KOMT! -I 1889 ffiK. BINNENLAND. X’ V 188». oor Gouda en Omstreken. Nieuws- en Advertentieblad Gabrio en Camilla. Maandag 29 Jnll. N? 3977. t sten. JZIAU. f3 en73a- SEN, rstraat 23. Me. LA MAR. FEUILLETON. MAN. Afzonderlijke Nommen VIJF CENTEN. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. LA MAR. BU deze Courant behoort een Bijvoegsel. •HUIJ8SER8, ILDER8, 1,10 af. 7 Uur. r veel geld Een verhaal uit Milaan G I L I O CARCAMO. S. EMEVT. r 9) g 30 Cent*, den Schouw* De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.TO. Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschjjnt. uit SOEP, TWEEDE JWE 58. Nederland tl. 1R8. L GOUDSCHE COURANT sonnetten, belaste gemeenten, wat meer dan thans, te hulp te komen. //Tot zijn 'leedwezen moet de ondergeteekende be twijfelen of dit doel wel zal worden bereikt." Mr. Huber toont daarna aan, welke gevolgen het thans voorgestelde ontwerp zou hebben voor de zoo ontredderde financiën van de Friesche gemeenten. «Het lust den ondergeteekende niet zoo wordt daarna vervolgd een onderzoek in te stellen of die vermeerdering van den druk der gemeenten alleen een gevolg is van de wet op het lager onderwijs, dan wel of ook niet de wet gematigder had kunnen zijn uitgevoerd. Dankbaar mag worden erkend, dat de Regeering in de laatste jaren heilzaam temperde het vuur van ijver om het openbaar onderwijs te zeer op den voorgrond te stellen. //Dit echter staat vast, dat nergens de wet op het lager onderwijs zwaarder op de gemeenten drukt dan juist in Friesland. Het groot aantal kleinere dorpen maakt daar een veel grooter aantal scholen noodig, dan bij eene even sterke bevolking in andere pro vinciën. En dewijl de wet aan al die kleinere scho len dezelfde eischen stelde als aan de scholen in de groote steden, kwamen hierdoor de kosten van het openbaar onderwijs in deze provincie eene hoogte te bereiken, die mede er toe bijdraagt, dat een aantal bemiddelden uit de gemeenten vertrokken, en school- geldheffing tot een eenigszins belangrijk bedrag daar door van de overblijvenden ook onmogelijk wordt. //Wil de algemeene wetgever overal dezelfde scholen, geen verdeeling als vroeger in verschillende catego rieën, laat dit dan toch niet zijn ten financiëelen on dergang van die gemeenten, die juist die gelijkvor migheid het minst op prijs stellen, die het met veel eenvoudiger scholen heel wel konden doen. wBij dit wetsontwerp streeft de Regeering ernaar de rijksuitgaven ten behoeve van het lager onderwijs niet eenigszins belangrijk te doen toenemen. //Wordt dit stelsel door de Volksvertegenwoordiging DOOS Vrij naar het Italiaanech DOOS VANESSA. gewezen dd. 21 Juni jl., waarbij zij tot ontruiming van kerk en pastorie waren veroordeeld, te berusten althans de vorige week hebben zij kerk, pastorie, archieven enz overeenkomstig bet bevel, hnn door den deurwaarder beteekend, overgegeven, en Zondag is weder voor de hervormde gemeente opgetreden de consulent de. Margadant van Ondewater. De her vormden zijn, nu zij het pleit hebben gewonnen, niet wraakgierig, want kerkvoogden en notabelen hebben op verzoek aan den predikant der doleerenden, ds. Vah Lummel, vergunning verleend de pastorie te blijven bewonen tot 1 September e. k. als wanneer hij naar Delft vertrekt, waar hij is beroepen. Na hunne veroordoeling door het kantongerecht te Schoonhoven, hebben al de nalatigen in de betaling van den kerkelijken omslag der hervormde gemeente te Berkenwoude o. a. aan hunne verplichtingen vol daan, en behalve dien verschnldigden omslag eene aardige som aan proceskosten moeten betalen. Het stokstijf beweren van een hunner, als zoude hij in het bezit zijn eener <fjitantie, hem door den president-kerkvoogd afgegeven, is ook gebleken be zoden de waarheid te zijn, want toen het er op aankwam, bleef deze in gebreke die quitantie over te leggen en betaalde hij de hoofdsom met al de proces-kosten. Aan de nota, door het Kamerlid Huber over het schoolwetsontwerp-Mackay in de afdeelingen der Tweede Kamer ingediend, is het volgende ontleend: „Met waardeering en ingenomenheid mocht hij van de Regeering vernemen, dat ook zij erkende, dat tal van gemeenten met de tegenwoordige rijksbijdrage niet in staat zijn om in de kosten van het openbaar onderwijs te voorzien, zonder verwaarloozing van andere belangen, ook al worden de eischen der onderwijswet beperkt. Daarom ook schijnt het een waarom dit wetsontwerp wordt van ’s Rijks schatkist lekkers zelfs gereed te maken, dat den smaak van hare meesters wel streelen zou. Maar toen zij aan tafel zaten, liep zij van de kamer heen en weer naar de keuken, en schudde half knorrig half medelijdend het hoofd, omdat zij geen acht sloegen op de sauzen en ragouts, die haar zooveel hoofdbreken gekost hadden. Paolina had haren broeder gevraagd, wat nieuws er in het dorp was, maar toen zij zag, hoezeer hij in gepeinzen verdiept was, liet zij het gesprek varen. „En de moester, en Loadice hebt gij hen gezien?” vroeg zij weer. „Ja, die goede Devide,” antwoordde hij, „ging gisteren hier voorbij, en kwam meteen vragen wan neer gij thuis kwaamt. Hij heeft beloofd terug te komen.” „Die goedhartige man!” hernam Paoline, „dat zyn de beste van onze vrienden.” En na eene nieuwe pauze noemde zij de villa’s op, die zij opengezien had, toen zij voorbij reden, en vroeg of de marchese di C ook op het kasteel was gekomen, en of hij ooit diens dochter Camilla had ontmoet. Gabrio verstond het niet, of liever, hij hield, zich, of hij niet pp die vraag lette, hij ging naar het balkon, on zeide: „De zon gaat haast onder: wilt gij’ nog uitgaan, mama, zooals gij daareven gezegd hebt?" „Ja, zoo gij het goedvindt, zullen wij allen te zamen gaan." A,D YERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. II. t De herinneringen aan dat eenvoudige, krachtige en verborgen leven spraken luide in het hart van de weduwe en hare kinderen, opgewekt door dat portret, dat zij allen zoo aandachtig beschouwden; ieder vond daarin eene bizondere uitdrukking, zij maakten elkander opmerkzaam op het voorhoofd, en de zoo bekende uitdrukking van zijne trekken. Zij spraken alle drie hunne gedachten met afgebroken woorden uit, denkende aan den dag, die een heilige dag voor hen geworden was; maar de moeder zeide eindelijk: „kinderen, vóór-de avond valt, zullen wij zijne rustplaats bezoeken.” Nadat zij voor eenige oogenblikken hunne eigene kamers opgezocht hadden, gingen zij naar beneden om het middagmaal te gebruiken. Juffrouw Felicita had Liberata verbaasd doen staan over hare bekwaam heid, om in minder dan twee uren iets smakelijks, Van de 194 gemeenten in deze Provincie waren er op 81 December 1887, 160 te samen bezwaard met een schuld van 43,599,632.881/i Nadat de doleerenden te Waardor bijna 21/, jaar de kerk en de pastorie der herv. gemeente aldaar van de bedoelingen, in bezit hadden gehouden schijnen zij nu besloten voorgesteld, te zijn, om, terwijl in het arrest van hét gerechtshof te Amsterdam, geene grootere offers worden gevraagd, de zwaarst GOUDA, 27 Juli 1889. De zwem-wedstrijd, die morgen (Zondag) in de Stedelijke Zwemschool alhier wordt gehouden, belooft zeer belangrijk te zijn. Er is een zeer ruime deelneming. Voor den kamp op de nationale baan van 400 M. hebben zich 10 heeren opgegeven. Het zijn de heeren J. D. W. Lüning, Rotterdam; Alb. Hoogendijk, GoudaC. G. Slot, BotterdamC. C. Kropt, BotterdamW. H. van den Toorn, Botterdam J. van der Hoop, BotterdamS. J. M. Karis, Bot terdam A. W. Slotemaker, Arnhen C. J. van de Poll en J. D. Bloemen, beide uit Amsterdam. Genoemde heeren staan hier opgegeren in de volgorde, door hen by de loting verkregen. Ook de onderlinge wedstrijd trekt veel belang stelling. Voor Baan A I zijn 7 deelnemers, voor A II 8, voor A III 14, voor A IV 9, voor B I 10, voor B II 5, voor B III 14, voor C 13, voor D 16. Het getal werkende leden der Goudsche Zwemclub bedraagt thans 31. Het feest zal opgeluisterd worden door muziek. Een bezoek aan onze Zwemschool op Zondag zal zeker zeer de moeite waard zyn. u u betreft in het voorbeeld van mijn vader in zijne nagedachtenis zoek ik een anderen troost, andere plichten die welke inspanningen arbeid schenken; en ook dat, gij moet het immers toestemmen, is een gebed." Noch de moeder, noch de zuster durfden iets hier tegen inbrengen; maar de eerste keerde zich op den drempel om, en zag hem aan. Hij leunde tegen het balkon, en over zijn gelaat hing eene wolk van treu righeid. Een uur later ging Gabrio haar langs een eenzaam pad te gemoet. Hij zag haar langzaam arm in arm aankomen, en toen, voor zii hem bemerkten, de doms- SNAREN, aratiën iten. //Vandaag? Gij zijt pas thuis gekomen!* z/Het is reeds meer dan een jaar en nog heb ik de plaats niet bezocht waar hij rust. Laten wij gaan, lieve kinderen." Zij begrepen, dat het niet goed zou zijn om haar tegen te spreken, Paolina stond op en bood den arm aan hare moeder, die ongeduldig verlangde om te gaan; maar Gabrio, die peinzend was blijven staan, zeide z/Ga maar met Paolina, indien het u niet te zwaar valt, dien plicht te vervullen, zoo zwak als gij zijt, en halfziek. Denk er aan dat ge u zelve sparen moet om onzentwil." //Dus," hernam zij, //gaat gg niet met ons mede? Wij willen voor hem bidden." z/Ik zal komen, ja, ik zal spoedig komen; ik zal tegenkomen als gij terugkeert. Doe wat het hart ingeeft, als het u troost kan schenken; wat mij in zijne nagedachtenis zoek ik een anderen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1