DIS, van 30,00».- .'te H !l f r EN’. INLAND. u 389. 1 N° 3968 Donderdag 18 Juli. olen, uiker, FEUILLETON. Cle. ngr Co., m. Nieuws- en 1880. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. :t> I Ixx Ceulsuloxië. I per, P<>4 ÏDIJK. net een 1 "i nstroop ‘Ct. 'J- J ig' van advertentién kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. lers VIJF CENTEN. t H geea bezichtigen zijn staat de beker wkqjg- stem. 12) kt H. 101. irl an- of ver- van ANNA rik Braam, bbende aan 12 Juli jl. i vóór den ig te doen 'ORTUIJN hem. en op 14—, 1711 Juli 18B». De uïtsleg*jjerf,verkiezijfa'voor lemeentorMd is kis 'wolgilf Uitgebracht i Jij U Van onwaarde 1 Geldige Jt Volstrekte meerderheid n van- of gchap van 1ROP, We- roond heb- aldaar 11 it daarvan of betaling laris G. C. 'ouda. 528 stemmen. 527 501 480 472 262 231 215 212 197 goudsche courant. vlucht. De aanslag was mislukt, Savro volgde zijne makkers. De kapitein snelde hen na, en* loste zijn revolver, even als de anderen, doch door overhaas ting schoten zij allen mis, en ’t oponthoud, hierdoor veroorzaakt, was voordeelig voor de roovers. Toch bleven zij hen vervolgen tot zij aan den steilen weg kwamen. Toen zagen zij Asprini, blootshoofds, met zijn revolver in de hand aankomen; hij liep, alsof hij krankzinnig was, dwars door de soldaten, en gilde Dood! dood dood! Toen wierp hij zijn revolver de roovers achterna, rukte een 1 en snelde in duizeling wekkende vaart de steilte af; dicht bij de roovers gekomen, stond hij stil, en zond den achtersten een kogel in de zijde; daarna liep hij weer door; maar eensklaps raakte hij in de struiken verward en viel met zijn hoofd tegen eeu steen. Duizelig en met een bloedend hoofd stonde hij op, en vervolgde zijn weg met de soldaten. Aan den voet van den berg was een boschje; de roovers snelden er heen, en verspreidden zich dade lijk in alle richtingen. Toen de soldaten er kwamen, was geen hunner meer te zien. De kapitein zond daarop den tweeden luitenant naar het dorp terug, opdat deze het kommando over de achter gebleven soldaten op zich zou nomen, intusschen wilde hij de vervolging voortzetten. Maar ’twas alles vergeefsche moeite; den volgen den morgen keerden allen naar Cerzeto terug, zonder iets uitgericht te hebben. Zij werden zeer verrast rjj in huis gelijk ge- W te komen “w AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. yZtom. diddeUpirg. «H deMaltdse. V door de aankomst van eene kompagnie linietroepen; tevens werd den kapitein een brief van den generaal overhandigd, waarin deze, na met lof gesproken te hebben van de houding der bersaglieri, bevel gaf om Cerzeto, waar zij door linietroepen zouden ver vangen worden, te verlaten, en naar Castravillari te trekken. Daar moesten zij deelnemen aan de ope raties tegen eene talrijke rooverbende, die zich daar scheen op te houden. x w Binnen een uur was alles tot het vertrek gereed, bersa- I Wat Asprini betreft, hij liet alles aan zijn oppasser over. Zoodra hij terug gekomen was, in zijne kamer, waar het lijk van Argenida op een rustbed was neergelegd, zette hij zich aan het voeteneinde neder, met de oogen onbewegelijk op dat liefelijk gelaat gevestigd. Hij scheen gevoelloos, versteend, en merkte niets van de menschen, die zwijgend in- en uitliepen, om dat droevige schouwspel te zien. Tegen tien uur kwam de vader van het meisje, en hij was de eenige wiens tegenwoordigheid Asprini scheen op te merken; de oude man scheen eerst willens hem met verwijtingen te overladen, maar ’t gezicht van die stomme smart zooveel bitterder dan de zijne, ontwapende hem. Om elf uur vertrokken de bersa glieri, en de kapitein kwam Asprini halen, die den grijsaard de hand drukte, zeggende-. Tot morgen, of, op zijn allerlaatst, tot over morgen. Onderweg sprak hij geen enkel woordte Castra- villari aangekomen, ging hij dadelijk naar zijn kwar- Daarvan veroenigden op zich de Heeren W. J. Fortuijn Droogleeve? G. A. Oudijk A. van Veen H. G. Hoefhamer A. K. van der Garden J. 8. Kampo E. J. van der Heijden I. J. Bonneur H. G. Niesingh H. Kemp Zoodat herkozen zyn de hh.W. J. Fortuijn Veen, H. G. Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't ,welk des Maandags verschijnt. Groecendaal, uitgebrachte venlag bleek dat de reke ning orei 1888—’89 sloot met een batig saldo van f 24.681/X Namens 1 do afgevaardigden ter Algemeene Ver- de heer D. Rujjter een breed overzicht van het op genoemde vergadering behan delde, waarin spreker vooral die punten releveerde, die ook in eene vorige vergadering van bet depar tement Gouda ter sprake waren gekomen. Uit het door Commissarissen der Volksbiblio theek ingezonden verslag bleek dat, al was het aantal lezers in het afgeloopen leesseizoen niet zoo groot als in 1887-’88 de vraag naar degelijke lectuur groot was en de bibliotheek zich voortdu rend in bloei mocht verheugen. Do departemen tale subsidie werd bepaald op 50. Tot Commis sarissen werden herkozen de heeren J. W. Haverkamp Begemann en Dr. R. A- M. Stavenisse de Brauw. Aangaande de lezingen werd besloten, deze, met het oog op in het afgeloopen Jsar opgedane onder vinding, tot een twee- of drietal te beperken. -- De Rotterdamsche Rechtbank deed gisteren uit spraak in de vroeger vermelde zaak van eenige personen, beschuldigd van op 12 Mei 11. te Wad- dinxveen eenige ruiten te hebben ingeslagen. C. v. D. en C. do B. werden veroordeeld tot 8 dagen, M. v. T. tot 4 dagen, de manufacturier H. P. tot 14 dagen gevangenisstraf. H. v. V. werd vrijgesproken. De uitslag dor verkiezing van drie leden van den Zoolang gemeenteraad te Reeuwijk is aldus: I' - - 1 heeren I. Teekens met 78, L. Kompier met 64 en scheiden blik verborgen, doch zoodra er bezoekers O. Dogterom met 52 stemmen. Verder verkregen de hh. J. Markus 38, H. A. - van den Uit het ItaliaoMch.) VII. (Vervolg en slot.) Op hetzelfde oogenblik hoorde men de schildwacht alarm slaan! Asprini, die de stem van Argenida gehoord had, liep met zijn revolver ’thuis uit, ge- - volgd door den kapitein en den luitenant. Toen hij glieri ’t geweer uit de hand, eenige schreden verder was, ontmoette hij het meisje, dat, naar adem snakkende hem tegemoet kwam, en gedurig tegen den muur leunde, om niet te vallen. Argenidariep hij angstig naar haar toe snellende. Mijn liefste, zeide ’t meisje, terwijl zij tegen hem aanviel, en hare armen om zijn hals sloeg, mijn lieveling ik sterf. Ik had je zoo inniglief, weet je. Geef me nu één enkelen kus, mijn schat, en zij drukte hare lippen op de zijnen, en in dien kus, waaruit al de liefde sprak, die zij zoo lang in haar hart had verborgen, blies zij den laatsten adem uit. Dat was haar eerste en laatste kus. Nadat Savro zijn geweer had afgeschoten, was hij naar zijne makkers gesneld, om hen tot een dadelij- ken aanval te bewegen; maar zij waren te zeer ver- schrikt door de alarmkreten, en toen zij nu nog de soldaten hoorden naderen, en al de bewoners gewa pend naar buiten zagen komen, gingen zij op de De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitsondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco Afzonderlijke Nonü De ufteleg'j/erf.verl jtertfd is <lsS Drooglcever, G. A. Oudijk, A. van Hoefhamer en A. K. van der Garden. En verschillende personen nog 1 of meer stemmen. {Heden midday per bulletin aan ome abound’» bin nen de stad oerouden.) In de gewone Juli-vergadering van het departe ment Gouda der Maatschappij «tot Nut van ‘t Algemeen", gisteren-avond gehouden, waren achter eenvolgens aan de orde de Rekening en Verant woording van den Penningmeester, het verslag der I Vis 29, A. ran Ree 13, P. Scheer 3, P. Afgevaardigden, de zaken der Volksleesbibliotheek Heuvel, I. Plak, Adr. Heij en M. de Heer ieder 1 en de lezingen voor den aanstaanden winter. Uit het door den Penningmeester, den Heer H. vüf Leden van den gadering gaf daarop overzicht van het o' 759, stem meh. '<755 stemmen. I T stemmen. Eerst thans, nu van alle kanten berichten zijn ontvangen, kan men den om vang nagaan van de verwoestingen, in oostelijk-, middel— en zuid-Duitsch- land teweeg gebracht door het vreeselijke onweder van den 12“ dezer. In Thuringen is de geheele oogst vernield. Allerwegen heerschte een storm en vielen hagelsteenen. In de stad Crimmitschau (Saksen) bijv, zijn door de hagelsteenen, die ter grootte van een ei vielen, 50,000 vensterruiten verbrijzeld. Te Londen is een berg in veiling gebracht, nl. de Snowdon, de hoogste berg van Wales, die aan den meestbiedende voor 5750 p. st. werd toegewezen. Van den berg heeft men een prachtig vergezicht, dat weldra door vele bezoekers zal worden genoten, daar de nieuwe eigenaar te gelijker tijd een hotel, een toren, een bosch en een vischrijk meer gekocht heeft. Als de touristen nu nog niet komen opdagen, zal het zijn schuld niet zijn Naar wij met genoegen vernemen zijn door de Commissie van het Stedelijk Museum van Oudheden alhier maatregelen genomen om den prachtigen, zoo hoogst kostbaren beker van Jacoba van Beijeren tegen dreigend gevaar te beschermen. Ofschoon tot heden wel vele voorzorgen waren genomen tegen brand, diefstal enz. lieten deze nog reel te wenschen over, doch thans is men er in geslaagd aan het sieraad van ons Museum eeu uitstekende bewaarplaats te verzekeren. Men heeft nl. een brandkast 1 doen vervaardigen, speciaal hiervoor ingericht. Herkozen de in het benedengedeelte daarvan, voor iederen onbe- I scneiaen dilk veroorgen, doch zoodra er bezoekers komen wordt het slot van den zwaren deksel open en de beker langzaam (door middel van een zoogen. schroef zonder eind) Laar boven gedraaid zoodat eindelijk het volle gezicht daarop gegund wordt. Hij staat echter vast geklonken en onder glas. De kast is net bewerkt en doelmatig ingericht en doet

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1