L_ Tuin, Erf IS, BINNENLAND. Vrijdag 23 Augustos. N? 3999. eënT Jk». Vertóurd 1889 Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FEUILLETON. Gabrio en Camilla. I I De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. y.l t I d. B., I f j in Jo. irhuurd voor aanvaarden in de Nieuwe l. Verhuurd ERF, naast 23. Te aan- Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschgnt. ERF, naast Verhuurd I en ERVEN Nrs. 83 en rd, elk voor itsgèld zal gebruikt te maken voor bijzondere Peperstraat invaarden 15 I werkdagen >p dien dag bezichtigen, aria G. C' Gouda. iche Cou- len door het 1KMAN en uwe Haven te aanvaarden 1 n, op gunsti- ing voorzien jke BOVEN- 3ROND aan Wjjk R No. IS, ERF en >oort daarnaast Wijk N.No. .889. derlyk staand VEN aan de t N No. 111. te aanvaarden rerhuurd voor in de 3. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. et een vrjjen jk te Gouda, >jj de week JR, ERF en maarskade bj R No. j3l&, aanvaard^ I de Kórte 335. Te an het Ver- ida, Wjjk O voor 0.90. gemakkelgk De nitgavei dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. 0e prigs per drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJFCENTEN. GOUDA, 22 Augustus f889 De Tweede Kamer heeft heden het school wetdebat aangevangen. Do heer Van Houten bestreed het ontwerp, vooral omdat hetStaal worden om propaganda t: leerstelsels en omdat de openbare scholen zullen leeggepompt worden ten bate der bijzondere. Hij betoogde dat subsidieering voor de Katholieken onge- wenscht was en voor Protestanten in strijd met anderer beginsel. De> heer De Beaufort miste de zekerheid dat de regeering niet bij een nader ontwerp de aard van het Openbaar Onderwijs zon aantasten, betoogde dat de waarborg ontbrak bij subsidieering voor goed bijzonder onderwijs en de gemeenten te zwaar zullen gedrukt worden. De heer Schaepman bestreed den heer Van Houten en ontkende dat de Limburgsche scholen Katholieke zijn en betoogde prijs te stellen op be ëindiging van den schoolstrijd zonder opoffering van beginsel. Gisterenavond zijn op den Raam twee boomen omgewaaid, zonder dat er aan de huizen veel schade werd berokkend. Aanst. Woensdag 28 Augustus zal te Bodegraven eene harddraverij worden gehouden met paarden, die niet meer dan éénmaal de. overwinning hebben be haald. De prijzen en premiën daaraan verbonden, zijn ƒ150, ƒ50 en ƒ20. Sedert 1846 heeft daar geen wedstrijd van dien aard plaats gehad. Staten-Generaal. Tweede Kameb. Zitting van Woensdag 21 Augustus. De zitting begon met eene verrassing. Er kwam een ontwerp in op het militaire onderwijs (Kon. Mil. Academie). te vergeefs gestreden hadden; bij de grondlasten, die met een derde waren verhoogd, kwamen nog oor logskosten, oorlcupvergoedingen en verbeurdverkla ringen. Al die ongelukken hadden toch veel geleerd omdat het ongeluk zooals in die dagen een dap per man schreef, die de pen en het zwaard voor Italië voerde eene harde school is, die de laag- hartigen allen moed beneemt, doch de sterken opwekt en opheft. En dan was er nog één hoekje, waar de Italiaansche banier opgericht bleef. Maar ’s avonds aan den huiselijken haard', en in besloten bijeenkomsten sprak men met smartelijk gevoel over die weinige maanden van vrijheid die zoo vruchteloos waren verloren; en zoo de zwakken en vreesachtigen, trouw gebleven aan de vreemde meesters, zich met hen verheugden over den nieuwen en gemakkolyken triomf, en onder elkander lachten om het onnoozele zelfvertrouwen dor liberalen, had den de lieden uit de lagere volksklassen van onze stad, van het oogenblik af aan, dat zij de regimen ten van Radetsky zagen terugkomen, het jaar, den dag voorspeld, waarop hij weder vertrekken zou. Intusschen maakte het despotismus, al te zeker van zijne eigene zaak, ook diegenen blind, die het nog mot de onderdrukkers hielden, omdat de overwinning hun andermaal gunstig was geweest. En de vrienden van den keizer die niet talrijk en weinig bekend waren, zeiden, „dat die gestrengheid," welke toch onmachtig is, als het tot een uiterste komt, die de politiek bespotteljjk en zelfs de wreedheid tot eene Voorts werden zonder stemming aangenomen de volgende wetsontwerpen lo. Onteigening voor den aanleg van een weg te Nieuwer-Amstel 2o. Idem voor het maken van eert tochtsloot aldaar; 3o. Bekrachtiging van den onderhandschen verkoop van gronden aan de gemeente Maastricht 4o. Goedkeuring der overeenkomst tot aanvulling van het handelstractaat met Oostenrijk-Hongarije. 5o. Goedkeuring der verklaring nopens de wijzi ging van f 5 van art. 8 van ’t tractaat betreffende de politie der visscherij in de Noordzee, buiten de territoriale wateren; 6o. Wijziging van Hoofdstuk VI (Marine) der Staatsbegrooting van 1888 7o. Nadere verlenging van den termijn, betref fende de wet op de Kon. Mil. Academieen 8o. Wijziging van Hoofdstuk VIII der Staats begrooting voor 1888. Verder werden twee interpellaties aangekondigd, een over het gerucht, dat in de mail een plaats vond, betreffende het afloopen van een sloep te Edi, en een over de houding ran don Minister van Koloniën tegenover de koffieveilingen. Op de eerste volgde terstond antwoord van den Minister van Marine, die niets met zekerheid wist, maar reden had het gerucht ongeloofwaardig te achten, vooral omdat als een officier sneuvelt, gelijk het bericht luidde, altijd dadelijk wordt geseind. Gaf dat den heer Land aanleiding op de wenschelijkheid te wijzen om ook, in geval onderofficieren en minderen sneu velen, te seinen, wij misten hierop een bepaalde toezegging van de Regeering. De Voorzitter zal morgen na de pauze voorstellen, ook Maandag en wellicht ook des Zaterdags te vergaderen. Waarom ook des Zondags niet? vroeg de heer Van Kerkwijk guitig. Voor de rechtbank te Arnhem stond gisteren terecht mejuffr. M. S., beschuldigd van diefstal van effecten GOUDSCHE COURANT. Hen verhaal uit Milaan DOOB GUILIO CARCAN O. Fry naar het Italiaanech DOOR VANESSA. 81) IX. De nederlagen aan den Mincio on te Novara in het geheugen roepen, waa voldoende om hen tranen te do^n storten van smart en toorn; maar de hard nekkige verdediging van het sterke Breseia, en Rome en Venetië zoo roemrijk bezweken, waren tevens een gunstig voorteeken en een roem waarop ieder Italiaan trotsch mocht zijn. De onafhankelijkheid was weder te gronde gegaan; gelijk een nieuw gebouw, waar van de muren pas opgetrokken zijn, na een zwaren storm wankelt en instort. Men moest weer van nieuws af aan beginnen; zij zagen hun vaderland opnieuw door den vreemdeling vertreden, doch niet vernietigd. Door de buitensporige pracht van mili taire feesten en wapenschouwingen, door het bezetten van de oude posten met hardvochtiger mannen, door oude en nieuwe afpersingen, bouwde men het oude stelsel weder op, waartegen zy, dertig jaren lang, dwaasheid maakt Neene noodzakelijkheid, ofschoon eene smartelijke noodzakelijkheid was.” Zij konden geene enkele verontschuldiging inbrengen, zich op geen enkel recht beroepen, of het moest het recht van vervoering zijn; en zij hadden zich onbekwaam go- toond om ook dat uit te oefenen. In dien ellendigen toestand van de, door de Oos- tenrijksche bataljons opnieuw bezette provinciën wend den de blikken van alle brave burgers, zich naar de andere zijde van den Ficino, naar dat uiterste deeltje van ons land, waar een jeugdig en edelmoedig souverein voor wien de geschiedenis den schoonsten naam bewaart dien ooit door een vorst verdiend is, dien van re galantuomo -tegen binnen- en buitenlandsche kuiperijen eene regeering en instel lingen wist te verdedigen, die hij van zijn ongeluk- kigon vader ontvangen had; en zoo goed mogelijk de vrijheid te handhaven, die hij aan zijn krachtig volk had geschonken. Die instellingen en die vrij heid, hij gevoelde het levendig in het binnenste zijner ziel, zouden het leven en het bolwerk zijn van het toekomstige Italië. De kleinere vorsten van het schiereiland, na den storm van die maanden, door de eerewacht van den een of anderen Oostenrijkschen generaal naar hunne zetels teruggeleid, bogen nede riger dan ooit, voor de keizerlijke politiek, en namen in het geheim zijne harde voorwaarden aan, en span den zich voor zijne zegekar. En in hun land deden Onze taal bezit geen enkel woord, dat de beteekenie van dit, of gentleman teruggeeft. Vaar. ten nadeele van de dames Van den Brink te Velp, bij wie zij als juffrouw van gezelschap tot 1 Mei» 11. in dienst was. Bekl. verklaart niet te weten hoe het bij haar gevonden pakje effecten in haar bezit is gekomenzij heeft geen verstand van geldzaken, en vermoedelijk heeft zy de enveloppe, waarin de papieren geborgen waren, met eenig goed, dat haar toebehoort, bij ongeluk ingepakt. Zij ontkent stellig den haar ten laste gelegden diefstal. Uit het proces verbaal der huiszoeking in hare nieuwe woonplaats Doomenburg blijkt dat bekl., toen de justitie haar met het doel van hare komst bekend maakte eene verkeerde kamer als hare eigen kamer heeft aange wezen, en zelfs op de stellige vraag of zij in het daar aanwezige bed dien nacht had geslapen, be vestigend had geantwoord, terwijl later bleek dat zij eene geheel andere kamer bewoonde. Ook had zij stellig het bezit eener cassette ontkend, terwijl er later op hare slaapkamer eene gevonden werd, waaruit de vermiste effecten te voorschijn kwamen. Bekl. heeft toen gezegd, dat zo de enveloppe heeft medegenomen, doch niet wist wat er in zat. Thans ontkent ze dit gezegd te hebben, en zegt opgegeven te hebben, dat ze het vermoedelijk bij vergissing had meegenomen, doch het niet zeker wist. De voornaamste getuigen, de dames konden wegens ziekte niet ter zitting verschijnen. Hare verklaringen werden voorgelezen, en daaruit bleek dat bekl. den diefstal niet had kunnen plegen, de eenige maal dat zij tegenwoordig was geweest by het couponknippen, doch dat de effecten wel degelijk uit de brandkast moesten ontvreemd zijn. Door de in het kassierskantoor, waar de dames hare geldzaken deden, aanwezige lijst der nummers, werd geconstateerd, dat de bij beklaagde gevonden effecten dezelfde waren, als die door de dames v. d. B. waren vermist. Het O. M. achtte bewezen dat de effecten, die bij beklaagde gevonden zyn, toebehooren aan de dames

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1