IJ I ons ES. I BINNENLAND. Woensdag 21 Aagustos. 3997. Nieuws- en 3 en 73*. 1SS9. rSEN. ng. FEUILLETON ‘wijs. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Gabrio en Camilla. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. r its. f. EXT, t q I kth, Kostelooze- sn. rdt verwezen 3SIE, GLEEVER. JH selstiju, D. Lorius, A. de Mink, D. van Reede, 8. t het Gymna- f-i 3. De begroeting voor de exploitatie van de J. G. Keiser, A. B. de Konir.g, T. de Vos, J. IJs- i tN £oon. !i De uitgave dezer Courant geaehiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommeri VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschynt. de Kunsten •ecteur der trecht. INKMAN. zulk een bac gedachten; ii zondi Natuurlijke Historie voor >r A. L. van üven, met FRUITEN raak. i. er Zelf- uitspat- Prjjs rschrik. ■d lijdt, ng, die van een et Ver- •kt 34, bedrag, boek- 'eschilderde fanskerk te nis der St. ringen,enz. lijk levens- Gebroeders God behaagt.” eeide Gabrio, terwijl hij trachtte ^verwinnen, die op zijn gelaat te teb u onrecht gedaan, dat beken En hij dacht meer dan hij 3HT op het tend, dat de rllngen, OCTOBER Scholen ver- ollokalen op des namid- t F goudsche courant. Volksgaarkeuken, dienst 1890. Wordt gesteld in handen eener Commissie, bestaande uit de hh. Prince, IJssel de Schepper en v. Veen. 4. De begrooting voor de exploitatie van de Stede- lijke Gasfabriek, dienst 1890. k* Ter viste. 7. Een rapport van B. en W. op het verzoek van H. Slnyterj brugwachter-gaarder aan de Haastrecht- sche brug, om pensioen. B. en W. stellen voor, daar geen der artikelen der verordening adressant in do termen doen vallen voor het verleenen van pensioen, hem een gratificatie te geven van 182, terwijl de gemeenteraad dan ieder jaar deze gratificatie opnieuw moet goedkeuren. Ter visie. 8. Een missive van B. J. van Vliet, ontslag ver zoekende als brugwachter aan de Jan Kattenbrug tegen 1 Sept. e. k. Het gevraagd ontslag wordt eervol verleend. 9. Adressen van de volgende personen, verzoe kende benoemd te worden tot brugwachter aan de Jan Kattenbrug, als vanJ. Kattel, P. Holleman, AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel hieer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. De Algemeene Kerkeraad der Herv. gemeente heeft in alphabetische orde het navolgende 12-tal predikanten opgemaaktH. H. Barger, Vlaardingen S. L. van Stein Callenfels, Heerde; L. H. T. A. Faure, Rhede; M. Göpner, Harderwijk; J. L. do ïhanaal was te zeer in strijd met mijne k liet zeggen, dat ik mij ongestold ge voelde; zondek door iemand gezien te zijn, bereikte ik myn kamertjXjer van al dat gedruisch, en begon aan mijne moeder 'te schrijven. Ik herinner mij dat hot korte briefje eindigde met: Nu ben ik getroost omdat ik gevoel, dat ik eene roeping heb. Voor korten tijd keerde ik in het huis mijns vaders terug en ging toen weer naar het Seminarium. De onver schilligheid van eenige mijner makkers en professo ren, het geveinsde medelijden van andere hinderde mij, en idoeg mij ter neder. Een enkele onder de professoren, de eenige aan wien ik vrij alles kon zeggen, wat ik gevoelde en dacht, had woorden voor mij welke een weerklank waren van de reine hoop, die mij bezielde, en van het idee fixe, dat mij bezig hield. Hij was een man van uitgebreide kennis; weinige jaren geleden, toen in alle gedeelten van Italië, de naam van den paus, die zijne regeering begon met vergiffenis te schenken, een geheel volk Sanders, A. Boot, J. Schoonderwoerd, J. J. Schuling, J. Verhey en H. Trouwborst. Ter visie en benoeming in de volgende vergadering. 10. Adressen van de volgende personen, verzoe kende benoemd te worden tot brugwachter-gaarder aan de Haastrechtsche brug, als van A. Boot, H. M. Leeflang, A. J. Nyhuis en P. Stoppelenburg. Aangenomen voor kennisgeving. 11. Een adres van G. J. van der Linden, sluis wachter aan de IJselhavensluis, verzoekende verhoo- ging van jaarwedde. Wordt gesteld in handen van B. en W. om daarvan nota te nemen by het opmaken van de gemeente-begrooting. In deze zitting werd de Rekening der Gemeente Over 1888 goedgekeurd. Ten slotte werden benoemd: 1. Tot Leeraar in de Wiskunde aan het Gymna sium de heer F. Sieverdink, met algemeene stemmen. 2. Tot Leeraar in de Scheikunde aan het Gym nasium de heer Dr. ;|V. Raabe, met algemeene stemmen. ,z 3. Tot Leeraar inft: de le en 2e klasse «4 algemeene stemmen, 4. Tot Onderwijzer voor de Zangklassen (Afd. A) aan de Stads-Muziekschool de heer J. H. B. Spaan derman, met algemeene stemmen. 5. Tot Brugwachter-gaarder aan de Haastrechtsche brug, P. v. Okkewn met 12 st., terwijl A. F. C. Nolte één stem verkreeg. GOUDA, 20 Augustus 1889. In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad, die door 13 leden werd bijgewoond (afwezig waren de hh. Hoefhamer, van der Garden en Lotsy, terwijl er ééne vacature ia) werd door den Voorzitter medegedeeld dat het raadsbesluit van 23 Juli 11. tot jjflnoeming van een Rector en 8 Leeraren aan het mkiaaium door Z.Ex. den Minister van Binnenlandpche Zaken was goedgekeurd. In deze zitting kwamen in de geloofsbrieven der nieuwbenoemde raadsleden, de hh. W. J. Fortuijn Droogleever, G. A. Oudijk, A. v. Veen, H. G. Hoef hamer en A. K. van der Garden. Deze werden ge steld in handen eener Commissie, bestaande uit de hh. Noothoven v. Goor, Straver en v. Vreumingen, die na onderzoek tot goedkeuring adviseerde en tot toelating der heeren nadat de termijn, bij de wet gesteld, zal zijn verstreken. De Raad besloot over eenkomstig dat advies. De volgende stukken kwamen in: 1. De begroetingen-van de gesubsidieerde Instel lingen van Weldadigheid, dienst 1890. Worden gesteld in handen eener commissie, bestaande uit de hh. v. Itereon, Lotsy en v. Veen. 2. De'begrooting van de dd.Schutterij,dienst 1890. Wordt gesteld in handen eener Commissie, bestaande uit de hh. Straver, Hoogenboom en v. Vreumingen. opwekte, dat behoefte gevoelde om te bestaan, te gelooven en te hopen, was onze goede professor met zijne geestelijken naar de barricaden gesneld, en had den zegen uitgesproken over de vertrekkende leger- afdeelingen. Toen volgde een ommekeer van zaken, reactie, wraak; maar hij bewaarde zijne aspiraties; omdat hij in de kerk iets anders en grooters zag, dan den voorbijgaanden glans van de populariteit van één mensch. Die stralenkrans was uitgedoofd, als een vuurwerk bij een volksfeest; maar voor den Deze wordt gedrukt, waarop ieder raadslid een exemplaar ontvangt. Ter visie. 5. Een missive van Curatoren van het Gymnasium, inzendende eene aanbeveling voor Leeraar in de Natuurkunde enz. aan die inrichting. Daarop komen voor de heeren 1. Dr. H. A. W. Speekman, tijdelijk Leeraar aan het Gymnasium te Groningen. 2. E. J. Grotendorst, doctorandus in de wis- en natuurkunde te ’s Gravenhage. Het voorstel is de benoeming tijdeljjk te doen voor één jaar. Ter visie en benoeming in de volgende vergadering. 6. Een rapport van B. en W. op het verzoek van Dr. D. Terpstra, oud-rector aan het Progym- nasium, om pensioen. B. en W. stellen voor, met bet oog op de be palingen der verordening, Dr. Terpstra een pensioen te verleenen van ƒ1666 ’sjaars. jEen verhaal uit Milaan DOOR GUILIO CARCAN O. Fry naar het Italiaanech DOOR VANESSA. 29) VIII. Ik wist niet meer waar ik was, maar mijn hart klopte luide; ik hief het hoofd op Het was mij, als zag ik het ernstige gelaat van Jezus, die my te gemoot kwam, wandelende op den oever, gelijk hij eens wandelde langs het meer van Genesareth, en het was of de adem der liefde mijne afgematte ziel verkwikte. Ik stond op, alsof ik eene verschijning gezien had, en zeide: „Hier ben ik, Heer!” Een geluid ontrukte my aan mijne extase;, het was het geluid van een ketting die op het oeverzand gewor pen werd. Het was eene boot, die vastgelegd werd. Langzaam keerde ik naar huis terug, en voor ik daar aankwam was de nacht ingevallen. Ik ging naar bin nen; eene luidruchtige feestvreugde kwam my uit de volgende zaal tegemoet; ik herinnerde mij toen, dat mijn oom vrienden genoodigd had; men maakte pret, lachte, dronk, men verwachtte ook mij. Maar godsdienst, gezuiverd van al het slijk der aarde, zag hij eene toekomst, die hem verscheen als het gloren van het morgenrood, waaruit weldra de volle dag aanbreekt. Hij sprak er mij dikwijls over, en ik geloofde in dien dag, ik smachtte er naar, even als hij; en sedert dien tijd heeft mijn geloof niet ge wankeld. Intusschen had de intrigue overal hare macht hernomen; en de curie, die wel had opgelet, wie in den loop van die bewogen maanden van zich hadden doen spreken, wees, onder hare slachtoffers, ook mijn leermeester aan. Zoo werd ik gescheiden van dien braven en geleerden man, en in eenzaam heid des harten bracht ik dat laatste jaar door, waarin ik meer dan ooit behoefte had, aan den krachtigen steun van zijn woord. Maar Hij die mij geroepen bad, hield mij staande; en van tijd tot tijd werd ik getroost door een brief van mijn verwyder- den leermeester, die pastoor geworden was in het 1 armste dorpje van de diocese. En ook ik, toen ik, bij het verlaten van het Seminarium, tot priester was gewijd, begon in het vergeten dorpje, waarheen ik op weg ben, en dat gij daar ginds ziet liggen, een moeielijk en onopgemerkt leven, dat voortduren zal zoolang als Re* Win» o* „Vergeef mij,7 de aandoening t| lezen stond, „ik ik; nu begrijp ik u.” En hij dacht meer dan hij zeide; hij dacht: Ook mijne zuster Paolina denkt zoo als hij.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1