Haantjes Bier, Depót: A. NORTIER, I wbkowib®. IffflSS. Ik BMSBS8AF, MMSfflF W o BIN] 'Prof. Henri de Bruxelles i H. P. Okhuijsen j van Rotterdam Brillante Familie- en1 Kinder-voorstelling,! des avonds ten 8 ure GROOTE De Mach Wed. C. van OIJE. GENEYEB ZONDAG 4 AUGUSTUS 1889. hC'HiAEt STROGOFF F DE KOERIER VAN DEN CZAAR. Groot Drama in 6 bedrijven en 3 TERNE, doö| Ch. la MAT v'kn n’LARONDELtE. Mise-eb-Scène van! SCHOUWBURG Groote Markt. 1889. JVieut* FEP Gabri< Afscheids-Voorstelling. Beurtschipper Woensdag ’s morgens 10 uur, van GOUDA, Donderdag ’s morgens 11 uur. i Directie: CHARLES DE LA MAR. N ederlandsche De In GOUDA K 227 KUIPERSTRAAT :Jde JONG Ai Slotemaker Co. •f* ktwwwi HEDEN AVOND M J0K. JEÉ. ZOJSHDA-Q- Voörlaalsle Avond-Voorstelling len 8 ure. ’Jlaandag ’s namiddags ten 2 uur LAATSTE De bekende zuivere Bordeaux Wijn van af 27 per anker, de 48 flesschen, worden ook per half en kwart anker franco thuis door geheel Nederland door mij geleverd. Proefflesschen 0.60. prijzen der Plaatsens PUIKE OUDE SCHIEDAMMER NIGHTCAP. M. PEETERS Jz. le Gouda. Tooneelisten. ™ma i I I J. POST. M. DOGTEROM. x.7’* G [JLES N. '5 2e rang Uur. 18) SCHIEDAM. Inlichtingen, Attesten peer CH iRLES db la MAR. zuster. I Cents. Schonw- De uitgave de met uitzond* GUIL Fr GOUWE C 34/35. De prjjs per per post 1 Afzonderlijke een Voorspel naar den beroemden Roman van R. Geheel nieuwe Decoratiën Muziek CHARLES db la MAR. BRIER. Een GO1 Van de door gelegenheid om naar den Haag 11. 268 personen Er is schrij stellingsterrein i geen algemeene elektriciteit met hier, in de ma< eene ruimte van Avonds hen heid in eon to booglampen ven en Prijscouranten gratis. >p het Maar, zich tot in hem omging, „Hebt gij hen „Maar al te „En nu? „Wat gebeure En dit zeggen Paoline, die hen „Arme Gabrio „Wat wilt gij voorbij I voorbij ■droom van één En zonder ioti Maar vóór zij moedor en de ir line en haar ‘i omdat het den i lietfi Beröpmde H. L. CRISPI3N vnn het Rotterdamsch Tooneel. Russische^ Schrijver LEO Graaf TOLSTOI 1 het werdji'opgeyoerd avond aan avond het van verkocht!} Alle de wjjze waai GROOT CAGUOSTRO Hum Directie: EN J OptrcZ—2' HÜIJ8EN met hetzelfde Progn wat ^Z.ÏÖd. fristorpn dfi hnntrf Optreden van den Directeur OK> w *w *«W VVC/V4.VAV m. vrek. ammMt wat 'Z.Ed. gisteren de hooge èer,-. op te voeren voor f. Af. DE KONINGIN en BET PRINSESJE t Genoodigden. ENTRÉE: le Rang 99 ct. 2e Rang 60 et., 3e Rang 30 ct. Kinderen betalen op de le en half entree. De ondergeteekende VAN rVOERDEiï—GOUDd vice versa, bericht dat hij vertrekt van WOERDEN, Ligplaats: Turfmarkt te Gouda, Zich beleefdelijk aanbevelende, Woerden, UEd. Dw. Dienaar, Augustus 1889. L. BLOK. Verwacht MAANDAG 5 AüqiUf met medewerking van Mv. KLEIJ ei 1ste Rang 1.25, ABONNEMENTSKAARTEN 1ste Rang 10 a 10.te verkregen burg en bij den Heer I. S. KEISER, Korte Tiendeweg D 88. Plaatsen te bespreken van 10 tot 4 uur a 10 Cents extra per plaats. Aanvang 8 Uur. Bureau geopend MICHAEL STROGOFF, de Verdeeling der Bedrijven: 1. Broeder en voor deri' Keizer. 3. Edne ontzettend? strafoefei jigf. Vuurzee. 6. Voor God,', de Keizerin het JSTUS ËetftBei Dit hoogst belangwekkend Drama van dpii verscheen in druk omdat de schouwburg waar het werd® ipgevoerd i publiek niet kop bevatten, er werden 160,000 exemplaren in 14 dagen Nederlandsche 'bladen zjjn eenparig in hun lof omtrent'dit stuk en door dit Gezelschap wordt uitgevoerd. 2de Rang 75 Cents, 3de Rang 50 Cents, 4de Rang ^0 aan dep S te. 7 1 Naar men on. avond ongeveer Wed. Nieuwenhl men vermoeden was, die door den gang zijn te toen het hazepa door de politie en niets gerond* Hedennacht Bodegraven een Krom, oud 82 dak werd gebral het vervoer is I alhier. Wij vesl voorkomende stu van het Ziekonh luk opmerkinge verdienen. Alerk Verkrijgbaar by NB. Als bewjjs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P. HOPPE. 1 Gouda. Snelpersdruk van A. BRINKMAN Zoon. Voorspel: CZAAR EN K )i MICHAEL STROGOFF, irdeeling der Bedrijven: 2. Voor het Vaderland èn 4. De Ijszee. 5. De het Vaderland. ,W» a«<®* Op DINSDAG den 20" AUGUSTUS 1889, des middags om 12 ure, zal door den Heer Majoor Toeziende-Chef over het Garnizoens- Magazijn te Gouda, aldaar in het openbaar worden verkocht, eene party afgekeurde MILITO GOEDEREN. De inschrjjvingsbilletten, op zegel, kunnen tot en met het uur der verkooping worden bezorgd op het Bureau van den Administrateur in het Magazjjn. De goederen liggen ter bezichtiging een dag vóór den verkoop. De ondergeteekenden verklaren bij deze dat de BRANDWAARBORGEAST vervaardigd door den Heer J. W, VERWEIJ te Gouda, na in den brand van 31 Juli 4 uur in volle vlam gestaan te hebben, by de opening derzelve inwendig geheel onbeschadigd is bevonden. Deze brandkast is bij den fabri kant J. W. VERWEIJ voor belangstellenden ter bezichtiging gesteld. Bleiswijk, 1 Augustus 1889. TRADE MARK THEE van Gebrs. SNEL, Amsterdam. Verkrygbaar te Gouda bij P. OÜDSHOORN, Kleiweg en by G. H. LAKERVELD, Gouwe C. 96; te Schoonhoven bij P. FIJN van DRAAT Alblasserdam bij de Wed. J. de BOER Giesendam bij Wed. v. d. HEUVEL en Leerdam bij A. van WIJK. Asperen bij D. VERMEIJ. Probeert s. v. p. de SOUCHON-THEE No 3, a 1.25 per 1/t kilo.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1