ES. ER -EN. BINNENLAND. vns 1889. LAL. 3973. ien73a. ?SEN. Cle. iolen, Fabriek, lantsoen) GAZEU8E BS Nieuws- en Advertentieblad voor Gtöuda en Omstreken, :ën. FEUILLETON. Gabrio en Camilla. 'EREN, a Oberlahn- prijzen. p. Liter eet. •"Woensdag 24 Juli. De inzending van advertentiSn kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave. n cfce Cou- en door het KMAN en SXT, n te komen was gestold «Procedeert niet» zoo roêpt de heer J. M. S) ekh. J. on bevolen. gebrouwen. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyke met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prys per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. AfaoraMikw Nomners VIJF CENTEN. rkt H. 101. eboden een IACHINE, Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. ngunstige Dlstric- goudschecourant ar, Ben verhaal uit Milaan DOOR GUILIO CARCAN O. Fry naar hei Italiaanech DOOR VANESSA. en gegeven. vrij huis geljjk ge- FRÜ1TEN aak. bekende oorzaak brand in den boek- en galanterie- handel van den heer H. van Eeuwen. Door het kloeke optreden van de spuitgasten bleef de brand tot den winkel en de daarboven gelegen voorkamer bepaald. Een en ander was verzekerd. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. H. M. de Koningin met Prinses Wilhelmina ver- I trekken Vrijdag avond voor een paar dagen naar Pyrmoot om familieleden te bezoeken, a. de hertogin van Albany. GOUDA, S3 Juli 1889. In de hedenmiddag gehouden zitting van den ge meenteraad, die door 13 leden werd bijgewoond (af wezig waren dehh. Van Bergen Uzendoorn, IJssel de Schepper, van der Garden en Lotsy, terwijl' er ééne vacature is) en gepresideerd door den Wethouder H. W. G. Koning kwamen de volgende stukken in: 1Het rapport der Raadscommissie, in wier handen was gestold de rekening der gemeente, over 1888, adviseerende tot goedkeuring. Ter visie. 2. Eene missive van Curatoren van het Gymna sium inzendende eene aanbeveling voor 3 Leeraren in de wis- en natuurkundige vakken aan die in richting. Aanbevolen worden voor Leeraar in de Wiskunde de heer F. Sieverdink, voor Leeraar in de Schei kunde Dr. F. W. Raabe, voor Leeraar in de natuur kundige vakken in de le en 3e klasse de heer A. L. van Uven, allen leeraren aan de Hoogere Burgerschool alhier. Ter visie. 3. Een adres van A. Hornes e. a., verzoekende te bepalen dat de Korte Groenendaal voortaan slechts van eene zjjde zal mogen worden ingereden en slechts stapvoets zal mogen worden bereden. Met het oog op de drukte, die op genoemde straat heerscht en het gevaar dat daardoor voor de kinderen, die door de nabijheid der scholen daar dikwijls passeeren, ontstaat, achten adressanten zulks zeer wenscheljjk. In handen van B. en W. om bericht en raad. 4. Een adres van J. Schults e. a., verzoekende de ronde kruin van het brugje Achter de Vischmarkt te vervangen door een plat dek. In handen van B. en W. om bericht en raad. 5. Adressen van S. Boot te Gouda en J. Hoo- een afstand, de kerk, die als een bruine vlek afstak tegen de lucht, den toren en de huizen van het vriendelijke Missaglia. De nacht was even schoon als de dag, die hem vooraf ging; en, zoo de half slapende marchese het al niet opmerkte, vereenigden de beide jongelieden zich toch in hetzelfde gevoel van bewondering. „Welk een heldere avond! Wat is de hemel schoon!” zeide het meisje met eene zachte stem. „Ook ik,” hernam haar reisgenoot, zich een weinig omwendende, «ook ik hield er van om den hemel te beschouwen, toen ik in mjjne studiejaren het ge heim zocht van die lichtende werelden; maar nu is het een ander geheim, dat ik zoek; nn moet men zijne gedachten en zijne oogen daar gevestigd hou den waar het noodig is om te willen en te handelen.” Het meisje zweeg eene poos, en toen: «Mij dunkt, dat ik u begryp ra verder zeide zij niets meer. Toen de helling steiler werd, begon het paard langzamer te loopen, Gabrio steeg uit, nam de teugels in de hand, en wandelde naast het rijtuig. Aan den marchese, die hem herhaaldelijk vroeg, waar zij waren, antwoordde hjj, dat zij nog maar een paar mijlen van de villa verwijderd warenen toen hjj er over begon te praten, of de weg verlengd of bekort was, vertelde hij hem, hoe al die plaatsen hem zoo Het hoofd der Londensche brandweer, kapitein Shsw, verlangt tot behoorlijke beveiliging van de hoofdstad tegen brandgevaar niet minder dan 32 nieuwe stoomspuiten en 345 reddingtoestellen. Er schijnt evenwel niet het geringste uitzicht te bestaan, dat de Count) Council dien eisch, waarmede eene directe uitgave van 283,000 en eene jaarlijksche kostenverhooging van 83,750 gepaard zou gaan, zal inwilligen. Te Wageningen heeft de politie proces-verbaal -opgemaakt tegen een dienstmeisje, dat «van goede getuigen voorzien» was, die evenwel niet van al te nabij mochten bekeken worden. Men zal zeggen, dat de politie wel dagwerk zou hebben, wanneer zij vorbaliseeren wilde tegen allen, die op dit gebied valsche getuigenissen produceeren. -Maar ditmaal was ’t toch wel wat ergten einde een leemte van vier jaren in haar leven aan te vul len, waarover zij blijkbaar maar liever niet hoorde spreken, had het dienstmeisje nl. een getuigschrift, dat haar in 1885 gegeven was, wat opgefrischt door in dat jaartal van de 5 een 9 te maken. Art. 230 van het Strafwetboek bedreigt gevange nisstraf van hoogstens een jaar tegen hem of haar «die een getuigschrift van goed gedrag, bekwaam heid, armoede, gebreken of andere omstandigheden valschelijk opmaakt of vervalscht, met het oogmerk om het te gebruiken tot het verkrijgen van een indienststelling of tot het opwekken van welwillend heid en hulpbetoon». weer gewiegd door de eentonige beweging van het wagentje, nu eens insluimerende, dan weer de oogen opende, om te zien, waar hij was. De beide jonge lieden wisselden maar weinige, schijnbaar onsamen hangende woorden; misschien had geen hunner kun nen zeggen, wat in zijn hart omging, maar zij ge voelden, dat zjj anders spraken dan zij dachten. Intusschen begonnen de sterren zich helderder en talrijker te vertoonen, en de antwoorden welke de jongeling aan het meisje gaf op hare vragen, waren beschroomd en eerbiedig. Reeds hadden zij eenige mijlen afgelegd langs de hoogte die men Grugana noemt; uit de nederige huisjes, langs den weg verspreid viel nu en dan een vluchtige lichtstraal op het paard en het wagentje, en liet bij den haard de huismoeder zien, die druk bezig was met het avondeten gereed te maken, of de familie in de berookte keuken vereenigd. Voorbij Merate, een groot dorp omringd met villa’s en tuinen, ontmoetten zij eenige deftige rijtuigen, die hen spoe- dig achter zich lieten; en de vallende duisternis maakte, dat zij niet herkend werden. Toen dacht de marehese met spijt aan zjjn souper, dat hij twee uren te laat gebruiken zou; het meisje integendeel, stelde zich de ongerustheid van hare moeder voor, als zij hen niet zag terugkomen. Toen zij den groo- I. Het meisje, dat nauwelijks eenige woorden gezegd had, zat te peinzen, zonder juist te begrijpen hoe zjj zich daar bevond; hare ziel snelde de toekomst tegen, en zij vroeg zichzelve af, wat er toch na dezen avond gebeuren zou. De marchese begon lachende te vertellen, dat het hem maar eens .in zjjn leven gebeurd was van op zulk eene geïmproviseerde manier te reizen; in aoht- en-veertig. En terwijl hij al de dwaasheden van die dagen weer ophaalde, klaagde hij over den ver loren tijd; en toen begon hjj weer opnieuw, en wist van geen uitscheiden. Camilla maakte zich over al gendijk te Waddinxveen, verzoekende benoemd te worden tot brugwachter-gaarder aan de Haastrecht- sche brag. In deze zitting werd benoemd het onderwijzend personeel aan het Gymnasium. Tot RectorDr. J. H. Slothouber, Conrector aan het Gymnasium te Gorinchera. Tot ConrectorDr. L. A. Keeper, laatstelijk Con rector aan het Progymnasium te Gouda. Tot Eerste Leeraar in de oude talen en ver wante vakken Dr. R. A. M. Stavenisse de Brauw, laatstelijk Leeraar aan het Progymnasium te Gouda. Tot Tweede Leeraar in de oude talen en ver wante rakken de heer R. K. Boekmejjer, docto randus in de klsssieke letteren en tjjdeljjk Leeraar aan het Gymnasium te Groningen. Tot Leeraar in de Nederl. taal en letterkunde de heer M. J. van Dugteren, in de Franscbe taal de heer H. W. F. Bonte, in de Hoogduitsche taal de heer Th. G. G. Valette, in de EngelSche taal de heer J. H. van der Voort, in de Aardrijkskunde de hoer A. F. Cremer, allen leeraren dor Rijks Hoogere Burgerschool alhier, dia ook werkzaam zijn geweest als Leeraren van het Progymnasium. Da vergadering beslooi, op voorstel van den Voorzitter, om in de volgende vergadering orer te gaan tot de benoeming van een Leeraar voor de Zangklassen aan de Stedelijke Muziekschool,,daar de heer J. H. B. Spaanderman het vorig jaar slechts voor één jaar is benoemd, welke tijd met 1 Sept, e. k. expireert. Men schrijft uit Bodegrave van 22 Juli: In den afgeloopen nacht ontstond er door eene niet bij dag en bij nacht doorwandeld had, alleen, en in gezelschap van zijn vader. «Ik heb mijn vader ver loren,” voegde hjj er bij, ruim een jaar geleden sloegen zjj aan de rechterhand den gemakkeljjken weg in, die langs eene hoogte gaat, welke den ouden naam van Montevegghia draagt; zjj zagen verder op ten af te leiden, vroeg zij nu eens, hoe laat het was, dan zeide zij hem om zich toch goed te dekken togen de avondlucht; totdat hjj, zwjjgend heen on

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1