4M ■V >11 iêso. >89. gen” BINNENLAND. N? 3978. Dinsdag 30 Joll. Tb i 'ff JIS, ran sier FEUILLETON. Gabrio en Camilla. Co., *89, i Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. i De insending van advertentlön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave. iet een 1J. NE R WRIEK. IMAEÜS Ierland, BER, •AJ£. aad. V. we. 10) ,n Zoon. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommere VIJF CENTEN. 10,000.- IISSIE. 2e 3e 2e 3e f! ir irgd. langs de 2e n S. J. M. Karis te Botterdam 3 3e W. H. v. d. Toom te Rotterd. 8 ■s, dat hg, ign welin- den Heer in de van gemerkt iden naam Een verhaal uit Milaan G U I L I O CA R O A N O. Frtf naar het Italiaaneoh DOOK VANESSA. t; verbetert Soepen, leuteu en sec. i/25.- erkrjjg- bniten de AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen iedere regel uieer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. eene kast, toen naar eene ruwe tafel in het midden van de keuken, en gihg daarna naar den haard. In een* oogwenk nam zijl den ketel van den ketting en zette dien op de plaat, legde een grof maar helder seryet op de tafel, zette er twee borden en ijzeren lepels en vorken op, en plaatste twee mattenstoelen tegenover elkaar, toen ging zij naar haar vader, stoorde hem in zijne lektuur, en wees hem de roo- kende soep. Hij hief het hoofd op, stak het boek in zijn zak, en, gehoorzaam aan den wenk zijner dochter, zette hij zich met haar aan het tafeltje ne der. Het middagmaal, als het dien naam hebben mocht, nam niet veel tijd weg; na de soep kwam er eene schotel met gekookt vleesch, en dat kreeg de meester niet eens eiken dag; het werd nu eens af gewisseld met een schotel groenten, dan met wel toebereide aardappels. Het was of de meester dien dag iets in zyn hoofd had, dat hem belette om goed te denken, of mis schien kwelde hem een gezegde van den Florenstijn- schen secretaris waarvan hij den diepen zin niet Uitleggen kon. Dit, of iets anders, w*s de reden, dat hij gedurig den lepel neorlegde, of met de vork in de hoogte bleef zitten, en het hoofd schubde of in zichzelven lachte, toen kwam eene tegenstrijd gedachte in hem op, en zijn treurig en zacht gelaat werd somber. „Hoe toch," zeide hij in zich zelven, „kan ik het voor en tegen rijmen. Die brave Meszer Nicolo wist het wel, en schreef het driehonderd jaar geleden, G. B. Noothoven van Goor 45’/, seo. III. Op hare wangen gloeide de schoone blos, dien de berglucht geeft, twee zware vlechten waren achter op haar hoofd saamgeknoopt, en hare driftige bewe gingen duidden levenslust en eene onbedorven ziel aan. «Arme lieveling!” zeide de meester, „mijne arme Laodioe!” Terwijl zij op zijne knie zat, wees het meiqje naar het venster en naar de zon, die reeds hoog aan den hemel stond, raakte met de béne hand haar voor hoofd en haar hart aan, en bewoog de andere alsof zij wilde zeggen, van neentoen drukte zij een zach- ten kus op het magere gelaat van den ouden man, die haar deze liefkozing teruggaf. Zij zag hem aan en glimlachte, en onwillekeurig bevochtigde een traan het oog des vaders. Het arme kind was stom. Zij maakte zich los uit zijne armen, liep vlug naar Bovendien worden alle Ad verten tien gratia.'' opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschijnt. GOUDA, 29 Juli 1889. Gisteren had in onze feestelijk versierde zwem school de aangekondigde zwem-wedstrjjd plaats en met uitstekend succes 1 Had het weer van de laatste dagen doen vreezen dat de regen het feest in alle opzichten tot een „waterfeest# zou maken, ge lukkig bleef het dAbg en luisterde zelfs een rroolijk zonnetje don wedst^ti op. De beste zwemmers uit Nederland waren overge komen, daaronder een Bloemen, die zelfs in het buitenland lauweren behaalde; een Harthoorn wiens schitterend versierde borst met allerlei medailles (waaronder een uit Hamburg en een uit Bremen) de algemeens aandacht trok; een Liining, die nimmer een wedstrijd bijwoonde zonder met een prijs huiswaarts te keeren en verscheidene andere heeren, die uitmunten op zwemgebied. Reeds dadelijk bij het binnenkomen der zwem school was het een aardig gezicht die krachtig ge bouwde jongelingen te zien, afwachtende het oogen- blik dat zij zich met elkander zouden meten. En de wedstrijd zelf was niet minder der beschouwing waard. Met belangstelling volgde het talrijk publiek de dames werden door de commissarissen van orde gracieuselijk welkom geheeten niet een klein bouquetje den edelen kamp. Er zijn wel menschen die met zekere leukheid denken: wat heb je nu daaraan te zien? en die, evenals de Schah van Perzië zijn afkeer van wedrennen te kennen gaf met de opmerking: „ik weet toch wel dat het eene paard harder loopt dan het andere,# ook vinden dat het er weinig toe doet of de heer A. nu een paar seconden sneller zwemt dan de heer B., doch zij die zoo sproken hebben zeker nooit een wedstrijd bijgewoond. In het eerst moge men al vrij kalm blijven, onwillekeurig maakt sec. Nationale baan voor Buihzwemmers. Lengte der baan 400 Meter. Ie prijs J. D. Bloemen te Amsterdam 8 min. 15*/s C. J. v. de Poll te Amsterd. 8 35’/, le prijs W. H. va» den Toorn te Rotterdam 42’/, sec. 2e ----- GOUDSCHE COURANT. 2e i 3e J. D. W. Lüning te Rotterd. 8 K 48 Afd. C. Duiken. le prys C. C. Krom te Rotterdam 60% sec. 2e u E. van Dantzig 1 min. 15% sec. Se n W. H. van den Toorn te Botterdam 1 m. 171/» 8ec- Afd. D. Snelzwemmen met hindernissen. le prijs S. J. M. Karis te Rotterdam 2 min. 22 sec. 2e n C. C. Krom te Rotterdam 2 min. 43 sec. 3e n Albert HoogendijkL 2 min. 43% sec. Des avonds om half 9 had in de bovenzaal van het Café van den heer Dam de uitreiking der prijzen plaats. De Voorzitter van de Goudsche Zwemclub, de heerA. D. van Vreumingen, hield daarbij een toe spraak, waarin hij met genoegen mocht éonstateerèn dat hel feest goed geslaagd was dank zij veler mede werking! Hij betuigde zyn erkentelijkheid aan Burg, en Weth. voor hunnen steun, den Gemeente- architect voor zijn hulp, de heeren die prijzen of médailles geschonken hadden voor hunne welwil lendheid, en de jury\ voor de taak die zij op zich had willen nemen, waarvan zij zich zoo uitstekend had gekweten. Vervolgens reikte spr. achtereenvolgens de verschil- G. Fortuyn Droogleever 54*^ H k. J. L. Breebaart 68 sec. IV. Snelzwemmen óp den buik. Lengte der baan 80 Meter. le prijs C. van "den Broek 1 min. 331/, sec. t, W. Batenburg 1 min. 38 sec. n H. C. Kwakernaat 1 min. 40% sec. Afd. B. I. Snelzwemmen op den rug. Lengte der baan 40 Meter. zekere spanning zich van u meester en met groote aandacht volgt gij de snelle bewegingen van de zwem mers. Zoo ook gisteren. Er werd kranig gezwommen. De Goudsche jongens, zoowel beneden als boven de 14 jaar, hielden zich ook uitstekend en het was een lust hen zoo vlug en aardig bezig te zien. Het zwemmen met hindernissen had eveneens veel succes. De uitslag was als volgt: Afd. A. I. Snelzwemmen tp den buik. Lengte der baan 80 Meter. le prijs D. K. de Koning Munting 1 min. 40 sec. 2e h G. B. Noothoven van Goor 1 43% n II. Snelzwemmen op den buik. Lengte der baan 160 Meter. le prijs J. D. W. Lüning te Rotterdam 3 min. 4% 14% 1®% III. Snelzwemmen op den buik. Lengte der baan 40 Meter. le prijs W. Baron 48 see. 2e a G. Spoor 50% sec. 3e u J. Groeuendaal 53% 8ec' Snelzwemmen op den buik. Lengte der baan 40 Meter (Extra nr.) le prijs J. T. F. de Koning Munting 43% sec. 2e ft G. Fortuyn Droogleever 541/, sec. 3e daar duidelijk naar, dat woord, dat mij nu kwelt nu, en gedurig als ik het weer lees: Wélke godsdienst, zoo hij was onderhouden door de vorsten der christelijke republieken, gelijk door zijnen stichter bevolen was, dan zouden de christelijke staten en republieken meer eensgezind en gelukkiger zijn dan nu. Gulden woorden! En te denken waartoe wy gekomen zijn! Men weet niet meer waarheen te gaan. Hoe waar is nog heden ten dage, wat de groote man toen zeide, udie volkeren welke zich aan het hoofd van onzen godsdienst gesteld hebben, hebben den minsten godsdienstWel, wel, het is een schrikke lijke warboel En dan, uwij Italianen hebben vooreerst aan de kerk van Rome en aan de priesters te danken, dat wij zonder godsdienst zijn, en erger nog; wij hebben hun nog iets te danken, dat oorzaak is van onzen ondergang en dat is, dat zij ons land steeds verdeeld gehouden hébben en nog houden.” Arm Italië! misschien zal er in uwe geschiedenis geen tijdstip meer voorkomen, zooals dat yau tien jaren geleden; misschien kan het niet terugkeeren, en zoo het terugkeerde, wat zou er dan nog gebeuren? Neen het is niet onmogelijk, dat, wie ons zoo goed den weg naar de andere wereld wijst, bang zou zijn, om in deze den grond onder zijne voeten te voelen weg- ïhiken En in het laatste oogenblik zal ook hij misschien «ene insjpiJfltie krygen van den hemel. Cap.^tll lik,10e ’Di.coni ffopra prim* Deffff d II. Snelewemmen op den rug. Lengte der baan 80 Meter. le prijs S. J. M. Karis te Rotterdam 1 min. 30’/, sec. 2e W. H. v. d. Toom te Rotterd. 1 32’/, III. SneliKemmen op den rug. Lengte der baan 40 Meter, le prijs G. »an den Broek 47*/, H. C. Kwakernaat 47’/, C. van der Kist 52

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1