BINNENLAND. •4’, Donderdag 15 Augustas. 3992. 1889. Nieuws- en IS of .TE Advertentieblad, voor Gouda en Omstreken. .en Gabrio en Camilla. De inzending van advertentlön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave. Drogist. het besle reld. q ekten n de imen-zeep. insparant i. rampen. srin id water, hen, 1.75, FEUILLETON. s’ i prachtige Afzonderlijke No turners VIJF CENTEN. Pulpe ge* >r afnemer belangrijke 24) i echte Pre- AN Zoon. kensziekte 1.20 per t voortaan Dinedage. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijk met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschjjnt. oeriewinkels idpijn, ont- naangename orden zeker ks gebruik edaület. 1 Duitsch- ïgepast. lepóts. 1.30 franco Vechel. iepen, welke eeg brengen. Kondwater tijd. 'Wl ten. GOUDSCHE COURANT. ailing van maanden 1000 n, gelieven ation Holl. Izlk» aaa m NUGH GOUDA, 14 Augustus 188». In de zitting der Rotterdamache Arr. Rechtbank van gisteren werd veroordeeld P. N. v. 8., timmerman, wonende te Alphen, bekl. van huisvredebreuk te Gouda gepleegd, tot 10 boete. en bevorderen der eigen- onze stad, die-voor een aan onze ongeëvenaarde Ir. POPP's tanden ge- Tandplom- egen eiken Hen verhaal uit Milaan DOOB GUILIO CARCAN O. Vrij naar het Italiaanech DOOB VANESSA. VII. Het oudste, een meisje van nog geen tien jaar, zat aan de knieën van hare grootmoeder, en naaide aan een lap, terwijl zij nu en dan haar rond ge zichtje naar de oude vrouw ophief; twee jongere knaapjes die nauwelijks bedekt waren met een ge scheurd hemd, rolden over den grond, en gilden van pret, terwijl zij eenige magere korenaren trachtten uit te pluizen. Het kleinste een stevig, mollig kindje, vocht en stoeide met een geitje, en hield zich met al de kracht van zijne vierjarige vuistjes, aan de horens van het dier vast. Voor dat kinderlijke tooneel, dat, door zijne lan delijke bevalligheid en bekoorlijkheid, de armoede, die zich daarbij vertoonde, zou hebben doen vergeten, waren de beide vrouwen blijven stilstaan. De oude herkende spoedig in de ééne de dochter van den signor marchese, in de andere de kamenier, een zeventig- a tachtigtal personen, in groepen ver deeld, de reis zal kunnen doen aanvaarden. Bij eene dier groepen worden de werklieden uit Utrecht en wellicht uit andere plaatsen aangesloten, terwijl onderscheiden personen zich hebben aange meld om de reis voor eigen rekening mede te maken. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Men schrijft uit Utrecht aan het HandelMad Zondag 11 Aug. werden w^j door het bestuur der alhier gevestigde coöperatieve bouwvereeniging Nat door Spaarzaamheid in de gelegenheid gesteld de huizen, die zij op een terrein aan den Draaiweg laat bouwen in oogenschouw te nemen. De 42 woningen, waarvan ruim de helft bijna gereed is, zien er waarlijk lief en vriendelijk uit. De geveltjes, welke opgetrokken zijn in oud-Holland- schen stijl van grijs-hard-grauwen-steen, terwijl om de vijf woningen een topgevel is aangebracht, ten einde het geheel niet eentonig te doen zijn, getuigen van den goeden smaak van den ontwerper, den heer P. J. Houtzagers, architect alhier. Wat de inrichting der woningen betreft, deze is zeer doelmatig: beneden vindt men een voor- en achterkamer, waartusschen een ruime alkoof; en on der deze kamers een ruimen kelder; achter de ach terkamer bevindt zich een keuken, alsmede een pri vaat met put en een tuin met plaats. Een flink beschoten zolder loopt over de geheele lengte en zooveel mogelijk bewaren aardige schoonheid van goed deel te danken is w grachten. Deze nu zouden naar onze meening door het plaatsen van advertentiën op de opgaande wal- muren noodzakelijkerwijze in hoogo mate worden ontsierd; wij achten zelfs eene proef niet noodig, om uwe Vergadering daarvan te overtuigen. Hoe fraai, hoe artistiek zelfs men ook zou willen aan nemen, dat de verlangde annoncen enz. zonden worden uitgevoerd, zij zouden hare bestemming niet kunnen oereiken, zonder zooveel mogelijk de aan dacht tot zich te trekken. En het is naar ons oor deel aan geen twijfel onderhevig, dat, wanneer aan grachten als de onze de kaaimuren zich op den voorgrond dringen, de schoonheid van het geheel daardoor te eenenmale wordt geschonden.” De Transvaalsche Folhuiem houdt een pleidooi voor de afschaffing der doodstraf in de Zuidafrikaan- sche republiek, en wijst daarbij op de bekende rede, door den minister van justitie Modderman in October 1880 in de Nederlandsche Kamer gehouden, tot be strijding van een voorstel om de doodstraf weer in te stellen. Ten einde het Intoog klem bij te zetten, deelt De Polluien de voornaamste gronden, welke Modderman tegen de doodstraf aanvoerde, meê en komt tot de slotsom: «dat voor Zuid-Afrika een zoo ondoeltreffende, barbaarsche, wreede en onchristelijke wet niet past." Men meldt uit Oudewater van gisteren De tegen heden aangekondigde ring- en hardrij derij werden door boven verwachting schoon weder begunstigd. De uitslag der ringrjjderij is, dat de prijs, een mooi hoofdstel voor den heer en een zilveren arm band voor de dame, werd gewonnen door den heer J. A. Vriesman van Oudewater en mej. A. van den Heuvel van Willescop, en de premie, bestaande uit een reisdeken en een zilveren armband, door den heer J. Boonstapol en mej. J. de Heer, beiden nit Benschop. Voor de harddraverij, uitgeschreven voor paarden van zessen klaar, om een prijs van 150 en eene premie van 50 gulden, waren ingeschrevenWil lem III, van W. H. J. Brom, UtrechtMarie, van Rotteveel, Leiden Püeue, van A. Schouten Hoo- gendijk, Gouderak; Juno, van D. de Bruin, Waar- derSnijboon, van Brom, UtrechtJonge Welmoed, van A. Schouten Hoogendjjk, GouderakKoningin, van D. J. Florjjn, Rotterdam Nooederruin, van A. Romein, ZevenhuizenDe Prine, van P. van San ten, Rotterdam. Uitslagprijs De Prins, premie Koningin. De commissie, die zich te Amsterdam gevormd heeft voor de uitzending van werklieden naar de wereldtentoonstelling te Parijs, heeft eene niet on belangrijke som bijeengebracht, zoodat zij weldra Van Amsterdam begint de victorie 1 Eindelijk is de grens van het verdraagvermogen bereikt: de onaesthetische wijze, waarop alle open plekjes in de wereld in beslag worden genomen om in schelle kleuren don voorbijganger do voortreffelijkheid van deze of gene cacao, zeep of haarverf toe te schreeuwen, gaat B. en W. der hoofdstad ten minste nu te ver op het verzoek van een groothandelaar, die de opstaande muurvlakten der kaden van alle openbare wateren te Amsterdam wilde huren om daar zijne advertenties op te schilderen, hebben zij den ge meenteraad afwijzend geadviseerd. «Wel is waar zeggen B. en W. zouden de gemeentefinanciën door de aangeboden retributie worden gebaat; maat wij meenen dat dit, trouwens niet zeer aanzienlijk, financieel belang in dezen niet den doorslag mag geven. Een ander veel grooter belang verzet zich onzes inziens tegen het inwilligen van het gedaan verzoek; wij bedoelen het spreken, over wat zij, gedeeltelijk althans, reeds wist. Maar Camilla keek haar met schitterende oogen aan, en bleef aarzelen; waarop hare vriendin, alsof zij inderdaad overeengekomen waren, om elkander daar te ontmoeten, zeide: «Vergeef mij, ik ben wat laat gekomen, maar ik was zeker van u hier te ontmoeten „Wij hebben dezelfde gedachte gehad; mijn hart had mij niet bedrogen.” „Ik weet, dat uwe oogenblikken geteld zijn. Zeg mij dus zeg mij „Verlang niet,” viel Camilla haar in de reden, „dat ik u zeg, wat gij zelve gezien hebt, wat ge reeds weet, en wat mij maar al te veel smart heeft veroorzaakt. Het is eene schande, eene groote schande voor ons allen „Ach jaf dat is waar. Gjj en ik, wij moeten er beiden onder lijden. Gij zift, evenals uwe vriendin, ook het slachtoffer geworden van de omstandighe den Ach, mochten zij voor u niet- noodlottig worden I” „Wat meent gij? Waarom ziet gij mij zoo mede lijdend aan? Misschien? „Neen, vrees niets. Het gevaar is niet, zal nooit zijn, wat u nu doet beven, en waarom gij heden hier gekomen zijt, Ik ken Gabrio, en weet wat in zjjn hart omgaat. Hij is even edelmoedig als goedhar tig in staat om den twist met de wapenelite beslechten, maar ook, om te vergeven. Wees goeds moeds, met hem heb ik tot nog toe geen woord welke haar dikwijls op hare geheime wandelingen vergezelde. Maar wie op dien morgen gezien had, hoe zij zich tot de zieke vrouw nederboog en haar verbood op te staan om haar te groeten; en toen het pakje aannam dat hare gezellin onder haar man tel had gedragen, het losmaakte, en er twee wollen buisjes,die zij zelve genaaid had, uithaalde; wie gezien had hoe zij die de halfnaakte knaapjes aan deed, welke verrukt over hare goedheid om haar heen huppelden, zou tevens eene toenemende ont roering en ongerustheid bemerkt hebben, en juist hebben geraden, als hij gezegd had: „Daarom is zij van daag niet hier gekomen.” En inderdaad sloeg zij bijna geen acht op de be tuigingen van de woordenrijke oude vrouw, en keek achter, en rondom zich, alsof zij vreesde verrast te worden, of iemand wachtte, die lang weg bleef. En waarlijk, zij wachtte iemand, en de minuten schenen haar uren. Het duurde niet lang of zij hoorde voetstappen op den weg dien zij gekomen was, en zij begreep terstond wie aankwam; haar list was niet nutteloos geweest, en haar hart had haar niet bedrogen. Zij voelde zich gerust gesteld, toen hare vriendin, de zuster van Gabrio, haar de hand drukte en kuste; itfaar toen zij haar dien kus terug gaf, ontzonk haar de moed om te spreien. Paolina, die dezelfde verwachting, hetzelfde ver langen naar deze plaats gevoerd had, nam haar ter zijde, opdat zij meer vrijheid zouden hebben om te

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1