EEN DAG GETROUWD EN MIJN VROUW IS ZODE. UT ONDERGOEDEREN voor Mannen, Vrouwen en Kinderen. Voorloopig Bericht. TE HUUR gevraagd een WINKEL- of BENEDENHUIS op de Haven, Gouwe, Turfmarkt of Tiendeweg. Tricot Tailles. STEENKOLEN. ZONDAG 28 en MAANDAG 29 JULI 1889 BIN c DIENSTBODE, ADVERTENTIËN. SCHENK en Zn. 1889. Gabr: Nieu TE ZEÏTTTTE DirectieCHARLES DE LA MAR. OT’Busnnsro-s-’vooiLSTEiijLnxrG-Eisr. Br. POPP 8 Mondwater, N e d e r la nd sc he Tooneel isten. De 1 FEi Grootste sorteering, Laagste prijzen. 75 Cent per Heet, contant zonder korting afleveren, vry in huis JAN PRINCE Cle. Zevenhuizen: A DVERTENTIËN. De Nederlandsche Maltosefabriek te Bergen op Zoom, SCHENK Zn. Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking (Onanie) en geheime uitspat tingen is het beroemde werk Hf Dr. Retau’s IJelfbewaring. Orchest onder leiding van den Heer BUZIAU. MF* Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld. 4Qjarige roem Mond- en Tandziekten zooals het los worden der tanden, tandpijn, ont steking, zweren, bloedend tandvleesch, onaangename reuk uit den mond, kalkvorming, worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K. K. Hof-Tandarts J. C. ZELDENRIJK, Drogist. Verder in alle Drogist- en Parfumeriewinkels van Nederland. GDI 6) 0 bezorgd, mits bij 2 of nomen. De uitgave d met uitzon De prjjs per per poet f Afzonderlijke Brieven met opgaaf van huurprijs onder No. 1885 aan het Bureau van dit blad. KMr Eet G Nog slechts drie dagen in lossing het Schip Grove Rohr Kachelkolen, waaruit wjj op heden, wegens ongunstige berichten uit de Steenkolen Distric ten, nog tot “J - f meer Heet, geljjk ge- Kantoor Turfmarkt H. 101. Gouda, 24 Juli 1889. een VOORKAMER met ALKOOF en KEU KEN, voor een klein gezin. Adres: Korte Tiendeweg D. No. 95. Hier is de dan op de v< beken worden tarwe en turki zaadkolven aa woningen ziet ken en latwer boomen; en zon zjjn bloot men. Hier s< de natuur sch ia of de dorpj elkaar Vriende de namen de of vijandacha] OVERLEDEN: SO Juli. M. L. H. Zwanenburg, S m. SI. K. Broek huilen, IS d. SS. C. Delchambre, wed. H. Walpoort, SS j. 6 ra. S3. C. Vardal. SS j. 10 on. GEBOREN Joban, oudere A. Krijgaman en M.T. Hlijdorp. Ljjntje Anne Maria, oudere W. G. Dogtarom en J. Klapwijk. OVERLEDEN: P. Dekker, S8 j. A. S. Sol, S ra. GEHUWD: I. Blom en P, ren den Boe. D. Boa en N. aan Ejjk. in alle Binnen- en Buitenlandsche Cou ranten, worden dadelyk opgezonden door het Advertentie-Bureau van A. BRINKMAN en ZOON, te Gouda. Fabriceert Malto te in Stroopvorm ten gebruike van .Bierbrouwers, Azijnmakers, Koek-, Banket en Suikerbakkers, Leerlooiers, Slroopfabriekan- ten en Boterhamslroop. Verdere inlichtin gen by: J. I. M. DU DOKv. HEEL, Amstel250, Amsterdam D. J. DB JONGH, Oeverstraat, Arnhem. J. H. BRUMMELHOF, Bergen op Zoom. G. WITTERMANS, F. v. BAAR, Deume. H. W. tbs HOVE,Jr.,Spjjkerboorsteeg, Deventer. J. J. van UIJE, Markt, Gouda. W. P. VERGROESEN, Koningstraat 6, 'e Bage. J. van dbn HEUVEL, Breedehaven 238, ’e Bertogenboech. P. SWILDENS, in Bakkerswaren, Leeuwarden. D. J. DONKER, Nieuwehaven Zz. bi,Rotterdam. J. MAJOIE, Heike, Tilburg. Verkrjjgbaar o. a. bij D. J. de JONGH, te ArnhemJ. C. A.L00- NEN, J. G. SOMERS en VERHAART— Assblbbros, te Bergen op ZoomC. LUNEN BURG, Turfmarkt, P. SAUERBIER, Haven, te GoudaJ. DOLLEKAMP, Geest 56, te 'eHage; F. HAMAN ZONEN, te Middelburg. Generaal-Agent, ‘De Directeur, C. BREDAEL, Breda. C. J. C. HOOGENDIJK. Heden midi besteedHet Burgerschool ven werd doi j mi—, i 3333.—1 H. J. Nederh: Welter te Go burg te Gou Gouda voor J voor 1787. Dezer dage bouwen vau i woning, laags Dessing alhier In een dei Staten-Genera; anti-revolutioi partij bijeen zijn de cleric onderwijswet staande met de Grootste Sierlijk ingerichte Schouwburg Loge van Nederland op de GROOTE MARKT. Groot Kluchtspel a Grand Spectacle met Koren en Quodlibets, Chansonnetten, Coupletten, enz., enz. Geheel nienwe Coupletten, gezongen door Mej. AUGUSTA POOLMAN. Geheel nieuwe Coupletten, gezongen door Mw. va» OLLEFEN. Geheel nieuwe Coupletten, gezongen door Mw. DE LA MAR. Geheel nieuwe Coupletten, gezongen door Mw. POOLMAN-HUIJSSERS. Geheel nieuwe Coupletten, gezongen door den Heer THöNISSEN. Geheel nieuwe Coupletten, gezongen door den Heer POOLMAN. Geheel nieuwe Coupletten, gezongen door den Jongenheer NAPOLEON DE LA MAR. Verdeeling der Bedrijven: en een ongelukkige Schoonmoeder. NB. Bij ons verkrijgbaar half gebl. Tricot per El om te verstellen. De Eerste I aangenomen m tot eenjarige miliciens lier oorlog hoopte v. d. Putte, ni wetten tot re; te dienen. De Kamer Hollandsche uitgave, met 27 afb. Prijs 2 gulden. Ieder, die aan de verschrik kelijke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt, moet het lezende oprechte leering, die het geeft, redt jaarlijks duizenden van een zekeren dood. Te verkrijgen bij het Ver- lags-Magazin te Leipzig, Neumarkt 34, franco tegen inzending van het bedrag, (ook in postzegels), en in eiken boek handel in Holland. 1. Een gelukkige Bruidegom 2. Op de Kennis. 3. Één dag getrouwd en myn vrouw is zoek. 4. Één vrouw te veel van de reis terug gebracht. De Hoofdrollen zullen vervuld worden door de Dames: DE LA MAR, AUGUSTA POOLMAN, van OLLEFEN-KLEIJ, POOLMAN-HUIJ88ER8, van BIENE en de HeerenCHARLES DE LA MAR, THöNISSEN,. POOLMAN, van OLLEFEN, VOS, HARMS, MOR1ÉN, EILDERS, ALBERTS, de BOER, KflHN. PRIJZEN DER PLAATSEN: 1ste Rang 1.25, 2de Rang 75 Cents, 3de Rang 50 Cents, 4de Rang 30 Cents. ABONNEMENTSKAARTEN 1ste Rang 10 10.te verkrijgen aan den Schouw burg en by den Heer I. S. KEISER, Korte Tiendeweg D 88. Plaatsen te bespreken van 10 tot 4 nur a 10 Cents extra per plaats. Aanvang 8 Uur. Bureau geopend 7 Uur. “GEVRAAGD met 1 AUG. een nette Adres TURFMARKT 80a. in aanmerkelijk vergrootte flessehen, voor 60 cents, 1.30 en f 1.7S, hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr. POPP’S Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden ge zond en schoon houdt. Dr. POPP’s Tandplom- beersel. Dr. POPP’s Kruiden-Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden. jVenus-zeep en Zonnebloemen-zeep. POPP’s Gekristalliseerde en Transparant I Glycerlnezeepen, zijn de fijnste Toilet- on gozondheidszeepen, welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen, sr De namaaksels van Anatherin-Mondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd. Dr. J. G. POPP, Weenen. Depots te GOUDA, Men eerlange uitdrukkelijk Dr. POPP8 echte Pre paraten en neme geene andere aan. Gouda. Snelpersdruk van A. BRINKMAN Zoon.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 3