ISAP. inT" BUIS, K m 1889. N? 3975. VrUdag 26 Jail. Nieuws- en ONG, (IDA. INNEN bekroonde den Med. 1880. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. FEUILLETON. Gabrio en Camilla. met een De insending van advertentifin kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave. it-Slflsel, zing. Na sis toezen- het beste wereld. iekten Drogist, meriewinkels TËN. N Co., z hwelg. G 7) Eene en Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD* ’t welk des Maandags verschijnt. De nitgav; ft met uiteonj im tandpyn,' ont- onaangename worden zeker lijks gcbijuik I. "i «Ate Pre- herin mdwater, schen, 1.78, Or. POPP'S 8 tanden go ’s Tandplom- tegen eiken n. oemen-zeep. ransparant Bn, seepen, welke veeg brengen. -Mondwater i tijd. "WM men. Ische Cou- iden door het NEMAN en Ster Coarant geschiedt dagelijks bring ran Zon- en Feestdagen. De prjjs fat drie maanden is 1.25, franco gawot^ijjjo. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. GOUDSCHE COURANT. s tot 25— i verkrjjg. oor buiten 1, bjj de dam. gestorven was, even als vroeger, maar in plaats van twee bedden, stond er nu maar één tegen den muur, onder den ouden hemel; den leunstoel, de schrijfta- naar het studeer- van het huis, naast maar hij wilde UILIQ Fry naar AD VERTENTIEN worden geplaatst ran 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. - 30,000.- GOUDA, 25 Juli 188». Hedenmiddag tegen drie uur is een felle brand uitgebroken bij don heer de Raadt op de Peperstraat. Reeds voor de brandweer aanwezig was, sloegen de vlammen uit. Spoedig waren de spuiten op het terrein, ook die van het garnizoen. Onder bet afdrukken was bet vuur nog niet bedwongen. De waarnemende burgemeester, de heer Koning leidde de werkzaamheden ook de wethouder de heer Van Goor was aanwezig. De smalle straat bemoeilijkte zeer de pogingen tot stuiting van den brand. Tot dusver is ons niets zekers bekend omtrent de oor zaak. Het brandende perceel zal vermoedolijk geheel weg zyn, althans de bovenverdiepingen. Do kermisvermakelijkheden nemen dit jaar reeds vroeg een aanrang. Maandag reeds zullen do Neder- landsche tooneelisten onder directie van den heer C. de la Mar hunne voorstellingen beginnen. Het bekende kluchtspel «Eén dag getrouwd en myn vrouw is zoek* zal zeker niet nalaten do bezoekers in eene gewenschte kermisstemming te brengen. De rollen zijn in goede handen, zoodat wy onzen lezers de kennismaking met dit theater kunnen aan bevelen. Hetzelfde geldt voor bet bekende Cagliostro- theator van de heoren Henry en Okbujjzen. Deze hoeren weten afwisseling te brengen in hun pro gramma’s, zoodat men steeds aangename avonden in hun welingelicht zomertheater doorbrengt. Dins dagavond beginnen de avondvoorstellingen, terwijl ook de kinderen op sommige namiddagen in de ge legenheid zullen zjjn deze verrassende werkzaamheden te bewonderen. Nog noemen wij Frohn’s Colosseum, oen wusen-beeldenspel, dat drie jaar geleden eenigen tjjd na de kermis gedurende een paar dagen te zien is geweest en aangename herinneringen heeft achter gelaten bij de bezoekers. II. boerenvrouw van middelbaren leeftijd, stevig gebouwd, zong met eene heldere krachtige stem, terwijl zij alles in orde schikte, zooals haar jeugdige meester haar bevolen had; en deze, steeds denkende aan de moeder en zuster, welke hij dien dag verwachtte, verheugde zich, als hij zich voor stelde hoe eert straal van blijdschap en dankbaarheid die dierbare gelaatstrekken verhelderen zou. Hjj had eerst alleen daar, in die nederige woning, willen terugkeeren, waar een jaar vroeger de dood binnen getreden was; en, wetende dat voortaan de zorg voor die beide vrouwen op hem alleen rustte, had hij zich die weinige dagen ten nutte gemaakt, om allee zéé te schikken, dat de dierbare herinneringen van zijnen vader bewaard bleven, zonder dat de smart van die beideliefliebbendehartenwederwerdopgewekt. Zoo was alles op de bovenkamer, waar Lorenzo gedachten, van het leven. Bij dat schilderij zou iedereen hebben kunnen zeggen, wie de jongeling was, die het beschouwde. Gabrio zag op naar het stomme afbeeldsel van zjjn vader, alsof hij met hem spreken kon; toen be dekte hij zijn gelaat met zijne handen, en misschien verborg hij een traan. De huiselijke zor gen hadden hem dien ganschen morgen bezig gehou den; maar andere droomen hadden zijne ziel vervuld, die zeker niet treurig waren, want menigmaal had hij Liberate eou schertsend antwoord gegeven. Doch hier, voor zijns vaders portret, begon hij weer aan het tegenwoordige te’ denken. «Arme moeder!” zeide hij in zichzelven. „Gij lijdt het meeste door de smart, die wij met u dee- len; uw leven is verwoest, en niets blijft u over, dan de herinnering aan dan braven man, en aan uwe eigen smart. Ach 1 mocht dit doek, waarop de man, die nog in uw hart leeft, u verschijnt, als eene schaduw van het verlodene eene zoete vertroosting voor u zjjn! dan zou ik de geringe belooning van mijn eersten arbeid niet beter hebben kunnen beste den. Wij hebben nauwelijks genoeg om zeer zuinig te leven; maar een jong menseb, die wat geleerd heeft, kan met goeden wil overal een weg vinden, of banen. Ik wil den naam en de eer van mijnen vader zonder smet bewaren, gelijk hij mij die heeft nagelaten. Mijne moeder en Paoljna zullen mijn eenige troost zjjn, zooals zij de zijne waren.” Zoo sprak hij, terwijl hij de kamer, nu eens lang. van den heer van de Putte op de krachten en machten, die kunnen bespoedigen of tegenhouden, hield Z.E. zich Ooet-Indisch doof. Hoe men denken mocht over de al of niet waarschijnlijkheid eener spoedige afdoende versterking onzer weerbaarheid, die ieder al even noodzakelijk achtte, de heer De Briüjn had niet geheel ongelijk, waar hij bet een zonderlinge logica noemde, uit teleurstelling, dat het meerdere er nog niet was, het mindere af te stem men. En zoo de Minister ook thans geen zekerheid weet te geven, dat wij door zijn ontwerp in elk geval veilig zouden wezen, ook dat kon geen reden zijn, om te verwerpen wat hy aanbood. Toch verklaarden zich nog 8 stemmen tegen de wet, waaronder er wellicht waren, die de aanwezig heid van «buitengewone omstandigheden*, wel niet meer door de Grondwet, maar wel door ’t gezond verstand als motief voor deze verzwaring van lasten gevorderd, meenden te moeten ontkennen. De Kamer ging uiteen, om niet voor 26 Augustus weder te worden bijeengeroepen. Aan de*Peteretsrger Zeihtng ontleenen wij de vol gende berichten omtrent den Russischen oogst. Volgens de laatste berichten uit de zuidelijke gou vernementen ziet het er daar niet bijzonder rooskleu rig uit. Van de eene plaats wordt reeds de vernie tiging van den geheelen hooioogst, van eene andere het verlies van den roggeoogst gemeld, tenrijl de derde bericht, dat men wegens het dreigende mis gewas de provinciale besturen denkt bijeen te roepen. Voor Charkow en de aangrenzende gouvernementen is het verlies van den hooioogst bijna eene grootere ramp, dan een totaal mislukte graanoogst, daar van het hooi het bestaan der daar aanwezige enorme vee- kudden afhankelijk is en hooi voor het vee veel moeielijker te verkrijgen is dan graan voor den mensch. Komt er bijgevolg niet een volkomen omslag in het weder, wat echter bjjna niet te verwachten is, of schoon het in de steppen ook niets nieuws is, dat na De heer Huber, lid der Tweede Kamer, die eene nota betreffende het wetsontwerp op het lager onder wijs beeft ingediend, welke nota echter alleen aan de voorbereidingscommissie uit de Kamer is toegezonden, zal, om te voldoen aan veler verlangen, deze in een der anti-revolutioasire bladen openbaar maken. Men verzekert, dat het door de hoeren dr. Kop- peschaar, scheikundige, en Van der Vegt, hoofd ingenieur van den Provincialen Waterstaat, aan Burg. en Weth. van den Haag gezonden rapport, omtrent oen onderzoek naar de verontreiniging van het badwater te Scheveningen tijdens bet spuien, tot de conclusie komt, dat het spuien niet schadelijk ie voor de badplaats. Gisterenavond opende de Fictona Regia in de Rotterdamsche Diergaarde de tweede bloem. Hoewel de plant tot de zoogenoemde roods variëteit behoort, is de bloem by het ontluiken toch wit; eerst den tweeden dag neemt zy eene wijuroode kleur aan. Wat deze plant ook nog van de gewone witte soort onderscheidt, ia, dat de btuem booger boven het water uitsteekt, alamede dat de bladeren een hooge- ren rand bezitten, by sommigen zelfs meer dan 15 centimeter hoog. De bladeren zijn sterk ontwikkeld en van 2.5 meter in doorsnede, ongerekend de op staande rand. De bladstelen echter groeien niet zoo spoedig in de lengte. Staten-generaal. Ezrstb Kamzb. Zitting van Woensdag 24 Juli. Bij de behandeling van bet wetsontwerp tot ver lenging van den diensttijd der militie, trachtten verschillende sprekers in de Eerste Kamer den Mi nister van Oorlog de duimschroeven aan te zetten. Men kon het echter niet verder brengen dan hem de verzekering af te dwingen, dat in den loop der volgende zitting, naar hij stellig hoopte, de leger- organisatie kon worden ingediend. Op de toespeling Een verhaal uit Milaan DOOB C A R C A N O. iet IMiaatueh DOOB VANESSA. fel, en de weinige boeken had hij kamertje aan den anderen kant zijne eigen kamer laten brengen; maar hij wilde niet, dat er iets aangeraakt zou worden in het an dere kamertje, dat ook aan het zijne grensde, en dat zijne zuster Paolina steeds bewoond had. En reeds had Liberate, die opgeruimde vrouw, welke sedert jaren, zoolang de oude hoer leefde, kwam om een handje te helpen, de bedden opgeschud, en de meu bels, zooals zij het noemde, eens terdege mooi ge wreven; en beneden in de keuken stonden net ge schuurde potten en pannen om gereed te zijn tegen het middagmaal, en zelfs lag op den haard het hout en de takken opgestapéld. Toen hij zag, dat alles in orde was, ging do jon geling naar de zaal, en bleef staan voor een schilderij dat hij zelf den vorigen dag in het midden boven de kanapé had opgehangen. Het was een portret, een schoon oud man, met sneeuwwitte harenhet voorhoofd was peinzend en hoog, het gelaat rustig en open, maar het oog vurig. Gabrio bad in het geheim deze verrassing voor zijne moeder bereid, en de onbekende schilder, tot wien hij zich had gewend, had zich, beter dan hij verwacht had, van zijne taak gekweten; zoo het al geen meesterstuk was, zoo kon men toch in het schilderij de ernstige studie van een kunstenaar ontdekken, eene afspiegeling van de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1