lp* BINNENLAND. - Zoon, ngen. IBS. Dinsdag 13 Augustos. (N- 3990. 1880. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Gabrio en Camilla. i Jr., iheden JT OS. Biljetten). De insending van advertentlön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. iKOM. UIT IËN. levering van supers 3ent. BIER. FJEUILLETON. -Een verhaal uit Milaan 1 i Afzonderlijke Nommer» VIJF CENTEN'. de lust en ijver werkzaam is. Van de door den Ned. Rbijnspoorweg aangeboden nog jaren als leider tlACTAnhairl nm rlaa *1.nnrlarva VAor imrmi nzlorJ tnwlnf J gelegenheid om dea Zondags voor verminderd tarief 22) soms ON Zoon. rhnnden. tingen wor- >uden. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. iDONDER- nur in het per persoon, G» 49 cents Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. Rotterdam, ents en 20 sche Cou- ien door het IKMAN en er W00N- mco brieven zer Courant. GOUDSCHE COURANT. i. Glazen ent. sverhooging rtna's byge- drie-dubbele n steen ge- lieverd. >nw bjj den 15, alwaar ïdag te spre- i bezoek uit- DOOB GUILIO CARCAN O. Vrij naar het Italiaanech DOOB VANESSA. naar den Haag te reizen, maakten Zondag 11. 218 personen gebruik. Bedankt voor het beroep naar Weetmaas (cl. Dor drecht) door da. H. J. Hulacher, te Beeuwijk (cl. I Gouda). ande I ds. Wildeboer, niet onthouden. Ook de heer Mun tendam ontving van Z.E.w. een woord van dank voor het flink optreden van ’t zangkoor, waarbij hem tevens door Z.E.w. werd toegewonscht, dat hij j t van 't koor mooht werkzaam zijn. Ofschoon de opkomst van belangstellenden Te Bennekom, waar hij tijdelijk vertoefde, is over leden de heer G. A. Hoogevein (anti-revolutionnair,) sedert 1880 lid der Provinaiale Staten van Zuid- Holland voor Alphen. De overledene was een der stichten van de Vrije Universiteit te Amsterdam. niet ^bijzonder groot was, daar velen over het kwartje entrée niet tevreden waren, doch hetgeen gedaan had om een al te grooten toeloop te weren, waren de opgekomenen hier zeer gezellig en stichtelijk bijeen. Gedurende de kermis, zullen er in 't gebouw eiken avond spreken optreden. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. VI. vis het noodig,” sprak Camilla na een oogenblik twijgen. met bedaardheid, „is het noodig om deze, of wie weet welke andere veronderstelling te maken, wanneer het mij zoo gornakkelijk is om een recht- streeksch antwoord te geven?” „En dat antwoord zou zijn? „Dat Camilla haar hart en haar leven niet geven kan, aan een man, dien zij sedert lang kent, en wien zij hare achting niet schenken kan.” u Zelfs geene achting, marchesina? Is het mogelijk? „Vergeef mij, zoo er bitterheid, onrechtvaardigheid misschien, in mijne woorden doorstraalt. Maar gij hebt het gewild, en, zoo ik ronduit mijne meening gezegd heb, dwing mij dan nu niet om redenen te zoeken, of bloot te leggen, welke gij, overigens, nAlAT* WlAof Vannen zlnn llr i Woensdagavond II. werd te Oudewater het nieuwe gebouw voor christelijke belangen ingewijd. Bij die gelegenheid voerden de predikanten H. Wildeboer en J. W. Margadant, benevens ds. ten Bosch uit Gouda bet woord, zong de gemeente eenige kerke lijke liederen en liet zich bij afwisseling het zang koor «Hosanna", onder leiding van den heer P. J. Muntendam, hooren. Het gebouw, dat in den voorgevel prijkt met den naam: Rehoboth (de Heer heeft ons ruimte gemaakt,) en dat in eenvoudigen stijl is opgetrokken, is zeer netjes, zoowel van binnen, afgewerkt en doet den architect H. Berkhof en den bouwmeester W. i Hardenbol, alle eer aan. Een woord van lof werd Gisteren middag omstreeks 5 uur is op de Markt i *!ttn ?ok bÜ. (1° plechtigheid der inwijding door -J t via W v IrlnnAnv mot Anlnonnon I Inlr rsA hoor Afiin- een persoon, v. d. Vegt genaamd, in elkander ge zakt en was oogenblikkelijk dood. Op 15 Augustus viert de hoer G. de Mooij bij i Rijkstelegrafie zijn 25-jarig jubilé. Het Radicaal Weekblad deelt mede dat de heer F. Domela Nieuwenhuis, die sinds lang lijdende was aan keelaandoening, thans in Frankrijk ver toeft en daar onder behandeling is van een genees heer. De Waal toch is naar het blad meldt, in den laatsten tijd zoo zeer toegenomen, dat de heer Domela Nieuwenhuis bijna niet meer spreken kan, en op het congres te Parijs moeite had, een paar keer behoorlijk verstaanbaar te spreken. //Maar iemand als baron Baimondo bet is niet maar de eerste de beste, het is een vriend en bloedverwant «Juist omdat hij een bloedverwant is, omdat ik hem niet pas sedert gisteren ken, kan ik zeggen, dat wij op eene zoo geheel verschillende wijs gevoe len en denken. Neen, neen, het is onmogelijk Niet dat ik hem voor slecht, voor een man zonder verdienste houd, hij is een man uit de groote we reld, maar zijne manier van 1 o en gewoonten Ik weet niet, of ik het zeg- wanneer, nadat de illusies verdwenen, de betoovering -A --0Q j0 begoocheling van die jeugdige droomen voorbijgegaan is; wanneer de onverbidde lijke werkelijkheid zich mengt onder die bedrieglijke liefde, denkt gij dan, dat het verlangen naar wat gij verlaten, opgeofferd, verloren hebt, nooit weer ontwaken zal? Er is iets anders noodig om aan het hart voldoening te verschaffen, dan de her innering aan de offers die men gebracht heeft; dan kleingeestige plichtsbetrachting! Camilla werd bleek; de woorden van dien ge- vreesden, maar nog niet verachten man, die koele in dringende redeneering, die zonder alles te willen zeggen, zijne gedachten liet raden, om den indruk, dien hij maakte, te verhoogen, bracht haar in de war, maakte haar boos. Hij, daarentegen, was opge togen over het voordeel, dat hij behaalde. z/En zóó,” vervolgde hy, «is de wereld ook een tiran, en soms is het beter GOUDA, 12 Augustus 1889. Twee leerlingen der rijks hoogere burgerschool hebben een voldoend eindexamen afgelegd, nl. de heeren W. Sablerolle en C. J. Groothoff. Eén is niet geslaagd. Zooals wij reeds in ons no. van Zaterdag meldden, herdacht heden de heer C. Verlooij den dag, waarop hij voor 50 jaar in dienst trad bij de firma G. B. van Goor Zonen, waar hij nu sedert 1851 als op zichter der drukkerij en binderij nog steeds met De met frisch groen en bloemen gedeeltelijk versierde drukkerij, gaf den jubilaris, die op dezen voor hem zoo gedenkwaardigen dag per rijtuig werd afgebaald, bij zijn binnenkomen de eerste verrassing, terwijl het gezamenlijke per soneel een welkomstlied ter zyner eere aanhief. Daarna ontving hij de ondubbelzinnige bewezen van vriendschap en waardeering, waarvan ook een fraai bouquet de tolk was, allereerst van den patroon den heer J. M. Noothoven van Goor, die onder de hanelyk- ste woorden hem een cadeau in goud vereerde, waarna het personeel van drukkerij, binderij en kan toor eveneens passende souvenirs aanboden met hunne wenschen om den waardigen jubilaris nog lang, even flink en ij vervol, in hun midden te mogen zien. De persoon, die zijn vroege ren kosthuishouder op het Zieken te ’a Hage een messteek in den buik toe bracht, waardoor deze overleed, is, onder beschul diging van doodslag, naar het huis van bewaring overgebracht. Op het oogenblik, dat de snoodaard het mes op het lichaam van den opden man richtte, voegde hij hem toe«nu daar dan", waaruit men het ge volg trekt, dat bij deze treurige geschiedenis de dader niet zonder voorbedachten rade heeft ge handeld. M, Op den 22sten Juli 11., overleed te Köstritz (in Thürinzen), in den ouderdom van 86 jaar, de heer J. Sieckmann, do welbekende Daldiakweeker, die in den loop der laatste halve eeuw een groot aantal nieuwe Dahlia-verscheidenheden in den handel bracht. Waaronder omstreeks 1853 de eerste zoogenaamde Lilliput-Dahlia’s en eenige jaren later de D. viridiflora. (Sempervirene.) dat gij groote, zeer groote moeielijkheden tegemoet gaat, die gij misschien het hoofd niet zult kunnen bieden. En zelfs, indien, na veel bitter lijden, en veel strijd, die moeielijkheden overwonnen konden worden, gelooft gij dan, dat de dag misschien niet komen zal, waarin gij het betreuren zult, dat gij niet geluisterd hebt, naar de stem uwer moeder; dat die dag nooit zal komen? Meent gij dat eene vereeniging alleen uit liefde gesloten, voldoende denken, zijne neigingen 1 is om de liefde levendig te houden? En gen moet, maar het schijnt mij toe, dat zijne ziel vervlogen, dood is voor alles wat groot is en schoon.” Terwijl zij dit zeide, met eene zenuwachtige drift, die zij bijna niet kon bedwingen, stond het meisje op, en haar blik zoo trotsch en verachtelijk tevens, verbaasde den listigen priester. Een weinig verrast door dit bepaalde antwoord, wist hij eerst niet, wat te zeggen; toen verzocht hij haar met een teeken om nog niet heen te gaan, en zeide: Vergeef mij, marchesina, maar deze afkeer van eene verbintenis, die uwe ouders en uwe geheele familie eenparig beschouwen als zoo eervol, zoo in alle opzichten passend; die afkeer, ook ik spreek openhartig, even als gij gedaan hebt, kan zijn oorsprong hebben in de redenen, diq ik vernomen heb, kan misschien ook zijn oorsprong hebben in andere, die gij misschien u zelve nog niet bekend hebt. Ik dring mij niet bij u in, ik verlang niet in de harten te lezen, maar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1