x rlrnzwl ^*^j van valsche g* Hij vorderde bevestiging van het vonnis. Lindern, van Alblasserdam, zjjn zijn verdronken. Do ook in ons ven hebt. Welken piaster? dat zal zeker mijn luitenant ge daan hebben, die meneer daar. Het meisje keerde zich om, en herkende den lui tenant, die Haar te Cosenza reeds met zooveel be wondering had aangestaard; ook nu las zij bewon dering, zelfs liefde in zijne blikken; zij bloosde, en dankte hem met neergeslagen oogen. De officier antwoordde verlegen: Kom, dat heeft niets te betreken en. Het was laat, en ’t werd reeds donker; het schoone meisje wenschte hun goeden avond, en ging heen, nadat zij den jongen man nog eêns had aangezien. Ik heb nog vergeten te zeggen dat.Asprini een bizon der knap man was, blond, met levendige, vurige en toch zachte oogen, en eene slanke, sierlijke gestalte. Ik geloof waarlijk dat ge aangeschoten zijt door die boschnimf,. zeide de kapitein. wachting gunstig. De schrik was de vrienden der I op de bergen ronddwaal, en dat ik niks niemendal roovers om ’thart geslagen; de liberalen zegevierden, om je geef. Savro, en ’s avonds lachte de syndicus vrooljjk, toen bij de officieren ontmoette, en begon te zingen: Tralala schenk in het glas, Eet of ’t vastenavond was hij kwam, niet verder, want twee geweerscho- I Wel zoo; nu als ge hem ziet, lief meisje, zeg 1 al ’t mogelijke zullen doen, om hem te krijgen. Maar gij, waar woont gij? t_ j-i -gjj van nacht dien ouden man hebt gevonden; dat is mijn vader, hij laat u groeten, voor den piaster, dien ge hem gege- voor Eon Engelschman, die zich dezer dagen bevond het verplicht aantal onderwijzers wat noodzakelqk is, onaangenaam varrasi, toen üt den namiddag zoon en de knecht lie in rouw is ged mpeld. De levensloop van bekl. I werd door pleiter nagegaan. Bekl. was altijd zwak - geest; langzamerhand heeft zich bij hem ge- meer Hamerling is reeds gorutmen tijd ziek, en in de in hallucinatiën. laatste dagen is zijn toestand zóó verergerd, dat pl. d-» - men voor zijn leven vreest. i inruimen ---ontmoeten, zou kunnrn spreken van l, Naar men meldt zyn in Deli (Sumatra) op de kingen des geestestoch meende pl. dat hier tabaksplantages Arem|sburg verschillende wilde die- zoodanig geval aanwrzig was. Het reeds niet nor- ren gevangen, als tijgers, slangen, wilde katten, een male brein van I ekl. werd door kwade invloeden -----enz., ten behoeve van de Rotterdamsche Dier- verkeerd geleid hjjzelf werd het slachtoffér van volgende hoeren candidaat gestold voor het Lid- gaarde. Een deel er van is reeds op weg en kan een stuwen oplichter. maatschap van den Gemeenteraad J. S. Kampo, spoedig worden verwacht. Oplichting had bekl. voorzeker in enkele der E. J. van der Heiiden. H. Kemn. I. J. Bonneur en I Die dieren zijn op Sumatra in groote hoeveelheid bedoelde gevallen niet gepleegdimmers daar- nwArior dfwdi nÏAt trAmakknlnk UvAnd u hAmarh- roor wa8 kwade trouw noodig, en die bestond bij bekl. niet. Welk arrest het Hof dan ook wijzen 1 zou, betwijfelde pl. niet. Do procureur-generaal, mr. B ijle veldt, kon zich i-1--s—pe on|_ wikkeling van het geheele weefsel van verdichting en bedrog vond zijnen grond in bekl.’s zucht naar grootheid, lotsverbetering. Hij handelde met sluw, L_ii-_ n_t_ i_ u direct manoeuvres frauduleuses gebruikte, deed hij dat indirect door het verspreiden van valsche ge ruchten. Hij vorderde bevestiging van het vonnis. Uitspraak Woensdag 24 Juli. Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zitting van Woensdag 10 Juli. Zullen de belastingvoorstellen der heeren Borge- aius c. s. nog tijdens deze bijeenkomst der Kamer in do afdeelingen worden onderzocht? Deze vraag hield de vergadering bij den aanvang der zitting van gisteren, welke overigens voor afdeehngsonderzoek bestemd was, eenigen tijd bezig. De centrale sectie behalve den voorzitter be staande uit de heeren W. Cremers, Smidt, Schaep- {l*1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1