len. :n, IDEN, O, schilderde inskerk te is der St. ingen,ehz. jk levens- lebroeders I BINNENLAND. Zaterdag 24 Augustus. N9 4000 Nieuws- eu raat. looping 1880 Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FEUILLETON. Gabrio en Camilla. U' .0 De inzending van advertentifin kan geschieden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave. IE, •ppedigste chtigen. ;aris G. J. W. its. ieth, aan het Een verhaal uit Milaan I IP I* rden. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Ie Kunsten ecteur der srecht. NKMAN. werden zeldzame en merkw aardige dingen toegewezen voor de halve waarde van hot metaal, dat ezaan was. de heer dit eenig met de verband goudsche courant ER 1889, 'EN Secretaires, eekentafel, Artikelen, u Heer P. Een treurigen indrnk maakt het bericht omtrent t museum AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. den verkoop van den inventaris van het «Prins Hendrik* te Gravenhage. Het is bekend welke zorgen en moeite Lefêbre wijdde aan het samenbrengen van museum van alle instrumenten enz., die toepassing der wetten van het geluid in staan. Na den dood van Prins Hendrik verloor dit musenm zijn beschermer, die do kosten van aan schaffing en onderhoud er voor overhad en tevergeefs trachtte de heer Lefêbro de verzameling in haar geheel te verkoopen. Thans is zij eindelijk onder den hamer gebracht en voor spotprijzen zijn de voorwerpen verkocht, die den roem van het museum uitmaakten. De koopers konden er de waarde noch de bestemming van en onder aardigheden en gelach GOUDA, 23 Augustus 1889. In de heden gehouden zitting der Tweede Kamer heeft de Minister van Marine pertinent tegenge sproken het gerucht omtrent afloopen marinesloep op Edi. Het sohoolwet-debat is voortgezet. De heer Vermeulen schetste het ontwerp als eene uiterste concessie der rechterzijde, die reel prijs geeft alleen wegens de kans van meer concurrentie met de open bare school. Leerplicht kan niet dan bij speciale wet worden voorgosteld. De heer Rutgers zou voor de wet kunnen zijn als verplichte schoolgeldheffing werd prijs gegeven en dogma rechtsgelijkheid. Hy verweet de rechterzijde slechts voorgewende grieven tegen het openbaar onderwijs te hebben. De hh. Roëll en Smidt wezen op de schaduwzijden van bet ontwerp voor openbaar onderwijs. Laatstgenoemde ontkende dat de schoolstrijd uit zou zyn. De heer Lieftinck bestreed ook het enlwerp als verbrekende de volkseenheid. De heer Lohman ontkende dit. Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. DOOR G U I L I O CARCA.NO. Vrij naar het Italiaanech DOOR VANESSA. 32) IX. Hoevele moeders, echtgenooten en zusters droegen eeuwigen rouw in het hart, en lieten toch hare tra nen niet vloeien. Terwijl Milaan fier het hoofd omhoog hield tegen over de oude overheerschers, en in het ongeluk grooter was, dan het ooit in de roemrijkste dagen geweest was, rijpte in Weenen het plan, om allen luister aan de stad te ontnemen, en zelfs den naam van hoofdstadeen ijdele naam waarop Milaan nooit eenigen prijs had gesteld. Toen het keizerlijk decreet werd uitgevaardigd, waarbij den maarschalk-luitenant bevolen werd om den zetel van het Lombardisch Venetiaansche bestuur, de rechtbanken van eersten aanleg, en de kantoren der centrale administratie van Milaan naar Verona te verplaatsen, toen pro testeerde Milaan, waaraan de Duitsche ministers te Weenen kort geleden de aansluiting van den spoor de gezondheid van man en paard, benevens den bouw en inrichting der kazernes, hospitalen, stallen, enz.verder nog veldpost, veldtelegraphie en tele- pboon, luchtscheepvaart, postduiven en vélocipèdes. Voorts de militaire wetenschap, benevens kaarten en instrumenten, zoowel geneeskundige, en meet- als muziekinstrumentende vestingbouwkunde, het ingenieurs- en pionierswezen en het gebied der marine, welke laatste zal omvatten den scheeps-en mac^nebouw, de scheepsuitrusting eu de inwendige inrichtingen, de scheeps- en kustartillerie, bet torpedowezen, benevens de haven-en kustverdediging, het gezondheidswezen aan boord, de reddingsmiddelen en het loodswezen. De geheele onderneming staat onder de bescher ming van don veldmaarschalk graaf Moltke, terwijl de Duitsche minister van oorlog zijne-volle mede werking heeft toegezegd. officieel liet aankondigen. En opdat de reis van den souverein voorafgegaan zou worden door eene poging tot verzoening, werden tevens op zijn bevel de harde wetten en afpersingen verzacht, die sedert zeven jaren de oproerige provincies gedrukt hadden. En toen was het dat, om de genegenheid te winnen van eenige aanzienlijke families, die een, bij het gouver nement minder verdachten naam droegen, men uit strooide, dat de keizer, toegevende aan den wensch van eene der groote mogendheden, besloten had om het hatelijke beslag op hunne goederen op te heffen. Maar toen Frans Joseph in Milaan kwam, en er zijn hof hield, toen verblindden of wonnen noch de glans noch de beloften, noch de vertooning van macht en rijkdom, eene bevolking, die nog moed en gevoel van eigenwaarde bezat; en zich staande hield, door de nog grootere macht van het gezond verstand. De koetsen van den keizer reden door de breede straten van Milaan, en zij die hem volgden en „Viva!” riepen, waren kinderen of betaalde lieden uit de laagste volksklasse; op de terrassen en voor de vensters, zag men slechts hier en daar eene dienstmeid, die haastig wegschool; eene handvol ledigloopers volgde de muzikanten; bij de recepties en officieele feesten zag men slechts oude bekende vertegenwoor digers van den minderen adel, en de ambtenaren van het gouvernement verschijnen, de gewone be schroomde troep, die van de wenken van- hunne superieuren geen haarbreed durven afwijken. Twee maanden lang wachtte de souverein te ver_ In het volgend jaar zal te Keulen eene interna tionale tentoonstelling van krijgskunde en legerver- pleging worden gehouden, die tot de eerste onder nemingen op dit belangwekkend gebied zal be- hooren en waarin menige tak van nijverheid in het strijdperk zal kannen treden. Zij zal onder anderen bevatten de kleeding en de uitrusting van den soldaat en de uitrusting van het paard, de wapening en het geheele geschut- De Haagsche afdeeling van den Sociaal Deniocrati- achen Bond heeft in een Maandagavond in Walhalla gehouden vergadering de volgende motie aangenomen: 0De vergadering overwegende, dat de tegen woordige strijd, die de Nederlandsche regeering zoogenaamd namens het Ned. volk voert tegen Atjeh, is in strijd met de geschiedenis van datzelfde volk, dat 80 jaren streed tegen vreemde indringers; //Overwegende dat de oorlog is begonnen en wordt voortgezet ter wille van enkele baatzuchtige handel maatschappijen, zoodat de oorlog niet anders kan beschouwd worden dan als een rooftocht er. dat de overgroote meerderheid van het Ned. volk er niet het minste belang bij heeft noch zich mede plichtig wil maken aan welke rooftochten ook; „Overwegende verder, dat het gewapenderhand ten onder brengen van een volk, teneinde het te maken tot slaven in een of anderen vorm van enkele j wezen, met inbegrip van munitie; het gebied der uitbuiters is in flagranten strijd met de rechten verpleging, soowel de lichamelijke als die betreffende van den mensch reeds honderd jaren geleden als wereld-de gezondheid van man beginsel aangenomen door alle beschaafde volkeren „Besluit I. De Ned. regeering dringend uit te noodigen een einde te maken aan den Atjeh-oorlog door terugroeping onzer troepen. II. Bij niet vervulling van dezen wensch de werving van troepen voor Indië met alle ten dienste staande middelen tegen te werken. III. Den Centralen Raad van den Ned. Boe. Dem. bond op te dragen de vriendschappelijke ge voelens der Ned. arbeiders te zijnen opzichte trachten bekend te maken am het Atjehsche volk. IV. Krachtige medewerking te verleenen aan iedere andere poging, die gedaan wordt den Atjeh- oorlog te doen eindigen, mits deze in overeenstem ming zij met de waardigheid der soc -dem. partij. Te Gotenbusg is dezer dagen de grootste petro- leumvrachtboot die tot nog toe gebouwd is, van stapel geloopen. Deze stoomboot die voor de Rusaian Steam ft avigation and Trading Comp, is bestemd, is 325 voet lang 40 voet breed en midscheeps 27*/< voet diep. Bij volle lading met 3400 ton petroleum bedraagt de diepgang 21 voet. De machine heeft een vermogen van 1600 paardekrachten. VoornaHel^k is dit vaartuig bestemd voor de verzending van petro leum naar de Aziatische havens. weg met Piemont, de oprichting van eene Lombar dische bank, en magazijnen voor de koopwaren ge weigerd had, niet, en uitte geene enkele klacht. Deze onverschilligheid deed den toorn aangroeien van hen, die de stad tot het uiterste wilden brengen. Maar de verstandigen haalden lachend de schouders op, en zeiden: „dat Barbarossa het nog wel erger gemaakt had, en dat toch Milaan niet dood was.” Allen zagen hoe dit stelsel van despotisme steeds op uitgebreider schaal werd toegepast door de mili taire commandanten, die alle macht in handen had den; maar zeer weinigen werden daardoor bang ge maakt. Men zou gezegd hebben dat allen plotseling diepzinnige staatsmannen geworden wa^en; zij begre pen dat, wanneer een gouvernement zulk een weg inslaat het een bewijs is, dat het voelt, hoe de grond onder zijne voeten wegzinkt. Gering was het aantal van hen, die in Milaan openlijk partij kozen voor de vreemde meesters; eenigen uit gewoonte of uit afkeer van nieuwighe den, anderen uit aristocratischen trots of gemakke lijkheid, de overigen om eeretitqls of inkomsten te behouden of een schijn van gezag. En zij waren allen bekend, en werden met den vinger nagewezen; men hield zich, of men hen niet zag, soms werden zij met verachting bejegend, enkele malen zelfs be- leedigd. Op de gehechtheid en trouw vaa eene zoo kleine en zwakke partij, rekende de jeugdige keizer van Oostenrijk, toen hij in 1857 zyne komst te Milaan

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1