1 '1 tSJE IER, BINNENLANDj krachten 'geëngageerd en de 18. Maandag 19 Angustus. N? 3995. Nieuws- on ping «7?. ih lederen, 1880. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. m:. Gabrio en Camilla. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. i? an Gor an alle 1 E :ën.‘ AS, ï>rospec- de Boek- sn wor- leeding- 1, tegen L dagen FEUILLETON. F -S’’' Binnen* Tktzo itierljjke Nom: VIJF CENTEN. 1 zal over een nieuw orkest den gebruik of 709,718 fl. minder op dan in het voorgaande jaar. 39, ’S mor de Nieuw- an Notaria eken bij de 1 en 73a, De prijs per per post t drie mi 1.70. verschillende r de heer Van der Linden De dames ontbraken niet, orkest den staf zwaaien. Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschynt. - d HOEDEN, STUK- en afkomstig i. 10-12 en che Cou- en door het KM AN en' s 1889. rnoemd, ester, LAB.DEN, L. B. De yerhooging van de sigarenprijzen in Oostenrijk l sigareuverlynuk in het afgeloopen jaar van sigaretten is daarentegen met 194,000,000 iAjN Zoon. GOUDSCHE COURANT. De nitgnve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering vau Zon- en Feestdagen. iden is 1.25, franco DERS der a bekend, ren Gede- olland, de 5 aan den as s age M.D zgn 20» SEP- ide de af- en nemen jg en den na acht-en-veertig geëmigreerd waren of niet, het heil van Italië niets te verwachten was. Zóó werd in zijne ziel het verlangen, om slechts voor zijn vaderland te leven, levendiger dan ooit, en de weusch om zich te vereenigen met hen, die daar viel niet aan te twijfelen daarvoor iets zou- -r i 1 del) wagen; en 1 ten allen tijde tot elke opoffering bereid te zijn. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen iedere reg< J meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. voor Een verhaal uit Milaan DOOR G I L I O CA R C K N O. *Vrij naar het llaliaaMch DOOtt VANESSA. 27) VII. Vóór zij scheidden, gingen zij weder naar de zaal terug; «enigen gingen naar buiten en verspreidden zich in de lanen van den*tuin, vanwaar het opgeien gordel van bergen, de zilveren moortjes van B^nU, de besneeuwde bergtoppen overzag, en den schoo^n hemel, waar nog bijna niets te zien w4s van dè- sombere hêrfstnevelen. Onder hen, die hot meest genoten van dien schoonen morgen, waren de advo caat Emilio en zjjn vriend; zij hielden niet op met de villa, en de gelukkige bewoners, on de lucht en de planten en rotsen te prijzen En Gabrio, die er half tegen zijn wil gekomen wa$, voelde zich, als in eene andere, fantastische wereld verplaatst; toen hij overdacht wat hij gehoord had, herinnerde hij zich andere dingen, die hij wel gehoord had, dóch niet had willen gelooven; en eindigde met zijne vroegere moening ,op te geven, dat van de aanzienlijken, hetzij aft"SC ’|8 cor^0®P0,1(^ent ^®<r Zutfeneche Courant js {|00P (p,n fconing vergunning verleend n* hunne fabriek te mogen noemen: i,de Koninklijke Kan Houten''i Cacaofabriek11. Hetgeen aan die onderscheiding dubbele waarde geeft, is de omstandigheid dat het verzoek tot het mogen voeren van dien naam is geschied op eene nitnoodiging daartoe, welke Z. M. met betuiging van ’s Konings tevredenheid over hunne Cacao, aan die Heeren had laten doen. Buiten alle verwachting na de regenvlagen der laatstverloopei) dagen werden de wedrennen te Clin- gendaal gisteren door droog, zonnig weder begun stigd. l)e renbaan was ingeriebt al& vroogtr. Op het middengedeelte waren zeer vele equipages en op de duinen zag men vele toeschouwers. De tribune, GOUDA, 17 Augustus 1889. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Dinsdag deu 20 Augustus 1889, des namiddags ten 1 ure. Aan de orde: De Rekening dor Gemeente over het dienstjaar 1888. De benoeming van drie Leeraren voor de Wis kunde, de Scheikunde en de Natuurlijke Historie aan het Gymnasium. De benoeming van eenen onderwfJB&r voor de Zangklassen (Afdeoling A) aan De benoeming van eenen Brugwachter tevens Gaarde? aan de Haastrechtscho brug. De héér C. B. H. van Deutekom alhier is be noemd tot onderwijzer te Charlois. echryft aan het slot eener beschouwing over hot Schoolwetverslag //Dm 20en Augustus komt de Kamer bijeen en enkele dagen later zal do openbare behandeling over do schoolwetherziening wel aan vangen. Al worden er ook geen algemeene beschouwingen gehouden, dan kan toch wei een debat van drie weken verwacht worden, te meer nu de regeering verklaard heeft dat ook de artikels der schoolwet, waarop nog geen wyziging is voorgesteld, in discusrie kunnen komen. Dientengevolge blijven ook de leerplicht en het schooltoezicht, ofschoon de regeering haar mede werking weigert, op de agenda." De Hollaydsche opera begint 1 Sept te Amsterdam nieuwe aanvankelijk slecht bezet, werd later beter gevuld. Linde:: De entl-mkor. niet. Het gilde der book makers was behoorlijk vertegenwoordigd. De officie» ren namen aan de wedrennen deel. Naar aanleiding van berichten, die dezer dagen de - ronde doen omtrent de voornemens die zonden be- De verhooging ïall de 8igarenprijzen in Oostenrijk staan om de nulitaire strafgevangenis nabij Leiden i.i.S naar elders te verplaatsen, kan het volgende worden met 177,000,000 stuks of 13 pot. verminderd. Het gemeld. j - - - Het is reeds lang zeer zeker dat die vmplaatsing ,tllk, vcrmeer(|ar(| ell ook het püpje is meeriü’eere zal geschieden, en met bet oog daarop werd dan ook gakomen |)e tabaksregie bracht 76,556,154 florijnen reeds m het voogaar (Februari) een onderdirecteur aangesteld voor slechts 10 maanden, op eene jaarwedde i ‘öa ’j wi i' t berekend naar 1800. Eerst wenschte irién zelfs de Steds-Muziekschool. reej8 j Octobflr over gaan> doch de Kekenkamer i meldde dat niet vóór 1 Januari over de gelden zou kunnen worden beschikt. Nu is men zelfs reeds. bezig, verschillende bijgebouwen, ee» smederij en andere werkplaatsen in te richIPn voor de nieuwe bp- I stemnwgp en deze is eene rijkswerkinrichting voor Voor het examen Fransch'lager onderwijs is ge- ™»»wWWie van Veenhuizen «mr hier zullen worden slaagd de heer Van Yporen te Capelle a/d. IJsel. overgewacht. J Aan dc Hoeren C. J. van Houten eu Zoon te ;ijn eigen instinkt achter zich gelaten, en bemerkle dling, die zijn ros slechts met moeite opkomen kon, .4. kii -wag Jn |je|. eörat j-0H jjjgh maar niet oriënteeren, of begrijpen, naar welken kant van zijne ver- i moest; geen enkele toren was er door het groen, te zien, en geen menseh was er i hut veld. Éindelijk zag hij, toen hij de hoogte halverwege i was, aan eene kromming van den weg j vau verre reeds herkende; was een jong priester. De ontmoeting kon hem maar toch was hem, op dat Die priester was de jongste zoon van derf rent meester van den marchese di C wiens ^be scherming veelinvloed gehad had op zijne lotsbe- T“ cvan het kerspel had] hij zijne geestelijke studiën behoorlijk volbracht; na twee of drie jaren was hij tot priester gewijd, en was het volk. ver gelegen van dp plaats, waar wij hem aantreffen. —-..- x-- om- den dat hjj hem,’meer dan eons, in het nederige huisje van den schoolmeester had ontmoet. Als dan Vitale [zoo heette de abt), hem eens in de week een be- Keckt voor Allen deelt aan zijn lezers het volgende mede Wij schreven eenige\i tijd geleden een brief aan onzen partijgenoot Dodiela Nieuwenhuis, die thans bij Parijs vertoeft, en ontvingen van hem de envelop terug, ten bewijze, dat hij daar was aangekomen in zóó ge schonden toestand, dat de brief er uit kon worden ges licht. Op ons beklag aan den directeur van het post kantoor te ’s-Hage ontvingen wij ten antwoord, dat dit z. i. het gevolg was /Zvan de weinige stevigheid van het papier, waardoor het tijdens het vervoer is doorgesletenHoe ongerijmd deze bewering'is, blijkt hieruit, dat het yervoer slechts ongeveer 10 uur duurt en dat onze brieveh met enveloppen van hetzelfde papier in grooten getale verzonden, ook aan zijne terzelfder plaatste vertoevende familieleden, steeds geheel onge schonden aankomen. «Een tweede onmiddpllijk daarop volgehde brief, door ons dan onzen partijgenoot gericht, kwam op nieuw in geljjkpn geschonden toestand aan. Een andere, gecacheteerd met vijf lakken, door een onzer vrienden aan hem gericht, bereikte hem in ’t geheel niet, waarschijnlijk omdat men de lakken niet kon herstellen en hem daarom maar vernietigde. z/Dat de schuld ligt in Nederland, blijkt uit de op de envelop gestelde verklaring van het Fransche Vol van de nieuwe denkbeelden, die zijn hoofd in gloed zetten, had hij de teugels losgelaten, en liet hij zijn vermoeid paard aan zijn eigen instinkt over. Na een uur rijdens, had hij boomen, huizen en dor pen achter zich gelaten, en bemerkle aan de steile hel hij nam zich voor, om, even als zij,' dat hij verdwaald ._i _11__ >X1 mant* niat nriönlaür, j De koude werkelijkheid, die hem nu duidelijk voor hij het best 'de onschuldige oorzaak oogen stónd, de bedreigingen van het ruwe geweld, légenheid wenden moe?1 naan schrikten hem niet af. Hij gevoelde dat zijne jeugd er door het groei niet uitgedoofd, «Met dergelijke aandoeningen in de ziel, nam iemand zitten, dien hij Gabrio afscheid van JL -- ''"'j K~Z 7 met zijn vriend denzelfden weg weder af, dien zij misschien nuttig zijn; ’s morgens gekomen waren, hart lichter, en zijn geest helderder. VIII. DE GESCHIEDENIS VAN DEN ABT. ii Gering in aantal onder velen, gij //Die met een held?engj^est en liefdrijk hart, //Tot zelfopoffering geboren werdt, z/En om Gods vVoord tp brengen aan Drie dagen later verliet Gabrio het huis van advocaat, ondanks al den aandrang van de vrouw des huizes en de vleierijen van het kleide meisje. scnriKien nem niet ai. -iiij gc»uuitjtj hul aijho jougii i uuvi achter hen) laj, dat hij den mannelijken leeftijd was op het veld, ingetreden; doch zijne liefde was niet uitgedoofd, i misschien was zij sterker dan ooit. opgereden de bewodera der villa, en legde het doch hij gloeide zijn oogenblik; onaangenaam. I stemming. In het Seminarium i hij zijne, geestelijke «tndiën bol J twee of drie jaren i, toen als kapelaan gezonden naar eene' parochie, niet vor o-elftt/An vnn waar wii hp.m nntii.rofFpn G. Forti. I En Gabrio, zooals wij zeiden, herkende Khem, l l 1.1. 1. tl 1...I 1.. V. 4- .1 1.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1