FDA. sen „EN. X, zelle; EL» IBS BINNENLAND. jEN, LEN, aften. ng Lkolsn- Jonen. STRAAT. Dinsdag 23 Juli. IN? 3972. 1889. voor Gouda en Omstreken. pingen Nieuws- en AdvertentiebL feuilleton. Gabrio en Camilla. LT. en kolen, ngunstige i Dtstric- eet. i Cle. jes MP Jr. De iniending van advertentlön kan geschieden, tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. JS 1889. ontvangen u 4) De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. ER en Jü- Bovendien worden alle Ad verten tien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschjjnt. 19, des mor- sn den Beer Cattensingel, des tnor- nsingel, van de Verkoo- itwaren, des bezichtigen. FORTÜDN m BALKEN goudsche courant vröin huis sn te komen des morgens K. No. 255, ertoe be- sommige andere luitonlandsche tijdschriften politieke gebeurtenissen publieke personen voor zoover hun openbaar ike wijze zou ik geen bezwaar maken, mjjn portret aan de redactie van uw week- en en 't hoofd gebogen: »Ik ben misschien wat laat, Eccellenza het is omdat die leelijke koets zoo zwaar is als een berg, en ik kreeg het in de boe nen het is mijne schuld niet Eccellenza! het is die schurk van daar ginder die mij vergeven heeft, het was zoo muf en zwavelachtig Eccel lenza denk toch niet „En het rijtuig, ezel? viel de marchese hem woedend in de rede. „De koets? wel, die is daar; het is een ongeluk, maar met een paar eindjes touw is het schielijk te Een verhaal uit Milaan DOOB G I L I O CARCAN o. Fry naar het Italiaanech BÖOB VANESSA. trkl H. 101. Men zal zich wellicht de mislukte opstijging van den luchtreiziger Henri Wolff te Winschoten her inneren. Aangezien de heer Wolff meende de lucht reizigers te moeten waarschuwen, zich in 't vervolg te vergewissen of de gasfabrieken in staat zijn den ballon te vullen, heeft aldus meldt de Prm. Gron. Ct. de directie der gasfabriek aldaar gemeend deze zaak, om de verregaande brutaliteit van ge noemden heer in deze, in handen te moeten stellen ran hetjbestuur der Uereeniging va» gas fabrikanten Nederland, opdat hoeren directeuren door het weigeren van gaslevering un Henri Wolff zich voor schade zouden kunnen vrijwaren. Tevens stipt zij in de N. W. Ct. aan lo. dat door den luchtreiziger geen bewjjs zou zijn afgegeven, dat hij over de gas levering tevreden was, indien de fabriek in gebreke was gebleven: 2o. dat, indien de fabriek de schuld had dat hij totaal geruïneerd was, hjj deze om schade vergoeding had. kunnen en nog kan aanspreken; 3o. dat aan Henri Wolff, door zijn contractant, slechts het derde gedeelte van bet door hem bedongen bedrag is uitbetaald; 4o. dat aan de fabriek het door baar bedongen bedrag ten volle wordt uitbe taald 5o. dat, om aan de meerdere gasleverantie te voldoen, een extra-oren van 3 retorten in werking was, en 6o. dat de fabriek verleden jaar in September, toen de luchtreiziger de heer L’Hoste te Winschoten met succes opsteeg, voldoende heeft bewezen en dit ook nu bewees oen ballon van 400 vierk. meter te kunnen vullen. Zoo nu en dan komen in de Indische bladen ver ontrustende berichten voor, waaruit blijkt, dat er nog altijd en overal something rotten is, en de gisting voortduurt gevaar was van in de beek geworpen te worden, en den hals te breken of onder de wielen te raken. Maar zijn tijd was nog niet gekomen, en hij had ~~g andere heldenstukken uit te voeren. Op het oogenblik dat de koets, al hortende en stootendebij wierpen drie moedige kerels zich voor de paardt grepen die bij de teugels en deden die plotseli stilstaanen wel was het gelukkig, want, op dat oogen blik brak de distel door den schok, en vloog in stukken. Bijna op hetzelfde oogenblik kwamen de marchese en i" van eenige voorbijgangers gehoord hadden van paar den die op hol waren en een rijtuig dat omverge- worpen was, zonder dat zij in de versta verte gedacht hadden dat dit ongeval hun in eenig opzicht betrof. Eene groep nieuwsgierigen stonden er om heen. Boven op zijn verschrikt paard, zat Beltramolo met den hoed achterover, te gesticuleeren en te schreeu wen, maar hij was geheel de klus kwijt, zoo als de anderen beter begrepen dan hij zelf. De marchese begreep nauwelijks wat er gebeurd was, en wist niet, wat hij doen moest; maar Camilla bleef bedaard, en, terwijl zij hem moed insprak, liet zij de boeren plaats maken, zoodat hij dicht bij zijn onhandigen paardentemmer kon komen. Deze, of schoon niet recht nuchter, wist toch waar hij was, en een weinig tot zichzelven gekomen bij 't zien van zijn heer, steeg hij af, ging hem met knikkende knieën en den hoed in de hand tegemoet, verlegen AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. schijnt gesteld te hebben, op eenigerlei wijze ge makkelijk te maken. Hoogachtend, enz. De volgende personen komen, naar men ons mededeelt, dit jaar de kermis alhier bezoeken H. P. Mullens, Somnambule; Alexander Couprant, Cheveaux BasculeM. P. Okbujjsen en Henri, Cagliostro-theatre; Frohn’s Colloweum; E. Dobbelaars, PanoramaLouis Vinke, ScheepjesmolenDe la Mar, Schouwburg. Van de door den Ned. Rhynspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief naar den Haag te kunnen reizen, maakten Zondag 11. 226 personen gebruik. De bezwaren tegen de telephonische verbinding van Scheveningen met Amsterdam en Botterdam zijn opgoheven. De zaak komt eerlang inwerking. Onder de tallooze bezoekers der parijsche wereld tentoonstelling zal misschien toch niet onopgemerkt blijven de eerzame Nissenaar, die in zuid-bevelandsch kostuum (helaas, zonder boerenhoed echter) thans te Parijs vertoeft, ten einde de bruiloft zijns zoons, een tailleur, bij te wonen en tegelyk do reusachtige internationale kermis te bekyken. De moedige man zal in zijn jeugd, toen Bath voor hem aan het einde der aarde lag, en het mogen bezoeken der „Goesche markt* het toppunt zijner wenschen vormde, zeker nooit gedroomd hebben, eenmaal twee zonen te bezitten in het groote, moderne Babylon, minder nog er zelf ooit in levenden lijve te wandelen, het minst er zoo iets ongeziens als de tentoonstelling te aanschouwen. (MM. Ct.) GOUDA, 22 Juli 188». Zondag 28 Juli a. st. heeft alhier een onderlinge gecostumeerde Zwemwedstrijd plaats, uitgeschreven door de Goudsche Zwemclub. Namens de redactie van het weekblad Uilenspiegel werd door een der leden van de redactie van De Tijd het volgend schrijven ontvangen Hoogedel gestrenge keer! Het weekblad Uilenspiegel is gewoon portretten te geven van onze openbare personen. Het gebeurt echter nu en dan, dat er klachten komen over minder goede gelijkenis, en somtijds zijn het de betrokken personen zelf, die daarover klagen. In Engeland zorgen de publieke personen, onverschillig van welke partij, zelvon, dat hun satiriek weekblad in staat zij goedgelij kende afbeeldingen te geven, door hun portret aan de redactie af te staan. Hier te lande zjjn er maar zeer enkelen, die dit goede voorbeeld hebben gevolgd, De ondergetaekenden wenschen een poging te wagen om het moer alge meen to doen volgen, en nemen daarom de vrijheid, U. H. E. G. te verzoeken, hun ten behoeve van het weekblad Uilenspiegel uw (portret toe te zenden. Het antwoord luidde Amsterdam, 1» Juli Mijne heeren In antwoord op het heden van schrjjven diene Indien het weekblad Uilenspiegel zioh paalde, op de wijze van Punch en en J leven betreft op humoristische en satirieke wijze aan zijn lezers voor te stellen, blad af te staan. Nu dit'ovenwel anders is, Uilenspiegel zich niet ontziet hetgeen voor duizenden landgenooten op godsdienstig terrein heilig en eerbiedwaardig is te beschimpen en te belasteren ik wjjs, om slechts één voorbeeld te noemen, op het walgelijke gedicht„Iets over de oorbiecht” in hot laatst verschenen nummer vind ik geen vrijheid om aan Uilenspiegel de taak, welke dit orgaan zich Maar dat was mis; behalve zijn tijd had hij ook zijn hoofd verloren; en in plaats van den gemakke- lijken weg te volgen, dien hij had ingeslagen, wendde hij den teugel en reed haastig den steilen kronkelenden weg af, dien zijne paarden met zooveel moeite op gegaan waren. Deze, verstandiger dan hun voerman, deden bun best om de oude koets tegen te houden; en de postiljon, wien de dampen van den wijn ge voegd bij dien welken hij 's morgens in de keuken van zjjn meester gedronken had, het gezicht ver duisterden, waggelde in zijn zadel en slingerde heen en weer, zooals de marionetten in ’t mooiste gedeelte van de komedie. Waar het rijtuig voorbijkwam, ging een kreet op, stoven de lieden uiteen, en gilden van ontzetting; bij elke bocht zou hij, indien hij in staat was geweest om te zien, gemerkt hebben dat hij in I. mis; behalve zjjn tijd had hij ook lijken weg te volgen, dien hij had ingeslagen, wendde nog de melkerij aankwam aan den voet van den heuvel, 1 r i paarden, grepen die bij de teugels en deden die plotseling blik brak de distel door den schok, en vloog in stukken. Ijjua vp uovoctiuv sawciuvu UV usuxwuvov uas.s.a auvv wa* viuujuo wuvv ao uw OVUIUUJ» KJ zijne dochter er bij, die aan dan anderen kant verhelpen.” »Dat eindje touw zal goed voor jou wezen, stom merik!” En hij keerde hem den rug toe. Om de waarheid te zeggen, zat hij er geducht in, als hij bedacht, dat hij wel tien of twaalf mijlen van huis was. Maar Camilla, ofschoon zij in ’t eerst wat ver schrikt was, had met de boeren gesproken, en ge vraagd, of er geen middel zou zjjn, om het rijtuig weer in orde te brengen, en iemand te vinden die beter in het zadel kon rijden, dan die onhandigekoetsier. Onverwacht vertoonde zich onder de menigte een jong mensch, die op den marchese toeging met eene beleefde, ofschoon ietwat stjjve houding: nvergeef mq,” zeide hij, indien u een klein kwartiertje wachten wil, kan ik u het wagentje van een mjjner vrienden aanbieden, en zelf u naar uwe woning brengen; ik woon ook in die streek.” Camilla durfde de oogen niet opslaanzij had den jeugdigen jager herkend, dien zij kort geleden had

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1