1 I I I I aad r BINNENLAND. Zaterdag 13 Jail. N° 3964. 1889. mstmln» B UAGEN FEUILLETON. UT. Zxx Ceulsulorië. 9 Plllp. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. yrverij herij. ff ieer!H Ti AI De Inzending van advertentiên kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. 11OG, Rotterdam. en door - and. p® aad. nogeljjk be- MAN Zoon. i ttreken bij de 73 en 73a, Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. (Uit het Italiaanech.) Stouthart. Kalkman, 12 w. 58 j. - W. F. PULP aan, orzilltr. i. GOUDSCHE COURANT. en imsterdnmsche emeen willig, mede willig. 1 fust 8.60. n December- Onder dagtoekening van 21 Juni wordt uit New-York aan de Haarl. Ct. geschreven, dat zekere Tunis Labree den vorigen dag te Paterson (N.-Y.) zyn leven op het schavot heeft gelaten. Hij was eonige maanden geleden uit Rotterdam herwaarts gekomen, vergezeld van Keetje van Tintle. Hij h»d zyne vrouw achtergelaten, en bewerende dat hij van haar gescheiden was, huwde hij Keetje. Hij bleek echter een leeglooper te zyn, deed eigenlijk niets als kostwinner, en zjjne nieuwe vrouw moest met I n als nienw ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. G ROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden ia 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Het Baiamaatch Nieuwsblad vertelt het volgende: „De ingenieur bij den Waterstaat, de heer Scheffer, heeft een paar malen de administratie der Ned.-Ind. Tramweg Maatschappij beboet voor f 25, wegens het barder rijden dan reglementair was toegestaan; de administratie heeft dat verhaald op haar per soneel. Dat personeel nu wreekt zich gfuweljjk. Zoodra de ingenieur Scheffer in den tram stapt rijdt dat voertuig niet langer, het kruipt langs den weg. Geen half verwoest karretjes-paard heeft zoo styve beenen of het loopt den «in volle vaart» zjjnden tram triomfantelijk voorby en laat hem ver achter zich. Passagiers, die de reden van dien langzamen rit niet kennen, veronderstellen, dat er geen stoom ge noeg in den ketel is, en spreken daar schande van. Geen noodDe machine heeft stoom genoeg om als het noodig was, in vliegende vaart naar de stad te rijden, en nauwelijks is dan ook de heer Scheffer bij het waterstaatskantoor, hoek gang Ketapan, uit gestapt, of met lustige vlugheid gaat het verder der Belgen, niskade 19, imen, verven gelukken en en, Garnitu- klenren zjjn De boeren in de zuidelijke provincies spreken iedereen aan met tv, dat overeenkomt met ons je. Tot aanvulling van een bericht in ona vorig nr. uit Slikkerveer het volgende: Woensdagmiddag was de hoer G. von Lindorn van Alblasserdam, met zijn zoon van 16 jaar en een knecht, in zyn boeier Ineulinde op de rivier aan het zeilen. Omstreeks 5 uren brak er eene donderbui los, die met zwaren slagregen en storm gepaard ging. Aan boord scheen men het geraden te achten het zeil te stryken en voor anker de bui af te wachten. Door den buitengewoon zwaren slag regen was voor een oogenbUk van het vaartuig, dat even beneden den mond de Lek voor anker lag, niets te zien, en toen de regen eenigszins ver minderde, zag men den boeier op zyde liggende. Oogenblikkelijk werd van den wal hulp ge boden de veerboot Robert Fvlton, tusschen hier en Krimpen a/d Lek varende, was spoedig den om geslagen boeier op zyde, terwijl verschillende roei- booten met werkvolk der scheepswerven alhier, mede ter hulp snelden. Van de opvarenden werd echter geen spoor ontdekt, zoodot deze alle drie bij dit ongeval jammerlijk om helleven kwamen. De boeier is gisteren hier aan den wal gebracht. Alleen hot lijk van den zoon is opgevischt. De knecht, P. Kortland, was gehawd en vader van vijf kinderen. V. Wacht maar tot het nationale gouvernement be hoorlijk geregeld is, en ’t recht zal voor allen gelijk zijn. God geve het; ik zou de soldaten, die my gisteren mijn zoon hebben doodgeschoten, de handen en voeten kussen, als dat gebeurde, en hy bukte, om de planken weer op te nemen. De officier gaf den armen man een gouden napo leon. Deze nam ’t geld aan met eenGod zegen u! door den luitenant geholpen laadde hij zijne vracht weer op, en volgde het pad, dat de vrouwen hadden ingeslagen, terwijl de luitenant nog lang den ouden man nakeek, die wankelend voortliep met zyne treurige vracht. Hij herinnerde zich dat hij eenige *eken vroeger, in het secretariaat van de Consiglio d’Intendenza, ergens in Calabrië de gedrukte minuut gelezen had van een vonnis, dat den datum droog van den laten September 1849; een vonnis dat nooit yas ten uitvoer gelegd, en waarvan hij het volgende ré zijn album geschreven had: Hamen van hen, die zich wederrechtelijk de gemeen- typenden hebben toegeëigend. Wel, jou soldaten, de bersaglieri. Te Cerzeto, waarom? Ben je dan hier alleen? vroeg het meisje angstig. Geheel alleenik ben maar eens gekomen om u op te zoeken; omdat Wel drommels! hoe onvoorzichtig, riep het meisje uit; toen ging zy naar hem toe, en greep hem bij de hand, zeggende -. Kom gauw, om Godswil, spreek toch geen enkel woord. Hij bood geen weerstand, hij dacht aan geeue roovers; hij gevoelde zich gelukkig, omdat hij door dat schoone kind werd voortgeleid. Zoo kwamen zij aan den bergrug waar hy den vorigen avond geweest was. Zonder de hand van den officier los te laten, liep het meisje vastberaden de helling af, onder de ineengegroeide takken van jonge kastanjes en hagedoorns, en stond niet stil dan toen zij geheel beneden gekomen was, waar eene kleine beek stroomde, die onder groote met struiken be wassen steenklompen ontsprong. Zij schepten even adem, en volgden toen, altijd zwijgend den loop van het beekje, soms door ’t water, als zij niet op den droogen grond konden gaan. Toen zij dus een eind weegs gegaan waren, verliet zij de beek, en nam haar weg linksaf in een boschje van eikenstruiken, en als de weg het toeliet, liep zij zoo snel, als eene teedere wasschen en ander dagwerk don kost voor beiden winnen. Spoedig was zij moede van haar mans ijdel leven, en verhuurde zich als dienstmeid. Labree scheen dit niet te bevallen, herhaaldelyk verzocht hij haar weder by hem terug te keeren, doch te vergeefs. Ten laatste bezocht hij haar eenige weken geleden, en onder voorwendsel haar op versnaperingen te vergasten, lokte hij haar uit het huis waar zij diende en bracht haar toen een messteek toe. Zij vluchtte tot eene harer vriendinnen, doch hy wist ook daar binnenshuis te komen en opnieuw bracht hij baar messtekea toe, totdat zij bezweek. De booswicht wist zich uit de voeten te maken, doch werd spoedig gevat, gekerkerd en onderging de doodstraf. Een der Hollandsche predikanten, te Patujon ge vestigd, bad met hem op het schavot. vnn puurrn ra Pool en O. i- 6. I. >>n der Meid. I. wn W illigen. iron, 2 m. ï1. ikken. N de (Hier volgden eenige namen). In hetzelfde stuk stond aangeteekend dat eenigen vroeger als syndici, stukken geteekend hadden, waarbij aan de gemeente diezelfde gronden werden verze kerd, die zij zich later toeeigenden. Op deze gemeentegronden mochten de armen der gemeente hun vee weiden, hetwelk den groot voordeel was in eene streek, waar weinig gebaande wegen en de transportkosten dus groot waren voor alle voort brengselen, behalve voor het vee, dat zich zelf transporteerde. Denkende aan de inhaligheid der vorsten, baron nen en groote landeigenaars, aan de onwetendheid der landbouwers, aan den heren geest der bergbewo ners, aan de ongelukkige geschiedenis van dat zui delijke Italië, altyd onrechtvaardig behandeld door zijne beheerschers, en aan het domste bijgeloof ten prooi, begreep hij beter die eeuwenheugende plaag der struikroovers, en geroerd door de ellende van dat arme volk, voelde hij tranen in zijne oogen op komen. Heb je medelijden met die arme menschen, luitenant? hoorde hy eene stem dicht bij zich zeggen. Hjj keek om, om te zien wj? dat gezegd had, zag de schoone Argenida eenige tóhrsden van i af staan. Hij wilde haar antwoorden, toen 4) wi vroeg: Waar zijn de soldaten? A Welke soldaten? hVDON is staande par- i baar binnen verdwijnen, irjjk en zadt| 85 cent pir ion. Alleen 3. HÜINCK GOUDA, 12 Juli 1889. Het eerste natuurkundig examen is aan de Am- sterdamsche universiteit met goed gevolg afgelegd door den heer G. A. H. Gabry. De Provinciale Staten hebben zonder hoofdelijke stemming aangenomen het voorstel van Gedeputeerde Staten tot afwijzing van het verzoek tot verhooging van de Provinciale subsidie voor een spoorweg GoudaSchoonhoven. Besloten werd tot bet instellen van een onderzoek omtrent een minder kostbare verbinding tusschen GoudaSchoonhoven, in verband met het adres van den heer A. Kaptijn. In deze zitting werd nog toegestaan 3000 voor waarborgstelling der veetentoonstelling te Buenos- Aires. De Provinciale begroetingen werden aangenomen. De Staten zjjn uiteengegaan. De Tweede Kamer, ging heden op verzoek van den heer Seyffardt in comité-generaal om antwoord te krjjgen op de vraag, door dezen aan den minister van oorlog gericht, of de minister de verantwoorde lijkheid aanvaardt van bestendiging van den bo- staandon toestand des legen in verband met de handhaving der neutraliteit. Na heropening antwoordde de Minister op een vraag van den heer W. van Dedem dat het wetsvoorstel van den heer Seyffardt zonder invloed is op de defensiekracht, daar het in een volgend jaar twee lichtingen geeft, wat hjj desnoodig zelf zal voorstellen. Het wetsvoontel-Seyffardt (na ver werping van artikel 1 met 55 tegen 15 st.) werd ingetrokken en het regeeringsvoorstel aangenomen met 58 tegen 12 stemmen. n O. Gsksm. vsn t liet, 5 j.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1