I rfi a ms Ml EN. len, BINNENLAND. SEN. Cle. ver, fc Zn. 'NEN Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FEUILLETON. Gabrio en Camilla. M’ V't In H I Vrijdag 19 Juli. 3969. 3N: De inssndlng van advertentlén kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. oelg. 1 Stelsel, ig. Na toezen- Drogist. t H. 101. Jt. ij in huis geljjk ge bet beste reld. a ekten emen-zeep. nisparant i. Mondwater tijd, ■'•o nen. Een verhaal uit Milaan G U I L I O C A R C A N O. ;rln idwater, hen, 1.75, 'RUITEN ak. I te komen Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. 1) s échte Pre- De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prgs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschjjnt. moriewinkelB idpijn, ont- naangename orden zeker ks gebruik croonde m Med. eepen, welke eeg brengen. GOUDSCHE COURANT DOOB Vry naar het Italiaanwh DOOB VANESSA. )r. POPP’s tanden ge- Tandplom- ;egen eiken De uitslag van de verkiezing voor Leden van den Gemeenteraad is in de volgende gemeenten aldusi Berg-Ambacht. Uitgebrahct 195 stemmen. Herkozen de hoeren D. Boelhouwer met 112 en D. Oskam met 110 stemmen. Gekozen in plaats van wijlen den heer P. J. Smits de heer J. van der Leeden A.Fz. met 105 stemmen. Bodegrave. Herkozen de heeren F. Boor, D. van Donk en P. van Dam Kz. Herstemming tusscben de heeren K. Douwes Dekker, (lib.) en Gjjsbert dr. Kruijf Wz. (antir.) Bolkoop. Herkozen de heeren A. Koster Mzn. en W. G. Boer. Gouderak. Gekozen de heeren J. G. van Vliet en C. Lekkerkerker. Haastrecht. Herkozen d» heeretD. A Dapper Am. met 124 en F. Boere met 105 stemmen. Krimpen a/d. Weel. Herkozen de heeren A. C. Mijnlieff en A. Hoogendijk Nz. Moordrecht. Herkozen de aftredende leden de hee ren A. Chr. Snel en A. Kluit Nieuwerkerk a/d. IJeel. Herkozen de heeren E. Hoogendijk Azn. (ant. rev.) en F. Mijnlieff Azn. (liberaal). Ouderkerk a/d. IJeel. Gekozen W. Hoogendijk van Capellen (aftr. lid, lib.) en Joh. de Jong. Schoonhoven. Herkozen de heeren S. P. H. Noor dendorp, P. Greup, J. G. Doesburg en A. Kuilen burg. Stolwijk. Gekozen J. Verburg Jz. (aftr. lid). Her stemming tusscben J. Baas Fz. (aftr. lid) en J. Schilt. Vliet. Herkozen de heeren A. Schep Sr. en W. Zuidbroek, beiden met 20 stommen. De Geneeskundige Raad van Zuid-Holland, onder voorzitterschap van den inspecteur van het genees kundig staatstoezicht dr. Egeling heeft met 12 tegen 4 stemmen aangenomen een voorstel van dr. Vollen- De hannekemaaier V. heeft tegen de staats-spoor- weg-mpij. te Utrecht eene vervolging ingesteld, om dat hij in het begin dezes jaars op het station Gro ningen zijnde, om zich op reis te begeven, niet tijdig is gewaarschuwd geworden, dat de trein vertrekken zou, waardoor hij op den reeds in beweging zijnden trein springen moest en tengevolge daarvan ver minkt werd. De rechtbank in deze zaak uitspraak doende, heeft genoemde Mij. veroordeeld, om aan V. levenslang 5.per week schadevergoeding te betalen, alsmede een zeker bedrag voor den tijd, dat hij werkeloos in het ziekenhuis heeft moeten liggen. De kosten van het geding moeten eveneens door haar worden ge dragen. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Waddingxwen. Gekozen de heeren K. van der Tor ren Kz., G. van Lange en A. Houdijk. De heer J. van der Hee, aftr. lid, zou, met éene stem meer, in herstemming gekomen zijn tegen den heer Houdijk. Zevenhuizen. Herkozen de heeren A. Broeder en J. Dogterom. Zwammerdam. Herkozen de heeren J«c. de Bruyn en J. Heemskerk. Oudewater. Geen der gestelde candidaten verkreeg do vereischte meerderheid. Herstemming tusscben de heeren H. van Wijk (kath.) M. C. van Wijn gaarden (antir.) J. A. Montijn (aftr. lid) en G. J. W. de Jongh (lib.) die van de 246 uitgebrachte stemmen respectievelijk 118, 102, 67- en 62 op zich ver- eenigden. GOUDA, 18 Juli 1889. In Caecilia, algemeen muzikaal tijdschrift van Ne derland, wordt met zeer veel lof gesproken orer de uitvoering der Cantate op 1 Juni alhier, bij gele genheid van het jubiló van den Burgemeester. Wij lozen daar o. a. .Getroffen door zulke kinderlijk eenvoudige maar alleszins reine klanken, was het onzen Burgervader aan te zien, dat het bent goeddeed en zulke muziek in zjjn gemoed ingang vond. En wij waren verrukt over zulk een uitslag, die aan het volmaakte grensde. Dank zij den directeur, den heer J. H. B. Spaan derman, die met zooveel geduld en energie deze kleinen wist te leiden; dank ook den onderwijzers voor dis voorbereiding, ieder in zijn eigen school. Voorts werden nog door de liedertafel.Apollo,* directeur de heer J. G. Arentz, .Neerlands Leeuw*, van Heinze, en .Vlaggelied,* van Verhuist, recht verdienstelijk uitgevoerd.* In bovengenoemd tijdschrift Caecilia is wederom oen brief opgenomen uit Parijs van onzen vroegeren stadgenoot, den beer 8. van Milligen, waaraan wij in ons volgend Nr. een en ander zulle» ontleenen. Tot onderwijzer aan de openbare school te Oude water werd benoemd de heer J. Smid, onderwijzer te Blijham. Met den benoemde stonden op de voordracht de heeren T. J. Vonk on J. Nijland, onderwijzers te Melissant en Puttershoek. Het Bulletin OKciel de l' Exqoeition berekent, dat, afgezien van de kosten, welke de Parijsche tentoon stelling nog na zich sleepee zal, zij den staat en de stad Parijs, in ronde som, op 50 millioon francs te staan komt. De 50.000 exposanten geven ge middeld ieder 3000 fr. uit, dat maakt dus te za- men een som van 150 millioen fr.derhalve zal I. DE KAPEL IN HET BOSCH. .0 liefelyke heuvelen, .Die 't schoon Eupili mijn, .Omringt met uw zachte glooiingen, „Moogt gij gezegend zijn! Pabini. In den herfst van 1858 was de hemel van Brianza nooit zoo schitterend, en de lucht nooit zoo helder en kalm geweest, als op den dag, die het feest van de Madonna in September voorafging. Brianza, het schoonste gedeelte van bet Boven Milaneesche, dat, zich uitstrekkende tusschen den nederigen Lombo, en de, aan water en herinneringen rijkere Adda, langzaam uit het oude Monza oprijst, en, tot aan de eerste bergvlakten der Alpen, als het ware bedekt is met gehuchten en dorpen, was dien hoven, om adhaesie te betuigen aan de nota van den heer W. K. van Dedem tot invoering van de gym nastiek als verplicht leervak van het lager onder wijs. De bedoeling was, alleen oefeningen verplich tend te stellen. dag bizonder druk en vroolijk; het was, of het feest van den volgenden dag reeds een aanvang genomen had. Een komen en gaan van lieden, die bezig wa ren, met alles voor het feest in orde te brengen; een opknappen van het kerkplein en van de straten; overvloed van groen en festoenen aan de deuren en vensters; het onophoudelijk klokgelui, het opslaan van tafels en kramen in de open lucht, lokte gan- sche scharen van mannen, vrouwen en kinderen naar buiten, die allen behoefte gevoelden aan wat ont spanning en vroolijkheid, en, voor óenen dag ten minste, hunne armoede, en den schralen oogst van dat jaar wilden vergeten. En wie zou, onder dien hemel, by dat tooneol, zóó schoon, zóó afwisselend, die wijngaarden, die bosschen, die rijk besproeide velden, die effe meer tjes, welke die uitgestrekte landstreek tot óón grooten lusthof maken; te midden van die krachtige, opge wekte bevolking, wier taal en gelaatstrekken schran derheid en openhartigheid aanduiden, wie zou daar niet onwillekeurig uitgeroepen hebben: .Welk een heerlyk land, en welk een gelukkig volk!” Eu toch Even als het overige Lombardije, zucht ten ook deze streken van het schoone land, dio be zaaid zijn met villa's en paleizen, en versierd met gehuchten, die wel stadjes gelijken, in dien tijd on der het gewicht van bet vreemde juk. Heilig be waarden zij de herinnering aan de gemeenschappelijke ongelukken, en aan het bloed, dat vergoten was in een oorlog, die, hoe kort en nutteloos ook, toch een edele strijd was geweest. Vele hunner zonen zwier ven in verre gewesten, om brood en werk te zoeken; velen, erger nog, droegen de livrei van den Oosten- rijkschen soldaat, en de gezinnen op het land, zagen zich, niet minder dan die in de steden, tot het uiterste gebracht door de steeds zwaarder wordende belastingen, door de harde wetten op de dienstplich tigheid, en de willekeur van een bestuur, dat er zich op toelegde, om alle hoop uit te blusschen in de onderdrukten. Misschien zou iemand, die toen dat schoone land bezocht had, gezegd hebbenZie, de behoefte aan vroolykheid is sterker dan het ongelukde gewoonte is wel een tiran; maar zij kan ook tot herstel leiden en nieuwe kracht schenken, zoodat de geesten niet bezwijken onder den last des lijdens, en zich gereed maken, om weder op te staan. Zoo zwygen soms in ons, terwyl het sombere drama van het leven om ons heen gespeeld wordt, voor een korten tijd de smarten en herinneringen, en het smachten der ziel naar hoogere dingen; de natuurlyke wil, een ge heim instinkt brengen er ons toe, om ons slechts bezig te houden met het goede dat onder ons bereik ligt. Is het gewoonte, is het onverschilligheid? Of wel, is het de behoefte aan beweging, die bij gewone feesten zooveel arme lieden te zamen brengt? Wie zal het zeggen? En zijn zij niet misschien onrecht vaardig in hun oordeel, die, omdat de bewoners van ons platteland de schande verdragen en soms verge ten, meenen, dat zij ingesluimerd zijn in hunne on-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1