BINNENLAND. Maandag 12 Augustos. N- 3089. tomen OON. Prijs- IMER, gut de 1889 Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Gabrio en Camilla. ten ÏOMS port jxem- >n van Gor- eedenalle ENER i-FABUKK, TIMAEUS, Nederland, rEBER, 230, SIMM- rraad. 9. ^ILZE. mden wor- s-Kleeding- erfd, tegen n 4 dagen TSEN. lat FEUILLETON. ing. Do insenrting van advertentiön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. ia 21) diner uiteprak, in tegenspraak met hetgeen hare mnotlor hnJ nra. ris» j hebben moet, dat te verdrijven.’ CMAN Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. twee bij Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. NT FRUITEN imaak. ud. s der Zelf- ae uitepat- GOUDSCHE COURANT. uitreken bjj de 3 73 en 73a, Een verhaal uit Milaan nooa GUILIO OARCANO. f'rij naar hef Italiaamch DOOB VANESSA. Te Schoonhoven is bij de Ned. herv. gem. be roepen ds. J. Viuk, te Lopik. Baar deze predikant, die vroeger in' Amerika arbeidde, nog geen jaren achtereen te Lopik heeft gestaan, zal er de Synode aanvraag moeten worden gedaan om dis pensatie tot de aanneming van het beroep. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Tot Lid van den gemeenteraad te Lekkerkork is gekozen de heer M. de Jager, in plaats van den heer H. Streefland, die zijne herbenoeming niet heeft aangenomen. afb. Prijs verschrik- leugd Ijjdt, eering, die leri van een jj het Ver markt 34, iet bedrag, ken boek- In een klein huisje op het Zieken te ’s-Graven- hage drijft een oude man een boter- en kaaswin keltje, terwijl hij in dat gebouwtje nog een vertrekje beeft afgezonderd tot het houden van een kost ganger. Zoo had de man nog tot vóór eenige dagen een schoenmaker in den kost, die zijn vrouw en twefe kinderen te Rotterdam had lachtergelaten. Die commensaal was nogal achterlijk gebleven in het betalen van zijn kosthuis en had daarom aan- ze&l6ng gekregen de woning te verlaten, waarin hij berustte. Gisteravond echter toen do oude man aan de deur van zijne woning stond, kwam de schoenma ker tot hem en vroeg weer in huis te worden op genomen. CDit werd geweigerd. Onmiddellijk hierop haalde de schoenmaker een mes, dat hij in zijn vak gebruikt, te voorschijn ei) bracht daarmede den winkelier een wonde in den buik toe. De gewonde had nog de kracht het scherpe werktuig uit de wonde te trekken, maar stortie onmiddellijk hierop dood ter aarde. De dader werd door eenige personen, die van het voorval getuigen waren, achtervolgd, gegrepen en aan een politie-agent overgegeven, die hem naar do politie-afdeeling aan de Nieuwe Haven bracht, waar de commissaris voorloopig een onderzoek instelde. De justitie zal hebben uit te maken of hier moord met voorbedachten rade, dan wel zware mishande ling met den dood als gevolg, bedreven is. Zie, dat is de gewone uitvlucht, het hart! Zit het verstand dan in ’t hart? Ik wist niet, dat gij juist waart, zooals de anderen. Het hart is dikwijls eene slechte raadsman, en altijd een slechte gids.” Vergeef my, Signora marchesa begon de priester. //Kom, kom,” hernam de dame, wij zullen er nu niet meer over praten, wij behoeven geene theorieën te behandelen hMijne dochter is een ver standig meisje; zij is altijd onderdanig en lief ge weest, zooals eene dochter betaamt; zij kent onzen wensch, en moet begrepen, dat wy slechts haar welzijn bedoelen. Gij moet er dus over nadenken, ernstig, zoolang gij wilt. En kom dan bij uwe moeder, om haar to zeggen, wat uw hart, maar uw hart, voorgelicht door het verstand, u zal ingegeven hebben. Niet waar Camilla? De wijze waarop zij dit laatste zeide, ontnam het meisje alle hoop dat zij begrepen was, of dat hare moeder medelijden met haar hebben zou. Dit gesprek was al te smartelijk voor haar eenvoudig open gemoed. Hare moeder was opgestaan, liep de kamer op en neer, en, als om hare drift Ie koelen, plukte zij de droge bladeren van de bloemen, die op het balkon stonden. Camilla deed haar best om niet to schreien. Het was onmogelijk, dat het gesprek, in zulke be dekte termen, en met zooveel zelfbeheersching blééf voortgaan. Gedurig was het op het punt van afge broken te worden door den onderdrukten toorn van de eene, of den zielsangst van de andere. Indien de marchesa nog één woord gesproken had, zou, wat daar kookte in hare ziel, en verborgen was in het diepste van hare borst, zich een uitweg hebben ge baand; een door haar gehate naam zou hare lippen ontsnapt zijnen zij wilde dien niet uitspreken, wilde hare docllter in de verste verte niet laten merken, dat die yam haar voor den geest zweefde en haar eenige achterdocht inboezemde. De geestelijke, een man van de wereld, zag dit alles terstond in; en, het behoeft niet gezegd te worden, hoezeer hij er zich mede vermaakte; maar hij begreep dat eene scène, een twist tusschen moe der en dochter moest voorkomen worden; en, op zijne beurt ópstaande, naderde hij de marchesa. ff De signora zegt terecht, laten wy tijd nemen om na te denken; het zyn van die dingen welke met bedaardheid, met kalmte en overtuiging moeten beslist worden. De marchesina weet, wat haar te doen staat, en zal het vertrouwen niet teleurstellen, dat men in haar stelt. Laten wij haar aan zichzelve over En hij maakte eene beweging om de dame te volgen, die reeds op den drempel stond; toen zeide hij, alsof hij berouw» had: //Neen, als de signora marchesa het permitteert, zoo het niet al te indringend is, zal ik nog eenige oogenblikken bij de lieve jonge dame blyven, om my te verontschuldigen en, zoo er nog een wolkje mocht overgebleven zijn, dat de goede meening verduisterde, die zij van roy Loltlton mnof rlnf. ft» vowln'ivan GOÜDA, 10 Augustus 1889. Aanstaanden Maandag 12 Augustus zal het vijftig jaar wezen, dat de heer C. Veriooij aan de zaak der firma G. B. van Goor Zonen verbonden ia. Zulk een feit verdient, vooral waar het een ach- tenswaardig en ijverig man betreft, openlijke vermel ding. Het zal den jubilaris zeker niet aan blijken van belangstelling ontbreken. Enkele jongelieden, die voor plaatsing aan de militaire academie in aanmerking kwamen, hebben aan eene plaatsing by de zeemacht de voorkeur ge geven. Dientengevolge heeft de Minister van Oorlog eene nadere beschikking genomen, waarin de open gevallen plaatsen en ontstane vacatures zijn aan gevuld. Onze stadgenoot G. B. Noothoven van Goor thans by de infanterie hier te lande geplaatst. Gisteren omstreeks 1 uur bemerkte de kapitein der stoomboot „de IJsel”, welke te Botterdam voor den wal lag, dat er rook uit het achtergedeelte kwam. Onmiddellijk werd de deur, welke het buffet afsloot, ingetrapt en roet behulp van emmers water word de brand gebluscht. Bij onderzoek bleek dat het buffet beschadigd was, doch de schade is voor don hofmeester veel grooter, daar flesschen, glazen enz. gebroken zyn. De oorzaak is niet bekend. Drie spuiten waren dadelijk tegenwoordig, doch behoefden geen water te geven. De dienst werd niet gestoord. naar Engeland en Duitsch- In en ge ons land exporteerde, min In 1884 was het bedrag gestegen tot 161/, millioen en daarenboven nog 6 ton aan ingomaakte groenten. Een steendrukker te Berlijn lood reeds geruim en tijd aan steken en suising in het oor. De hulp van een dokter werd ingeroepen ea doze haalde een nog levenden krekel uit het gehoororgaan van den steendrukker. Het Bataviaaech Nieuweblad meldt In de desa Mlatjé, Koedoes, bracht een oelerwe- lang, een der vergiftigsto slangsoorten, een bezoek bij een inlandsch gezin. Niemand thuis vindende daiï een klein kind, dat op de balé-bale' speelde, kroop ze daarheen en beet het. Juist kwam de moeder thuis en, ziende wat er getreurd was, wilde ze haar kleine te hulp komen, doch voordat ze dit kon doen, was de slang haar genaderd en had haar in den voet gebeten. Nog niet bekomen van den schrik, kon ze haar man niet waarschuwen, die haar ter zyde duwde en op de slang trapte, waarop deze ook hem in het been beet. Nog op dienzelfden dag overleden man, vrouw en kind aan de slangenbeet. VI. En na de. woorden, die Camilla aan het laatste moeder gezegd had was den twyfel in den geest der marchesa tot zekerheid geworden. Met moeite hield zij zich in. Zij stond op, deed een paar schreden, en zeide tot hare dochter, die onbeweeglijk was blyven zitten. „Ik verwachtte, dat het voorstel van zulk een -uitstekend jongmensch, van een bloedverwant, een vriend, beter zou ontvangen worden. Voor het eerst zie ik mijne dochter zich verschansen achter allerlei redenoeringenvoor het eerst zie ik haar niet vertrouweliik, niet be- I daard «Ach, mamal” met eene schreiende stem, «be schuldig mij niet, laat mij geen berouw hebben, dat ik tot u gesproken heb, zooals mijn hart mij ingafl dat jaar bedroeg de waarde der versche of meer De rerslagene is genaamd A. de Kleer en de bedryver van den aanval heet F. van Prielen. De dader is ongunstig bekend. De Schah heeft Dinsdag op de Parysche tentoon stelling een bezoek gebracht aan de Nederlandsche diamantslijperij. Vóór zyn vertrek boden de heer- en Boas hem een geheel onbewerkten diamant aan, nog van zijn „gangsteen" omgeven, om als aan denken in zijn verzameling te bewaren. Onze groentennitvoer land is sedert 1860 ongelooflijk toegenomen. droogde groenten, die 2 ton gouds.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1