w LE1Y UI, te verroegen 1889 BINNENLAND. tons )0T, ENS, n Beer van ram, Nieuws- en alen, FEUILLETON. Gabrio en Camilla. EXT, TSEN. ing. jg Woensdag 14 Augustus. 3991. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, Tijclerij ïR. Justus, onds, en onge- ECTIE. De insending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. IX. en iat K.ENS, t lordingen ge 23) MAN Zoon. Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschgnt. der Zelf- le uitspat- prjjetenspoe- r Bogen 117a. LOSTER. ENBEUR8.» Granen, Rotterdam. Hen verhaal uit Milaan G D I L I O °C A R C A N O. Fry naar het Italiaanech DOOB VANESSA. Te Weenen ie een tot dusver onbekende oog» riekte uitgebroken, waardoor de oogappel wordt aan gedaan. De oogleden zijn gezwollen, terwijl rich witte vlekken op het hoornvlies vertoonen, waar door de patiënt bijna niets kan zien. Volgens een verklaring van professor Stellwag, den hoogleeraar in de oogheelkunde aan do Weener universiteit, is deze ziekte tot dusver niet vóórgekomen. De ziekte is echter niet gevaarlijk en de behandeling is ge makkelijk. Heden (Dinsdag) is het 40 jaar geleden dat G. Hordijk in dienst der gemeente kwam als verver. In de gemeente Berg- Ambacht komen in meerdere gezinnen gevallen van roodvonk en mazelen voor. Reeds is een zevenjarig kind aan bet roodvonk overleden. FRUITEN maak. id. Wij lezen in het W. D. Van zeer goed ingelichte zijde ontvangen wij eenige mededeelingen omtrent den toestand van Z. M den Konipg, die de ongunstige geruchten, welke in de vorige week door buitenlandsche bladen werden ver spreid, volledig logenstraffen. Onze berichtgever doelt ons mede, dat de toestand van Z. M. tegenwoordig zóó gunstig is, als men met ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. afb. Prjjs verschrik- jugd lijdt, wring, die en van een het Ver- narkt 34, et bedrag, :en boek- GOÜDA, 13 Augustus 1889. Dat hot edele Kolfspel hier ter stede met succes wordt beoefend, is bekend. Wij hebben verscheidene uitstekende kolvers in ons midden. Dit is opnieuw gebleken bij den wedstrijd te Delft. Deze had Zon dag in de keurig gedecoreerde kolfbaan aldaar plaats. Er waren 45 deelnemers. Onze stadgenoot, de heer J. H. Spiering, behaalde den eersten prjjs met 110 punten. De volgende prjjzen werden behaald2e pr. J. den Braanker, Delft, 87 p.3e pr. H. Zeelenberg, Delft 86 p. 4e pr. A. Wijsbroek, Schiedam, 80 p.5e pr. A. J. Zoetmulder, Schiedam, 77 p.6e pr. Jac. A. v. Schaik, Delft, 76 p. en 7e pr. G. J. Vincent, Schiedam, 73 p. GOUDSCHE COURANT Intusschen zal in dien enkelen dag, eene liefde ge- jachtgeweer gewapend, onder de eersten was, die naar ,x2;J v—de barricade snelden, in die vijf dagen verliet hij zijns vaders zijde niet, en hij bevond zich te midden van dat volk, van hetwelk de Oostenrijksche maarschalk aan zijnen keizerlijken meester schreef, dat het, als door een tooversLg veranderd scheen, en de stad het onderste boven gekeerd. In één enkelen dag VII. ANDERE LIEFDE, ANDERE HOOP. z/Een heiige plicht //Is ’t vaderland te dienen!” Alfiehi. Ook daar in Brianza, in dat liefelijk oord, gedu rende die kalme schoone dagen, te midden van al die uitspanningen, en gezelschappen en rijtoertjes van de aanzienlijke families, die er de buitenlucht kwamen genieten, welk eene afwisseling van men- schelijke aandoeningen! Hoeveel verborgen lijden! De zon zal haren loop volbrengen, en weer opkomen van achter de hooge toppen der Alpen, even schoon als den vorigen dag; de landbouwer zal met zijn ploeg en ossen de gisteren half geploegde voren af maken»; de bruid, op den drempel van hare deur gezeten, zal, bij haar snorrend spinnewiel zingen. De Raad der gemeente Zerenhuizeu heeft met ingang van 1 Januari 1890 de jaarwedde van den heer M. W. van der Hoeven, onderwijzer aan de openbare school No. 1 dier gemeente, met f 50.- verhoogd. De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. In één enkelen dag was de knaap, gelijk zoovelen van zijn leeftijd, die met een even vurig gestel zijn bedeeld, een man, een held geworden. Gedurende de beide eerste dagen, reikte hij zijn vader, die hem geen geweer wilde geven, het kruit en lood, dat met list en slimheid aangebracht werd; maar bij het aan breken van den derden dag, verscheen hij op de barricade, die ’t meest aan het vuur des yyandswas blootgesteld, met een zwaar geweer, dat hij een ge wonden Oostenrijkschen soldaat had ontrukt. Zijn vader, die van angst gesidderd had, toen hij hem niet meer aan zijne zijde zag, kuste hem; en opdat oogenblik had Gabrio voor het eerst begrepen, wat het vaderland was. Op die dagen volgen tijden van teleurstelling. Toen de Oostenrijkers met hunnen ouden, trotschen generaal terugkeerden, volgden er dagen van wraak, en begon het militaire schrikbewind. Toen werd de gewezen secretaris van zijn post bij de rechtbank ontzet, en de familie zag zich genoodzaakt om zich buiten, in de kleine woning in Brianza te vestigen, het eenige wat hun, bij eene meer dan middelmatige fortuin te doen stond. De knaap, die van de barri- By de hh. 8. en W. M. van Nooton te Schoon hoven is een werkje verschenen van de hand van den heer P. C. Schriek, hoofd der tusschenschool alhier, getiteld Aardrijkskunde van Nederland, be stemd voor inrichtingen van uitgebreid lager onderwijs voor kweek- en normaalscholen en tot zelfonderricht. Ofschoon eerst bij het gebruik van een dergelijk boek geheel kan blyken in hoeverre het aan de behoefte voldoet, schijnt ons de bewerking zeer verdienstelijk en de indeeling zeer doelmatig toe. Er bestaan reeds verscheidene goede werkjes over de aardrijkskunde van Nederland, doch naast deze is o. i. nog zeer goed plaats voor dit nieuwe van onzen geachten stadgenoot. In de meeste der bestaande handleidingen wordt de leerstof te veel verdeeld en in de praktijk was schr. de wenschelykheid gebleken van een werkje, dat zooveel mogelijk elke provincie afhandelt, zoodat de leerling bij het bestudeeren van een gedeelte storven, een bestaan voor altyd afgesloten, een hart gebroken zyn. Zóó is het leven. Wat waren de eerste weken van dozen herfst voor Gabrio vol vreugde en blijde voorteekens geweest! Alles scheen hem een tooverland; nooit had de toe komst hem zoo toegelachen; nu, integendeel, was alles veranderd; de illusies zijn verdwenen; hy is ontevreden met zichzelven omdat hij een oogenblik heeft kunnen toegeven aan die onbestemde jeugdige droomen; nu veracht hij zichzelven, en verwenscht den verloren tijd, en zijne begoocheling van éénen avond. De kindschheid van Gabrio was voorbij gegaan in de kalmo eentonige omgeving van zijn ouderlijk huis, onder de gewone studies, die echter weldra eene levensbehoefte voor hem werden. De weinige maar goed gekozen woorden van zynen vader, hadden zijn verstand reeds vroeg ontwikkeld, en hem gewend om in alles meer het nuttige, dan het schoone te zoeken en deze opvoeding, eenigszins afwijkende van de gewone, had zijne toekomstige loopbaan bepaald. De omwenteling van acht-en-veertig, die eerste schok, welke voor Italië als hot morgenrood der opstanding was, deed nieuwe en krachtige aandoeningen ont waken in het hart, dat zich nauwelyks voor het leven opende; hy kende ten deele het lijden van zijn vaderland, en de hoop op betere dagen deed zijne geestdrift ontwaken. Gabrio was bijna zestien jaar oud, toen zijn vader op den 18den Maart, met zijn van ons land, dit gedeelte in zijn geheel vindt af gewerkt. Aan die behoefte is schr. tegemoet ge komen en wy vestigen daarom gaarne de aandacht op deze nieuwe uitgave, die der kennismaking alles zins waard is. Te Londen is een anti-hollandsche meeting in Hydepark gehouden. Wel-is-waar stond dit niet vermeld op de aanplakbiljetten, die d§ werklieden naar Hydepark riepen het doel der meeting was, protest aan te teekenen tegen den invoer van buitenlandsche werklieden maar de invoerder dier werklieden is een Nederlander, de heer M. S. Boekbinder, een hoogst bekwaam decoratieschil der. Ofschoon niet de laagste inschrijver, had deze van den heer Aug. Harris, pachter van den be kenden schouwburg in Drury-lane, de opdracht ontvangen dien schouwburg geheel te restaureeren mogelijkheid mag verwachten. Z. M. toch verricht met opgewektheid Hds. bezigheden. Hij staat ’s mor gens vroeg op ’en gaat des avonds niet naar bed alvorens de brieven en dienststukken, die met de laatste post, d. i. te ruim 9 uren, zijn aangekomen te hebben nagezien. Van een consult met prof. Rosenstein is in het geheel geen sprake ja zelfs is de komst van dr. Vinckhuyzen reeds sinds tang onbepaald uitgesteld. Wel bezoekt dr. Vlaanderen telken morgen ten acht ure Z. M., maar dat kan meer als een genees kundig toezicht beschouwd worden, want geneesmid delen worden er niet meer gebruikt. De eenige klacht, die Z. M. uit, is over een on aangenaam gevoel, dat opgewekt wordt door staan, loopen en rijden. Bestond dat niet, dan zou men Z. M. voor volkomen gezond kunnen verklaren, nu is hij, helaas, tot een kamerleven gedoemd, waarin hij zich evenwel bijzonder gemakkelijk schikt, daar hij zich met hart en ziel aan syn bezigheden wijdt. In zijne binnenkamer zittende, maakt Z. M. den indruk van een flink uitzieBd grijsaard, wien men, naar het uiterlijk oordeelentte, stellig minstens nog een tiental levensjaren zou toedenken. Ieder rechtge aard Nederlander zal zeker hartelijk hopen, dat dit werkelijkheid moge worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1