ichrb A", CHEPPER. ITRIJD f N- 3998. PORM BINNENLAND. Donderdag 22 Augustos. 1889. Nieuws- en FEUILLETON s 1889, rein. BS ER, nbevolen. gebrouwen. ïq Gabrio en Camilla. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken» I De insending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. ats. 11NKMAN. Drogist. het beste ereld. m. lekten andpjjn, ont- onaangename ien van *s echte Pre- 4 AN Zoo CSTÜÜR. i uitgesteld. ide Kunsten irecteur der Jtrecht. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschpnt. een i bij lerin ndwater, ichen, f 1.75, Dr. POPP’s i tanden ge- s Tandplona- tegen eiken imoriewinkel» »emen-zeep. ransparant sn, zeepen, welke veeg brengen. -Mondwater i tjjd. enen. i op vertoon 4 Augustus geschilderde lanskerk te mis der St. ningen,enz. •Ijjk levens- Gebroeders both. worden zeker ij ka gebruik De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prps per drie maanden is f 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. De hevige storm, die gisteren tegen 1 ure afwis selend uit het Westen en Z.W. woedde en in hevig heid toenam, veroorzaakte algeheele stoornis in het strandleven te Scheveningen. Het baden moest tegen half twee worden gestaakt, de badkoetsen op den straatweg in veiligheid worden gebracht, vooral met het oog op het tegen den avond intredend hoog water, en de stoelen werden weggeruimd. Hier en daar is reeds schade berokkend aan het strand, terwijl het staketsel vbor de vuurwerken is oravcr- geworpen. De zee, die zeer hoog stond, bood een prachtig schouwspel aan. Zondagmiddag werd in eene bovenzaal van bet hotel Kraenapoleky te Amsterdam eene vergadering van bakkersgezellen gehouden, ter beraadslaging over het fonds dat men wil stichten. Do commissie die in een vorige bijeenkomst was benoemd, had zich ver staan met een deskundige, den hoer Vas Dias, die thans een uitgewerkt plan ter tafel bracht. Daaruit bleek dat men het oorspronkelijk plan, een eigenlijk gezegd pensioenfonds te stichten, moest verlaten, Een groot aantal vereerder» van A. Alberdingk Thijm heeft het plan opgerat een gedenksteen te doen plaatsen in het hui», waarin de geleerde letterkundige loefde, werkte en overleden is, en tevens een gedenkpenning tg laten slaan ter her innering aan dit feit. De commissie heeft thans «o rondschrijven ver spreid, waarin zij baren landgenooten verzoekt haar plan geldolijk te steunen. De commissie neemt drie soorten van bijdragen aan de eerste bedraagt f 10, de tweede 5, de j derde 2.50. De eerste en tweede bijdrage geven recht op een exemplaar van den gedenkpenning. Da afbeelding van gedenksteen en gedenkpenning, met het verslag dor steenplaatsing en c1- l:;_‘ medestichters zal aan ieder hunner worden toegezonden. ADVER TENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. GOUDA, 21 Augustus 1889. Heden middag werd ten Raadhuize dezer Gemeente aanbesteed het vergrooten der Tweede Kostelooze School aan de Nieuwe Haven alhier. Ingeschreven werd door: J. de Jong Jz. te Gouda, voor 18334. P. A. Burghout te Gouda, voor/18147.D. Amesz te Gouda, voor 17950.W. de Jong Wz. te I Gouda, voor 17430.P. Vermeer Jz. te Gouda, voor 17171.J. Schuller te Raamsdonk (N.Brab.), vomM''16950.W. Bokhoven te Gouda, voor /JKS53.K. Hollander te Gouda, voor f 15995. W. Dessing te Gouda, voor 15900.en H. J. Nederhorst te Gouda, voor 15843. De beer K. van den Berg alhier deed met gun stig gevolg het hoofdonderwijzersexamen te 's Huge. Met den pleiziertrein naar Arnhem vertrokken heden uit deze gemeente 196 reizigers. De Begroeting der gemeente Zevenhuizen voor het jaar 1890 bedraagt in ontvang en uitgaaf 15419.16*, de opbrengst der belastingen is daarbij geraamd op 11928.31*. De kosten van het onderwijs zijn geraamd op 5394.die van' het armwezen op 2970. Gisteren had te Rotterdam de verkiezing plaats van een dijkgraaf voor den polder Prins Alexander, ter vervanging van den heer mr. P. D. Kleij, die tot dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schio- land is benoemd. Er werden in hot geheel 1256 stemmen uitgebracht, waarvan 1202 op den heer D. P. van Capelle en 44 op den heer K. van Wijn gaarden, zoodat eerstgenoemde gekozen is. Een verhaal uit Milaan DOOR GUI LI O CARCANO. Fry naar het Italiaanech DOOR VANESSA. 30) VIII. En toen hij hem verliet, (Lacht hij weder, wat hij bij hunne vroegere ontmoeting gedacht hadIk moet hem recht laten wedervaren; hij ia een eerlijk man. Tegen den avond ging hij van Signor Davide afscheid nemen, en terwijl hij zich verontschuldigde, dat zij elkaar zoo weinig gezien hadden, voegde hij er bij: „Beate vriend, over één of twee dagen gaan wij heen, en zeker hebt gij uwe belofte van voor twee maanden niet vergeten?” „Eene belofte? atotterde de meeater, wien do avond in de gedachten kwam, toen hij aan zijne vrienden had laten gelooven dat hij plan* had om toe te ataan, dat zijne dochter met hen zou mede- gaan, maar die, nu de tijd van acheiden gekomen was, zoo ’t mogelijk ware geweeat, die overhaaste belofte uit zijn geheugen zou hebben willen wisschen. //Gij zijt een man van uw woord,” hernam zijn vriend, „ontneem ona de gelegenheid niet, om iets en eene stem, die verzocht binnen gelaten te wor den. Daarop trad de meester met vasten tred bin nen, met zijne dochter die hare beide handjes om zijn arm geslagen had. „Daar zijn wij nu,” begon hij. „Ik heb er den ganschen dag over gedacht, en ik heb begrepen, dat, wat ik vaderlijke liefde noemde, niets meer of min der is dan egoïsme; ik zou ondankbaar zijn jegens u, ondankbaar jegens de Voorzienigheid Neen, neen, ik zal hier alleen blijven, wat doet er dat toe? Ik zal tot my zei ven zeggen: Nuttelooze oude dwaas, spoedig zult gij het uur zegenen dat gij uw kind hebt toe vertrouwd aan hen, die medeleden hadden met haar en met u.” Zij begonnen hem te bedanken, daar zij wel zagen, hoeveel het hem kostte; en de doofstomme, die, nu den één, dan den ander aanzag, liet plotseling haren vader los, liep naar de Signora Giuliana, wierp zich voor haar op de knieën, en wilde hare hand kussen toen stond zij op, omhelsde Paolina, wendde zich vervolgens naar Gabrio en drukte beschroomd de hand, die hij haar gulhartig toestak. „Laten wij er maar niet .meer over praten,” zeide de meester, ofschoon zijne stem beefde. „Het is nu afgesproken, zij zal morgen in tijds gereed zqn. Maar ik bid u, als gij soms ziet, dat zij niet opge ruimd is, herinner haar dan aan haar ouden vader, die hier naar haar uitziet, en aan niets denkt, dan aan haar!” Zoo ging de avond voorbij. Daags voor hun ver- GOUDSCHE COURANT. maar een verzekeringsfonds vestigen, waardoor gezel op zijn 60ste jaar f 750 zal ontvangen en zijn overlyden 150 zal worden uitgekeerd aan de nabestaanden. De premiën voor een dergelijke uitkeering zouden de draagkracht der deelnemers verre te boven gaan, en daarom verdient het de voorkeur een ondersteu ningskas te stichten, door het verzamelen van kleine jaarlijksche bijdragen van bakkerspatroons en parti culieren. Daardoor zullen de premiën zeer worden verlicht. Toen na de toelichting van den heer Vas Dias de vergadering zou beslissen over de wenschelijkheid om een fonds op te richten, kreeg onder applaus in zyne naaste omgeving, een gezel het woord, die bet standpunt zijner vereeniging, de soc.-dem. „Loon naar Werken", uiteenzette. Geen ondersteu ning, geen philantropiede Staat alleen behoort te zorgen voor den ouden, zwakken werkman. Bij stemming bleek, dat die meening door velen werd gedeeld. De leden vsn „Loon naar werken" wilden liever niets dan hun ideaal, de staatsbe moeiing, prijsgeven. Met een meerderheid van slechts 2 stemmen (19 stemmen voor, 17 tegen) werd tot de oprichting ran het fonds besloten. I De tegenstemmers verlieten de zaal. de naamlijst der i De voorstanders kozen daarna eene commissie die fA^^nnJün d0 statuten zal ontwerpen welke later op eene alge- 1 meene vergadering moeten worden goedgekeurd. Die commissie bestaat uit de heeren Funke, Am sterdam 8. Schagen, Zaandam, beiden patroons, en de gezellen Koyraans, Delft, Oostrum, Rotterdam en Nieuwland, Amsterdam. De datum 18 Augustus 1889 zal beschouwd wor den als stichtingsdag van het fonds. Door bijdragen hoopt men spoedig in staat te zijn de zaak definitief te regelen. goeds te doen. Denk hoeveel troost het u later verschaffen zal.” „Maar, intusschen, weken maanden lang haar niet te zien. De winter is lang, en ik ben zoo oud zoo oud.” „Ja, *t is eene groote opoffering, dat geloof ik wel; maar wy moeten de bezwaren niet nog erger maken. Als de lente komt, zullen wij haar u terug brengenmisschien zujt gij dan van hare lippen een woord hooren, dat antwoordt op uwe woorden van genegenheid.” De meester raakte geheel van streek; haastig schoof hij zijn kalotje recht, en begon eene dankbe tuiging te stamelen, hij bleef echter steken, en streek met den rug van zijne hand over zijne vochtige oogen. Hij zag zicji reeds eenzaam en verlaten in die lange wintermaanden, die hij onder zijn dertigtal schoolkinderen zou moeten doorbrengen, zonder dat zijne dochter om hem heen huppelen, of op zijne knieën zitten zou, zonder zijne Laodice, die ’t licht van zijn leven was. Eindelijk, na een poosje nagedacht te hebben, had hij de kracht om te antwoorden: „Goed, ik zal er over denken. En van avond zullen wij bij u komen; en dan zal ik wel een besluit genomen hebben.” Toen de avond gekomen was, deed hy, wat hij beloofd had. De weduwe zat met hare dochter by den haard, Gabrio liep, in gedachten verzonken, de kamer op en neer, toen men een voetstap hoorde, Üiül

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1