mms-miira. 'W f. STBOEVE, Kijiuljii CALABTBllIJH SJZSWOm. Nie& BIN CAGLIOSTRO Prof. Senri de Bruxelles M. P. Okhuijsen van Rotterdam Brillante Familie- en Kinder-voorstelling, waarbjj ruime uitdeeling van getooverde kermis-cadeaux. 1SS9. SCHOUWBURG Groote Markt. WOENSDAG 31 JULI 1889. Jansen hier! Jansen daar! Jansen overal! POPPEN, POPPENWAGENS, OOGENWATER Geurige Bessenwijnen benevens BORDEAUX, MADERA, PORT ii PORT Nederlandsche Directie Wed. C. van OME. FEL Gabrii Scheiding van tafel en bel Tweede plaatsing. OUDEN en JONGENMANNEN wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen vah den ^ed. Raad Dr. Müller over -i V Verstoorde Zenuw- en Geslacht-Stlsel. met opgave voor radicale genezing. Na ontvangst van 60 cent in postzegels toezen ding onder couvert. La Société Hollandaise de Maltose (Soc’é anonm») te Bergen-op-Zoom. Heden Dinsdag* avond en verder gedurende de Kermis ten 8 ure groote gevarieerde Voorstellingen. I Tooneelisten. CHARLES DE LA MAR. Ruime keus In SPEELGOED, zoowel fijn als ordinair. Haxenpaard.en exx IBljtuLigjes in alle mogelijke modellen. DASSEN van ƒ0.10 af. A. v. OS Az„ Kleiweg E 73 en 73a. Mond* en Tandziekten zooals het los worden der tenden, tandpijn, ont steking, zweren, bloedend tandvleesch, onaangename reuk uit den mond, kolkvorming, worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K. K. Hof-Tandarts Dr. POPP 8 Mondwater, in aanmerkelijk vergrootte flesechen, Wed. C. van OKIE. Vraag MELDERS BOSCH BIER, door tal van Geneeskundigen aanbevolen, zuiver uit HOP en MOUT gebrouwen. W, De i - Hen I 2e 50 25 /I Dr. Chantomelanus K* Algemeen erkend als hel besie MONDWATER der wereld. 4Ojarige roem i Venus-zeep en Zonnebloemen-zeep. POPP’s Gekristalliseerde en Transparant Glyeerinezeepen, Dr. J. G. POPP, Weenen. J. C. ZELDENRIJK, Drogist. Verder in alle Drogist- en Parfumeriewinkels van Nederland. 2e rang 12) Parfumeriewinkels e fc. f De uitgave d met uitzoni De prjjs per per post f Afzonderlijke GUIL F» EAÜ DE COLOGNE en andere fijne Reuk werken in ZAK- en TAFELFLACONS heb ik in ruime keuze voorhanden. Gouda, 30 Juli 1889. De Arrondissements-Regtbank te 's Graven- hage heeft bjj vonnis, op vordering van Vrouwe AGATHA SCHEP HR, wonende te Gravenhage, doch tjjdeljjk verbljjf gehouden hebbende te Amsterdam, tegen haren echtge noot JOHANNES van den PA UVERT, vroeger genaamd CANTER VISSCHER, en nu genaamd van den PAUVERT CANTER VISSCHER, gewoond heb bende te 's Gravenhage, doch nu geene bekende woonplaats of plaats van werkeljjk verbljjf in het Koninkrijk hebbende, als gedaagde, den 19 February 1889 gewezen, partpen ver klaard gescheiden van tafel en bed. De Procureur, voor de eischeresse occuperende A. M. van STIPRIAAN LÜÏSCIÜ8. G Bij den te op de person schutters le k den heer H. vi en bovendien r donateurs en 1 36 punten en baan, 200 M. Naar wjj ve aan de Militei gevolg afgelegd leerling der 3e alhier. Wij betuigen by dezen onzen hartelyken dank voor de vele bewjjzen van belangstelling ondervonden by het overlijden van onze ge liefde Dochter, Zuster en Aanbehuwdzuster, Mejuffrouw de Wed. M. I. HERMAN nz GROOT geb. Kbaan. Mevrouw de Wed. C. KRAAN en Familie. .Eduard Bendt, Braunschweig. De Maltose werd bekroond Op de Wereldtentoonstelling te Antwerpen A°. 1885 met den Gouden Medaille. Op de Tentoonstelling van Voedingsmiddelen te Amsterdam A*. 1887 met den Gouden Medaille. Op de Wereldtentoonstelling te Brussel A°. 1883 met 2 Eere Diploma's en l Gouden Medaille. Het gebruik van de Maltose in de Bier brouwerij is geregeld bij Kon. Besluit No. 186 dd. 13 December 1886. Met ^Epcht en voordeel wordt de Malto- S tere en Blanke Maltose toegepast in de Koek-, Banket- en Sui&erbakkerjj. Als Boterhamstroop wordt dezelve veel ge bruikt en munt uit door zuiverheid en goeden smaak. Generaal-Agent De Directeur, 0- BREDAEL, Breda. C. J. C. HOOGÉNDIJK. Directie: EN ENTRÉE: le Rang 99 ct. 2e Rang 60 ct., I 3e Rang 30 ct. Kinderen betalen op de le en half entrée. Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Za terdag en volgende Maandag ’s namid dags ten 2 uur le Rang Begeleiders 75 Kinderen 50 ct. I 3e 25 en 1 kind vrij. Plaatsbespreking dagelijks van af 10 uur a 10 ets. extra per plaats. Maar het ges] de keuken was schen Liberate c frouw Felicita d en in het buffet Toen do pen sloeg Paolina <1 luisterde, en her het zand van d de kamer binnei dames zaten, et thuis komen .te zijner vrienden zano woonde, en Hij riep Libi zonder zijne mo bm iets' te vragi Groot Kluchtspel a Grand Spectacle met Zang en Dans. Nieuwe Coupletten, Quodlibets, Chansonnetten, enz. in zes Tafereelen. Muziek van verschillende Componisten. PRIJZEN DER PLAATSEN: 1ste Rang 1.25, 2de Rang 75 Cents, 3de Rang 50 Cents, 4de Rang 30 Cents. ABONNEMENTSKAARTEN 1ste Rang 10 a 10.—, te verkrijgen aan den Schouw burg en bij den Heer I. S. KEISER, Korte Tiendeweg D 88. Plaatsen te bespreken van 10 tot 4 uur a 10 Cents extra per plaats. Aanvang 8 Uur. Bureau geopend 7 Uur. Uitmuntende collectie GEKLEEDE en ONGEKLEEDS Groote Sorteering NIEUWE versterkt, herstelt en behoudt het gezicht van allen, wier oogen door ingespannen bezigheden beginnen te verzwakken. Prjjs per flacon met gebruiksaanwijzing 60 cent. Verkrijgbaar in de onderstaande Depots: Wed. Bosman, Gouda. IWed. N. Sander., Leiden. A. Prins, Zevenhuizen. Iw. Ligthelm, Voorburg. Wed. G. Wilhelmus Woerd.lA. Bo., Berkel. en WITTE WIJNEN zijn goed belegen in heele en halve flesschen bij mij verkrijgbaar. De hoer M. op de kermis telegram ontva 2 Augustus a. s van H. M. de komen geven genoodigden. De Algemeei eeniging „de A 18 Augustus i waarvoor Zijn i daille, een Zilver Afstandvan water en terug. De mededingi Vergadering of worden. Aangiften van voor 60 cents, 1.20 en 1.75, hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr. POPP’S Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden ge zond en schoon houdt. Dr. POPP’s Tahdplom- beersol. DmPOPP’s Kruiden-Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden. zijn de fijnste Toilet- en gezondheidszeepen, welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen. De namaaksels van Aliatheriii-Muiidwater verwoesten de tanden binnen korten tijd. Depots te GOUDA, Men verlange uitdrukkelijk Dr. POPPs-echte Pre-* paraten en neme geene andere aan. ----- Snelpersdruk van A. BRINKMAN Zoos. I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1