20EE. f BINNENLAND. DE, 1889 N? 3974. Donderdag 25 Juli. Nieuws- en ZIAU. FEUILLETON. iekten A MAR. rierland 1889. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Gabrio en Camilla. 5 ten. AN. - Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. A mar. I 7 Vur. H2ST. nette het beste rereld. m. Hen verhaal uit Milaan G U I L I O CARCAN O. )emen-zeep. ransparant »n, Drogist. S. UIJ88ER8, jDERS, I 6) v8 echte Pre- IAN Zoon. nnetten, 30 Cent». en Schouw* De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per poet 1170. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschjjnt. I andpyn, ont- onaangename worden zeker lijks gebruik 1 G OUDSCHE COURANT. DOOR Fry naar het Italiaanech DOOR VANESSA. Als een bewijs, dat het met het vreemdelingen- bezoek te Scheveningen niet slecht gesteld is, kan dienen, dat op dit oogenblik het hotel van het Kurhaus, bevattende ruim 180 appartementen, niet alleen geheel verhuurd, maar ook door vreemde lingen betrokken is. Dagelijks moeten nieuwe logés worden afgewezen. Het Bestuur der Liberale Unie is voornemens in het aanstaande najaar een Algemeene Vergadering bijeen te roepen, ter bespreking der belasting-roor- stellen van de Heeren Mr. Goeman Borgesius c. s., en heeft tot voorbereiding daarvan een commissie van bevoegde mannen heeft nitgenoodigd tot het uitbrengen van een praeadviee. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. terln mdwater, ichen, f 1.75, Dr. POPP’S tanden ge- 's Tandplom- tegen eiken a. zeepen, welke veeg brengen. -Mondwater i tijd. '•B men. Dezer dagen werd te Maasland aanbesteed het bouwen van eene R. K. School met onderwyzers- woning, laagste inschrijver was de heer C. P. W. Dessing alhier voor f 8258. In een der lokalen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn gisterenavond de leden der anti-revolutionaire partij en heden die der katholieke partjj bijeen geweest. Zijn wij wel ingelicht, dan zijn de clericale Kamerleden van oordeel, dat de onderwijswet in Augustus moet behandeld worden. (F«f.) Koninklijk Besluit van 17 van een reglement roor de liane. tmoriewinkels GOUDA, 24 Juli 1889. De Eerste Kamer hoeft in de zitting van heden «angenomen met 25 tegen 8 stemmen het ontwerp tot eenjarige verlenging van den diensttijd der miliciens der lichting 1884. De Minister van oorlog hoopte, na aandrang der hh. Rangers en v. d. Putte, niet ver in het volgend zittingjaar de wetten tot regeling der levende strijdkrachten in te dienen. De Kamer is daarop uiteengegaan. Aan een reeds meermalen uitgesproken wensch, om voor den landbouw credietinsteUingen in het aanzijn te roepen, zal, naar het .Utr. Dgbl.“ verneemt, bin nenkort worden tegemoet gekomen. Men meldt name lijk, dat de oprichting eener Ned. Landbouwbank in wording is, die haar hoofdzetel te Utrecht zou hebben en in alle provinciën zou werkzaam zijn. Hoogge plaatste personen uit verschillende deelen des lands zouden daarbij betrokken zijn. II. Hier ie de landbouw meer afwisselend en ruwer dan op de velden, die door stroomendo wateren en beken worden besproeid; daar groeien weelderige tarwe en turksch koorn, waarvan men de ontbladerde zaadkolven aan den zonnekant rond de deuren der woningen ziet hangen; langs de hellingen, aan sta ken en latwerk, lange rijen wingerden en moerbezie- boomen; en op de heuvelen, die het meest aan de zon zjjn blootgesteld, groeien olijven en kastanjeboo- men. Hier schijnt, door de golving van den grond, de natuur schooner in hare liefelijke afwisseling; het is of de dorpjes op de hoogten, en die in de vlakte Qlkaar Vriendelijk toeknikken; en niet zelden vormen de namen der plaatsen, die langverleden oorlogen, of vijandschappen tusschen verdwenen volkeren, of boorteplaats van dien goeden Pinamonte die het ver drag, bezworen door de hoofden van het Lombardisch verbond van Pontida naar Costanza bracht, links laat liggen, na een klein half uurtje langs een met prach tige villa’s en huizen omzoomden weg, aan het lie felijke Monticello, een dorpje dat bijna in het midden van Brianza ligt. Eertijds was er eene oude sterkte, die echter, misschien al zeshonderd jaar geleden, voor een groot gedeelte vernield werd, toen ook hier, de tegen elkaar verbitterde Guelfi en Ghibel- lini, de partijen van het volk en van den adel, streden. Van de sterkte is geen spoor meer te vinden, maar niet ver van daar ziet men nog gebouwen, die veel op oude kasteelon gelyken. Er was een tijd, dat de landlieden van Martesana, Lecco, Mandello en Valsassina Brianza gedurig afliepen, en het schoone land, in naam der Torriani betwistten aan Otto Vis conti, dien strijdlustigen en eerzuchtigen aartsbisschop, die het hoofd was van de partij van den adel, dezelfde die, door de bloedige overwinning van Desio op den 27sten Januari 1277 den grond legde voor de ver heffing van zijn geslacht. Twee broeders, Andreotto en Polenta delle Torre, dappere mannen bleven in dien strijd; een derde, Francesco, kapitein van de ruiterij, werd van zijn paard geworpen, door de vij anden vertreden, en voor dood in een sloot gelaten. De andere Torriani, Napo, Carnevario, Arrigo Lom- Heden middag werd ten Baadhuize alhier aan besteed Het gedeeltelijk verbouwen van de le Burgerschool voor Jongens te Gouda. Ingeschre ven werd door J. de Jong Wz. te Gouda voor j 2697.C. P. W. Dessing te Gouda voor 2332.W. Bokhoven te Gouda voor ƒ1889 H. J. Nedcrhorst te Gouda voor f1878.---; Welter te Gouda voor 1807.—C. H. Wilden burg te Gouda voor f 1792.— K. Hollander te Gouda voor 1785.en P. Vermeer Jr. te Gouda voor 1787.—. ui, uic up een uuru ue ruuue uueu, uch bvuuub het geheele pakje minus de genomen sigaar op zyne kamer vindt en t:‘ op zijne rekening. Maar dat is toch slechts 50 gadering worden vastgesteld, cent voor dc sigaar en in het Noderlandsche Wenschelijk geachte wijzigingen in bepalingen en Kurhaus schijnt men driemaal meer te vragen, tarieven enz. worden in deze vergaderingen ter sprake I gebracht. i De voorstellen van het college, worden door be de namen van beroemde mannen, die de geschiede- schoonste gedeelten van dien lusthof van Lombardije nis nog niet vergeten heeft, in het geheugen roepen naar de bedrijvige dorpjes Lesmo en Peregallo voert, zMwwRt «rwwJKiro komt, als hij het oude gehucht Vimercate, de ge- De Staalt c. bevat een dezer tot vaststelling Rijkslaudbouwproefstati' Deze proefstations zullen lo. ten behoeve van den landbouw op bijzondere aanvraag onderzoekengrondsoorten, meststoffen, landbouwvoortbrengselen, voedingsstoffen, zaden en alle andere grondstoffen. 2o. Cultuur- of bemestingsproeven nemen op proef velden, die daartoe door de Regeering of bijzondere personen beschikbaar gesteld worden. 3o. Wetenschappelijke onderzoekingen instellen van meer algemeenen aard ten behoeve van den lèndbouw. Met den directeur van het Wageningsche proef station zullen de directeuren van deze uieuwe stations een college vormen, waarvan eerstgenoemde lid en voor?itter is. Ten minste tweemaal in het jaar moet dit college vergadering houden tot bespreking van de gemeen schappelijke belangen der proefstations. een j vroolijken, sierlijken gevel; of een klooster met bewoners meer in bruine pijpen rondwandelen, maar die nu de verzamelplaats geworden zijn van de jeugdige jagers, die er van heinde en ver samen- gezelligen maaltijd op hot gras. buitenpartijei een groot contrast met die vroolijke vergezichten en de onbeschrijfelijke schoonheid van den horizont. De kasteelen uit den tijd van het leenstelsel zijn ver vangen door moderne villa’s, waarmede de tegen woordige grondbezitters zich tevreden stellen; en, waar eens de kleine tirannen van het land zich ver scholen achter hunne sterke muren en gekanteelde torens, komen nu de erfgenamen van die doorluchtige huizen, of de rijke kooplieden^ die nu, even als in den tijd van Dante meer voordeel getrokken hebben uit hun gelukkigen handel, dan de anderen uit hunne perkamenten en wapenschilden, rustig en vreedzaam verademing zoeken van het gewoel der steden, en zijdewormen kweeken of den wijnbouw bezorgen. Zoo ziet men, niet ver van een deftig kasteel uit de zestiende eeuw, de elegante witte huizen uit onze koopmanseeuw verrijzen, en er is geen heuvelrug of hoogte, die zich in een vrij uitzicht verheugt, waar niet, te midden van tuinde? en boschjes, een huis, paleis staat, met vergulde balustrades en een i"i—«r aa» een zuilengang omgeven, waaronder echter geene vreed zame bt de verzamelplaats geworden zijn v c* ------ c-v—cc: komen; of, in den zomer de geliefkoosde plek en e(Jn -'^.1 Wie van Monza den weg inslaat, die door de De Haagsche correspondent der Prov. Gr. Ct. meent hun, die op Prtns—sdag Scheveningen be zoeken en de tafel van bét Kurhaae begunstigen, te moeten rader, het aangeboden sigaartje aan het dessert niet op te steken, zonder een onderhoud van een paar woorden met den rondgaanden amphy- trion. Een zijner vrienden toch had men op zijne rekening zulk een sigaartje voor 1.50 genoteerd. Wij wisten niet, dat deze Spaansche gewoonte ook hier te lande in het Kurhaus werd toegepast, streo- -r,--r- ger zelfs dan in Spanje. Daar zijn hdtels, waar hij, Ieder directeur zal dan ook op die vergadering die aan het dessert een sigaar uit een der pakjes een verslag moeten uitbrengen over die werkzaam- neemt, die op een bord do ronde doen, des avonds heden aan zijn station. 2. De methode, die bij verschillende onderzoekingen het bedrag, honderd realen, I zal worden gevolgd, moot voor éen jaar op deze ver in het Noderlandsche I meer (Arnh. Ct)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1