SWEG, sin HOOL. I i Oude- GD BINNENLAND. •I I leer!!! Vrijdag 16 Augustus. N? 3993. 1889. Nieuws- en )n IL10N ertig 889. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FEUILLETON. Gabrio en Camilla. tj De inzending van advertentiön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. len 9" 8EP- 25) wi*^**'» w i-wv.rn-.»,-:1WjSB7)'^r';,T^ De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschijnt. i Commissie, RSON. aders, Leiden. Voorburg, tel. GOÜDSCHE COURANT. Hen verhaal uit Milaan nooa GUILIO CARQAMO. Vrij naar het Italiaanech DOOB VANESSA. s hebben op m 5* en 6‘ urm. Om nemen moet i bereikt en erleggen. Idenvoor dn 2 Gulden Iers betalen HfDON is staande par- i haar binnen verd wjjnen. irjjk en zacht 85 cent per con. Alleen 3. HUINCK HT op het end, dat op IJDAG den is te 7 uren tmansgracht, i van Leer- op eerstge- *n«feen iteutee Leer- AD VERTENTIEN worden geplaatst van 1—5 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Hing, en af- elen, zonder rein, maakt doet nienwe na een kort ar mag ver- ruiksaanwjj- mderstaande het Koninklijk Hui», met den troep kan uit rukken. Het korps, dat Zaterdag a. s. in het garnizoen torugkeert, omdat de vele regens ziekten in het kamp veroorzaken, zal alsdan met de muziek aan 't hoofd de stad binnentrekken. Ook bij de parade op 31 Aug. zal de muziek mee opkomen. te zeggen waarheen, of voor hoe lang hij ging. Hij was alleen in hetzelfde rijtuigje, dat de dokter van Monticello hem de vorige keer geleend had; en, daar de zon reeds ten ondergang neigde, blies de frissche bergwind hem in het gelaat en die koele ademtocht verkwikte zijn gepijnigd hart. Hij legde een langen weg af, langs moeielijke en weinig betreden paden; geen enkel gedruisch stoorde Gabrio in zijne over peinzingen behalve de hoefslag van het paard tegen de steenen van den weg. Met het invallen van den nacht, was hij aan een plaatsje aan den oever van eene nu bijna uitgedroogde beek; bij het eerste huis, dat juist eene herberg was, sprong hij uit het rjjtuig, en na zijn vermoeid paard aan de zorg van den herbergier te hebben toevertrouwd, ‘ging hij, zonder iets meer te zeggen, alsof hjj in een bekend land was, de hoofdstraat door, tot hij aan den hoek van de markt, aan de deur van een aanzienlijk huis kwam. In eene fraaie benedenkamer, door eene groote Jamp verlicht, was de familie bijeen; eene lieftallige dame van nog jeugdigen leeftijd, die op haren schoot een lief slapend kindje had, aan hetwelk zij juist de borst bad gegeven; en naast haar een ander meisje, met lange blonde haren, dat met het schaak bord speelde, èu el de stukken op eene rei plaatste. Aan den anderen kaut, zat een knap man, van om trent veertig jSren, uit wiens blikken <43p dikwijls die hen rustten, vreugde en ggjuk sffeS&n. Niets kon een juister beeld opleveren ynn een^ezindheid en vrede, dan dit familiegrote. Diar waren de in een NET «oven de 16 het Bureau Het korps genietroepen, te Utrecht in garnizoen, had tot voor korten tijd, hoewel het overigens een keurkorps mag heeten en een sieraad van ons leger is door zijne degelijkheid en geoefendheid, zoowel als omdat het over het geheel uit ferme manschap* pen bestaat, geen muziek. Door den steun der officieren en de aanhoudende zorgen van den le-lui- tenant-adjudant, den heer Mijsberg, is daaraan tegemoet gekomen door de oprichting van een lief hebber ij-korps, dat zich bij verschillende gelegen heden, ook in het publiek, deed hooren, en o. a. het kampleven zeer veraangenaamde. Flink samen gesteld en goed geoefend, verwierf het, waar het optrad, veel bijval. Maar het was toch maar een liefhebberij-, een huishoudelijk korps, en mocht daarom in dienst niet met den troep uitrukken. Daarin zal nu verandering komen. Op verzoek van den commandant, en door tusschenkomst van den generaal-majoor-inspectour der genie, heelde Minis ter van Oorlog dezer dagen goedgevonden, dat be doelde muziek ook in dienst by militaire mar- schen en parades, niet bijgewoond door leden van De Minister van Marine heeft geantwoord op het verslag omtrent het ontwerp tot verhooging der marine-begrooting voor 1889. De Minister zegt dat de beschuldiging van //ge brekkige en lichtvaardige raming* volstrekt niet gerechtvaardigd is; de technici van zijn departe ment hebben ook bij het ontwerpen van deze pro jecten en ramingen trouw en nauwgezet gewerkt men dient iets meer op de groote moeilijkheden te letten van het ontwerpen van plannen voor schepen van een geheel nieuw type. De wijziging van het project was een gevolg van s Ministers strengere eischen ten opzichte van den diepgang. De verhooging van den prijs van het schip, die een gevolg is van de wijziging van het project, dient op ƒ60.000 a ƒ70.000 gesteld te worden. Het gewijzigde project zal aan den eisch van 161/, mijl vaart voldoen. Wel heeft de minister nog na de overlegging van het project daaraan doen werken, maar de vertra ging daardoor ontstaan is van geen invloed geweest op den hoogeren pry’s. Ook heeft de minister niet de hoogere prijzen der materialen als voornaam ste, maar wel als m«fe-oorzaak opgegeven; eerste oorzaak was de omstandigheid dat de fabrieken die sinds verleden jaar heel wat meer werk hebben ge kregen, hoogere eischen zijn gaan stellen. De verschillende schepen, die den laatsten tyd gebouwd zijn voldoen goed, sommige zelfs uitste kend. Voorts wordt het plan gehandhaafd om worden dat de buren er zich mee gingen bemoeien, en het gevolg was dat de politie verscheen. Naar we vernemen heeft de ontaarde moeder het pngeveer vieijarig kind ruim een halfjaar opgesloten gehouden, met een touw aan eene bank gebonden en byna laten uithongeren. Het kind zou reeds wonden aan het lichaampje hebben van onreinheid en naar het academisch ziekenhuis zijn overgebracht. Toen de vrouw zich gister middag op straat ver toonde werd ze door het verontwaardigd publiek uitgejouwd en weinig vriéndelijk bejegend. Over het algemeen is men van oordeel dat de vrouw gehandeld heeft onder den dwang barer moeder bij wie ze inwoonde, en die haar dreigde met hare kinderen op straat te zullen zetten indien ze zich tegen de mishandeling verzette. (Z. C.) laatste zomerbloemen, in eene vaas midden op de tafel; daar lagen boeken en dagbladen achteloos verspreid, een stuk kindergoed in het werkmandje, ballen en speelgoed, en historische kaarten van al lerlei kleur. Ontroerd en verrukt door dit tooneel, bleef Gabrio een oogenblik op den drempel staan. Eene gedachte, eene hoop, de herinnering aan een hoop, liet hem niet toe om terstond den groet van zijnen vriend te beantwoorden, die hem nauwelijks herkend had, of hij stond op, om hem te gemoet te gaan. //Eindelijk hebt ge eens aan ons gedacht Gabrio; maanden lang hebben wij u gewacht. Sedert dien zomer te Milaan hebt gij ons een bezoek be loofd. Mijne Costanza vergeeft het u niet, hoor, ontrouwe vriend?” //Gij zijt wel goed; en daarom ben ik maar zóó gekomen, zonder te schrijven, of u eene boodschap te zenden. Gy hebt mij vroeger wel meer ver giffenis geschonken, en zult het nu wel weerdoen.” //Jawel gij staat ineen goed blaadje! maar nu hebben wy u in den strik gevangen, en oer gij ons ontsnapt. Kom, Costanza, wees nu ook maar grootmoedig: ik en Gabrio zijn al lang vrienden, ik ken hem al sedert acht-en-veertig toen was hij nog een jongen, maar toch wisselde hij al geweerschoten met de Croaten weet gij ’tnog wel Gabrio? Maar komaan wy zullen ’tmaar woei ééns zien te worden; ik heb u noodig, en gij zyt juist in tij da gekomen.” VII. z/Na nachten achteréén mij suf gestudeerd te heb ben, gevoelde ik behoefte aan lucht, aan beweging, aan leven; de laatste week heb ik een pelgrimstocht gedaan door ons Brianza, ik heb vrienden en be kenden weergezien, van wie ik jaren lang niets ge hoord had; mannen van moed, die beter zijn dan ik. Welnu, zij dragen mij liefde en achting toe, omdat allen ziet gij, met mij dezelfde kwelling in de ziel, en dezelfde gedachte in het hoofd hebben. Binnen één jaar misschien, zal eene andere stem, heiliger dan die onzer moeder, ons oproepen Er zijn geene andere idealen, er js geene andere hoop dan deze.” Zijne oogen schitterden, en zijne zuster begreep, dat tweeërlei liefde leefde en gloeide in het hart van Gabrio, en dat de ééne de andere voedde. Denzelfden dag vertrok de jonge ingenieur zonder GOUDA, 15 Augustus 1889. Bij beschikking van den minister van binnenland- sohe zaken van 14 Aug. is, met ingang van 1 September, aan M. Schinkel, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als adsistent voor de medische kliniek aan do rijks-universiteit te Utrecht. ’s Rijks middelen brachten in Juli dezes jaars f 9.945.974 op, d. i. f 1,130.340 meer dan in Juli 1888. Sedert 1 Januari is nu de totaal-opbrengst f 1.782.844 hooger dan in het tijdvak van 1888. De directe belastingen brachten dit jaar tot dusver ruim 14 millioen op, zijnde f 250.000 meer dan op 31 Juli van het vorig jaar. Met uitzondering van de loodsgelden was verder de opbrengst van alle middelen in deze Juli-maand hoogerinvoerrechten 62.000, suikeraocjjns 7 60.000, gedistilleerd ƒ119.000, overige accijnsen 121.000, zegel 14.000, hypotheekrecht 6000, successie recht 164.000, posterijen 17.000, telegrafie/4000. Het belangrijke verschil wordt, zooals men ziet, grootendeels veroorzaakt door de kolossaal hoogere opbrengst van den suikeraccijns, waarvan ons de oor zaak onbekend is. Dat de werkelijke opbrengst in dit jaar, 62.506.729, nog ruim 2J millioen beneden de raming voor zeven maanden is, kan geen reden zijn om den toestand ongunstig te achten, daar wij, zooals gezegd is, in tegendeel reeds ruim l*/< millioen vooruit zijn bij 1888. Het successierecht bleef tot dusver 425.000 beneden de raming. Eergister was eene der buurten in den omtrek van de gastabriek te Leiden in rep en roer. Eene ongehuwde moeder van drie kinderen had een hunner mishandeld. Het was daarmede zoo erg ge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1