ons i Woensdag 7 Augustus. N? 3985, 1889. ibriek. t. ten. FEUILLETON. MAR. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. .10 af. 3 en73a. Gabrio en Camilla. rSEN. ngp. I n De Inzending van advertentlön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. VlOgCD it V. w I I Afzonderlijke Nommers VIJF CENT SN. Hü dien kip 17) Uur. o 30 Cents. i Schouw- De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden ia 1.25, franco per post f 1.70. Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. WE. Terug deer NOR- Ier Zelf- uitspat- GOUDSCHE COURANT. GOUDA, 6 Augustus 1889. Zondagavond ten 7*/a ure ia er brand uitge- WE Een verhaal uit Milaan DOOI G U I L I O CARCAN O. Kry naar het Italiaaruch DOOR VANESSA. Een pleizierreisje in Afrika. Eene jonge dame te Milaan, de 19-jarige baronesse Cantoni, eene dame, die zoowel wegens hare buitengewone schoon heid als hare zonderlinge grillen bekend is, heeft het plan opgevat voor louter pleizier togen November van dit jaar eene reis in het binnenland van Afrika te ondernemen. De stoutmoedige toeriste wordt vergezeld door eene oudere dame, die tot den aan zienlijken Oostenrykschen adel behoort. Maar be halve deze oudere dame is er nog een heele troep INQ van s, Gas- nz. ipen en FRUITEN taak. i. gehoorzasl te Leiden, welke brand zoo isnel toenam, dat spoedig de geheele zaal in vlam stond. De brandweer heeft alleen de belendende huizen kunnen sparen. De brand is ontstaan op den bovenverdieping der woning, waar de kinderen slapen. De pachter was met vrouw en twee kinderen naar het station ge gaan om een familielid weg te brengen, terwijl de huishoudster met twee kinderen van 4 en 7 jaren tehuis was. De oudste dier kinderen was door haar naar bed gebracht, kort waarna de brand door haar ontdekt werd. Men vermoedt dat dit kind met lucifers gespeeld heeft, hetgeen het wel meer deed. Gedurende den brand werd het kind ver mist, zoodat men vreesde dat het in de vlammen was omgekomen. Gisteren ochtend werd dan ook bet verkoolde lijkje onder de puinhoopen gevonden. Engelsohe snelschrijvers hebben een wedstrijd ge bonden ter beslissing van de vraag hoeveel woor den er op eene briefkaart geschreven kunnen wor den. Sylvanus Jones, van Richmond, won den prijs. Hij had op een briefkaart 36,784 woorden geachreven. b. Prjja irschrik- gd Ijjdt, ing, die van een iet Ver tikt 34, i boek- AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Goede eetlust. Eene eigenaardige weddenschap werd onlangs volgens het Russische Blad Don op het marktplein te Woronesh aangegaan. Eene fat soenlijk' gekleedo dame beklaagde zich bij eene verkoopster van brood, dat de brooden voortdurend kleiner werden. «De tarwe is toch niet duur en do broodjes tzyn zoo klein; een enkele beet en een broodje van drie kopeken is weg.” De koopvrouwtjes te Woronesh zijn intusschen ook geen katjes, om zonder handschoenen aan t0 «Maar, maar hernat^ de marchese, in ons klein legerkamp heerscht nu wel eenige verwarring, reeds drie monsignori zyn naar een beter leven over gegaan, en den eenen of anderen dag kan ook de zetel van San Carlo ledig staan «Daar denkt men wel aan, geloof mij, Signor marchese, daar denkt men ernstig aan, zoowel te Rome als te Weenen.” «Het is vreemd,” kon graaf Gian Rinaldo zich niet weerhouden te zeggen, «dat Zelfs de opvolger van San Ambrogio ons uit Weenen moet toebeschikt worden.” «Altijd grappig, die waarde graaf!” zeide de mar- chesa haastig, en met waardigheid voegde zij er bij «er zijn privilegies, en rechten, en de bon- «ordaten zijn niet voor niets gemaakt.” «Dat God dan, in dat geval aan die heeren eene In de Med. New» maakt de Heer Gould uit voerige waarnemingen over den invloed van hot electrische licht op de oogen openbaar. Hij ia daarbij o. a. tot de volgende uitkomsten gekomen. Het electrische liobt ia dat der toekomst, en is in hygiënisch opzicht in alle doelen boven gaslicht te verkiezen, terwijl nadeelen zich tot dusverre alleen bij wetenschappelijke waarnemen en werklieden, die met electrisch licht bezig waren, hebben voorgedaan, welke nadeelen ontstonden door de groote sterkte der lichtgolvingen. Deze veroorzaakten soms ont steking van het oog, "die echter onder geschikte behandeling binnen 2 a 8 dagen week werklieden en wetenschappelijke onderzoekers, die rich langoren tijd en in de nabyhoid van electrisch licht bezig houden, moeten dus door gekleurde brillen hunne oogen beschutten. Het booglicht in besloten ruimte ia door het flikkeren ongemakkelijk en verdient het verbeterde Edison’s gloeilicht hier de voorkeur. kameijuffrouwen en lakeien aangeworveo. De kara vaan zal in haar geheel onder de bevelen staan van den kolonel Camperio. De reis, die precies don 1 November begint, zal 13 maanden duren. Eerst -/f M.v v* u.ufto- ^ordt Aden en dan Massowah bezocht, en dan is broken in de woning van den pachter der Stads-de koene reizigster in allen ernst voornemens den tocht naar ’t binnenland van ’t Zwarte Werelddeel te ondernemen. keuze ingeve, gelijk aan die van het goede volk van Milaan, toen het den prefect van Theodosia tot zyn herder koos!” «En dat vooral spoedig,” voegde de pater er bij, lachende om hetgeen graaf Gian gezegd had; «omdat de tyden moeilijk zyn.” «Wie zou dat niet weten?” hernam de marchesa Ricciarda. «Maar de voorzichtigheid is eene goede raadgeefster, die zich nooit van de kracht scheidt Voorzichtigheid en kracht zyn do twee beginselen die elkaar helpen; maar ik, ofschoon eene vrouw, raad de kracht «En de eerwaarde, de marchesa heeft gelyk. Wij moeten, in de politieke omstandigheden, waarin wij ons bevinden, verstandig handelen, on oplettend luis teren naar de stem, van wat ook ik staatkundige voorzichtigheid noemen zal. De gelegenheid is bijzon der guüstig, en, wee ons, zoo wij die laten ontsnap pen! Het land wordt maar al te zeer ontrust, door de hersenschimmen van eenige weinigen Graaf Gian Rinaldo glimlachte in zichzelven, en schudde even het hoofd, en ofschoon oen woord, scherp als een pyl, op zijne lippen zweefde, ant woordde hij toch niets. «Apropos,” zeide de heer des huizes, «hebben de heeren de dagorde van zijne majesteit gelezen, bij gelegenheid van de geboorte van den keizerlijken prins?” «Wy hebben het in de courant,” zeide de padre lettire. «Het is niet kwaad, maar hot is niet genoeg.” pakken en zij zijn er evenmin als ergens elders mee ingenomen, dat men haar bedingt of aanmerkingen op hare koopwaar maakt. Onze brood verkoopster ergerde zich dan ook verschrikkelijk aan de aan merking van de andere en wilde deze twintig broodjes van drie kopeken om niet te geven als zij een van die broodjes zelfs in vijf beten naar binnen kon krygeu. De op haar manier thans beleedigde vrouw nam in goed vertrouwen op haar niet te klein mondje het aatfabod aanzy greep een broodje uit den korf, drukto hot wat in elkaar en hapte er dapper op los, een, twee, drie keer. Ongelooflijk snel verdween bet voorwerp der weddenschap tusschen do kaken der eetgrage vrouw en na de derde beet hield zij nog slechts een zeer klein brokje tusschen hare vingers. Onder het schaterend gelach der talrijke omstanders moest onze koopvrouw de twintig brood jes uittellen en de overwinnares in deze eetwedden- schap ging er in triomf mee heen. Dat ze haar wel bekomen In De Locomotief komt een lang verhaal voor van het bekende vergiftigingsgeval te Soerabaja, dat in hoofdzaak eensluitend is met hetgeen reeds is meêgedeeld. Waarschijnlijk heeft het vergif gezeten in een ajam kodoq, want het jonge meisje Van Delden, dat ook gestorven is, hoewel het niet aan den maaltijd had deelgenomen, heeft den dag daarna ten huize van den heer Moll van dien kip gegeten. Het werd evenals de heer Greig en de dames Moll wegens cholera behandeld. «Wat do oorzaak van den dood betreft, schrijft De Loc.," bestaat nagenoeg bij niemand meer twijfel aan vergiftiging. Dr. Smeding die lang heeft vastgehouden aan cholera, moet ten slotte zijn ge komen tot het gevoelen der doctoren Leuzinger en Hoffman, die beweren dat vergiftiging door arsenicum heeft plaats gehad. Dat de geneesheeren hiertoe zijn gekomen is niet te verwonderen, maar wel dat «En wat staat er in?” vroeg de marchesa. «Ik herinner mij de juiste woorden niet maar zijne majesteit dankt de goddelijke genade, die hem een zoon geschonken heeft; en benoemt dezen tot kolonel, van zijn eigen regiment enz., numero enz., en zegt dat hij voortaan den titel zal voeren van keizerlijke prins.” «Eene interessante gebeurtenis!” riep graaf Gian Rinaldo, zich naar zijne dame wendende. «Een ko lonel met een slaapmutsje op, en een bavetje voor!” «Al de dagbladen zijn er mede ingenomenher nam de andere. «Dat is waar!” verzekerde de proost, tusschot de hapjes door, «ook de Civilta Cattolica «O! dio zullen wij maar laten rusten," hernam haastig zijn eerwaarde. «Ik heb het al meer gezegd met allen eerbied voor de godgeleerde, doch niet voor de politieke meening van de redacteurs, geloof ik, dat, dat blad, niet, zooals men het noemt, op de hoogte van den tijd is Bij deze woorden, bij deze openlijke verklaring, die misschien geen enkele van het aanzienlijke ge zelschap verwacht had, keken eenigen elkander ter sluiks aan, verbaasd, onzeker; en, een oogenblik zwegen allen. En hiefr, zal het niet ongepast zijn, om van dien persoon het weinige te vertellen, wat er van gefluisterd werd, sedert den dag, dat hy in Milaan verscheen, en, voorzien van invloedrijke aan bevelingsbrieven, zich in het huis van den marchese presenteerde, en door hem met groote onderscheiding

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1