I DEN 3 ‘i 11 J 1 A BINNENLAND. EN. 1’88. hL Woensdag 17 Juli. 1880. N? 3067. 1P. Nieuws- en ilen, fIJEN ipelen Is. en73a. Cle. ng. t 4 et. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FÈ'ÜTLrËT^Ivr' EN% oenendaal. XT, te zamen irwater in Ixx Os-lsJtoxïë. i i l K •l'. ■4’H I 1 De inzending van advertentifin kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. ifeonderlflke Nonuner. VIJF CENTEN. Bij de in Juni 1.1. gehouden examens van wege te komen bijziende ouders. f niet zoo AN Zoon. t '•V. i de Boek- s alhier. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. l Onze vroegere stadgenoote, Mej. J. M. Luderus heeft gisteren te 's Hage met succes het examen afgelegd der Nederlandsche Toonkunstenaars-ver- eeniging, voor piano (lager onderwijs). et H. 101. b. Prjjs rschrik- ;d Ijjdt, ing, die van een et Ver- rkt 34, bedrag, i boek- Ier Zelf- uitspat- ,1 4'; niemand n sterkste rjj in huis 'geljjk ge- 1RW00N- Keuken, 'erder vele e een ge- p het huis GOUDSCHE COURANT. De gisteren te ’s-Gravenhage gehouden buiten gewone algemeene vergadering van aandeelhouders van de naaml. vennootschap //IJsselstoomtramweg- GOUDA. 16 Juli 1889. De Rechtbank te Rotterdam heden uitspraak doende in de 3 zaken betreffende de Goudsche ongeregeld-- heden, veroordeelde alleen A. Helleman ter zake van wederspannigheid, tot acht dagen gevangenisstraf; J. van Sonsbeek sprak zij vrij, terwijl de 13-jarige G. Spoor werd ontslagen van rechtsvervolging daar hij volgens het oordeel der rechtbank heeft gehan deld zonder oordeel des onderscheids. n-j. de van Handelsbadjenden Marenrin<V( aanleiding te Rotterdam is geslaagd voor boekhouden de heer 3 J. Bedys. 1883, aan j i [d een I Naar men meldt zullen de kosten der aanstaande tienjaarlijksche volkstelling ditmaal aanzienlijk hooger worden dan die van vroegere gehouden tellingen. In de eerste plaats is dit een gevolg vair het nieuwe systeem van telling het .kaartenetelsel namelijk. Doch ook zullen de helooningen, die het Rijk aan tellers en gemeentebesturen zal uit betalen, meer bedragen dan vroeger. In 1879 ontvingen de tellers 21/, cent per getelden persoon doch het is gebleken op de onlangs te ’s-Gravenhage gehouden ver gadering van de chefs der statistiek, dat de tellers tot ƒ1,500,000. De balans voor 1888 zal dien overeenkomstig worden samengesteld. Na herkiezing met algemeene stemmen van den heer A. Pestel tot commissaris, welke benoeming werd aangenomen, werd de vergadering gesloten. Een Fransch geneesheer heeft een 330tal waarne mingen gedaan omtrent de erfelijkheid van bijziend- i beid en aan do Parijsche Academie van geneeskunde als zijne resultaten medegedeeld lo. dat erfelijke bijziendheid zonder twijfel bestaat; 2o. dat zij werd waargenomen in 216 van de 330 familiën30. dat zij vroeger optreidt, zich sneller Ontwikkelt en gemiddeld in heviger graad voorkomt dan in die gevaren, waarin geen erfelijkheid aan het gebrek ten grondslag ligti». dat de bijziendheid door den vader aan het mejsje in 86 pet. en door den moeder aan den zoon in ML gevallen werd over gebracht. De oorzaak van het ontstaan der ziekte moet,vooral, naast den erfelijken aanleg, gezocht worden in het niet voldoende jn acht nemen van de hygiënische voorschriften voor het oog, zoowel tehuis als op school. Daibom wordt ernstig er op gewezen, dat bijziende ouders en schoolartsen die voorschriften goed in het oog zullen houden, vooral bij de op voeding van kinderen van bijziende ouders. 1 In onderscheidenelokalen te Amsterdam zal een nieuw automatisch toestel in werking komen eene zelfwerkende speeldoos, welke door het inwerpen van of 2 cent aan den gang gaat. De uitvinder heeft in België, Duitschland, Frankrijk, Zwitserland en ^Engeland octrooi genomen. De zaak wordt gedreven door de //Maatschappij tot exploitatie van automa tische muziekwerken.De toestellen in de verschil lende lokalen worden om de week door andese ver vangen. Intusschen was die gansche* bende verzameld in de keuken van eene kleine herberg aan den grooten weg in het dal, niet ver van Ischia. Een hunner vrienden van Cerzeto, dien de roovers hadden laten roepen, ziende dat Savro, die groen zag van kwaad heid, van opgewondenheid niet eten kon, zeide: Kameraad, als je moed in ’t lijf hebt, kun je van nacht een mooien slag slaan. Welken slag? Wel, den eersten keer dat de luitenant naar Argenida in het bosch 'ging, dachten ze in Cerzeto dat je hem ’s nichts opgelicht, en naar ’t gebergte gebracht hadt. Welnu? Dat toen gedacht is, kan nu nog wel gedaan worden. De luitenant woont in ’t laatste huis van het dorp, en slaapt altijd met open vensters. Er zijn twee kamers tusschen de zyne, en die van zijn oppasser, en hij is ver van de overige bewoners van het huis; zijn venster is op de eerste verdieping, èn ziet op de straat uit. Als hij slaapt is niets gemak kelijker da^ twee ladders tegen den muiir te zetten; dan moeten twee mannen met bloote voeten het raam inklimmen, hem in zijn slaap overvallen, hem in een zak stoppen, en zoo naar ’t gebergte mede nemen, of hem in zijn bed vermoorden. Savro sprong op, alsof hij door eene wesp gesto ken werd. Nu, bij den hemel, als ik hem krijg, zal ik hem levend aan den kastanjeboom doen spijkeren, Bovendien worden alle A«jvertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschynt. goedgekeurd de voorgestelSe *-i— m, dat het uitgegeven 1,700,750 zal worden teruggebracht krijgen, om een boerenmeisje, hernam zij, terwijl zij hem met een blik vol liefde aanzag. Maar ga nu heen, liefste, we zullen elkaar zoo gauw mogelijk te Cerzeto terug zien; ga nu heen beste, en dank de Madonna, die je twee malen hééft gered. Laten we nog een poosje in ’t gras gaan zitten, en wat praten. Neen, als je niet heengaat, dan ga ik. Tot weerziens dan, maar kijk me niet zoo donker aan. Tot weerziens, mijn lieveling! Toen hij in ’tdorp kwam, viel het Asprini niei moeielijk om een troepje'jeugdige vrijwilligers bijeen te krijgen, die hem volgden zonder veel te vragen; maar dit was niet onopgemerkt gebleven door de vriendender roovers, en reeds waren drie knapen langs verschillendë wegen naar Cerzeto gezonden. De jacht, door Asprini aange,voord, had geene gevolgen, en toen zij op weinig afstand van Cerzeto waren, zagen Zijne metgezellen een knaap van Sah Martino, die opmeen drafje naar huis liep. Daar is de spion, die hen heeft gewaarschuwd, zeiden zij, voor van daag valt er niets te doen. Nadat de vrijwilligers nog een poosje te Cerzeto vertoefd, hadden, en door de officieren getrakteeijd waren, gingen zij tegen den avond naar huis. Na negenen deed de kapitein Asprini en den luitenant, benevens twee vertrouwde mannen uit het dorp bij zich roepen, ten einde de maatregelen te beramen, die tegen de bende van Savro moesten genomen worden. tADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 pegels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Uit het Italiaansch.) 11) VII. Vlucht liefste, - vlucht! riep zij nog eens, terwijl zij ’t venster verliet. Toen zij hoorde, dat zij we^ waren, deed zij de kast ojfen Heb ik ’t niet mooi gedaan? vroeg zij lachend ’maar nu voort, wij hebben geen tijd te verliezen. Twintig minuten later waren zij dicht bij San Martino, juist in de tegenovergestelde richting van di$, welke de roovers hadden genomen. Ga nu vooruit, zeide zij tot den officier, ik zal een' half uurtje later injiet dorp komen, want de menschen moeten ons. nier samen zien, en ik ga niet heen, voor mijn vader hier is, want ik ben bang om met dat beest van een Savro alleen te zijn." Ik hobp maar dat je nu voorzichtiger zult zijn, Als je nog eens alleen bij mij komt, dan wil ik geen woord tegen je spreken, en je nooit meer aankijken. En te moeten zeggen, dat je mij tweemalen *t leven hebt gered,/»zeide Asprini, terwijl hij hare wel ruwe, maar toch schoone en kleine hand kuste. En te moeten zéggen dat je tweemaal gevaar geloopen hebt, om een schot door je hersens te Mij.” welke de vorige week bij gemis aan leden niet kon worden gehouden werd, behalve door het bestuur, door slechts enkele aandeelhouders by gewoond. j Reeds dadelijk ontspon zich eene vrij warme woordenwisseling tusschen den leider der vergadering, mr. S. Katz, en een der aandeelhouders uit Rotter dam, over de wijze waarop 'deze, en ook de vorige vergadering, waren bijeengeroepen. De statuten schrijven dienaangaande voor: „De oproeping tot eene algemeen® vergadering geschiedt ten minste in twee te ’s-Gravenhage uitkomende dagbladen, en veffler ip zoodanige als door commis sarissen zullen worden aangewezen.” De oproeping nu was geschiedin het Dagblad van /juid-Iiolland en 's-Gravenhage en in Het Vaderland. Na eenig debat gaf de voprzitter de verzekering, dat op de klacht zal gelet wtorden. Door den voorzitter wenÜ medegedeeld, dat naar j van den toef^l der Maatschappij, directeur en commissarissen een onderzoek hebben ingesteld, wat in hel belang der Maatschappij kan gedaan worden. Eene commissie is behoemd om in vereeniging met deskundigen na te gaan en te over leggen, naar hetgeen in het belang der Usselstoom- tramweg-mij. wenschelijk is, en in eene volgende vergadering zullen de uitkomsten van dat onder zoek en de maatregelen, welke men wenschelyk acht, worden medegedeeld. Met algemeene stemmen werd goedgekeurd de reeds plaats gehad hebbende verkoop van de stoom- tramlyn UtrechtVreeswijk aan de reederij-ver- eeniging Utrecht. De opbrengst zal ten deele ge bruikt worden tot amortisatie van schuld der Maatschappij. Vóórts werden wyzigingen in de statuten, ,o. kapitaal van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1