STEE. I e-en Ling, iooverde HE DE. BINNENLAND. 1889. zelle sen RO 3en73a- Gabrio en Camilla. Vrijdag 2 Aügistw. N° 3981. Door Gouda en Omstreken, Nieuws- en Advertentieblad FEUILLETON. II Co. .10 af. d, jes enz. - I De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave, - ISCHE Zn. t 60 ct,, 2e rang 'I 4 O >F>-, rf n H ff lag, Za- 3 namid- 5. 4.7 4.4 13.6 n u sn 50 et.’ 25 indvrjj. in af 10 kantore der te 's-Gra- d. KNOX -ïj is ten 8 ellingen. WE Hen verhaal uit Milaan DOOB G U I L I O CARCAN O. Fry naar het Italiaanech DOOB V A N E S S A. imer gereed ioit; verbetert tt Soepen, Iroenten en en. n onder Huizen en eene flinke raat Gouda. COURANT. 4 Juli 11 18 25 46. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijk» met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Ifrenderlpke Nommers VIJF CENTEN. GOUDA, 1 Augustus 1889. De beide leerlingen der Se klasse van de rjjks- hoogere burgerschool, die examen deden voor de Militaire Academie te Breda, zijn geslaagd. Behalve de gisteren reeds door ons genoemde leerling ia ook geplaatst N. W. van Gelder voor infanterie hier te lande. Gisteren hebben wij een genoeglijken avond door gebracht in het Theater van de hoeren Henri en Okhuijaeu. De werkzaamheden der beide directeuren waren recht amusant, terwijl overigens voor afwis seling werd zorg gedragen. Naar elks smaak is er iets te zien. Wij kunnen ieder aanraden dezen schouwburg met een bezoek te vereeren. De sterke gymnastische en andere toeren vonden veel bijval, inzonderheid het extra-nummer van den degenslikker, die een infanterie-sabel van een der aanwezige militairen of den wandelstok van een onzer stadgenooten een huiven meier ver in zijn keel steekt. De muzikale clowns en de jongleur hadden veel succes. Zelden zagen wij ook fraaier gezichten met licht effecten, waaronder een paar uit Gouda. Die dit etablissement bezoekt zal zich niet beklagen, men krijgt waar voor zijn geld, eer te veel dan te weinig. De nette tent en bediening laten ook niets te wenschen over. Het waterleidingwater eischte mgr. kal. permang. p. 1000 Cc. n u n h D VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. goudsche «Ik heb niet om hom kunnen weenen; sedert vier jaren is dit, de eerste maal, dat ik over hem spreek." Gabrio was meer ontroerd, dan zij, en zag haar aan. «Zóó werd mijn leven verwoest," hernam Paolina, na een kort stilzwijgen. «Benige dagen nadat ik de zekerheid had van zijnen dood, kwam ik ook te weten, door omstandigheden, te lang om te vertellen, wie dat samenweefsel van kleingeestig bedrog had uitgevonden, en waarom. Ik heb mijne smart niet willen toonen, noch er met moeder over spreken zij had ook "geen moed, om zijn naam togen mij te i noemen, God alleen woet, wat ik gevoelde! Wat kon ik nog hopen of begeeren? Niet jong, niet schoon meer,' bleef mij niets over dan de laatste dagen van vader op te vroolijken, en de eenzaamheid van moeder te helpen dragen; ik kon ons arm land nog liefhebben, zooals hij het had liefgehad. Uitgeput liet zij zich op een stoel vallen, leunde met de armen op de schrijftafel, verborg haar gelaat in hare handen, en weende, alsof haar hart breken zou. Gabrio zocht geene woorden om haar te troos ten, bij begreep, hoo ijdel die geweest zouden zijn bij zulk eene diepe smart, die zich zelve voedde, en niét wilde getroost worden. Indien het mogeljjk was, werd zijne liefde voor zijne zuster pog sterker, en met die liefde een nieuw en groot vertrouwen, zooals hij nog nooit gevoeld had. Hoe kan hij weer stand bieden aan die teederheid, aan die mededee- ling van de innigste gehei^kn der ziel. Door de harddraverjj-vereoniging „Eendracht maakt macht" te Gouda werd heden ton 1 uur eene hard draverij gehouden van paarden van zessen klaar. De uitgeloofde prijs was 200.de premie 75.in contanten of zilveren voorwerpen naar keuze der winners. Een 10-tal paarden waren in de baande uitslag was bij het afdrukken van dit nummer nog niet bekend. zoek of er eene handeling in strijd met de letter der wet was geschieddewijl dit niet gèvonden werd, viel mjjne klacht, volgens Z. E., buiten de bemoeiing van het burgelijk bestuur en kon aan mijn verzoek om een speciaal onderzoek te doen instellen, niet worden voldaan. Ten opzichte van den toenmaligen minister, die naar de beginselen van anderen zijn bewind voerde, was dit niet te verwonderen. Alles wat opzien baren kon zooveel mogelijk te dempen, was het natunrljjk gevolg van zulk eene bewindvoering. Z. E. streefde steeds naar kalmte conflicten der controleerende instellingen waren aan Z. E. zeer onaangenaam„Z. E. kon daar niets aan doen, dan ze te betreuren. Mijne klacht daarover bij de Tweede Kamer was vruchteloos. In mijn verzoek tot onderzoek werd niet getreden. Zij vermeed zelfs in haar la^Qfle besluit van 12 Juli ’88 elk oordeel over mijn ver- joek, om op grond van een nietsbeduidend woord, in dat request voorkomende, het verzoekschrift ter griffie neder te leggen. (5de Vervolg. Pag. 21 en 22.) Vol vertrouwen wendde zich de ondergeteekende bij het optreden van het nieuwe ministerie, tot den tegenwoordigen minister van binnenlandsche zaken, dewijl Z. E. met alles volkomen bekend is. (6e Vervolg, pag. 5 B.) Grooto teleurstelling stond hem te wachten. Bij dispositie van 21 November 1888 herhaalde de minister de woorden van zijn voorganger, dat er een onderzoek was iugesteld naar de wettigheid der feiten, dat niets daarbij gevonden was in strijd met de wet, „dat de ambtenaren en geneeskundigen overeenkomstig de wet hadden gehandeld, zoodst adressants bezwaren geen grond geven tot verdere bemoeienissen der regeering.' Was bij het vorige ministerie een dergelijk besluit begrijpelijk en verklaarbaar voor dezen minister is er geen verontschuldiging. „Vergeef mij, vergeef mij, ik heb zooveel geleden!” v „Ik zal u mijn hart openleggen* en Gabrio drukte hare koude hand, «maar niet nu Ga nu heen, en tracht te rusten; denk niet dat u niets te doen overblijft. Ons vaderland heeft nu, meer dan ooit, vrouwen noodig, die u gelijken; ja, ik zal met u spreken morgen, als gij wilt Moeder kon ik het niet zeggen, maar gij Paolina! O, gij kunt mij begrijpur.” „Goeden nacht, ik zal er u aan herinneren.” En bij zag haar langzaam heengaan, met een ge laat, zóo bedaard, als Ipen zij bij hem kwam. IV. DE MORGENRIT. „En vóór zich, op het zadel plaatste hij, „Met ruw geweld een diepbedroefde maagd, „Die, weenend, zich aan hem te out- 2 worstlen zocht 13) III. Hij had eene trotsche zielbij zou zich niet verlaagd hebben om uitleggingen te geven, of verontschuldi gingen te verzinnen, of te veinzen. Hij trachtte mij te spreken eene enkele maal slechts om mij te zeggen, dat hij vertrok, dat zijn leven getuigenis voor hem zou afgelegd hébbenonze moeder was er bij. Hij zeide tot haar, niet tot mij, dat hij wel wist dat het geluk des levens niet gemakkelijk’ge vonden wordt, noch langs een weg die voor allen openstaat, en vetrok. Drie maanden later had hij zijn leven opgeofferd, met al den moed van een martelaar, in de epidemie van vier-en-vijftig, die in eene stad, niet ver van hier zooveel verwoestingen aanrichtte. Gij, die zoo liefderijk zijt, gij hebt hem betreurd." „Uwe ziel, Paolina, was de eenige, die de zijne geheel begreep. Hoe levendig ispunog uwe smart!" 1 Aug. 15.8 De conferentiën tusschen den minister van bin nenlandsche zaken en de commissie van voorbereiding voor de onderwijswet zijn afgeloopeu. Naar men wil, zou de minister in zijn ontwerp deze wijziging hebben gsèracht, dat de bijdragen van hot rijk aan de gemeenten voor de toekomst op bet tegenwoor dige bedrag worden gefixeerd. (Pad.) Te Oudewater zijn tot raadsleden gekozen de hh. M. C. van Wijngaarden (a. r.) en H. van Wijk (r. k.) Te Stolwijk de heer J. Baas Tzn. Te Amsterdam zijn herkozen de hh. Korthals Aites (lib.) en Mr. ran. Lennep (lib.) en gekozen de hh. Mr. Altink Mees (lib.) Mr. Heemskerk (a.-r.) en Mr. Treub (rad.) De wethouders Mr. Pet en Coninok Westenberg werden niet herkozen. Bij de herstemming voor een lid van den Ge meenteraad te Berkenwoude tusschen do hh. J. Doeland en A. Boer is gekozen de beer A. Boer. - Aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal is bet volgende adres verzonden De ondergeteekende wendt zich met den ver- schuldigden eerbied tot Uwe Kamer. Eene vreeselijke gebeurtenis in zijn leven dringt hem daartoe. Recht daarvoor te verkrijgen, is het doel daarvan. Tevergeefs had de ondergeteekende zich vroeger daartoe gewend, bij het laatst afgetroden ministerie, tot den toenmaligen minister van binnenlandsche zaken. De minister bepaalde zich alleen tot het onder- Bovendien worden alle Advertentien gr al is opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschgnt. Ariosto. De Septembermaand was al meer dan half voorbij en schoonef dan in verscheiden jaren gebeurd was, bleef het weder, voor dit jaargetij, dat aan de rijke Milaneezen, te midden van het werkelooze buitenle ven, dagen schenkt vol helderen zonneschijn en zui vere frissche lucht, en aan de arme landbouwers een gunstigen zaaitijd geeft; waarin de natuur zich door rust tot nieuwe vruchtbaarheid bereidt, en de mensch weder' begint te arbeiden en te hopen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1