lier, IE», BINNENLAND. e-en ling, telles Dinsdag 6 Augustas. 3984. 1889. en RO sen MMEft Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 3AP. FEUILLETON. Gabrio en Camilla. 1I De insending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. Hg. in 8 ore. )UDE te Gouda. ;ing een dag 18) wat De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. 2 uur Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschjjnt. w OK> grammi )ge èer, V en ESJE GOUDSCHE COURANT. .r by ran echtheid kurk steeds i den naam HOPPE. 1 MAN Zoon. 60 ct., 2e rang STU8 1889, or den Heer Garnizoens lef openbaar :eurde n igel, kunnen ping worden ministrateur GOUDA, 5 Augustus 1889. Van de door den Ned. Rhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief naar den Haag te kunnen reizen, maakten Zondag 11. 268 personen gebruik. ---- Een verhaal uit Milaan DOOR G I LI O CARCANO Fr# naar het Italiaansch DOOR VANESSA. licht en worden daarbij gesteund door vier kronen, elk van zes grootere lampen, behalve nog de lampen op kappen en galerijen. Naar berekening is er *s avonds eene lichtsterkte van 80- tot 90-duizend carcel-lampen. Op zichzelve is dit reeds een onge hoorde verlichting, maar zij wordt nog belangrijk versterkt door het licht van de inzenders in deze materie. Bovenaan staat een reusachtige inzending van Edisondaar is het 's avonds eenvoudig oog verblindend door de duizenden gloeilampjes. Een eigenaardig effect maakt ’t op de wandeling, wanneer men boven zijn hoofd ontzaglijke gevaarten ziet aanrollen. Geen zichtbare kracht drijft hen voort, en toch naderen zij met onverstoorbare gewis heid en dragen op hun rug vele tientallen menschen. Het zijn de verplaatsbare bruggen, welke gediend hebben bij de opstelling van de machinerieën en thans de bezoekers van het eene einde van de zaal naar het andere vervoeren. De onzichtbare krocht, die hen voortdryft, is de elektriciteit. Een apotheker te Parys is tot drie maanden ge vangenisstraf veroordeeld en tot het betalen van 40,000 tr. schadevergoeding, omdot hij, zich vergis sende bij het klaarmaken van een recept, Hen dood veroorzaakt heeft aan den patiënt, waarvoor het recept bestemd was. De rechtbank heeft, wat de ge vangenzetting betreft, geen streng vonnis geveld want drie maanden is het minimum der straf, maar ten opzichte der schadevergoeding is zy streng ge weest. In den laatsten tijd heeft zich te Parijs dik wijls het geval voorgedaan, dat een apotheker, bij het klaarmaken van een recept, zich vergist heeft, en waaracbynlyk heeft dit by de rechtbank gewogen en haar doen besluiten, eene hooge som ter schade vergoeding vast te stellen. Een belangwekkend geding, aldus schrijft de Samarangsche Telefoonzal eerstdaags bij onzen justitie-raad aanhangig gemaakt worden, ’t betreft de betwisting van de 75 mille, welke aan Kau Tiau San, als houder van *t lot waarop die prijs gevallen is, uitbetaald zijn. Niet hem toch komt dat lot, dus evenmin de daarop gevallen le prijs toe, maar wel aan zijn bediende, den mindeijarigen zoon van een te Koedoes woonachtigen Chineeschen klein handelaar. Op den dag der trekking gaf de jongen zijn lot aan K. T. S., met verzoek eens na te zien of daarop ook een prijs gevallen was. Toen dit werkelijk 't geval bleek te zijn, verzweeg K. T. 8. dit, doch bracht den jongen den volgenden dag voor den notaris en nam hem aan als pleegkind, terwijl hij tevens hem in zijn gelijktijdig vervaardigd testament benoomde tot zijnen universeelen erfgenaam, tfu kwam echter den vader te Koedoes deze ge beurtenis ter oore, en op de verklaring van zijn zoon dat deze met zijn eigen geld ’t lot had gekocht en dit op de achterzijde met zijn naam in Chin, karak ters gemerkt had, eischte hij de 75 m. van K. T. S. die natuurlijk pertinent weigerde, waarop onmid- delijk een klacht ën een proces volgden. Volgens AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel weer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Naar men ons mededeelt bemerkte men gisteren avond ongeveer 9 uur ten huize van Mevrouw de Wed. Nieuwenhuis op de Markt onraad en kreeg men vermoeden dat er een vreemd persoon in huis was, die door hel struikelen over een emmer in den gang zijn tegenwoordigheid verried. Hij schijnt toen het hazepad gekozen te hebben althans door de politie is vervolgens huis en tuin doorzocht en niets gevonden. Hedennacht is door de stoomtram van hier op Bodegraven een man orerreden, zekere Cornelia Krom, oud 82 jaar, die eerst in de nabijheid onder dak werd gebracht en vervolgens doch onder het vervoer is hij overleden naar het Gasthuis alhier. Wij vestigen de aandacht op het in dit nr. voorkomende stuk van den heer Spruy't, Heelmeester van het Ziekenhuis, die naar aanleiding van dit onge luk opmerkingen maakt, die alleszins behartiging verdienen. Er is schrijft men van het Parysche tentoon stellingsterrein aan ^het N. v. d. D." nog wel geen algemeene tentoonstelling geweest, waar de elektriciteit met zooveel breedheid optrad. Zy heeft hier, in de machinegalerij, met eenige inzendingen eene ruimte van 1700 vierk. meter ingenomen. ’s Avonds herschept zij de machinezaal naar waar heid in een tooverpaleis. Zeft-en-tachtig kapitale booglampen verspreiden in de zaal een helder wit IV. Maar, zich tot Gabrio wendende, en radende in hem omging, Vroeg zijne zuster; „Hebt gij hem herkend?” z/Maar al te goed.” z/En nu? «Wat gebeuren moet, zal gebeuren.” En dit zeggende, drukte hij bedaard de hand van Paoline, die hem zag verbloeken. z/Arme Gabrio!” hernam zij. z/Wat wilt gij? Ik weet het wel, alles is •voorbij! voorbij mijne dwaze illusies; voorby mijn •droom van één dag!” En zonder iets meer te zeggen gingen zij op weg. Maar vóór zij aan de plaats kwamen, waar hunne moedor en de meester gebleven waren, besloten Pao- lina en haar ‘broeder, om er niets van te zeggen, omdat het den meester en haar nuttelooze smart zou en de marchesa Ricciarda, die niet slechts in naam meesteres des huizes was, verlangde dat op zulke dagen alles zoo werd ingericht, als met de omstan digheden en de waardigheid der familie strookte, en •dat zij niet alleen tot uiterlijke praalvertooning, maar tot iets ernstigere dienen zouden. In eene groote zaal die door de open deuren van het terras een vrij gezicht op de lieve plekjes van den tuin toeliet, zaten twaalf personen aan tafel, niet meer en niet minder, juist het getal door den mar- chese voor deze dinérs vastgesteld. Behalve den jon gen baron Reimond, en de oude neef en nicht, die in het najaar steeds zijne gasten waren, zag men nog vijf personen. Hy, die het meest de aandacht trok, en op de eereplaats, naast de vrouw des huizes ge zeten was, was een heer van omstreeks veertig jaar, met een hoog, eenigszins kaal voorhoofd, een open oog, en een opgeruimd en goedig gezicht; hij sprak gaarne, en met eene heldere stem, ofschoon hij eenige letters onduidelijk uitsprak; aan eene zekere onder scheiding, die de dame hem bewees, merkte men, dat hij onder de gasten de gewichtigste persoon was. Aan de linkerzijde van de marchesa, zat baron Rai mondo; naast den ouden marchese en zijne kinderen zaten de andere gasten en genoodigden zonder on derscheid, en onder hen de deftige geestelijke, dien de marchesa den vorigen dag, padre lettire genoemd had, toen zij hem verzocht had, om plaats te nemen in haar rytuig. Links naast hem, zat de proost van het naaste stadje, en, allerlaatst de districts-commis- veroorzaken; en zij zeiden dat ook aan Laodice, die met teekens zeide, dat zij dat in zichzelve ook al gedacht had. Het was Gabrio die, aan do moeder, ongerust over hun lang wegblijven, deed begrijpen, dat het veroorzaakt was door Laodice, die erg verschrikt was bij het zien van eene troep ruiters, daar zij hen niet had hooren aankomen. Met deze halve waarheid stelden do weduwe en de meester zich tevreden. Toen zy aan de schoolmeesters woning gekomen waren, scheidden zy; de weduwe en hare kinderen vervolgden zwijgend hunnen weg, terwijl de maan schitterend van achter de wolken te voorschijn kwam, welke door hare stralen verlicht, als luchtige geest verschijningen langs den horizont dreven. V. HET HART DAT SPREEKT. «En in hajr stil vertrek «Verdiept zij zich in zoete droomerijen.” G bossi. Den volgenden dag was er op het voorplein, in de keukens, en in de kamers van het kasteel, een heen en weder loopen, en eene drukte, zooals men er zelden zag. De machese Francesco Maria gaf dien dag een van zijne diners. Gewoonlijk gaf hij in het najaar drie diners, welke de voornaamste plech tigheden waren in de familie, eh voor eene gansche week hot onderwerp van de praatjes uit de buftrt; De politie te Nieuw Buiten deed jl. Woensdag een belangrijke ontdekking. Bij de verschijning nl. van den veldwachter F. A. in een hut aldaar, om voor de lOjarige volkstelling de bevolking op te nemen, nam iemand zeer haastig de vlucht. De veldwachter, die argwaan begon te koesteren, vroeg aan de bewoners de roden daarvan, waarop hem werd meegedéeld, dat het iemand was, die bang voor de politie was. A. begaf zich naar een anderen veld wachter, beiden stelden eeu onderzoek in en kwamen met behulp van het politieblad tot de ontdekking, dat de vluchteling verscheidene vonnissen had onder gaan, voor eenigen tijd veroordeeld was ter oorzake van diefstal van geld te Amsterdam en reeds twee maal door de Pruisische politie over de grenzen was teruggebracht. Hij heeft zich in bovengenoemde plaats ongeveer een maand schuil gehouden on is thans onder geleide der politic naar Assen getransporteerd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1