ping Erf DE ONDERWIJSWET. "d 1 Dinsdag 20 Augustus. 3996. 1889. Nieuws- en ping i Erf Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Gabrio en Camilla. De insending van advertontiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. LAAT FEUILLETON. Hen verhaal yit Milaan DOOR i ebt bij de gebruik t? 1889, des uis «Hia- De uitgave 'dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prys per drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Haven te i vaarden 1 iris G. C. rauda. ERF en irskade by No. 316a, vaardeu 1 ijk staand aan de No. 111. anvaarden uurd voor I No. 16, kazen. 589. «makkelijk goudsche courant R, ERVEN Reeuwijk 769, 775, Centiaren. iten gratis. AN Zoon. in minder tot studie niet 'Wj aan het 'a, Wjjk O ar 0.90. werkdagen dien dag eziebtigen. ris G. C. ouda. sn BOSCH- 3 Omloops- d in Sectie 18, te samen aanvaarden Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags ^èfschynt. 1 1889, des ie»g by K. s Brug van :RVEN en Ie Reeuwijk, s. 1462 en Centiaren. de Korte 335. Te ERF en tdaarnaast ijk N'. No. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GRQOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. «chroomd eenige tegenwerpingen, zeide dat ik nog zoo klein was, dat men er roeping toe moest gevoe- len Dat maakte op mij niet veel indruk; alleen merkteik, dat de goede vrouw door eenige harde woorden tot zwjjgen werd gebracht. Dien zelfden avond, toen ik naar het bovenkamertje was gegaan, waar ik met mijne broeders sliep, zag ik, kort daarop mjjne moeder binnenkomen Zij bleef stilstaan bij mijn bedje, en, meenende dat ik sliep, bedekte zij het licht met hare hand, en keek mij lang zuchtende aan. Den volgenden dag begili zij hemden, borstrokken en kousen en twee nieuwe buisjes te maken; en mijne oudste zuster zeide, dat het het uitzet was voor een kleinen abt. Acht dagen later, op een Novembermorgen, trokken zij mij een van die nieuwe buisjes aan, ik meende al oom de pastoor te zijn Het wagentje stond klaar, moeder weende en kuste mij; de anderen feliciteer den my, en ik was heel Jjy en bloosde van geluk; ik ging met vader in herrijtuig, en zoo vertrokken wij. Van de reis herinner ik mij alleen, dat ik vee? afgewisseld door eene vriéndelijke gedachte, medelijden had met een kalfje, dat achterop lag, ~‘x------- 1 ----- -1- met afhangenden kop, on dat vader op de naaste markt ging verkoèpen. Nadat wij eenige tmijlen ge reden hadden werd de weg eentonig, er zette een nevel op, *en de koude werd scherper; mijn vader zweeg en rookte; de .koude drong mij door merg en been, en heimelijk wischte ik eenige tranen af. Toen wij Monza uit waren, zetten wij onze reis eenige uren voort, en eindelijk kwamen' wij bij gen groot, eenzaam huis; het gebouw was grootsch, doch maakte op mij geen aangenamen indruk. De poort was gesloten, en ik hborde dat er gescheld werd. ,Toen ik in de tegenwoordigheid van den rector was toe gelaten, gaf mijn^vader hem een brief van oom den pastoor; en op voorwaarde, dat ik mij onderwerpen zou' aan het examen, dat ik dien‘herfst niet had kunnen afleggen, werd ik zonder iets meer in het seminarium opgenomen, omdat het eene afgesproken zaak was. Ik zal u het verhaal besparen van die maanden, van het leven in het seminarium, waar met de eerste vriendschap ook de eerste haat ont waakte; en ik kleingeestige leugens zag eu nijd, in plaats van voorbeelden van evangelische deugd. Juist in die dagen legde eene fout, begaan door een slech ten knaap, en die ik niet had kunnen verzwygen, toen de superieur mij ondervroeg, onvoorziens den grondtot eene verborgendRandschap, die mij zelfs nu misschien nog vervolgy Jaren gingen voorbij met geheel materieele studies, en nutteloozen arbeid, nooit uren van uitspanning liepep wij naar de speelplaats, en ik, die de levendigheid en vindingrijkheid der kindschheid nog niet geheel verloren had, was de eerste om nieuwe sgelen voor te stellen en uit te vinden, welke krachtsinspanning* eischten, en tevens den geest levendig hielden; dinar ik zag mij achter afgezet door ruwe en woeste metgezellen, en werd door de anderen niet begrepen ;i£at zijn onbeduidende bizonderheden, maar uit die eerste levensjaren kan eene partjj- vergadering der rechterzijde met kleipe meer derheid tot behandeling in deze zitting besloten was. Wat staat dan de liberale party te doen? Ons dunkt, dat zij dan als loyale oppositie zich bij het gevallen besluit zonder wrok be- hoort neder te leggen en haar best te doen tijd wel wat kort geweest. Het geval is dus om de wet zoo goed mogeljjk te maken. Het ontwerp is thans geheel van karakter veran derd. Was in het oorspronkelijk ontwerp het streven niet te miskennen om de bijzondere school te voeden ten kosten der openbare, thans stelt de Regeering zich op een ander standpunt. Hoofdzaak is het verleenen van subsidie aan de bjjzondere school en de ver plichte heffing van schoolgeld op de openbare, terwijl de tneerdÖf kosten grootendeels komen voor rekening van het Rijk. De protesten tegen de te stichten verwarring in de gemeente- financiën hebben een geopend oor gevonden. De waarborgen voor de goede qualiteit van het gesubsidieerd byzonder onderwjjs zyn ver scherpt, terwjjl aan den anderen kant het openbaar onderwjjs minder afbreuk wordt ge daan. Daarbij verklaart de Regeering uit drukkelijk, dat deze wet alles bevat wat bin nen de grenzen der bestaande grondwet kan gedaan worden om aan de bezwaren barer vrienden te gemoet te komen, terwjj) zij niet voornemens is op dat punt herziening der Grondwet voor te dragen. De minister heeft dus metterdaad bewezen, dat het hem ernst is een regeling te vinden, waarbij beide par tijen zich kunnen nederleggen. Hij is zooveel doenlijk te gemoot gekomen aan de bezwaren, dezerzjjds tegen zyn eerste plan gemaakt. Deze verzoenende houding natuurlijk ook een GUILIO CARCAN O. Fry naar het Italiaanech DOOR VANESSA. 28) 4 VIII. Ik wist niets, ik deed, zooals «zoovele anderen, zooals de meesten, die uit berekening, of door een samenloop van omstandigheden deze bediening heb- ben gekozen, even als eenig ander beroep. Mijn vader had een oom die pastoor was en dikwijls bij ons kwam, en als het orakel van de familie beschouwd werd., Ik herinnen mij een zekeren avond, toen mij voor ’t eerst iets ter oore kwam van zekére gesprek ken over mijne toekomstige bestemming. Het avond eten was afgeloopen, en de familie wij waren met ons zessen broer en justere was nog in de ruime keuken bijeen; ik, die de jongste was, en pas tien jaren oud, liep zorgeloos- rond, en mijn va der zëidy: Wij moeten ook eens aan dien jongen denken"Er is geen tijd te verliezen, de ge-x legenheid is er, en hel zou dwaas zyn, om er geèn, gebruik van te maken. Mijne moeder maakte bff* Morgen komt de Tweede Kame? weder bjjeen. Naar men zegt, in de eerste plaats om de onderwijswet te behandelen, schoon er nog enkele andere spoedeischende zaken in staat van wyzen zyn, die eene byeenroeping op dezen ongewonen tjjd zouden wettigen. Doch wjj vermoeden, dat de Voorzitter der Kamer zyn aangekondigd voornemen heeft ten uitvoer ge bracht, ten einde de vraag San de orde te stellen of de onderwijswet voor behandeling rijp is. De leiders der hoofdfractiën van de regeeringsparty schjjnen zeer gesteld te zyn op onverwijlde afdoening. Zjj willen, dat de Ka mer bewjjze, dat ook onder de tegenwoordige Regeering groote zaken tot stand kunnen komen; zij vreezen, en met eenig recht, anders vqn hun tegenstanders het verwjjt te hooren, dat na anderhalf jaar het eerste nummer van het regeeringsprogram nog onuitgevoerd is. Toch zou het kunnen zijn, dat zjj er thans minder sterk op stonden dan eenige weken geleden. Ook zjj zyn teleurgesteld in hun verwachtingen. De heer Schaepman veronderstelde, dat 1°. Aug. het schriftelyk en mondeling overleg met de Regeering zou zyn afgeloopen en dat dus de leden der Kamer drie weken tot hunne beschikking zouden hebben ten einde de stukken te bestu- deeren. Doch eerst 10 dezer heeft het lijvige staatsstuk het licht gezien, zoodat de drie we ken tot de helft zyn ingekrompen. Daarbjj komt nog, dat de leden in dezen tjjd des iaars in het buitenland of op hunne landgoederen uitrusten en weinig gelegenheid hebben zich aan kalme overweging van netelige vraagstuk ken te zetten. Wel is het waar, dat het Ver slag uitnemend is bewerkt, zoodat men de berichtten de dagbladen, dat op hoofdquaestiën met een enkelen oogopslag kan -J-1 overzien, maar daartegenover staat, dat de Re geering een zoozeer gewijzigd ontwerp heeft ingediend, dat nauwkeurige vergelijking en ge zette bestndeering der nieuwe redactie bepaald 1 noodig is. Daarvoor is <ie toegemeten spanne f~J 1 1 -1 °-L volstrekt niet ondenkbaar, dat zelfs de jjverigste leiders, die, door maandenlaugen arbeid in de commissie vermoeid, zeer naAr het einde ver langen, ten slotte erkennen dat aan hun ingewijde medeleden meer tjjd Ut ;tr‘ mag worden onthouden. Bedriegenniet alle voorteekenen, dan zal morgen van liberale zjjde wel een voorstel tot uitstel gedaan wor den. Dit uitstel behoeft zoo lang niet te zyn. Tegen het einde van September kan de wet op kalme en geregelde wjjze afgehandeld worden. Thans loopt men gevaar, dat er ten slotte niets tot stand komt. De liberalen hebben deze poging om den schoolstrijd pp te lossen met welwillendheid ontvangen en in beginsel geen bezwaar gemaakt tegen subsidieering der bjjzondere scholen, mits geen afbreuk worde gedaan aan het opeubare volksonderwijs. Zjj behooren dus in de gelegenheid gesteld te wor den hun inzichten te verdedigen. Wordt nu door meerderheid van stemmen in aller yl de wet afgehamerd en vastgesteld, dan loopt de Regeering gevaar de liberalen te ontstemmen en zonder medewerking dezer party, die in de Eerste Kamer de meerderheid heeft, kan toch dp nieuwe regeling niet het Staatsblad be reiken. Het kan echter zyn, dat de meerderheid de onverwjjlde behandeling doordryft. Onlangs

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1