BINNENLAND. MER, 18. ANE DON. kt. N? 3987. VrUdag 9 Augustus. sten. omen i m73*. A MAR. telling d, 1889. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. jut de FEUILLETON Gabrio en Camilla. Jrijs- port xem- 1 De inBending van advertentién kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave. ien wor- Sleeding- fd, tegen 4 dagen J 30 Cents. van Gor- ienalle rSCHE •n onder Fulxenen 7 Uur. Een verhaal uit Milaan 19) De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. den Schouw. Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. De Tweede Kamer is bijeengeroepen tegen Dins dag 20 Augustus te 2 uur. IPPER tantore der te 'e-Gra- a. KNOX goudschecourant IT 3. nooB G U I L I O CABCA.NO. Fry naar het Italiaanech DOOS VANESSA Verwondert men zich over den onverzadigden reislust» van den Dujtschen Keizer, de Figaro heeft reken bij de '3 en 73a, Aan het weerbericht over Juli, opgenomen in hel Utr. J)affbl. ontkenen we het volgende «De maand Juli vormt oene groots tegenstelling met hare voorgangster Junizjj is meer dan 3,5“ ge middeld kouder geweest en bleef 1,5° beneden hare normale temperatuur. De eerste decade was nog 0,6° te warm, doch de overige dagen der maand waren allen te koud. De 15, 16 en 22 Juli lever den elk een tekort van meer dan 11°, de 17 zelfs een van 18,°5. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. V. Nu echter, is dat voorbij. Een woord aan hare lippen ontsnapt, heeft aan haar zelve en aan anderen de gedachten ontdekt, die sedert een jaar en langer, haar leven zjjn. Zij vreest niet meer, zij twijfelt niet meer, zij bemerkt dat zij zich niet meer lijdelijk kan onderwerpen, en zij ia er bijna blijde om. In de geestdrift van dat oogenblik, gevoelt zij al de betoovering van de hoop die tot zekerheid wordt, al de reine kracht der deugd. Neen, hare denkbeelden zullen niet sterven; en weer komt voor haren geest het tooneel van een wonderschoonen avond, en een met sterren bezaaiden hemel; eenige woorden, die zij in zichzelve herhaalt, omdat zij geen enkel daar van vergeten heeft, dan eene belofte, een groet. Indien dat alles een hersenschim was, zou zij er van sterven, maar die herinnering sterft nooit I Maar neen, wat zij gelooft, is waar; wat vermogen nu Evenals in vorige jaren wordt ook thans weder in Zuid-Limburg geklaagd over het schoolverzuim op het platteland. Naar oude gewoonte is bet de oogst, die de kinderen van do school terughoudt, hetzjj om veld- In veel deelneming mag zich de a. s. zwemwed strijd te Amsterdam verheugen: Voor de baan van 600 M., te zwemmen op Za terdag 10 Augustus ’s-middags 8 uur, hebben zich opgegeven: J. D. W. Liining, J. J. M. Karis, F. W. 11. v. Gilse, te Botterdam; A. W. Slotemaker, J. Dunlop, J. M. Hagenbeek, J. Loonuit, te Arnhem; H. Duh- mann, Zwolle; J. D. Bloemen, A. M. Harthoom, A. Vaak, C. J. v. d. Poll, J. H. v. Greuningen, G. J. Lohman, te Amsterdam. Ook de deelneming voor den volgenden dag is zeer grootde voornaamste snelzwemmers uit Am sterdam, Rotterdam, Leiden, Delft, Arnhem, Kampen en Zwolle hebben zich laten inschrijven. De barometerstand was meestal beneden de nor male, gemiddeld 1.65 mM., en schommelde tnsachen 748 mM. den 26. en 768,5 mM. den 2. Juli. De eerste 5 dagen, den 11. en 12. en de laatste 4 dagen der maand stond hij boven de normaal, de overige dagen daaronder. De vochtigheid in deze maand was zeer groot, en de gevallen regen komt juist overeen met die van de maand Juli van het vorige jaar, nl. 126.7 mM., dat is 51.4 mM. meer dan de gemiddelde hoeveel heid in die maand bedraagt, doch noch 56.8 mM. minder dan in 1865. Zestien dagen kwamen voor, waarop het meer dan 0.5 mM. regende, dat is 7 dagen minder dan het vorig jaar. Het meeste regen, 32,6 mM., werd afgetapt den 26. Uit een regen bui viel 31.5 mM., welke hoeveelheid slechts in 1851 en in 1873 met 1.1 mM. en 3.7 mM. werd overtroffen. De geringste hoeveelheid regen, in Juli gevallen, is 5.2 mM. in het jaar 1885. De wind had steeds een W in haar naam en was het krachtigste den 22n en 25n, toen eene wind kracht werd waargenomen van 15 en 16 KG. op de overige dagen was de kracht zeer gering. Geen enkelen dag in Utrecht is de lucht helder geweest, maar steeds bedekt en zwaar bewolkt. Onwéêrs kwamen veelvuldig voor. Het totaal dor ingezonden berichten bedraagt 786, dat is 306 meer dan in het vorig jaar. Op een dag, den 13n, werden ontvangen 152, den lOn 126 en den 16n 130 berichten. Over geheel Europa was het eveneens te koud, en hield het weêr met Nederland ongeveer gelij ken tred. de luchtreizigster. Wie weet, of, wanneer een volgend jaar de zwaluw terugkomt, om haar nestje te maken onder het dak, wie weet, of zij haar dan nog zal terugzien 1 Zij keek in den tuin; in de laan wandelden hare moeder en pater Onofri langzaam op en neder; zij rechtop, deftig, als altijd; hij gebogen, onderdanig, met ongelijke schreden. Zelden liet de marchesa zich zien, vóór het ontbijtuur sloeg, en vóór zij op de tribune, die aan hare kamer grensde, de mis had bijgewoond in de kapel van het kasteel. Deze wan deling, op dit ongewone uur, met dezen man naast haar, verontrustte het meisje, dat van dien kant reeds wolken zag opkomen. Zij wist dat hare moeder haar geen woord zeggen zou, van wat zij vermoedde of voor waarheid hield, zonder er eerst over te spreken, met den man, dien zij in elk ernstig geval met eer biedige ondj kant, dad gaarne zijl hem liet ovdrheerschen, en in bijzondere gevalleh meer zijne goedkeuring dan zijne leiding vroeg. Zij waren als twee machtige naburen, die elkander goed kennen, en in zaken, die hen beide betreffen, elkaar geen hulp of raad onthouden; maar die, van tijd tot tijd naijverig zijn op hunne macht, en niet toestaan, dat de een de grenzen, de rechten, of het gezag van den anderen aan tast. Maar, ofschoon van dit alles overtuigd, zou Ca milla blijde geweest zijn, als hare moeder met iederen, mits niet met dezen man, over haar gesproken had. adeltrots, en vooroordeelen van stand en fortuin, en eerzucht, en onrechtvaardige gestrengheid, wat vermogen zij tegen eene belofte, die niet gevraagd, maar gedaan is, tegen eene opkomende genegenheid, die gevoelt dat zij nooit vergaan zal. Dat waren de gedachten van Camilla in dezen stil doorwaakten nacht. Maar te midden van de verwarde voorstellingen van de toekomst wist zij be paald en duidelijk wat haar hart wilde; en toen zjj, zonder op de vlucht des tijde gelet te hebben, maar vermoeid door al die aandoeningen, zich ter ruste begaf, was hare ziel kalm gewordenen, bedaard en vol vertrouwen, zag zij den volgenden dag tegemoet. Zij knielde neder aan den voet van het bed, en langzamerhand losten hare gedachten zich op in een gebed, dat geene woorden zouden hebben kunnen uitspreken, doch dat door God werd verstaan. Voor zichtig, om geen gerucht te maken, kleedde zij zich uit, en toen de gordijnen van haar bed dichtvielen, kwam de rustige slaap van hare kindsheid voor eenige oogenblikken over haar. De dag stónd reeds hoog aan den hemel, toen zij ontwaakte; in huis was alles reeds in beweging. Zij was anders, wanneer de zon pas opkwam, reeds in den tuin; dus kleedde zij zich haastig aan, en opende het balkon. Dicht by haar, onder eene uit springende kroonlijst vloog eene zwaluw heen en weder, dezelfde, die haar eiken morgen met haar gekweel wekte; zij dacht, dat, daar September haast voorbij was, dit misschien de laatste groete was, van arbeid te verrichten, hetzij om op een jonger broertje of zusje, of wel op eene grazende koe te passen. Het moet ter eere van de meeste onder wijzers gezegd worden, dat zij zeer tegen dit school verzuim ijveren en niets onbeproefd laten om de ouders van de nadeelen er van te overtuigen. Meestal echter stuiten zij op niet te veranderen toestanden, of op onwil. In de heden ontvangen Amerikaansche dagbladen vinden wij eene modedeeling van den directeur van den dierentuin te Washington, Men had aldaar ergen last van ratten en slaagde er slechts, op zeer onvolkomen wijze, in ze te van gen. Met allerlei lokkend voedsel waren tever geefs proever; genomen, toen de directeur op den inval kwam, zgpd van zonnebloemen in de val te werpen. Nu worden dag aan dag zoovele ratten gevangen als de vallen slechts kunnen bevatten. Indien de proefneming hier ook gelukt, doet men ons genoegen ons dit mede te deelen. (AI.) Bij een inspectie rau het 13e regiment huzaren te Pest hadden de manschappen twee uren achter een verschillende oefeningen uitgevoerd, toen de commandant-kolonel Von Illes het bevel gaf om in galop te ryden. De paarden waren echter zoo ver moeid, dat zij dit niet meer konden doen. De eerste rijen vielen, en de volgende vielen over hen heen, zoodat het terrein in een oogwenk als bezaaid was met gevallen ruiters en paarden. Een huzaar werd terstond gedood, drie werden zoo zwaar gekwetst, dat aan hun beterschap wordt getwijfeld, dertien braken beenen of armen, en tien werden licht gekwetst. Bovendien ontvingen 87 paarden zulke ernstige wonden, dat zij voor den dienst on bruikbaar werden. GOUDA, 8 Augustus 1889. Bij koninklijk besluit is C. H. Felix, arts, be noemd en aangesteld tot officier van gezondheid 2e kl. bij het personeel van den goneesk. dienst van het leger in Nederl.-Indiê. indetaKping raadpleegde; aan den anderen cht er aan, dat, hoezeer hare knoeder jne.meesring vernam, zij zich toch nut door ovdWteerschen, en in bijzondere gevaller- als twee machtige naburen, die elkander goed kennen, T

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1