s, jjss N? 3980. GOED. 1889.“ veral! DER BINNENLAND. kt. Donderdag 1 Augustus. Nieuws- en FEUILLETON. Inair. .10 af. '3en73a- iekten 1 MAR. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, Gabrio en Camilla. it en. De insending van advertentiön geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. het beste lereld. m 7 Uur. enen. Drogist. Een verhaal uit Milaan A. 12) dichte Pre-* MAN Zoos. 30 Cent», len Schouw- De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. i IWE Bovendien worden alle Advertentien grhtia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschynt. tandpijn, ont- onaangename worden zeker iljjks gebruik nden, Leiden. i. Voorburg, rel. letten, Componisten. GOUDSCHE COURANT IS gezicht van i bezigheden ir flacon met 'krjjgbaar in AD VERTENTIEN worden geplaatst v <n 15 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. herin ondwater, ischen, 1.75.' Dr. POPP’s e tanden ge- ”s Tsthdplom- tegen eiken n. oemen-zeep. Tansparant en, izeepen, welke weeg brengen. i-Mnndwater n tjjd. -W umoriewinkele De Algemeens Vergadering der Wielrijders-Ver- eeniging »de Antiloop” heeft besloten om op Zondag 18 Augustus a. s. eene WegweMrijd te houden, waarvoor rijn uitgeloofd: een verguld Zilveren Me daille, een Zilveren Medaille en een Bronzen Medaille. Afstand: van Gouda over Haastrecht naar Oude- water en terug. Afstand 24 Kilometer. s BEPALINGEN: De mededingers beslissen in eene nader te bepalen Vergadering of er scrath of handicap gereden zal worden. Aangiften van mededingers moeten vóór of op Zon- III. Maar het gesprek wilde niet vlotten. Beneden in de keuken was het des te vrooljjker en drukker tüs- schen Liberata die hare pannen in orde zette en juf frouw Pelicita die de zilveren vorlfen en lepels telde, en in het buffet wegborg. Toen de pendule op den schoorsteen elf slóeg, sloeg Paolina de oogen van haar borduurwerk op, luisterde, en herkende den stap van haar broeder op het zand van den tuin. Spoedig daarop kwam hij de kamer binnen, naderde de tafel waaraan de beide dames zaten, en zeide, als om zich over zijn laat thuis komen ,te verontschuldigen, dat hij van een zijner vrienden kwam, die aan gene zijde van Bar- zano woonde, en dat hij doodmoede was. Hij riep Liberata om zijn licht fte brengen, en zonder zijne moeder of zuster gelegenheid te geven bm iets' te vragen, zeide hij haar met een vriende- DOOR GUILIO CARCAN O. Fry naar het Italiaansch DOOR VANESSA. z/Denk eens na. Geene zuster had. ooit haar broeder lief, zooals ik u! Ik zie, dat gij lijdt; gij zijt niet een van die menschen, die zich over nie tigheden kwellen «En zijn er niet in dezen tijd, in deze jaren waarin een vloek rust op ons land, honderde, misschien dui- zende redenen om zich ?oms droevig gestemd te gevoelen, om gebukt te gaan onder het gewicht van schande en haat; van die schuld die steeds^angroeit, en die wij nooit zullen kunuep betalen?” wDat kan wel de reden zijn, maar toch, als het zoo was, zoudt gij er my het eerst over gesproken hebben. Gij hebt Italië lief, zoo lief, als uwe moe der, uw geslacht en de eer uwes vaders. Dat weet ik, en uwen weg gij hebt dien sedert eenigen tijd gekozen, is die van een eerlijk Italiaan, maar het is bijna geen verdienste dien te volgen, daar het do beste, de zekerste weg is.” //Welnu, daarem is er nu geen reden meer om te verbergen, wat men gevoelt en denkt; geene samen zweringen, geene geheime genootschappen meer z/Ja, gij maakt nu al uwe samenzweringen open-' lijk, en wij vrouwen, {loan er dok een weinig aan mede Van welken kant ons. het licht zal i eens in Piemont geweest, dat gij het land van alle dappere en brave mannen noemt z/Maar, het ééne jaar gaat na het andere voorbij en alles gaat van kwaad tot erger.'’ Misschien was Gabrio blij, dat het gesprek over komt aanmelden, maar zyn meerdere is in ontwik keling en beschaving. Als dat kan geschieden, dan waarborg ik aan den Bond ettelijke, goed betalende leden in Ned.-Indië. Ook en vooral op de //buiten posten". dag 4 Augustus in handen zijn van den secretaris A. Broekland Jr. te Bodegrftve. In dezen Wedstrijd mogen alleen mededingen Wie len van 16 Kilo en daarboven. GOUDA, 31 Juli 1889. Bij den te Haarlem gehouden schietwedstrijd is op de personeele baan, wedstrijd voor donateurs, schutters le kl., 150 M., de 6e prijs behaald door den heer H. van Wijngaarden alhier met 60 punten en bovendien nog een 6e prijs in den wedstrijd voor donateun en leden op de vrye baan, 150 M. met 36 punten en een le pry's op den wedstrijd, vrije baan, 200 M. met 35 punten. Naar wij vernemen is het examen voor cadet aan de Militaire Academie te Breda met gunstig gevolg afgelegd door G. B. Noothoven van Goor, leerling der 3e kl. der Rijks Hoogere Burgerschool alhier. De heer M. P. Okhuijsen, die met zijn theater op de kermis alhier staat, heeft heden morgen een telegram ontvangen van het Loo, om Vrijdag 2 Augustus a. s., bij gelegenheid van den veijaardag van H. M. de Koningin, aldaar een voorstelling te komen geven voor Prinses Wilhelmina en enkele genoodigden. Door het departement van waterstaat is uitgegeven de statistiek der scheepvaartbeweging op de riviereg, en kanalen in Nederland in 1888, Daaruit blijkt, dat die beweging alweder levendiger was dan het jaar te voren, hetgeen hoofdzakely’k moet worden toogeschreven aan de, over het algemeen, gunstige waterstanden. Het getal en de gemiddelde inhoud in M8 van de stoom- en zeilschepen, die van den Rotterdamschen waterweg en van het Noordzee- kanaal gebruik maken, neemt steods toe. Het getal in- en uitgeklaarde stoomschepen wasop den Rotterdamschen Waterweg* 8135, met een inhoud van 14,478 £34 M8, tegen 7272 en 13.044,720 in 1887, en 6524 en 11,885,105 in 1886; op het Noordzee-kanaalOranjesluizen 41 zeeschepen met een inhoud van 20,950 M8 en 77,638 binnenschepen, tegen 56,27,260 en 89,437 ‘in 1887 en 67,38, 170 en<85,!72 in 1886; Noordzeesluizen 6839 zeeschepen met een inhoud van 8,653,521 M8, tegen 6256 en 8,214,732 in 1887 en 5942 en 6,253,126 in 1886. Voorts werden gepasseerd het Groot Noord- hollandsch kanaal bij de Koopvaardersluis te Nieuwe- diep door 415 zeeschepen, met een inhoud van 208,105.43 en 745 binnenschepen met een inhoud van b2,190 bij de schutsluis te Purmerend door 105 zeeschepen met een inhoud van 34,372 M8 en 8441 binnenschepen met een inhoud van '406,018 M8 bij de Willemsluizen door 105 zeeschepen met een 29,314 binnenschepen met een inhoud van 1,254,264 M8. de waterweg van naar Rotterdam bij de groote brug te met een rNiets, het is niets; ik kom niet voor haar,” ------ ffHet i8 voor u. Vergeef my, my. Ik ben ouder dan gij, en ik er tusschen ons ooit een geheim heeft bestaan Ook ik heb misschien eenig recht op1 uw hart verworven.” z/Eenig recht P^. Ik zég niet van neen-; en van mijn vertrouwen heb ik u toch menig bewijs gegeven. Maar nu. z/Ik weet wel dat gij, mannen,1 steeds iets voor u houdt; en gij hebt gelijk, als ge zegt dat ik te veel vraag, dat ik gekomen ben om mij in uw vertrouwen i hwuo »«n wwacu mui uub. h«v a te dringen, terwijl ik wachten'moest MaaH’opgaan, dat weten wy; en gij zijt meer dan sedert wij thuis zijn, merk ik, dat ge treurig zijt, |aiu| vOn dat ge over iets peinst; en nu kom ik niet naar uw, geheim vragen; ik .zou slechts mijn deel willen heb ben aan de smart, die u drukt.” «Paolina, hoe hebt gij u ooit verbeeld'. Het nut der mogelijkheid van telephonische ge meenschap tusschen burgers en politie is dezer dagen in een Engelsche stad gebleken. Daar is met behulp vdn de telephoon een diefstal verydeld. Een dienst meisje zag een man door een venster naar binnen klimmen in een naburig huis, welks bewoners op reis waren. Zij verhaalde onmiddellijk wat zij gezien had aan den heer des huizes; deze waarschuwde per telephoon de «{politie, en binnen weinig minuten was het huis ingesloten door politie-agenten en werd de inbreker gevangen genomen. Naar aanleiding van hetgeen dr. Swart Abrahamsz i in zijn artikel De Gids schreef omtrent het gemis aan goestelyke zorg voor de soldaten in Indië, richt de predikant A. S. C. A. aan de West-Friesland een brief, waarin hij de onjuistheid dier bewering be toogt. In strijd met hetgeen de heer Abrahamsz zegt, worden wel degelijk door predikanten en pastoors de soldaten trouw bezocht en zijn de geestelijken meermalen do tusschenpersoon tusschen deze en hunne superieuren. Er wordt gedaan wat mogelijk is. De schrijver van den brief eindigt dezen met den volgenden wensch «Dat De Nederlandsche Protestantenbond goed ont wikkelde, echt vrijzinnige, beschaafde zendelingen kon uitzenden. Niet om Die //Heidenen" zijn nog zoo kwaad niet. Maar om onder de Europeanen op de «posten" do dragers en - tolkon te zijn van ’t echt religieuse leven en dhar- l R door tevens I Lxiutl, Ulo U1Q UUUU VI Wil UTU1 UOUM, 11IUU Z.1J UI>U j j allereerst op beschaving letten. Juist een soldaat moet iemand hebben, die zich niet als //geestelijke" lijken handdruk goeden nacht, en ging heen, zeg gende: dat hij groote behoefte had aan rust. Een uur later was Gabrio nog in het studeerver- trekje, dat aan zijne slaapkamer grensde, en liep langzaam op en neer, toen eene voorzichtige hand de deur opende, hij zag Paolina. By het licht, dat zij binnentredende op de schrijf tafel zette, scheen het hem toe, dat zij een weinig bleek zag; maar de uitdrukking van haar gelaat was kalm als altijd, en haar gang vast. //Wat is er?” vroeg hy zachtjes en met eenige verbazing. //Mama is misschien zeido zy'ne zuster, en luister naar geloof niet dat «Heidenen" te bekeeren. onder de Europeanen op de «posten" do dragers “i van ’t echt religieuse leven en r uoor tevens «lichten onder de Heidenen" te worden. Maar, als die Bond er ooit over denkt, laat zij dan Amsterdam o - i Ouderkerk door $6,146 binnenschepen, inhoud van 1,323,196 M2, en de Nieuwe Amstel- en 1,254,264 M8. de waterweg

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1