I ZOEK. 11889 ■eost. 'ataiek BINNENLAND. sten. ZIAL A MAR. Co. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FEUILLETON Gabrio en Camilla. 1 N? 3976. 1889. Zaterdag 27 Juli. L, .-W- De inzending van advertentiön kan geschieden tot Sn uur des namiddags van den dag der uitgave. Ifxonderlgke Nonunen VIJF CENTEN. IAN. EIS. LA MAR. HUIJ8SER8, LDER8, 8) vergezelden haar zwijgend, daar zij hare t eene Fabriek, elk KMAN Zoon. ederland g 30 Cento, den Sohouw- Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschijnt. 1.20 1.40 1- als zoodanig de voorkeur, aan het Bu is. 7 Uur. onnetten, 9, flesch f 1.— Flesch. GOUDSCHE COURANT. Napoleon dien tijd van verstikking van De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is f 1.25, franco peg post 1.70. Een verhaal uit Milaan DOOB GUILIO CARCAMO. Krij naar het Italiaanech DOOB VANESSA. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Omtrent de telephoongeleidingen Amsterdam Den Haag en RotterdamDen Haag vernemen wij, dat de geleidingen, die bestaan uit 3 mM. dik koperdraad, gespannen zijn over de palenreeks, die bijna in rechte lijn in het vorig jaar voor de tele- phoonverbinding AmsterdamRotterdam is verrezen. Deze lijn snijdt de spoorweg GoudaDen Haag even ten oosten van het station Zevenhuizen. Van dit kruispunt tot aan Den Haag is eene nieuwe rij palen langs den Rhijnspoorweg aangelegd met vier koperdraadgeleidingen. Van deze vier draden zijn twee draden met de dubbele geleiding naar Amsterdam en twee met de dubbele geleiding naar Rotterdam verbonden. Op die wijze staan zoowel Amsterdam als Rotterdam met eene dubbele draadgeleiding, die echter als ééne lijn dienst doet, met Den Haag in verbinding. De lengte der geleiding van Amsterdam tot Den Haag is ruim 80 kilometer, van Rotterdam tot Den Haag ruim 40 kilometer. Behalve voor het spannen der geleidingen, en den aanleg der geleidingen van Zevenhuizen naar Den Haag, moest ook te Amsterdam en Rotterdam voor het binnen brengen van twee geleidingen en in Den Haag voor het binnengeleiden van vier draden gezorgd worden. Het werk is door de Nederl. Bell-Telephoon wendde hare blikken weder derwaarts; toen knelde zij de hand van Gabrio in de hare, en zeide met eene van ontroering bevende stem: «O, mijn zoon, mogen de hemel en uw vader u zegenen!" Paolina niet minder verwonderd, daar zij niets van het geheim geweten had, liep op haren broeder toe, doch wendde haar hoofd af, om hare tranen te verbergen. Lorenzo Dall’ Orto, die op zijn zestigste jaar over leden was, sliep reeds dertien maanden op het kerk hof van het dorp. Zijn leven was v^l afwisselingen onrust geweest, en reeds vroeg had hem het ongeluk beproefd. Hij had zijn besten tyd doorgebracht in de bedorven atmosfeer van het ambtenaarsleven, in* openstelling een tijd, toen de vreemde regeering, onder den schijn van recht en orde, waaronder zij hare willekeur ver borg, van al hare ambtenaren eene onbeperkte en onderdanige dienstvaardigheid eischte, waartoe zij zich gedurig met* nieuwe beloften en eeden moesten verbinden. En daar het bestuur niet alle ambten bezetten kon, met lieden van de andere zijde der Alpen, zoo gebruikte het al diegenen, welke genood zaakt waren om haar brood te vragen, maar onder drukte alle vrijheid van denken en alle geestkracht. Nadat de gelukszon van den eersten Napoleon was ondergegaan, zegevierde weer het oude stelsel van onderdrukking, waarvan Italië gedurende dertig jaren onophoudelijk de gevolgen moest dragen; de aristo- kratie, weinigen uitgezonderd, had de oude meesters goed ontvangen;''de lagere volksklasse nam de tijden zooals zij waren; maar de middelklasse, die wijsge- gemeenschappelijk loodstoeyoht op de Schelde, Jhr. Voor de rechtbank te Haerenveen verscheen dezer dagen in de bank der beschuldigden eene doodarme weduwe, die voor acht kinderen het brood moet verdienen. Zij werd beschuldigd van overtreding der drankwet en poging tot omkooping van ambte naren in functie. Bedoelde weduwe J. K., bewoont een huisje in de buurtschap Goor onder Steenwykerwold. Zij mag wel cognac in het groot, doch niet in het klein verkoopen, maar het schijnt, dat ze bij de politie onder de verdenking lag in het geheim ook wel eens een enkel glaasje te tappen. Op zekeren morgen treden twee handelsreizigers daarvan althans hebben zij het voorkomen haar koffiehuis binnen en bostellen ieder een glas bier. «Een lekker biertje, juffrouw", zegt de een, na zijn glas te hebben geledigd, «vrij wat beter dan ik het gisteren iu Rotterdam gedronken heb. Geef ons nu een «cognacje." «Heeren, ik heb geen vergunning, dat mag ik niet schenken", is het ant woord. «Och kom", herneemt de reiziger, «daar kan je immers niets van overkomen". «Kan er geen kwaad by?", vraagt ’t vrouwtje nog eens. «Wat kwaad zou dat kunnen?", is de wedervraag. De kasteleines gaat naar binnen en brengt twee glaasjes cognac. De hoeren betalen 40 centen voor de gemaakte vertering, staan op en«Je bent er bij vrouwtjeje hebt proces-verbaal. Wij zijn de marechaussees uit Steenwyk.” Doodelijk verschrikt staart het moedertje hare bezoekers aan. «Ach heeren", jammert zo, «heb medelijden. Vanochtend is mijn schaap gestorven en nu dit nog. Maak me toch niet ongelukkig. Ik wil de heeren graag ieder een gulden geven, als ik er daarmee af ben.”. «Nogmaals proces-verbaal wegens poging tot Mij. met grooten spoed uitgevoerd. Met den aanleg worden was door al de groote gebeurtenissen, welke Europa gedurende het vierde van eene eenw beroer den, verdroeg slechts uit noodzakelijkheid, doch zon der er zich ooit in te schikken, de oude instellingen, die wat opgelapt waren om voor nieuw.door te gaan. Het land kon geene wetten en instellingen aannemen, zoo zij niet opgeknapt en vernist waren volgens het model van die, welke uitgevaardigd waren door den man, die van uit zijn kerker te midden van den oceaan nog den slaap der koningen stoorde. Het verbrokkelen van de leengoederen door de erfelijk heid, de overal verspreide kennis en beschaving, de j van alle ambten voof <ajl<p ^lentvolle menschen, dat alles had nieuwe brairó«i^vaitbestaaii geopend voor de middelklasse De aanhangers van het oude, trachtten^l^^^Mdhten van den adel on de geestelijkheid te u^^^rleven; de mannen van de toekomst hadden voor zich de vrije concurrentie, de kennis, den arbeid: voor hen mocht de overwinning uitblijven, komen zou zij zeker. De herstelde gouvernementen hadden hunne grond slagen in, en werden meer of minder staande ge houden door de politie; het gouvernement zag en handelde slechts door haar; er was geen onderdaan geene handeling in het openbaar of huiselijk leven die aan die onzichtbare macht ontsnapte. Het oude despotisme der voorvaderen ontwaakte metvolle kracht, maar het was of de adem van Napoleon er was overgegaan. Het was in GOUDA, 26 Juli 1889. Aan de veeartsenyschool te Utrecht is tot ryks- veearts.bevorderd de bfer A. de Vletter, van Gouda. Heden morgen is de dienstbode van den heer v. U., die in den tuin aan het water der Spiering- straat iets wilde verrichten, daarin gevallen. Nadat zij een heel eind was weggedreven is zij nabij de keuken van het Oude-Mannenhuis gelukkig gered. Wanneer het weer een weinig medewerkt zal onze Stedelijke Zwemschool Zondag a. st. een vroolijk ge zicht opleveren. Niet alleen dat de vlugste zwem mers uit deze gemeente ons zullen toonen wat zij kunnen, maar ook uit andere gemeenten komen er over, en daaronder enkelen, die ons gansche land door een uitstekende reputatie hebben op zwemge- bied. Wij brengen in herinnering dat alle deelne- mers aan den wedstrijd gecostumeerd zijn. Evenals vorige jaren zullen zeker vele belangstellenden het feest met hunne tegenwoordigheid vereeren, het is te hopen dat ook de dames niet weg zullen blijven, maar opnieuw van hunne belangstelling blijk geven in deze zoo heilzame lichaamsoefening. Bij kon. besluit is benoemd tot burgemeester der gemeente Waddingsveen de heer P. Rupke, wethou der dier gemeente. De ex-Koningin Isabella van Spanje is heden voormiddag te ’s Hage aangekomen en werd aan het Hollandsche station opgewacht door het Hoofd en het personeel van het Spaansch gezantschap. Heden overleed te ’s Hage de oud-Inspecteur- Goneraal van het loodswezen en Commissaris van het II. Hare twee kinderen gisten wat zij dacht en niet uitsprak, en vergezelden haar zwijgend, daar zij hare gedachten geen andere wending durfden geven. Het was eene groote opoffering voor haar geweest om terug te keeren naar die plaatsen, welke getuigen waren geweest van een geluk, dat zij nooit meer smaken zou; maar hare lievelingen hadden het ver langd, en zij had slechts hen alleen. Ofschoon droe vig gestemd, gevoelde zij toch de aangename vol doening, dat zij haar plicht had gedaan. «Kom, mama, rust nu eerst wat uit in de zaal; *tis wel geene groote reis geweest; maar toch zijt gij een beetje moe," zeide Gabrio. Een zonnestraal drong juist door het open balkon binnen; en bij dien straal was het of het ernstige gelaat van het schilderij aan den muur levend werd. De moeder sloeg de oogen op, ontroerde, doch - omkooping van een ambtenaar in functie," klinkt het haar tegen. En werkelyk stond ze thans voor beide vergrijpen terecht. De off. van justitie liet niet na, in zijn requisitoir zijne afkeuring over deze wijze van handelen der politie-ambtenaren te kennen te geven. Voor het eerste vergrijp eischte hij dan ook het mimimum van straf, nam. 0.50 boete, subs. 1 dag gevangenis straf, voor het tweede een gevangenisstraf van 3 dagen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1